Nowości książkowe w bibliotece - listopad 2008r.

Antropologia kulturowa :wybrane materiały do nauczania antropologii kulturowej / Wiesława Wołoszyn-Spirka. - Wyd. 2 uzup. - Bydgoszcz : „Wers”, 2008.

Książka omawia następujące obszary tematyczne: antropologia i jej miejsce wśród nauk o człowieku; człowiek i jego kultura jako przedmiot dociekań antropologów; prahistoria antropologii kulturowej; człowiek i religia; Społeczeństwo – Naród – Państwo; kultura masowa.
Ewolucja celów polityki gospodarczej : rola zmian otoczenia / Anna Horodecka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.


Autorka przeprowadza analizę celów polityki gospodarczej i ich ewolucję w ujęciu historycznym. Podkreśla przede wszystkim znaczenie i wpływ zmian zachodzących w gospodarce i jej otoczeniu na kształtowanie celów polityki gospodarczej. W odróżnieniu od innych publikacji, prezentujących cele polityki gospodarczej w ujęciu statycznym, tworzy model dynamiczny, porządkując i systematyzując dotychczasową wiedzę na temat celów, ich klasyfikacji i determinant. Wywody teoretyczne popiera przykładami z życia gospodarczego. Książka, poza walorami dydaktycznymi, ma również wysoką wartość naukową i nowatorski charakter.

Filozofia analityczna : z dziejów filozofii współczesnej / Adam Nowaczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Książka jest zwięzłym i przystępnym wykładem o najważniejszych problemach i kierunkach rozwoju tego nurtu współczesnej filozofii. Autor przedstawia dokonania najwybitniejszych przedstawicieli, dorobek poszczególnych szkół i toczące się między nimi spory. Tekst opatrzono pytaniami kontrolnymi oraz wskazówkami do dalszych lektur.

Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością / pod red. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Gdańsk : "Harmonia", 2007.

Książka jest przeznaczona dla specjalistów, rodziców i studentów. Napisana jest przystępnym językiem. Porusza ważne tematy, często nie dość jeszcze zbadane.
„Publikacja ta została przygotowana z myślą o lepszym zrozumieniu sytuacji rodziny wychowującej dziecko niepełnosprawne lub przewlekle chore, a tym samym – znalezieniu najefektywniejszych form jej wspomagania”.

Zabawy słuchowe : ćwiczenia dla uczniów klas 0 i I-III / Anna Tońska-Mrowiec, Iwona Pojmaj. - Gdańsk : "Harmonia", 2007.

Publikacja, przeznaczona dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat, ma na celu usprawnianie (rozwijanie) percepcji słuchowej przez ćwiczenia wrażliwości słuchowej, rytmiczne, słuchu fonemowego oraz analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, ćwiczenia koncentracji słuchowej.
Z Zabaw słuchowych... mogą korzystać nie tylko logopedzi, pedagodzy i terapeuci, ale także rodzice, którzy chcą czas wspólnie spędzany z dzieckiem przeznaczyć na zabawy o charakterze edukacyjnym.

Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego : modele teoretyczne, potrzeby praktyki / red. nauk. Kazimiera Wódz, Sabina Pawlas-Czyż. - Toruń : "Akapit", 2008.

Książka obejmujące trzy obszary refleksji teoretycznej: nad kontekstem współczesnej pracy socjalnej (globalnym, regionalnym i lokalnym - część pierwsza), nad kwestią przydatności praktycznej różnych podejść czy modeli pracy socjalnej (część druga), oraz nad problemami słabo rozpoznanymi, które - zdaniem autorów - powinny znaleźć się w polu zainteresowań praktyki (część trzecia).

Adopcja dziecka : psychologiczna analiza decyzji u kobiet i mężczyzn / Anna Jarmołowska. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2007.

Autorka podjęła się w swojej pracy trudnego zadania badawczego, którego podstawowym celem było poznanie specyfiki struktury decyzji o adopcji podejmowanej przez kobiety i mężczyzn [...].
Cennym walorem rozprawy jest opracowana przez Autorkę metoda służąca do badania decyzji o adopcji. Stanowi ona ważne uzupełnienie listy narzędzi badawczych i z powodzeniem może być wykorzystana w poradnictwie dla rodzin adopcyjnych

Senior w domu : opieka długoterminowa nad niepełnosprawnym seniorem / red. nauk. Jolanta Twardowska-Rajewska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2007.

Rosnąca szybko populacja osób w starszym wieku stanowi wyzwanie dla społeczeństwa z uwagi m.in. na zdrowotne i opiekuńcze konsekwencje tego procesu. Dobrze się zatem stało, że w środowisku poznańskim została przygotowana wartościowa, a zarazem interesująca praca dotycząca tej problematyki. Na podkreślenie zasługuje rozległość tematyczna i interdyscyplinarna. Napisana przez specjalistów, reprezentująca różne dziedziny naukowe, stanowi wartościowe kompendium na temat wieku starszego i starości jako fazy życia.


Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań / pod red. Teresy Sołtysiak i Małgorzaty Kowalczyk-Jamnickiej. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2007.

Publikacja podzielona została na dwie części. W pierwszej znalazły się opracowania dotyczące przejawów zachowań z obszaru patologii społecznej ujętych w aspekcie fenomenologicznym i etiologicznym, natomiast w drugiej części zawarto propozycje wskazujące na niektóre możliwości przeciwdziałania tym zjawiskom i ograniczania ich zasięgu. W opracowaniu podjęto m. in. problematykę żebractwa wśród najmłodszych; problemy uzależnień; zachowań agresywnych wśród młodzieży, a także powiązanej z nimi przestępczości gwałtownej.
Oblicza globalizacji / Wilhelmina Wosińska. - Sopot : "Smak Słowa", 2008.

Książka pokazuje liczne aspekty życia, które istotnie się zmieniły i nadal będą się zmieniać pod wpływem procesu globalizacji. Jako psycholog społeczny autorka wyjaśnia, w jaki sposób reakcje emocjonalne na skutki globalizacji wpływają na myśli i działania ludzi w różnych środowiskach.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu