Wybrane nowości PBW – luty 2017

Bezpieczeństwo narodowe wczoraj, dziś i jutro / red. nauk. Witold Kustra ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2016. - 264 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. - Bibliogr., netogr. przy pracach. 978-83-7523-481-7

Publikacja jest próbą ukazania problematyki bezpieczeństwa narodowego zarówno z perspektywy historycznej, jak i przez odniesienie się do współcześnie podejmowanych działań w tym zakresie oraz wskazanie rozwiązań, które mogą mieć wpływ na kształtowanie się przyszłego ładu polityczno-militarnego Polski i środowiska międzynarodowego. Podjęto w niej aktualne zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa. m.in. takie jak: wpływ sytuacji międzynarodowej na bezpieczeństwo Polski, w tym zagrożenia związane z europejskim kryzysem migracyjnym i problem asymilacji społecznej i prawnej migrantów z Bliskiego Wschodu; bezpieczeństwo Polski w warunkach wojen IV generacji, rola Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w tworzeniu bezpieczeństwa wewnętrznego, przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym, ewolucja instytucjonalna i polityczna tzw. Państwa Islamskiego czy implikacje rozpadu Unii Europejskiej i ich wpływ na bezpieczeństwo Polski.

Przemyśl WP 111325

Diagnoza w socjoterapii / red. nauk. Ewa Grudziewska. - Warszawa : "Difin", 2017. - 160 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-8085-333-1

Socjoterapię opisuje się jako formę pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, opierającą się na oddziaływaniach społecznych. Jednak pojęcie to wciąż nie zostało wystarczająco zbadane, a w konsekwencji jednoznacznie zdefiniowane. Niniejsza książka powstała w celu wzbogacenia dość skromnej literatury przedmiotu. Autor analizuje i opisuje znaczenie, cele, funkcje i specyficzne aspekty socjoterapii oraz procesu diagnozy i kwalifikacji do terapii. Dokładnie wyjaśnia, czym jest socjoterapia w kontekście psychodynamicznej koncepcji funkcjonowania człowieka, czym różni się od standardowej psychoterapii i jak powinna wyglądać poprawna diagnoza. Nie tworzy przy tym kolejnych formułek, lecz wytycza nowy kierunek myślenia o uczestnikach zajęć socjoterapeutycznych i o prowadzących, a nade wszystko o relacjach łączących obie grupy. Prezentowana książka jest znakomitym źródłem wiedzy o problemach rozwojowych dzieci i młodzieży oraz przewodnikiem w stosowaniu tej wiedzy dla wszystkich profesjonalistów zajmujących się różnorodnymi formami pomocy psychologicznej, a także wsparciem dla rodziców, którzy najintensywniej dzielą z dziećmi ich napięcia emocjonalne.

Przemyśl WP 111326

Megatrendy współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa / red. nauk. Józef Zawadzki i Grzegorz Pietrek. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa, 2016. - 324 s. : il. ; 24 cm..- Bibliogr. przy rozdz. 978-83-7556-922-3

Publikacja przedstawia spojrzenie autorów na współczesne, główne megatrendy, które kształtują obecne spektrum bezpieczeństwa. Dwudziestu jeden autorów odzwierciedla otaczającą nas rzeczywistość w sposób odbiegający od głównego nurtu poglądów. Autorzy analizują i oceniają najważniejsze megatrendy, które aktualnie destabilizują bezpieczeństwo społeczności międzynarodowej, wpływają negatywnie na bezpieczeństwo państwa oraz społeczności lokalnej. Treść książki szeroko omawia tematykę współczesnego terroryzmu samobójczego, nielegalnej masowej imigracji, kryzysu na Ukrainie oraz oceniana jest kontrowersyjna polityka bezpieczeństwa międzynarodowego prowadzona przez prezydenta Baracka Obamę. Ponadto w książce są przedstawione także poglądy autorów na energetykę jądrową, ekologię, wojnę informacyjną i inne zjawiska, które stanowią implikację dla bezpieczeństwa. Niniejsza publikacja jest tematyczną i dyskursywną odpowiedzią autorów na aktualne poglądy dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Przemyśl WP 111327

Międzynarodowe konsekwencje konfliktu zbrojnego na Ukrainie / red. nauk. Tadeusz Kubaczyk, Sławomir Piotrowski, Marek Żyła. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2016. - 251 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. - Bibliogr. s. 237-251. 978-83-7523-466-4

Początek drugiej dekady XXI wieku w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego przyniósł światu eskalację konfliktów w wielu regionach globu. Dynamika wydarzeń w Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz w Ukrainie doprowadziła do spadku poziomu bezpieczeństwa międzynarodowego oraz do zachwiania podstawami prawa międzynarodowego sankcjonującego suwerenność i nienaruszalność granic państwowych . Prezentowana książka zawiera pogłębioną analizę wydarzeń mających miejsce we wschodniej Ukrainie oraz opisuje potencjalne konsekwencje dla bezpieczeństwa państw sąsiadujących oraz całego regionu.

Przemyśl WP 111328

Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy formacji bezpieczeństwa i porządku publicznego / redakcja naukowa Andrzej Pieczywok, Mirosław Karpiuk ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2016. - 216 s. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 211-216. 978-83-7523-493-0

Podjęte rozwiązania w niniejszej monografii, zdaniem autorów, mogą znacząco wzbogacić stan wiedzy dotyczący funkcjonowania funkcjonariuszy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Celem naukowym monografii jest dokonanie analizy odpowiedzialności dyscyplinarnej żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy różnych służb dbających o bezpieczeństwo i porządek publiczny w różnych obszarach funkcjonowania państwa.

Przemyśl WP 111329

Partnerstwo wschodnie Unii Europejskiej / red. nauk. Marek Grela, Zdzisław Rapacki. - Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2016. - 96 s. : il. ; 26 cm. (Monografie / Akademia Finansów
i Biznesu Vistula w Warszawie). - Bibliogr. s. 291-382. Indeks. 978-83-64614-26-2

W monografii zaprezentowano szerokie spektrum spraw i poglądów dotyczących relacji państw Unii Europejskiej z sąsiadami na Wschodzie, zaliczanymi do grona uczestników Partnerstwa Wschodniego (Ukraina, Mołdawia, Białoruś, Gruzja, Azerbejdżan i Armenia). Podejmuje się - obok kwestii politycznych - także zagadnienia ekonomiczne dotyczące polityki energetycznej, polityki bezpieczeństwa, relacji z Euroazjatycką Unią Gospodarczą, stosunków Unii Europejskiej z Rosją oraz generalnie ewolucji unijnej polityki zagranicznej.

Przemyśl WP 111330

Polsko-ukraińska współpraca wojskowa w polityce bezpieczeństwa Polski / Marek Żyła ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2016. - 329 stron : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. - Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach. 978-83-7523-524-1

Publikacja dedykowana jest środowiskom akademickim zajmującym się problematyką stosunków międzynarodowych, a szczególnie współczesnymi zagadnieniami bezpieczeństwa międzynarodowego. Wydawnictwo zostało opracowane na podstawie bogatej bazy dokumentacyjnej i znacznej ilości publikacji dotyczących relacji polsko--ukraińskich. Ze względu na aktualnośći ważność poruszanych tematów będzie ono stanowić cenną pomoc w działalności dydaktycznej Akademii Sztuki Wojennej oraz dla innych ośrodków zainteresowanych problematyką stosunków polsko-ukraińskich w kontekście bezpieczeństwa obu państw, jak też wpływu ich współpracy na stabilność w subregionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Przemyśl WP 111331

Służba w formacjach bezpieczeństwa i porządku publicznego / red. nauk. Mirosław Karpiuk, Andrzej Pieczywok ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2016. – 231 s. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 226-231. 978-83-7523-503-6

Celem naukowym monografii jest dokonanie analizy systemu przygotowania i funkcjonowania określonych służb w formacjach bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym ustalenie ich statusu, obowiązków oraz systemu doskonalenia w wypełnianiu podstawowych funkcji w państwie. Podjęte rozwiązania w niniejszej monografii, zdaniem autorów, mogą znacząco wzbogacić stan wiedzy dotyczący ustanowionego porządku prawnego w państwie, ochrony porządku publicznego
i bezpieczeństwa ludzi, przestrzegania dyscypliny służbowej oraz dbałości o dobre imię służby, strzec jej godności i honoru, a także wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.

Przemyśl WP 111332

Zaburzenia artykulacji spółgłosek u dzieci rozpoczynających naukę szkolną / Ewa Jeżewska-Krasnodębska. - Kraków : "Impuls", 2017. - 214 s. : il. ; 24 cm. 978-83-7850-958-5

Niniejsza książka składa się z pięciu części.

Pierwsza zawiera omówienie normy artykulacyjnej spółgłosek polskich najczęściej zaburzonych u dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Normę wymawianiową Autorka przedstawiła w celu ustalenia podstaw teoretycznych, których jej badania dotyczą. W części drugiej zaprezentowała stan badań nad artykulacją i jej zaburzeniami, rodzaje zaburzeń artykulacyjnych, a także przyjętą terminologię i klasyfikację dotyczącą zaburzeń mowy, w tym artykulacji. W trzeciej Autorka opisała wybrane metodologiczne podstawy badań własnych nad zaburzeniami artykulacji spółgłosek u dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Sformułowała problemy i pytania badawcze, a także hipotezy. Ponadto zaprezentowała metodę zbierania materiału badawczego i propozycję własnych narzędzi badawczych. W części czwartej przedstawiła jakościowe i ilościowe wyniki badań nad zaburzeniami artykulacji, sprawnością aparatu artykulacyjnego, funkcjami fizjologicznymi w obrębie obwodowego narządu mowy, budową nasady, a także praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia diagnozy logopedycznej w odniesieniu do tych wyników. Część piąta zawiera analizę porównawczą z uwzględnieniem rezultatów badań oraz dyskusję nad poglądami na temat zaburzeń artykulacji i jej przyczyn prezentowanych w literaturze przedmiotu. W podsumowaniu zamieszczone zostały najważniejsze wyniki badań i wnioski praktyczne dotyczące diagnozy logopedycznej.

Przemyśl WP 111333

Zasady bezpieczeństwa : standardy europejskie / Jan Gołębiewski. - Warszawa : "Difin". 2017. - 321, [2] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 316-318., netogr. s. 320-321. Akty prawa s. 319. 978-83-8085-308-9

W ćwierćwieczu „transformacji” podejmowano wiele prób porządkowania problematyki bezpieczeństwa. Zazwyczaj działania okazywały się być poprawne, napawające nadzieją, zanim trafiły do konsultacji (międzyresortowych). Gdy tam trafiły, czyniono wysiłki, aby storpedować prace, gdyż przyjęcie ich za słuszne prowadziłoby do konieczności poważnych zmian personalnych w obszarze bezpieczeństwa na wszystkich szczeblach. Pojawiały się propozycje alternatywne bardziej zrozumiałe dla „elit” politycznych. Aktywność kryzysową rozważano i nadal rozważa się wyłącznie w zakresie reagowania na skutki katastrofy, obudowując to przeróżnymi sztabami, organami, szczeblami, ogniwami, zespołami i innymi ciałami alternatywnymi dla organów konstytucyjnych, rozmywając w ten sposób odpowiedzialność za nieskuteczność, zaniechania i zaniedbania. Kilkadziesiąt uczelni w Polsce prowadzi kierunki bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, ale treści tam wykładane, bazujące na rodzimych opracowaniach i aktach prawa, odbiegają od bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego pojmowanych w NATO i Unii Europejskiej, co jest trudne do przyjęcia za normalne. Książka ta wskazuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w państwach demokratycznych z odniesieniem ich do naszej rzeczywistości.

Przemyśl WP 111335

Na podstawie recenzji oraz rekomendacji wydawców przygotowała Marzena Fiołek

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu