Nowości książkowe - grudzień 2009r.

Barwy codzienności : analiza socjologiczna / red. nauk. Malgorzata Bogunia-Borowska. - Warszawa : "Scholar", 2009.

Różnorodność tematów i perspektyw, w jakich tematy te są przedstawiane, czyni tom niezwykle interesującą lekturą. Książka zmusza Czytelnika do zastanowienia nad tym co znane, co pozostając w sferze oczywistości, znajduje się poza zasięgiem refleksji.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że współautorami Barw codzienności są wybitni badacze kultury. Można bez wątpienia powiedzieć, że zgromadzone tu wypowiedzi reprezentują główny nurt polskiej socjologii zainteresowanej życiem codziennym zwykłych ludzi, zarazem więc odzwierciedlają aktualny stan wiedzy na ten temat.
Diagnoza psychoanalityczna / Nancy McWilliams ; wstęp do wyd. pol. Zofia Milska-Wrzosińska ; przekł. Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009.

Książka w przystępny sposób przedstawia psychoanalityczną teorię osobowości i jej implikacje praktyczne. Ta obszernie wyjaśniająca wszystkie zagadnienia praca jest źródłem wiedzy zarówno dla profesjonalistów, jak i studentów. Publikacja wyjaśnia główne typy charakteru oraz wskazuje, jak poznanie indywidualnej struktury osobowości pacjenta powinno kształtować uwagę terapeuty i styl interwencji terapeutycznej. Autorka w sposób zrozumiały objaśnia czytelnikom teorię i praktykę psychodynamiczną. Liczne przykłady kliniczne przedstawia z humorem, bezstronnie i ze zrozumieniem, co ożywia abstrakcyjne pojęcia.
Kompetencje zawodowe pedagogów w pracy z nieletnimi agresorami / Anna Karłyk-Ćwik - Toruń : "Akapit", 2009.

Książka stanowi diagnozę samooceny poziomu kompetencji zawodowych pedagogów resocjalizacyjnych w kontekście analizy przebiegu ich pracy z nieletnimi agresorami. Publikacja ukazuje, że potrzebna jest stałe doskonalenie pedagogów nie tylko w zakresie teorii, ale bardziej praktyki. Pedagodzy powinni prezentować sobą świat wartości: „być a nie mieć", moralnych postąp, duchowości, „nie samym chlebem żyje człowiek", a podopiecznych traktować jako osoby mające swoją godność.
O autorytecie w wychowaniu i nauczaniu / pod red. Małgorzaty Bednarskiej. - Toruń : Adam Marszałek, 2009.

Celem przyświecającym autorom artykułów jest zwrócenie uwagi na rolę autorytetu w procesie wychowania i nauczania, autorytetu, o którym często się zapomina, do którego nie przywiązuje się odpowiedniej wagi, którego się nie docenia i którego potencjał pozostaje niejednokrotnie niewykorzystany.
Praca została podzielona na trzy części. Jedna z nich poświęcona została zdefiniowaniu terminu „autorytet”. Kolejne dwie części traktują o autorytecie w wychowaniu i nauczaniu w kontekście teoretycznym i badawczym.
Pierwsza pomoc dla pokrzywdzonych dzieci / Andreas Kruger ; przekł. Urszula Poprawska. - Kraków : "WAM", 2009.

Każdego dnia na świecie wskutek wypadków, klęsk żywiołowych, dramatów życiowych, aktów gwałtu, wojen, dzieci doznają traumy. Konsekwencją traumatycznego zdarzenia w życiu dziecka są często zaburzenia psychiczne i choroby fizyczne. By im zapobiec lub je zminimalizować, konieczna staje się pierwsza pomoc psychologiczna, której udzielić mogą rodzice, nauczyciele czy osoby obecne na miejscu zdarzenia. Książka przedstawia w sposób przystępny i całościowy współczesne ustalenia nauki dotyczące urazów psychicznych dzieci.
Nauczyciel na drogach i bezdrożach współczesności : między bezradnością a nadzieją / red. Ewa Murawska. - Toruń : Adam Marszałek, 2009.

Książka stanowi studium pedagogiczne i koncentruje się wokół zawodu nauczyciela i jego miejsca w życiu naszego społeczeństwa. Pokazuje jego drogę zawodową, a także dokonuje weryfikacji wpływu rodziny i środowiska na problematykę wykonywania obowiązków nauczyciela wychowawcy.
Doświadczenie zagłady z perspektywy dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego / Justyna Kowalska-Leder. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2009.

Książka poświęcona jest doświadczeniu Zagłady widzianej z perspektywy żydowskiego dziecka. Wyjątkowość dziecięcego punktu widzenia polega na tym, że Holokaust nie burzy żadnej poprzedzającej go wizji świata, staje się natomiast obszarem pierwszych rozpoznań. Prowadzone tu analizy ukazują, w jaki sposób owe rozpoznania są dokonywane, gdzie w wypowiedziach dziecka przebiega granica wyrażalności, o której tak często mówimy w odniesieniu do kategorii traumy.
Pomoc społeczna : szkic socjologiczny / Jerzy Krzyszkowski ; Instytut Rozwoju Służb Społecznych. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2008.

Celem opracowania jest prezentacja pomocy społecznej na podstawie badań empirycznych, prowadzonych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Omówione zostały problemy definicyjne związane z  próbami operacjonalizacji pojęcia „służby społeczne” w Europie i terminu „pomoc społeczna” w Polsce po 1989 roku. Zawarta w książce problematyka pomocy społecznej jest trudna do syntezy ze względu na swoją złożoność i wielowymiarowość, ale zebrany materiał pozwala na sformułowanie kilku ogólnych refleksji i wyciągnięcie wniosków badawczych.
Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych / Jerzy Szmagalski ; [Instytut Rozwoju Służb Społecznych]. - Wyd. 3. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2009.

W książce zostały zdefiniowane pojęcia stresu i wypalenia zawodowego. Autor prezentuje kierunki i wyniki badań nad wypaleniem pracowników socjalnych, prowadzonych za granicą  i w Polsce. Przedstawione zostały praktyczne wnioski wynikające z badań nad wypaleniem i stresem w pracy zawodowej oraz techniki i metodykę ograniczania stresu i wypalenia w pracy socjalnej. Walorem opracowania jest bogaty wykaz specjalistycznej i adnotowanej fachowej literatury, odnoszącej się do omawianej problematyki.
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych / Andrzej Urban. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009.

Podręcznik obejmuje całą problematykę kształtowania się bezpiecznych przestrzeni. Autor opisuje lokalne działania i koalicje na rzecz bezpieczeństwa, kompetencje i zakres działania władz lokalnych, prezentuje lokalne strategie zapewniające bezpieczeństwo, a także zachowania antyspołeczne w kontekście poczucia zagrożenia; zajmuje się pobudzeniem aktywności obywatelskiej, Community Policing; przedstawia proces rozwiązywania problemów społeczności lokalnych, tworzenia zasad i metod zapobiegania przestępczości, projektowania działań profilaktycznych.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu