Nowości książkowe - kwiecień 2009r.

Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym : terapia dyskursywna a teoria umysłu / Małgorzata Młynarska. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2008.

Książka stanowi podsumowanie kilkunastoletnich badań nad autyzmem. Autyzm jest chorobą, która stanowi ogromne nieszczęście dla dzieci nią dotkniętych i ich rodzin, a najwyższej miary wyzwanie dla terapeuty. Dzieje się tak dlatego, że małe dziecko jest w relacji z terapeutą przeciwnikiem ponad wiek i oczekiwania twardym. Autorka stawia tezę, że walkę z autyzmem można wygrać kierując się trafną teorią. Jest przekonana, że wypracowana przez nią w ciągu wielu lat pracy z dziećmi autystycznymi tzw. terapia dyskursywna jest tym właśnie narzędziem, które na takie zwycięstwo pozwala.
(Nie)ciekawa epoka? : literatura i PRL / red. nauk. i wstęp Hanna Gosk. - Warszawa : "Elipsa", 2008.

Nie ulega wątpliwości, że polska rzeczpospolita Ludowa odeszła do historii, ale też nie da się ukryć, iż stanowi najbliższe sąsiedztwo III Rzeczypospolitej, a ukształtowana w powojennym półwieczu mentalność i zbiorowa pamięć Polaków są ważnym układem odniesienia dzisiejszych sposobów reagowania na procesy transformacyjne. Ma on wpływ na współczesną definicję pojęcia polskiej normalności, wolności, poczucia codziennego bezpieczeństwa, a także sfery wartości oraz wyznaczników tożsamości zarówno jednostkowej jak i zbiorowej.
Praca człowieka w XXI wieku : konteksty - wyzwania - zagrożenia / red. Ryszard Gerlach. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2008.

Praca jest pojęciem uniwersalnym, wieloznacznym i w bardzo różny sposób interpretowanym. Stanowi też przedmiot zainteresowań różnych dyscyplin naukowych. Jedną z nich jest pedagogika, a w jej ramach szczególnie pedagogika pracy, subdyscyplina, której przedmiotem badań i analiz są pedagogiczne aspekty relacji człowiek--wychowanie--praca. Uznając wieloaspektowość pojęcia "praca", w przekazywanym do rąk Czytelnika opracowaniu zamieszczono rozważania na ten właśnie temat, formułowane przez reprezentantów różnych nauk, głównie pedagogów, psychologów, socjologów oraz przedstawicieli nauk technicznych.
Dojrzewanie do asertywności / Joanna Rajang. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2008.

Asertywność została przedstawiona w książce jako zjawisko złożone, uzależnione głównie od czynników rozwojowych, ale podlegające wpływom sytuacji. Autorka wskazuje, jak kształtowanie autonomii, przedsiębiorczości, zdolności do kooperacji i współpracy ma znaczenie dla ujawniania przez człowieka zachowań asertywnych. Ponadto autorka poszukuje odpowiedzi na pytanie o czynniki, które decydują, że prezentujemy lub nie zachowania asertywne.
Początkujący nauczyciel : studium przypadku / Robert V. Bullough ; przekł. Krzysztof Rogowski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009.

Opowiedziana w publikacji historia Kerrie, początkującej nauczycielki, stała się podstawą studium przypadku, które zgodnie z zamierzeniami autora ma ułatwić nowicjuszom pierwsze kroki w pracy szkolnej, a także wskazać im drogę rozwoju umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Doświadczenia Kerrie w pierwszym roku pracy były dość typowe – wielu świeżo upieczonych nauczycieli zmaga się z podobnymi problemami i na ogół samodzielnie poszukuje ich rozwiązania. Do nich głównie adresowana jest ta książka.
Parlament, prezydent, rząd : zagadnienia konstytucyjne na przykładach wybranych państw / red. Tadeusz Mołdawa, Jarosław Szymanek. - Warszawa : "Elipsa", 2008.

Parlament prezydent i rząd to trzy elementarne, w znaczeniu zarówno składowe, jak i najważniejsze, substraty każdego systemu rządów. Zaprezentowane w pracy opracowania ujmują tytułowe instytucje z bardzo różnej strony. Niektóre z nich omawiają np. jedynie pewien wąski, wybrany aspekt funkcjonowania danej instytucji. Inne z kolei zajmują się spojrzeniem całościowym, jeszcze inne odwołują się do przeglądu relacji łączących poszczególne instytucje z innymi.
Media i ich odbiorcy : międzypokoleniowe różnice w odbiorze / Małgorzata Dankowska-Kosman. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008.

Książka stanowi dobry przykład poszukiwań zjawisk i procesów towarzyszących przekazowi medialnemu. Została ona zaprojektowana z myślą o ukazaniu międzypokoleniowych różnic w odbiorze komunikatów medialnych. Pomysł zajęcia się odbiorem informacji należy uznać za cenny zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Ma to szczególne znaczenie dziś, w dobie mediów masowych docierających do wszystkich grup wiekowych.
Tybet : zamiast nadziei i błogosławieństw / [tekst, przekł. Adam Kozieł]. - Warszawa : Stowarzyszenie "Studenci dla Wolnego Tybetu", 2008.

„Tybet : zamiast nadziei i błogosławieństw” jest to najbardziej pełna publikacja materiałów poświęconych Tybetowi w języku polskim. Wszyscy zainteresowani znajdą w niej zarówno materiały źródłowe, jak też bardzo bogate naświetlenie najważniejszych problemów współczesnego Tybetu oraz przestawienie losów Tybetańczyków żyjących w swojej zniewolonej ojczyźnie lub na wygnaniu. Książka jest poświęcona najtragiczniejszemu okresowi w historii Krainy Śniegu oraz stosunkom tybetańsko-chińskim, a zwłaszcza dialogowi między Dalajlamą a Pekinem.
Etyczny wymiar wartości jednostkowo-wspólnotowych we współczesnych koncepcjach społeczno-polityczno-ekonomicznych / Katarzyna Polus-Rogalska. - Toruń : "Grado", 2009.

W publikacja autorka wskazała, jak istotną rolę w życiu społeczno-politycznym pełni sfera wartości. W swojej publikacji Katarzyna Polus-Rogalska konfrontuje założenia teoretyczne z praktyką życia społeczno-politycznego. Porusza zagadnienia teorii wartości, wartości naczelnych, systemu wartości, klasyfikacji, zasad, praw, indywiduum, związków moralności ze strukturą społeczno-polityczno-ekonomiczną oraz moralną ewolucją cywilizacji.
Edukacja w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej / Barbara Baraniak. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2008.

Ogromne znaczenie mają różnorodne procesy kształtujące kwalifikacje przydatne we wspólczesnej pracy, a pracy w gospodarce. Zasadna jest więc potrzeba nowego spojrzenia na zakresy kwalifikacyjne i miejsca uzyskiwania kwalifikacji, niezbędnych w pracy zawodowej. Analizowane w tej książce problemy edukacyjne wyznacza pernamentny charakter edukacji, w którym łączą się treści przedzawodowe. prozawodowe, zawodowe i ustawiczne - zagadnienia te stanowią treść pierwszej i drugiej części książki.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu