Nowości książkowe - styczeń 2010r.

Kreowanie tożsamości szkoły. T. 1, Konteksty teoretyczne, poglądy, wyniki badań / red. Krystyna. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2009.

Kreowanie tożsamości szkoły. T. 2, Konteksty historyczne, społeczno-kulturowe, edukacyjne / red. Krystyna Chałas, Beata Komorowska. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2009.


Tożsamość szkoły można najogólniej określić jako styl pracy charakterystyczny dla danej szkoły, pozwalający rozwiązywać stałe problemy, "wpisane" w jej istotę, oraz problemy, których nośnikiem są nieprzewidziane sytuacje. Kiedy mówimy o tożsamości szkoły, to nasze myślenie skierowane jest na elementy, które odróżniają ją od innych szkół. Do nich zalicza się cele pedagogiczne, proces uczenia się, codzienną tzw. pedagogiczną autonomię nauczyciela.
Edukacja ustawiczna dorosłych w europejskiej przestrzeni kształcenia z perspektywy polskich doświadczeń : studia i szkice socjopedagogiczne dedykowane profesorowi Janowi Saranowi / pod red. Magdaleny Pakuły, Anny Dudak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.

Zebrany w książce materiał przedstawiono w trzech częściach. Pierwszy blok zagadnień dotyczy wielokontekstowej analizy edukacji dorosłych, drugi zawiera artykuły i rozprawy odnoszące się do praktyki edukacji ustawicznej, natomiast na trzeci składają się opracowania poświęcone szansom i zagrożeniom jej funkcjonowania.
Psyche i edukacja : emocje, wyobraźnia i nieświadomość w uczeniu się i nauczaniu / Bernie Neville ; przekł. [z ang.] Marek Kościelniak. - Kraków : "WAM", 2009.

Psyche i edukacja należy do najważniejszych pozycji światowej literatury pedagogicznej ostatnich dziesięcioleci. To książka o pośrednim uczeniu się, sugestii, transie, psychodramie, relaksacji, treningu autogennym, biofeedbacku, wizualizacji, intuicji, Kontroli Umysłu i medytacji, które nie są substytutem "prawdziwego nauczania", lecz empirycznie udokumentowanymi strategiami i technikami wnoszącymi istotny wkład w dydaktykę.
Dziecko sześcioletnie w szkole : praca zbiorowa / pod red. Joanny Karczewskiej, Małgorzaty Kwaśniewskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2009.

Dziecko sześcioletnie w szkole to książka zawierająca kompleksowe ujecie edukacji sześciolatka w nowych warunkach. Znajdują się w niej opracowania z zakresu pedagogiki porównawczej, psychologii, biomedyki, metodyki. Szczegółowo potraktowane zostały charakterystyczne cechy rozwojowe dziecka sześcioletniego, metody i formy pracy z nim oraz przejawy aktywności właściwe dla tego wieku. Dodatkowo zwrócono uwagę na warunki, w jakich ta edukacja miałaby przebiegać.
Pedagogika trudności w uczeniu się / Rolf Werning, Birgit Lutje-Klose ; przeł. Magdalena Wojdak-Piątkowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009.

Książka stanowi opis aktualnego stanu pedagogiki osób z trudnościami w uczeniu się. Autorzy, uznani niemieccy pedagodzy specjalni, omawiają i porównują ze sobą historyczne i aktualne koncepcje dydaktyczne, odnoszące się do nauczania i wsparcia uczniów doświadczających trudności w uczeniu się. Realizację sformułowanych przez siebie zasad dydaktycznych ilustrują licznymi przykładami z praktyki - własnej oraz innych pedagogów. Prezentują też możliwości wsparcia uczniów z zaburzeniami uczenia się na płaszczyźnie organizacyjnej i pedagogiczno-konceptualnej.
10 rzeczy o których chciałoby ci powiedzieć dziecko z autyzmem / Ellen Notbohm ; z ang. przeł. Paweł Karpowicz. - Warszawa : "Świat Książki", 2009.

Jest to pierwsza na polskim rynku publikacja pisana prostym językiem, która wyjaśnia nie tylko problemy związane z komunikowaniem się dzieci z autyzmem, ale dość szczegółowo opisuje ich problemy sensoryczne oraz somatyczne (m.in. związane z alergiami, zaburzeniami trawienia, dolegliwościami bólowymi), tłumaczy skąd się biorą tzw. trudne zachowania dziecka. Wielką zaletą książki jest traktowanie dzieci z autyzmem jako "całych osób" a nie "zespołu objawów".
Być rodzicem we współczesnej Polsce : nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością / pod red. Małgorzaty Sikorskiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop. 2009.

Teksty zebrane w prezentowanej książce poświęcone są przemianom wzorów rodzicielskich we współczesnej Polsce i stanowią dokumentację zmian kulturowych dokonujących się w naszym kraju. Zmiany te analizowane są na dwu ściśle ze sobą powiązanych poziomach. Z jednej strony, poprzez analizę dyskursów toczących się w różnego typu przestrzeniach komunikacyjnych, z drugiej strony, poprzez analizę rzeczywistych zachowań oraz ich społecznych, a często wręcz fizykalnych uwarunkowań.
Diagnoza dysleksji : najważniejsze problemy / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. - Gdańsk : "Harmonia", 2009.

Książka w usystematyzowany sposób przedstawia problemy związane z diagnozowaniem dysleksji. Adresowana jest przede wszystkim do praktyków - psychologów, pedagogów i logopedów, którzy profesjonalnie zajmują się diagnozą tego zaburzenia i innych trudności szkolnych. Prezentowana tu wiedza i rozważania praktyczne mogą być interesujące także dla nauczycieli i rodziców dzieci z problemami w uczeniu się. Wiele przydatnych i aktualnych, a wręcz najnowszych informacji znajdą tu studenci psychologii i pedagogiki oraz wszystkich specjalności pedagogicznych.
Pamięć ciała : ja cielesne w relacji przywiązania i w traumie / Olga Sakson-Obada. - Warszawa : "Difin", 2009.

Książka podejmuje aktualną na świecie oraz coraz bardziej w Polsce dyskusję na temat zna¬czenia doświadczania własnego ciała dla funkcjonowania psychologicznego człowieka. Przed¬stawiono próbę definicji, a w ramach regulacyjnej funkcji Ja cielesnego, wyodrębniono dwa aspekty zachowania - komfort w kontaktach fizycznych i zdolność do ochrony własnego ciała. Autorka prezentuje pojęcie `silnego` i `słabego` Ja fizycznego, wskazując na czynniki leżące u podłoża tych dwóch wzorców oraz analizę czynników odpowiedzialnych za rozwój Ja cielesnego.
Bioterroryzm : Polska wobec użycia broni biologicznej / Paweł Kępka. - Warszawa : "Difin", 2009.

Książka omawia problematykę terroryzmu, broni biologicznej i przygotowania struktur administracji w przypadku zagrożenia atakami terrorystycznymi. Autor przedstawia efektywny model współdziałania służb cywilnych i wojskowych, które mogą być zaangażowane w działania ratownicze w przypadku ataku bioterrorystycznego. Publikacja prezentuje nowoczesną koncepcję ochrony ludności w sytuacji użycia broni biologicznej.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu