Nowości książkowe - maj 2009r.

Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu / red. Lesław H. Haber, Stanisław Jędrzejewski. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2008.

Zgromadzone w książce artykuły obejmują dwie grupy tematyczne : "Media a zmiany w komunikowaniu społecznym" i "Społeczeństwo informacyjne; zmiany cywilizacyjno-kulturowe a skutki społeczne". Autorzy próbują odpowiedzieć między innymi na pytanie, czy media elektroniczne, w tym nowe media są lub mogą być czynnikiem zmian w komunikacji społecznej, tworząc nowe formy komunikacji społecznej, zmian, które silnie wpłyną na organizację społeczeństwa, jego strukturę i kulturę.
Geografia urbanistyczna / pod red. Stanisława Liszewskiego ; [aut. Lidia Groeger i in.]. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2008.

Autorzy, napisali książkę odpowiadającą standardom współczesnej urbanistyki, pamiętając o tym, że wymaga ona znajomości zagadnień z zakresu różnych dyscyplin naukowych i wykształcenia interdyscyplinarnego. Jej celem jest zaprezentowanie głównych treści i zagadnień składających się na program z każdego przedmiotu oraz wskazanie odpowiedniej literatury, która ma ułatwić studiowanie omawianych zagadnień. Korzystanie z podręcznika ułatwia  czytelny układ treści, podobny w każdym rozdziale (zarys treści, słowa kluczowe, podział na podrozdziały, repetytorium w formie pytań lub poleceń, wykaz literatury).
Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980) / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2008.

Skrypt poświęcony został polskiej literaturze dla małego i młodego odbiorcy z uwzględnieniem najnowszych zjawisk literackich, zarówno w zakresie treści, jak i formy. Refleksją objęto pisarzy, a także teksty, które pojawiły się w tym okresie. Dlatego skrypt powinien wypełnić ważną lukę badawczą w zakresie omawianego piśmiennictwa.
Publikacja adresowana jest do polonistów, pedagogów, bibliotekoznawców, badaczy kultury. Zarówno do studentów i nauczycieli, jak i rodziców poszukujących dobrej lektury dla dzieci.
Marketing : podstawy i kontrowersje / pod red. Wojciecha Żurawika. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2009.

Podręcznik został przygotowany z myślą o studentach wydziałów zarządzania. Jego konstrukcja umożliwia: zapoznanie się z podstawami marketingu, pogłębienie wybranych zagadnień w ramach specjalności dzięki przedstawionej po każdym rozdziale bogatej, najnowszej literaturze polskiej i obcojęzycznej, zapoznanie się z wybranymi, kontrowersyjnymi zagadnieniami z zakresu marketingu. Publikacja pokazuje różnice w podejściu do niektórych tematów przez różnych naukowców w sferze teoretycznej, ale także akcentuje wątpliwości wynikające ze sposobów adoptowania wiedzy marketingowej przez praktykę gospodarczą.
Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w procesie przygotowania i wspierania rodzin zastępczych / Józefa Matejek. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2008.

Autorka charakteryzuje funkcje i zadania ośrodków adopcyjno-opiekuńczych jako instytucji koordynujących tworzenie zastępczych środowisk rodzinnych. Szczegółowo - praktycznie i metodycznie — przedstawia takie problemy, jak: założenia prawne dotyczące dziecka i rodziny zastępczej, diagnozowanie kandydatów na rodziców zastępczych, przygotowanie kandydatów do pełnienia roli opiekunów zastępczych, etapy postępowania w trakcie przygotowania i kwalifikacji kandydatów na rodziców zastępczych oraz formy pomocy wspierania tych rodzin.
Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej : proces stawania się ofiarą / Piotr Chomczyński. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2008.

W książce zawarte zostały rezultaty badań jakościowych nad zjawiskiem mobbingu. Jest to pierwsza pozycja na rynku wydawniczym, w której zastosowano różne techniki badań jakościowych (wywiady narracyjne i pogłębione, ukryta obserwacja uczestnicząca, analiza dokumentów itd.) w celu dokonania diagnozy zjawiska stawania się ofiarą przemocy psychicznej w miejscu pracy. Ponadto w publikacji zostały omówione wyniki badań autorów i ośrodków polskich i zagranicznych.
Antropologia punktów : rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego / Aleksandra Kunce. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2008.

Wydobycie antropologii punktów przebiega w kilku obszarach. Pierwszy to przestrzenie myślenia wokół punktu. Drugi to mapa punktów – eksploracja doświadczeń kulturowych człowieka. Tu eseistyczne rozważania posiłkują się punktowym przykładem wydobytym przez Kapuścińskiego w trakcie jego podróży, a zarysowanych słowem i obrazem. Orientacja wytyczona przez punkt prowadzi do interpretacji następujących wątków tematycznych: intymność, poddanie się obcości, dystans, ciało kulturowe, cisza, miejsce, blisko rytmu, podejrzana całość, urok mikrologii i apokalypsis, stanowiących kolejne rozdziały tej części.
Do zobaczenia : socjologia wizualna w praktyce badawczej / red. nauk. Jerzy Kaczmarek. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2008.

Artykuły zawarte w niniejszej książce podejmują z jednej strony refleksję teoretyczną nad metodami stosowanymi w socjologii wizualnej, z drugiej zaś pokazują, jak można te metody zastosować w konkretnych badaniach rzeczywistości społecznej. Owo powiązanie teorii z praktyką na tym obszarze ma szczególne znaczenie dla socjologii, która coraz częściej będzie musiała mierzyć się z analizą wizualnych aspektów świata społecznego.
Edukacja jako troska o nadzieję człowieka / Anna Murawska. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2008.

Aby zrozumieć fenomen, jakim jest nadzieja, autorka podejmuje próbę opisania i zrozumienia kontekstu, w który jest ona wpisana. Szkicuje kondycję współczesnego świata i człowieka żyjącego w tym świecie - człowieka, który w wielu miejscach, zdaje się, dotarł do granic nadziei. Wychodząc od ustaleń etymologicznych, autorka pokazuje różnorodność znaczeń i sensów nadziei, by w kolejnych rozdziałach podążyć tropami wskazanymi przez filozofów i psychologów. Na koniec autorka odnosi się do edukacyjnych możliwości i warunków troszczenia się o nadzieję.
Efektywność problemowego nauczania i uczenia się biologii człowieka i zachowania zdrowia / Eleonora Bobrzyńska. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2008.

Praca stanowi wartościowe opracowanie dla teorii oraz praktyki dydaktyki biologii człowieka i wychowania prozdrowotnego. Autorka dokonuje krytycznego przeglądu głównych założeń podstaw nauczania – uczenia się problemowego z punktu widzenia dydaktyki ogólnej, pedagogiki i psychologii. Cennym uzupełnieniem pracy jest obszerny Aneks, zawierający przykłady struktur wybranych lekcji problemowych oraz wzory testów z zakresu biologii człowieka i zachowania zdrowia.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu