100/XX : antologia polskiego reportażu XX wieku. T. 1, 1901-1965 / pod red. Mariusza Szczygła. - Wołowiec : "Czarne", 2014. - 871, [1] s. ; 25 cm. . - Bibliogr. s. 864-869. 978-83-7536-574-0. - 978-83-7536-723-2 (komplet)

100/XX : antologia polskiego reportażu XX wieku. T. 2, 1966-2000 / pod red. Mariusza Szczygła ; [posł. Kazimierz Wolny-Zmorzyński]. - Wołowiec : "Czarne", 2014. - 955, [1] s. ; 25 cm.

. - Bibliogr. s. 946-951. 978-83-7536-723-2 (komplet). - 978-83-7536-724-9 (tom 2)

 

Antologia to hołd złożony polskiej szkole reportażu, zbiór prezentujący jej najlepszych twórców, tych najsławniejszych i tych niesłusznie zapomnianych, a wspólnie tworzących reporterską historię XX wieku. Na dwa tomy zebrane przez Mariusza Szczygła składa się sto najciekawszych, najlepszych i najgłośniejszych polskich reportaży opublikowanych pomiędzy 1901 a 2000 rokiem.

Antologia powstała pod opieką rady programowej złożonej z wybitnych reporterów i literaturoznawców. Tworzą ją Hanna Krall, Małgorzata Szejnert, prof. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Elżbieta Sawicka.

100_m

Antysemityzm : bardzo krótkie wprowadzenie / Steven Beller ; z posł. Ireneusza Krzemińskiego ; przeł. Paweł Tomanek. - Kraków : "Nomos", 2014. - 191, [1] s. : il. ; 20 cm. (Bardzo Krótkie Wprowadzenie ; 1)Seria jest jednocześnie podtytułem. Rozmowa z wydawcą.. - Bibliogr. s. 157-162. Indeks. 978-83-7688-142-3

 

W tym wyjątkowo przejrzystym opracowaniu Steven Beller lokuje współczesny antysemityzm w kontekście historii Europy i europejskich Żydów. Antysemityzm tu przedstawiony nie jest zbiorem oderwanych idei, lecz reakcją na konkretne historyczne okoliczności. Ta przekonująca i niepokojąca zarazem próba ponownej oceny antysemityzmu jest polecana wszystkim studentom i naukowcom zajmującym się historią Europy i europejskich Żydów.

antysemityzm_m

Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek. - Warszawa : "Difin", 2014. - 223 s. : il. ; 23 cm.(Engram). - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-7930-229-1

 

Zastosowanie mediów cyfrowych i technologii informacyjno-komunikacyjnych w każdym obszarze życia człowieka wpłynęło także na przekształcenia i ewolucję w edukacji. Analiza i ocena tych przemian na przestrzeni dziejów pozwala na wyodrębnienie pięciu przełomów w komunikacji, w kształceniu, w pracy zawodowej i w innych obszarach aktywności człowieka.

Celem Autorów jest przedstawienie nowych wyzwań i szans najnowszych mediów cyfrowych i technologii interaktywnych tworzących cyberprzestrzeń i świat wirtualny, ich nowych funkcji oraz wynikających z nich zadań i możliwości w różnych obszarach aktywności człowieka, zwłaszcza u najmłodszych.

czlowiek_m

Elitarne i popularne wzory czytania / Jadwiga Kołodziejska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013. - 155, [1] s. ; 21 cm. Zawiera bibliografię publikacji w serii "Z badań nad czytelnictwem".. - Bibliogr. s. 155-[156]. 978-83-64203-12-1

 

Prof. dr hab. Jadwiga Kołodziejska jest w środowisku bibliotekarskim postacią znaną i bardzo cenioną za wiedzę, którą dzieli się z czytelnikami od lat, publikując książki i artykuły w czasopismach bibliotekarskich. Książka, którą Państwu polecamy, poświęcona jest rozważaniom nad współczesną sytuacją książki i czytelnictwa, a w szczególności kanonowi literackiemu, ulegającemu bardzo głębokim przemianom. Refl eksja naukowa pani Profesor jest podbudowana wynikami badań czytelnictwa, prowadzonymi pod Jej kierunkiem w Instytucie Książki i Czytelnictwa BN przez kilkadziesiąt lat. Publikacja, napisana zrozumiałym i prostym językiem, ułatwi bibliotekarzom zrozumienie zachodzących zmian w społecznym odbiorze książki i będzie inspiracją do działań upowszechniających czytelnictwo.

elitarne_m

Front wschodni I wojny światowej : studia z dziejów militarnych i polityczno-społecznych / pod red. Michała Baczkowskiego, Kamila Ruszały. - Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica" z siedzibą w Instytucie Historii UJ, 2013. - 240 s., [16] s. tabl. : il. (w tym kolor.), mapy, tab. ; 25 cm.. - Bibliogr. przy niektórych pracach. Indeks. 978-83-62261-72-7

 

Dotychczasowe badania nad problematyką frontu wschodniego I wojny światowej nie są w pełni zadowalające. Historiografia polska w tym zakresie jest stosunkowo skromna. W przeciągu ostatnich dwóch dekad nieco wzrosło zainteresowanie tematem, co nierozerwalnie wiąże się z refleksją nad miejscami przypominającymi ten konflikt zbrojny. Niniejszy tom studiów stanowi spojrzenie na wybrane problemy z zakresu fontu wschodniego I wojny światowej w przededniu setnej rocznicy jej wybuchu. W żadnym stopniu nie wyczerpuje podjętego tematu, lecz dodaje kolejną cegiełkę do uzupełnienia wiedzy. Jego wydanie wpisuje się w coraz bardziej zintensyfikowane badania nad okresem 1914-1918, prowadzone nie tylko w Europie, ale na całym świecie. [Fragment "Wstępu"]

front_m

Generał August Emil Fieldorf 1895-1953 / Maria Fieldorf, Leszek Zachuta ; Instytut Pamięci Narodowej. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013. 978-83-7629-453-7

 

Album jest ilustrowaną zdjęciami i dokumentami opowieścią o gen. Auguście Emilu Fieldorfie „Nilu" – żołnierzu Legionów, uczestniku wojny polsko-bolszewickiej, kampanii wrześniowej i wreszcie dowódcy Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej, który po wojnie został przypadkowo aresztowany pod nieswoim nazwiskiem, wywieziony w głąb ZSRR, a po powrocie z nieludzkiej ziemi znowu aresztowany, tym razem przez Urząd Bezpieczeństwa, i po sfingowanym procesie skazany na karę śmierci. Książka Marii Fieldorf i Leszka Zachuty, zawierająca wiele dotąd niepublikowych fotografii gen. „Nila" i jego rodziny, pokazuje go nie tylko jako wzorowego żołnierza i niezłomnego bohatera, lecz także człowieka z krwi i kości, kochającego męża i ojca, lojalnego kolegę, który potrafił cieszyć się życiem, a w razie potrzeby wesprzeć nie tylko dobrym słowem.

general_m

Historia Polski : 1914-1989 / Ryszard Kaczmarek. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - 992 s. : il. 24 cm. . - Bibliogr. s. 906-[933]. Indeksy. 978-83-01-16326-6

 

Najnowsza synteza dziejów Polski od czasów I wojny światowej do przemian politycznych, gospodarczych i społecznych w 1989 roku. Omawia też obraz społeczeństwa polskiego: jego kulturę, naukę i sztukę.

historia_m

Homoseksualność daleka i bliska : słowa, mity, symbole / Paweł Fijałkowski ; [graf. na okł. oraz w tekście: Tomasz Bohajedyn]. - Warszawa : "Eneteia", 2014. - 194, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm

 

Autor książki pokazuje, jak postrzeganie homoseksualności zmienia się w czasie i przestrzeni, sięgając w swoich rozważaniach do dzieł historyków, jak też przekazów zawartych w starożytnej literaturze pięknej i mitologii, które są skarbnicą archetypowych prawd o człowieku, życiu i świecie.

W książce zostały zaprezentowane przykłady tolerancji, żywej akceptacji i zwalczania homoerotyzmu w różnych tradycjach i kulturach. Zdaniem autora, społeczeństwa akceptujące pierwiastek homoerotyczny rozwijają się bardziej dynamicznie niż te, które spychają to zjawisko na margines

homoseksualnosc_m

Jan Karski Kozielewski : 1914-2000 / Marian Marek Drozdowski. - Warszawa : "Aspra-Jr" : Fundacja "Centrum Europejskie Natolin", 2014. - 361, [1] s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM. Bibliogr. s. 331-342. Indeks.978-83-7545-483-3 (Aspra-JR). - 978-83-62818-96-9 (CEN)

 

W książce opisano kolejne etapy życia i działalności Karskiego, który urodził się jako Jan Kozielewski. W pierwszej części omówiono jego dzieciństwo, młodość i początek kariery zawodowej. Część druga dotyczy czasów II wojny światowej, a więc działalności konspiracyjnej Karskiego, a przede wszystkim jego słynnego raportu o Holocauście, który przekazał na Zachód. Ostatnia część prezentuje powojenne lata życia Karskiego, które spędził na emigracji w Stanach Zjednoczonych zajmując się pracą naukową.

Do książki dołączono płytę CD z zapisem niepublikowanego wywiadu autora z Janem Karskim z marca 1975 roku.

jan_m

Karski : raporty tajnego emisariusza / Stanisław M. Jankowski. - Wyd. 1 (dodr.). - Poznań : "Rebis", 2013. - 604 s. : il. ; 24 cm.(Historia ). - Bibliogr. s. [593]-594. Indeks. 978-83-7510-395-3

 

Oparta na dokumentach i relacjach świadków opowieść o wojennej działalności Jana Karskiego, kuriera i emisariusza politycznego, który przenosił na zachód informacje o zbrodniach jakich dopuszczał się hitlerowski okupant wobec Żydów i Polaków. Człowieku nieprzeciętnej woli , odwagi i determinacji, który w latach powojennych stał się rzecznikiem historycznej prawdy i szermierzem szeroko pojętych praw człowieka.

 karski_m

Komunikacja a rozwój społeczności lokalnych / Krzysztof Bakalarski. - Warszawa : "Difin", 2014. - 203 s. ; 24 cm. . - Bibliogr. s. 201-203. 978-83-7930-094-5

 

Komunikacja społeczna w swych różnych obliczach kształtuje naszą cywilizację i kulturę, oddziałując na kształt i zasięg uznawanych norm, wzorców zachowań, idei. Nowe jej formy i technologie kreują inne niż dotąd sposoby naszego postępowania – indywidualnego i zbiorowego. Wydaje się, że mają one większe znaczenie w budowaniu oblicza współczesnych społeczeństw, niż wola i dążenia ludzi, czyniąc nas niewolnikami informacji, technicznych środków jej przekazu oraz niezależnych od naszej woli źródeł informacji. Do takiego oblicza rzeczywistości pewnie większość z nas zdążyła się przyzwyczaić. Jednak czy zastanawiamy się nad tym na ile komunikacja, stan kompetencji komunikacyjnych, rola jaką komunikacja odgrywa albo może odgrywać w życiu społecznym, powiązane są z dążeniem do tego, by lepsza była jego jakość? By lepiej, bogaciej żyć? Co może łączyć komunikację z procesami rozwoju? Dlaczego rozwój miałby w jakikolwiek sposób wiązać się ze sposobami komunikowania się ludzi? Czy od rozmawiania, informowania, nauczania, przekonywania może przybywać bogactwa?

komunikacja_m

Kreowanie przestrzeni społecznej w cyfrowym świecie : wpływ mediów na rzeczywistość polityczną oraz funkcjonowanie ruchów społecznych i religijnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej / red. nauk. Michał Łyszczarz, Stefan M. Marcinkiewicz, Marek Sokołowski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. - 285 s. : il. ; 23 cm. (Komunikacja Społeczna, Komunikacja Medialna, Komunikacja Sieci). - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-7780-855-9

 

W książce tej przestrzeń medialna jest rzeczywistością, w której zanurzony jest współczesny człowiek. Świat mediów wytwarza nowe przestrzenie społeczne, nowe pola debaty publicznej, tworzenie więzi i kształtowania tożsamości zbiorowych. Książka ta zawiera zbiór refleksji i analiz na temat nowych i starych mediów i ich roli w kreowaniu przestrzeni społecznych.

kreowanie_m

Kultura współczesna a zdrowie : aspekty psychologiczne / red. nauk. Małgorzata Górnik-Durose. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. - 282 s. ; 24 cm.. - Bibliogr. s. 233-269. Indeksy. 978-83-7489-522-4

 

Książka zespołu psychologów z Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Uniwersytetu Śląskiego, zajmujących się naukowo psychologią zdrowia z różnych perspektyw, przedstawia zagadnienia związane z rozumieniem zdrowia i choroby w dzisiejszym świecie, podejmowaniem zachowań pro- i antyzdrowotnych oraz radzeniem sobie z chorobą. Punktem odniesienia rozważań jest specyfika mentalności. W poszczególnych rozdziałach omówiono:

• definicję pojęcia i funkcji mentalności na tle pięciu filarów współczesnej kultury;

• rozumienie zdrowia we współczesnym świecie;

• zdrowie w relacji do innych wartości i celów życiowych;

• percepcję choroby i funkcjonowanie w roli chorego;

• ból (także społeczny) i radzenie sobie z nim w kontekście współczesnej mentalności;

• zachowaniazwiązane ze zdrowiem;

• źródła wiedzy o zdrowiu i chorobie, z jakich czerpie współczesny człowiek.

kultura_m

Literatura doby Internetu : interaktywność i multimedialność tekstu / Małgorzata Janusiewicz. - Kraków : "Universitas", cop. 2013. - 231 s., [8] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. . - Bibliogr. s. 213-221. Indeks. 978-83-242-2340-4

 

Autorka książki wnikliwie przedstawia aktualny obraz literatury Internetu wraz z szerokimi odwołaniami do tradycji kultury, a także pokazuje najnowsze zjawiska literackie na przykładzie różnorodnych odmian tekstów. Udowadnia, że zmiany w sposobie istnienia tekstu literackiego okazują się fundamentalne i tworzą „nową literackość" XXI wieku, kształtując tym samym odmienny od dotychczasowych wzorców paradygmat kultury.

W książce znajdziemy:

• całościową monografię zjawiska e-literatury,

• analizę przykładów multimedialności i interaktywności w dawnych i współczesnych tekstach literackich,

• zastosowanie elementów teorii strukturalistycznej do analizy hipertekstu,

• omówienie wpływu hipertekstu na współczesną literaturę,

• nowatorską propozycję klasyfikacji gatunków i odmian utworów literackich, uwzględniającą teksty multimedialne i interaktywne.

literatura_m

OUN i UPA pod skrzydłami III Rzeszy / Adam Podhajecki. - Warszawa : "Rytm", 2013. - 354, [1] s. : il. ; 25 cm. . - Bibliogr. s. 313-344. Indeks. 978-83-7399-552-9

 

Gruntowna analiza zjawiska wojującego nacjonalizmu ukraińskiego w okresie II wojny światowej i zbadanie jego historycznych, ideologicznych i politycznych aspektów. Omówienie kwestii ścisłej współpracy nacjonalistów ukraińskich z najeźdźcą hitlerowskim i masowych eksterminacji ludności polskiej na podstawie mało znanych często ukrywanych faktów, materiałów archiwalnych, literatury polskiej, kanadyjskiej, ukraińskiej i rosyjskiej, a także roli OUN i UPA Bandery na politycznej mapie Europy.

Odradzanie się w ostatnich latach partii nacjonalistycznej na Ukrainie nie napawają nas, Polaków, optymizmem. Dlatego też znajomość złożonej problematyki integralnego nacjonalizmu ukraińskiego ma wielkie znaczenie dla zrozumienia mentalności, będącej pożywką dla szowinizmu i radykalizmu. A to pomoże wyjaśnić, jak mogło dojść do masowych zbrodni na Polakach, Żydach, Ormianach i Rosjanach popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej.

oun_m

Podstawy wiedzy o rynku pracy / Elżbieta Kryńska, Eugeniusz Kwiatkowski. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2013. - 224 s. : il. ; 24 cm.. - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-7525-997-1

 

Przedmiotem książki jest analiza rynku pracy z ekonomicznego punktu widzenia. Podjęte są więc w niej podstawowe kwestie związane z istotą, specyfiką i zależnościami występującymi na rynku pracy. Uwaga koncentruje się na podstawowych kategoriach rynku pracy, których poznanie ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia funkcjonowania rynku pracy. W centrum uwagi znajdują się w szczególności problemy dotyczące dwu stron rynku pracy, a mianowicie podaży pracy i popytu na pracę oraz oddziaływań między nimi. Pominięte są natomiast w książce zagadnienia związane z instytucjonalną stroną rynku pracy oraz oddziaływaniem polityki państwa na ten rynek. Kwestie te, mające ważne znaczenie dla funkcjonowania rynku pracy i osiąganych na tym rynku rezultatów, zostały odłożone do zbadania w kolejnych pracach.

Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów kierunków ekonomicznych, choć winien również zainteresować szersze grono Czytelników zamierzających poznać podstawowe pojęcia, zjawiska, procesy i zależności występujące na rynkach pracy.

podstawy_m

Rozpoczęta opowieść : polska literatura dziecięca po 1989 roku wobec kultury współczesnej / Krystyna Zabawa. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM", 2013. - 332 s. ; 24 cm.. - Bibliogr. s. 291-317, netogr. s. 318-320. Indeks. 978-83-7614-146-6 (Ignatianum). - 978-83-7767-994-4

 

Rozprawa dr Krystyny Zabawy, literaturoznawczyni, badaczki doskonale zorientowanej w całej, nie tylko dziecięcej, literaturze polskiej XX wieku to ujęcie zarazem nowatorskie i syntetyczne. To propozycja o charakterze monograficznym, która wypełnia dotkliwą lukę w dotychczasowych badaniach najnowszej literatury dla dzieci. (...) całość napisana została nowocześnie, doskonałą, komunikatywną polszczyzną, w sposób, który nadaje książce cech autorskiego wykładu, wypowiadanego z pasją i zaangażowaniem.

rozpoczeta_m

Wstęp do kosmetyki : podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce / Monika Grono [i in.]. - Warszawa : "Nowa Era", 2013. - 575 s. : il. ; 24 cm. (Technik Usług Kosmetycznych)

 

Książka zawiera zakres informacji określony w podstawie programowej czyli efekty wspólne w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie (ogólna wiedza dermatologiczna, prozdrowotna, elementy chemii kosmetycznej i komunikacji z klientem oraz treści wstępne z zakresu BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ).

wstep_m

Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Difin", 2014. - 226 s. : il. ; 24 cm.(Engram). - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-7930-228-4

 

Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego w ostatnich latach stają się coraz bardziej istotne dla współczesnej refleksji pedagogicznej. Dotyczą nowych niebezpiecznych zjawisk, zakłócających proces wychowawczy i kształcenia. Najbardziej narażoną grupą na niebezpieczeństwa generowane przez sieciową przestrzeń są dzieci i młodzież. Dlatego Autor poleca tę książkę szerokiemu gronu odbiorców, w szczególności rodzicom, pedagogom, psychologom, nauczycielom szkół różnych szczebli edukacji oraz specjalistom zajmującym się profilaktyką i terapią. Publikacja przydatna również będzie dla pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni humanistycznych i społecznych, a także studentów.

zagrozenia_m

Zbiór zabawnych gier szkoleniowych / Doni Tamblyn, Sharyn Weiss ; przeł. Monika Raulinajtys-Grzybek. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - 273, [2] s. : il. ; 25 cm. 978-83-264-4347-3

 

Książka zawiera opisy kilkudziesięciu gier szkoleniowych, których celem jest ułatwienie zespołom zrozumienia istoty konfliktu jako naturalnego elementu ich funkcjonowania, znalezienia sposobów jego rozstrzygania i twórczego przekształcania we współpracę.

Zaprezentowane tu ciekawe, wciągające gry zapewniają:

• poprawę komunikacji w zespole,

• zrozumienie znaczenia różnorodności grupy dla skuteczności jej działania,

• zwiększenie wzajemnego zaufania,

• zmianę perspektywy postrzegania konfliktu i docenienie wagi różnych punktów widzenia,

• rozwinięcie inteligencji emocjonalnej, wrażliwości i empatii,

• doprowadzenie do efektywnej współpracy w zespole.

zbior_m

 

Na podstawie recenzji wydawców przygotowała Marzena Fiołek

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu