Nowości książkowe - listopad 2009r.

Muzykoterapia dzieci agresywnych / Diana Gulińska-Grzeluszka. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2009.

W obliczu narastającej przestępczości nieletnich, chuligaństwa i znieczulenia na cudzą krzywdę wzrasta potrzeba zajęcia się dziećmi, które nie wykroczyły jeszcze przeciw ogólnym normom społecznym, ale w stosunkach z otoczeniem wykazują cechy niedostosowania społecznego, mają trudności w kontaktach z rówieśnikami, zbyt często zachowują się agresywnie. Wydaje się, że nauczyciele-wychowawcy, a zwłaszcza pedagodzy szkolni lub inne osoby zajmujące się wychowaniem na terenie szkoły mogliby prowadzić specjalne zajęcia terapeutyczne obejmujące muzykoterapię z dziećmi przejawiającymi często agresję w swym zachowaniu.
Człowiek i jego świat w słowach i tekstach : wybór tekstów języka polskiego dla cudzoziemców na poziomie zaawansowanym / Małgorzata Kita, Aldona Skudrzyk. - Wyd. 3. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2009.

Na tom składają się utwory lub fragmenty utworów literackich z różnych epok, także wyimki tekstów filozoficznych oraz naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych. Są także teksty użytkowe, dowcipy, sentencje, przysłowia. Ukazują one zatem polszczyznę bogatą, różnorodną, barwną, niejednolitą. Teksty podzielone są na trzy partie: pierwszą tworzą teksty i ćwiczenia oddające fenomen języka polskiego jako obcego, jako systemu znaków i zespołu odmian, druga poświęcona jest najważniejszym kategoriom semantycznym tworzącym mozaikę polskiego językowego obrazu świata, wreszcie część trzecia to ukazanie języka w działaniu.
Dwie dekady zmian : Rumunia 1989-2009 / red. nauk. Karina Paulina Marczuk ; wybrane rozdz. z jęz. ang. przeł. Karina Paulina Marczuk. - Warszawa : Difin, 2009.

Tematem książki jest okres rumuńskiej transformacji, burzliwych zmian, które dokonały się we wszystkich dziedzinach życia politycznego, społecznego i gospodarczego oraz w mentalności mieszkańców Rumunii w ciągu dwóch dekad od upadku reżimu Nicolae Ceauşescu w grudniu 1989 roku. Droga, którą przebyła Rumunia, została uwień¬czona jej przyjęciem do NATO i Unii Europejskiej, wprowadzeniem gospodarki wolnoryn¬kowej, odbudowaniem relacji pomiędzy państwem a funkcjonującymi w nim kościołami oraz diametralną zmianą w świadomości Rumunów, którzy odzyskali poczucie, że znów są w pełni obywatelami Europy.
Łatwe sposoby na trudne dziecko / Ronald Mah ; [tł. z ang. Karolina Bojadżijewa-Wesołowska]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : "Fraszka Edukacyjna", 2008.

Książka pomaga zrozumieć, dlaczego niektóre dzieci zachowują się nie tak, jak byśmy sobie tego życzyli... Autor w przyjaznym tonie podpowiada, jak nauczyciele i rodzice powinni reagować, gdy zachowanie dziecka przekracza wszelkie oczekiwania. Przekonuje, że okiełznanie "rozbrykanego koziołka" wcale nie będzie trudne, jeśli będziemy go odpowiednio motywować, nauczymy ustalania i nie przekraczania granic czy skutecznie zastosujemy "czas na uspokojenie". Książka daje ponadto narzędzia do rozpoznawania wczesnych oznak depresji, lęków, smutku.
Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : "Aspra-Jr", 2009.

Książka powstała z myślą o jak najszerszej popularyzacji problemów narkotykowych, zwłaszcza wśród nauczycieli, pedagogów szkolnych, działaczy organizacji non-profit, studentów kierunku pedagogika, zwłaszcza w specjalnościach pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pedagogika kryminalistyczna.
Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie / red. prowadzący Wojciech Baturo. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Publikacja przedstawia najważniejsze zagrożenia współczesnego świata oraz sposoby zapobiegania im i ich rozwiązywania. Wśród opisywanych zagrożeń znajdują się m.in. głód i niedożywienie, przestępczość zorganizowana, bieda, choroby, uzależnienia (m.in. narkomania, alkoholizm), klęski żywiołowe, wywoływane przez człowieka katastrofy ekologiczne. Każde hasło to wyczerpujący wykład na temat, wzbogacony o liczne informacje dodatkowe, wyjaśniające i rozszerzające tekst główny.
Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela / pod red. Jacka Migdałka i Marii Zając. - Kraków : "Impuls" 2008.

Książka skupia się na warsztacie nauczyciela, dla którego technologie informacyjno-komunikacyjne stają się narzędziem wykorzystywanym na co dzień. Publikacja jest adresowana przede wszystkim do nauczycieli oraz do tych osób, które odpowiedzialne są za kształcenie nauczycieli. Autorzy mają nadzieję, że po¬może ona w umiejętnym i twórczym wykorzystywaniu na co dzień możliwości współczesnych technologii, ponieważ tylko wtedy przyniosą one pożytek - zarówno nauczycielom, jak i ich uczniom..
Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka / red. Małgorzata i Tomasz Siemież. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa, cop. 2008.

Terapia przez sztukę jest obecnie uznaną formą pomocy psychologicznej, wspomagającą proces leczenia, rehabilitacji, znajdującą zastosowanie w rewalidacji. Techniki pracy stosowane w arteterapii służą zarówno osobom, które ujawniają trudności w realizacji zadań życiowych oraz tym, którzy pragną doskonalić jakość własnego życia w relacjach z innymi, rozwijać zdolności twórcze, rozwijać własną osobowość. Służy zatem leczeniu, wspieraniu rozwoju i profilaktyce.
Przedsiębiorczość w edukacji / red. nauk. Aldona Andrzejczak ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : Akademia Ekonomiczna, 2008.

Problemowi kształcenia postaw przedsiębiorczych poświęcona jest książka Przedsiębiorczość w edukacji. W pierwszej części pracy zwrócono uwagę na biznesowe i niebiznesowe ujęcie przedsiębiorczości. W drugiej części zaprezentowano wyniki badań, przeprowadzonych przez pracowników Katedry Edukacji i Rozwoju Kadr Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w szkołach średnich województwa wielkopolskiego na temat nauczania Podstaw przedsiębiorczości. Trzecia część książki zawiera opracowania, podejmujące różne aspekty przedsiębiorczości w szkole.
Sąsiedzkie państwa wschodnie w polskiej polityce bezpieczeństwa / Józef Tymanowski. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2009.

Autor w wyczerpujący sposób sformułował granice pola badawczego, a przede wszystkim przedstawił bardzo dobrze przemyślane hipotezy badawcze. Obejmują one całość pola badawczego. Książka ta jest napisaną na wysokim poziomie warsztatowym publikacją naukową. Równie cenne są jej wartości poznawcze. Autor przedstawia nie tylko szereg mniej lub bardziej znanych faktów, ale również w sposób wyważony, racjonalny i w pełni zasadny je interpretuje. Przedstawiane przez niego wnioski oraz scenariusze wydarzeń można traktować jako interpretujące i spełniające wysokie wymagania merytoryczne, formalne i logiczne.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu