Nowości książkowe w bibliotece - grudzień 2008r.

Edukacja kreatywna / Anna Sajdak. - Kraków : WAM, 2008.

Książka w interesujący sposób prezentuje zagadnienia twórczości oraz koncepcji i praktyki edukacji kreatywnej. Publikacja jest oryginalną, autorską propozycję opisu i interpretacji zjawisk edukacyjnych. To wartościowe studium porównawcze koncepcji M. Montessori, O. Decroly’ego, W. H. Kilpatricka, C. Washburne’a, P. Geheeba, P. Petersena, A. S. Neilla i R. Steinera ukazuje niezwykłą aktualność owych idei oraz źródło inspiracji dla kształtowania współczesnej szkoły zasługującej na miano kreatywnej.
Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego : aspekty teoretyczne i praktyczne / Joanna Torowska. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2008.

Obecność treści związanych z obiektami dziedzictwa kulturowego jest niezbędna w edukacji młodego pokolenia, dlatego autorka zebrała w książce artykuły dotyczące dziedzictwa w edukacji, publikowane dotychczas w różnych źródłach. Podaje również liczne przykłady praktycznego wprowadzenia edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego w pracę pedagogiczną.


Mass media : metody badań / Roger D. Wimmer, Joseph R. Dominick ; przekł. Tadeusz Karłowicz. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2008.

W publikacji autorzy przedstawiają zrozumiałe wyjaśnienia metod i narzędzi używanych do prowadzenia efektywnych badań. Opisują różne typy metod badań ilościowych i jakościowych, ich wady i zalety oraz metodologię. Wskazują na znaczenie etyki jako podstawy badań – jak również ryzyka związanego z maskowaniem i mistyfikacją. Uczą, jak wyszukiwać potrzebne informacje oraz jak oceniać rzetelność tych danych. Mając zaś świadomość stale narastającego bogactwa materiałów dostępnych w sieci, autorzy podają wiele adresów stron internetowych pomocnych w efektywnych badaniach.

Kultura wobec czasu / pod red. Anny Grzegorczyk i Agnieszki Kaczmarek ; Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. - Poznań : Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2008.

Pojęcie czasu ma swoją specyfikę i rolę. Odwołuje się zarówno do kategorii tradycji, z którą jest nierozerwalny, jak i trwania, gwarantującego tożsamość rzeczy w czasie, zakorzeniając się w historii i związanej z nią opowieści. Dynamika czasu powoduje, że w niniejszym tomie zagadnienia będą się odwoływać do rozmaitych dziedzin życia i kultury: literatury, filozofii, sztuki, historii, antropologii, w których to czas porządkuje działania.

Opieka i pomoc społeczna : wobec wyzwań współczesności / pod red. Wiesławy Walc, Beaty Szluz, Izabeli Marczykowskiej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008.

Książka zawiera podstawowe informacje na temat różnych aspektów, podstaw aksjologicznych oraz istoty i jakości opieki i pomocy społecznej. Publikacja podejmuje zagadnienia dotyczące: opieki nad dzieckiem w aspekcie współczesnych zagrożeń; wsparcia rodziny, jej potrzeb i możliwości wsparcia w tym zakresie; problematyki opieki w placówkach oświatowych oraz pomocy społecznej wobec problemów współczesnego człowieka, a także poszanowania godności człowieka chorego w kontekście społecznej odpowiedzialności.

Pedagogika opiekuńcza : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / pod red. Elżbiety Jundziłł i Róży Pawłowskiej. - Gdańsk : "Harmonia", 2008.

Książka stanowi kompendium aktualnej wiedzy z pedagogiki opiekuńczej. Uwzględnia podstawy oraz współczesne kierunki przemian teorii i praktyki tej dyscypliny naukowej. Autorami tekstów są czołowi znawcy tej problematyki z różnych ośrodków akademickich w kraju, zarówno ci, którzy podjęli się trudu wykreowania pedagogiki opiekuńczej na samodzielną dyscyplinę naukową oraz ci, którzy kontynuują to zadanie.

Metody i techniki badań pedagogicznych / Albert Wojciech Maszke. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008.

Struktura książki została opracowana w taki sposób, iż czytelnik przechodzi od zagadnień mających charakter teoretyczny i wyjaśniający, poprzez charakterystykę etapów postępowania badawczego do analizy wyników badań, wnioskowania i uogólniania. Dzięki temu czytelnik ma możliwość pełnego zapoznania się z wszystkimi podstawowymi czynnościami podejmowanymi podczas prowadzenia badań. Teksty zamieszczone w poszczególnych rozdziałach książki, stanowią niezależne, choć powiązane ze sobą w jedną całość części.

Komunikacja alternatywna osób głuchoniewidomych / pod red. nauk. Marzenny Zaorskiej. - Toruń : "Akapit", 2008.

Książka jest wspaniałym odzewem teoretyków i praktyków na zapotrzebowanie środowisk edukacyjnych i terapeutycznych oczekujących publikacji, która pozwoli im na zdobycie kompetentnych i niezbędnych materiałów do pracy z dzieckiem pozbawionym podstawowych zmysłów wykorzystywanych do poznawania otaczającego świata. Publikacja ukazuje perspektywy nawiązywania komunikacji i prowadzenia jej z osobami głuchoniewidomymi oraz pozwala nam, pełnosprawnym, choć w części zrozumieć świat osoby głuchoniewidomej.

Komunikacja bez barier : czyli wilk syty i owca cafła / Beata Kozyra ; il. Kate Bauer. - Warszawa : "MT Biznes", 2008.

Nieumiejętne komunikowanie się spowalnia, a czasami wręcz hamuje swobodny rozwój. Utrudnia nawiązywanie kontaktów i przeszkadza w osiąganiu porozumienia. Ta książka jest poradnikiem, który traktuje: o tym, dlaczego skuteczna komunikacja jest ważna; o złożoności procesu komunikacji; o podstawowych błędach w komunikacji; o tym, jak unikać błędów i co powinno się robić w zamian; o podstawowych narzędziach utrzymywania rozmowy na właściwym kursie i docierania do wybranego portu;  o tym, jak sobie radzić z reakcjami swoimi i innych.
Dziecko : studium interdyscyplinarne / red. Ewa Sowińska [i in.]. ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim ; Rzecznik Praw Dziecka. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2008.

W niniejszej monograficznej publikacji bytowość osobowa dziecka staje się przedmiotem kompleksowej analizy naukowej, uwzględniającej także aspekty polityczno-dziennikarskie. Fundamentem racjonalnym podjętej tematyki jest myśl filozoficzna, szkicująca rozumienie genezy, istoty, celowości oraz miejsca dziecka w refleksji filozoficznej starożytności, średniowiecza i nowożytności oraz w epoce ponowoczesnej.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu