Nowości książkowe - marzec 2010r.

Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą / Bohdan J. Jeliński. - Gdańsk ; Sopot : Uniwersytet Gdański, 2009.

Publikacja porusza zagadnienia: rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej, metodyka budowy polityki współpracy gospodarczej z zagranicą, wewnętrzne uwarunkowania rozwoju współpracy, polityka międzynarodowej specjalizacji, swobody konkurencji, wymiany towarowej, międzynarodowej wymiany usług, migracji zasobów pracy, polityka wobec inwestycji zagranicznych oraz ewolucja uwarunkowań rozwoju międzynarodowej współpracy gospodarczej.
Komunikowanie międzykulturowe : szanse i wyzwania / red. nauk. Jakub Isański. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2009.

Komunikowanie międzykulturowe obfituje w wyzwania i szanse, a współcześnie staje się nieodłącznym elementem komunikowania w ogóle. Już nie tylko w Indiach czy Bułgarii stykamy się z odmiennością kulturową na wszystkich poziomach życia społecznego. Z publikacji można na przykład poznać znaczenia gestów stosowanych w Afryce Południowej, może być ona również krokiem w stronę uświadomienia sobie wspomnianych szans i wyzwań komunikowania międzykulturowego.
Plagiat : zarys problemu / Grzegorz Sołtysiak. - Warszawa : "AlmaMer", 2009.

Książka porusza jeden z ważniejszych problemów, jakie wpływają na kształt i rozwój współczesnego społeczeństwa informacyjnego. W publikacji bardzo dobrze zaznaczony został aspekt, że plagiat nie jest dziś zjawiskiem jednoznacznym, jest go zarówno trudno udowodnić, jak i wykryć. Jest jednak z pewnością działaniem na szkodę twórcy, jak i wprowadzeniem w błąd nas wszystkich uczestniczących w zbiorowej wymianie informacji czy też w masowej kulturze. Zjawisko plagiatu nie może i nie powinno być przemilczane, tym bardziej, że zamazują się jego granice i konieczne jest być zdolnym do dokonania właściwej jego kwalifikacji.
Wartości oraz stosunek do religii i Kościołów Wspólnot Europejskich, Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich / Agnieszka Bielawska, Janusz Wiśniewski. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2009.

Publikacja przybliża problematykę wartości, jakimi legitymują się Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Europejska Wspólnota Energii Atomowej, była Europejska Wspólnota Gospodarcza oraz Unia Europejska, a także państwa do nich należące.
Punktem wyjścia analizy jest prezentacja ważnych fragmentów dokumentów i preambuł eksponujących problem wartości w konstytucjach państw członkowskich. Autorzy opracowania w osobnych rozdziałach omawiają stosunek Unii Europejskiej do kościołów i religii oraz status kościołów i problem wolności religijnej w państwach członkowskich UE.
Bezrobocie czynnikiem marginalizacji i ubóstwa / Krystyna Kmiecik-Baran. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2009.

Głównym celem tej publikacji jest analiza bezrobocia pod kątem ubóstwa, głównie indywidualnego, kulturowego, społeczno-politycznego, ekonomicznego. Aby zrealizować cel, podjęto też próbę wyjaśnienia podstawowych pojęć związanych z bezrobociem. Wykorzystano do tego całą polską i zagraniczną literaturę przedmiotu oraz odwołano się do istniejących już badań prowadzonych przez różne ośrodki badawcze w kraju, Unii Europejskiej i na świecie. Pozwoliło to na uporządkowanie istniejących już danych dotyczących istoty i czynników bezrobocia..
Człowiek w podróży / red. nauk. Zbigniew Krawczyk, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Wiktor Sienkiewicz. - Warszawa : "AlmaMer", 2009.

Na treść publikacji składają się trzy rozdziały: Antropologia podróży, Podróże ludzi sztuki, nauki i polityki oraz Motywy, rodzaje i funkcje podróży. Autorzy prezentują w swoich opracowaniach podróż i wędrówkę - a przez nie turystykę - w kategoriach przemian kulturowych i cywilizacyjnych, antropologiczno-filozoficznych, teologicznych, socjologicznych oraz osobistego zapisu i doświadczenia. Podróż i wędrówka w prezentowanych tekstach jawią się jako dwie strategie ludzkiego egzystowania (teologiczna i filozoficzna) oraz dwa alternatywne projekty turystyki..
Dramat w historii, historia w dramacie / pod red. Krystyny Latawiec [i in.]. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2009.

Teksty zawarte w zbiorze dotyczą powiązania polskiego dramatu – od okresu romantyzmu poprzez pozytywizm do Młodej Polski – z tematyką historyczną. Mają one charakter przybliżeń teoretycznych i syntetycznych oraz analiz konkretnych rozwiązań artystycznych – literackich i teatralnych – wybranych polskich dramatopisarzy. Dobór artykułów i zakres czasowy objęty badawczą penetracją odpowiada w pełni na potrzeby refleksji naukowej w polskiej dramatologii.
Kultura, osoba, tożsamość : z zagadnień filozofii i socjologii kultury / Janusz A. Majcherek. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2009.

Na książkę składa się pięć esejów, których problematyka mieści się w obrębie filozofii i socjologii kultury. Autor podejmuje zarówno pewne kwestie ogólne, jaki zagadnienia bardziej szczegółowe, takie jak problem osoby wobec systemu kultury czy poznawanie kultury jako interpretacja symboli. Mimo różnorodności podejść i zagadnień, książka stanowi spoistą całość tematyczną, wspólna jest też metoda prezentowania kolejnych analizowanych w niej zagadnień, polegająca na omawianiu poszczególnych problemów poprzez ukazywanie różnorodnych koncepcji i interpretacji z nimi związanych.
Podróż i miejsce w perspektywie antropologicznej / red. Dorota Rancew-Sikora. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2009.

Sytuacja tematu podróżowania jest dzisiaj w pewnym sensie paradoksalna, bowiem z jednej strony praktyki turystyczne coraz bardziej upowszechniają się, czy wręcz trywializują, z drugiej natomiast strony wzbudzają coraz większe zainteresowanie badaczy życia społecznego. Temat podróży ogniskuje wiele kluczowych problemów współczesnego świata, służyć może diagnozie współczesności czy pokazywać pewne typowe dla niej zjawiska, a nawet stawać się metaforą kondycji (po)nowoczesnego człowieka. Rzadko kiedy teksty o podróżowaniu mówią wyłącznie o zmienianiu miejsc pobytu: zazwyczaj wskazują one na o wiele więcej, czego dowodem są choćby prace zamieszczone w niniejszym tomie.
Kobieta i media : studia z dziejów emancypacji kobiet / pod red. Piotra Perkowskiego i Tadeusza Stegnera. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2009.

„(...) praca jest interesującym zbiorem studiów z kręgu badań nad płcią kulturową. Autorzy tekstów zamieszczonych w niniejszym tomie poruszają nie tylko obserwowalną, zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku, sprawę feminizacji środków przekazu, ale także starają się dostrzec ich znaczenie w przemianie postrzegania kobiet i ról, jakie miały one spełniać w życiu społecznym. W swoich artykułach podejmują poza tym próbę odpowiedzi na kilka podstawowych pytań: (...) na ile kobiety same wpływały na środki masowego przekazu i czy rozwój mediów umożliwiał, czy utrudniał emancypację". Prof. dr hab. Jadwiga Hoff
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu