Nowości książkowe - marzec 2009r.

Kultura, naród, trwanie : dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 roku / Maria Bogucka. - Warszawa : "Trio", 2008.

Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 roku to uzupełnione ustaleniami historiografii z ostatnich 15 lat nowe wydanie Dziejów kultury polskiej. Szczególną "wartość dodaną" stanowią nowe rozdziały, obejmujące lata od 1918 do 1989. Nakreślone cezury dobrze mieszczą się w przyjętej koncepcji widzenia dziejów Polski z perspektywy jej kultury. Kultury zróżnicowanej - elitarnej i masowej, duchowej i materialnej - i jej roli w tworzeniu więzi społecznych, przede wszystkim w kształtowaniu wspólnoty narodowej.
Paradygmaty współczesnej dydaktyki / pod red. Lucyny Hurło, Doroty Klus-Stańskiej i Majki Łojko. - Kraków : "Impuls", 2009.

Książka jest próbą rekonstrukcji źródeł teoretycznych i metodologicznych dydaktyki jako subdyscypliny naukowej. Poprzez odejście od wąsko instrumentalnego, upraktycznionego rozumienia dydaktyki jako zbioru instrukcji dla nauczyciela umożliwia zmianę świadomości dydaktycznej, jej niejednoznaczność i ideologiczne uwikłania. Autorzy kreślą w niej obraz nie jednej, ale wielu dydaktyk, często zupełnie odmiennych, skonfliktowanych, dyskursywnych.
Podstawy statystyki dla socjologów / Grzegorz Lissowski, Jacek Haman, Mikołaj Jasiński. - Warszawa : "Scholar", cop. 2008.

Podręcznik przedstawia elementarne metody opisu i wnioskowania statystycznego. Jego celem nie jest jedynie dostarczenie zbioru przepisów postępowania w konkretnych sytuacjach, lecz także wyjaśnienie podstaw teoretycznych metod statystycznych. Opis statystyczny, rozszerzony o zagadnienia nieuwzględniane w standardowych podręcznikach, ujęto jako problem podejmowania decyzji. Wyraźnie oddzielono metody opisu od metod wnioskowania statystycznego, co ułatwia ich zrozumienie. Do książki dołączona jest płyta CD, na której umieszczono podatkowe zadania, testy, animacje.
Starożytny Rzym / Maria Jaczynowska, Marcin Pawlak. - Warszawa : "Trio", 2008.

Publikacja ta została opracowana jako podręcznik historii starożytnego Rzymu dla studentów różnych kierunków nauk humanistycznych, głównie historii, filologii klasycznej, częściowo także dla studiujących historię sztuki i prawo rzymskie. Może również zainteresować szerokie grono miłośników dziejów starożytnych, stanowiąc dla nich antidotum na różne konflikty współczesnego świata i dominację techniki.
Szkoła w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Mirosława Szymańskiego. - Kraków : "Impuls", 2008.

Zbiór prezentowanych w publikacji tekstów przybliża niektóre zagadnienia charakterystyczne dla sytuacji, w której funkcjonuje współczesna szkoła. Ukazuje wyzwania, z którymi się mierzy i którym powinna sprostać. Zarysowuje przemiany modelu współczesnej szkoły i mechanizmy, które mogą umożliwić jej wywiązanie się z narastających zadań.
Edukacja ustawiczna : wymiar teoretyczny i praktyczny / .red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski ; [aut. Ambroży Jerzy i in.]. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji. Państwowy Instytut Badawczy, 2008.

Publikacja obejmuje zbiór tekstów poświęcony problemom edukacji ustawicznej, rozpatrywanym z perspektywy pedagogiki pracy. Wybitni i doświadczeni autorzy z całego kraju prezentują różnorodność i wielopłaszczyznowość zagadnień pracy, pedagogiki pracy i rynku pracy.
Kultura języka polskiego : wymowa, ortografia, interpunkcja / Tomasz Karpowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Podręcznik akademicki do kultury języka polskiego poświęcony problemom poprawnej wymowy i pisowni. Zawiera wyczerpująco omówione zagadnienia z zakresu wymowy, ortografii i interpunkcji, przystępne wyjaśnienia przepisów normatywnych, konkretne rozstrzygnięcia poprawnościowe oraz objaśnione wyrazy, formy i konstrukcje.
Historia starożytnego Bliskiego Wschodu : ok. 3000-323 p.n.e. / Marc Van de Mieroop ; tł. [z ang.] Magdalena Komorowska. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2008.

Książka w jasny i zwięzły sposób przedstawia historię wielokulturowych cywilizacji Bliskiego Wschodu, omawiając zarówno wydarzenia polityczne i historyczne, jak i zagadnienia kulturowe oraz socjologiczne. Narracja rozpoczyna się w chwili pojawienia się pisma, około 3000 przed Chr., obejmując dzieje od powstania pierwszych miast w Mezopotamii, poprzez rozwój królestw babilońskiego i hetyckiego, po imperia Asyryjczyków i Persów. Jej koniec wyznaczają zmiany wywołane na Bliskim Wschodzie przez podboje Aleksandra Macedońskiego.
Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności : kształty rodziny współczesnej / red. nauk. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. - Toruń : Adam Marszałek, 2008.

Prezentowany w monografii materiał stanowi wkład w socjologii rodziny, zawiera zarówno walory teoretyczno-poznawcze, jak i praktyczno-wdrożeniowe, z powodzeniem może być wykorzystany w procesie doskonalenia i kształcenia przyszłych socjologów, pedagogów i psychologów społecznych.
Współczesne oblicza edukacji muzycznej / pod red. Renaty Gozdeckiej i Mirosława Grusiewicza. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.

Książka jest próbą nakreślenia współczesnego oblicza edukacji muzycznej w Polsce. Prezentowane teksty różnicuje podejście metodologiczne oraz stopień ogólności poruszanych zagadnień. Podstawowe zagadnienia poruszane w książce koncentrują się na związkach bieżącej teorii i praktyki edukacyjnej z polską tradycją oraz na relacjach współczesnej kultury z edukacją. Odrębne grupy tekstów dotyczą metod nauczania, postaw dzieci i młodzieży wobec edukacji szkolnej i muzyki oraz skutków reform oświatowych.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu