Bezpieczeństwo : ogólne problemy badawcze / Brunon Hołyst. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - 322 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 308-322. 978-83-01-17807-9

Przedmiotem zawartych w książce analiz jest bezpieczeństwo rozpatrywane w trzech podstawowych wymiarach: jednostki, społeczeństwa oraz gatunku ludzkiego, pokazane jako:
- warunek przetrwania ludzkiego gatunku
- potrzeba
- wartość
- stan świadomości
- prawo człowieka

bezpieczenstwo m

Codzienność szkoły : nauczyciel = The everyday life at school : the teacher / pod red. Joanny M. Łukasik, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. - Kraków : "Impuls", 2014. - 221 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-7850-530-3

Książka Codzienność szkoły. Nauczyciel ukazuje rzeczywistość szkoły w różnych wymiarach z perspektywy nauczyciela. Atutem prezentowanych treści jest teoretyczne osadzenie atrybutów/przymiotów codzienności, takich jak: czas, przestrzeń, powszedniość, odświętność, w teoriach filozoficznych, socjologicznych, antropologicznych oraz w pedagogice, by w dalszej kolejności móc się odwoływać do badań penetrujących meandry szkolnej rzeczywistości doświadczanej przez nauczycieli.

codziennosc m

Człowiek wobec uzależnień : wybrane problemy / Mariusz Jędrzejko, Marzena Netczuk-Gwoździewicz red. nauk. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2013. - 199 s. : il. ; 24 cm.(Pułapki Współczesności : studia, badania, praktyka). - Bibliogr. s. 181-197. 978-83-7545-495-6

Publikacja obejmuje dwa kluczowe problemy - narkotyki i dopalacze oraz zaburzenia będące następstwem kompulsywnego używania nowych technologii. Dobór problemów - przy całej wadze takich zjawisk, jak palenie tytoniu,
e-papierosy, alkohol, hazard - nie jest przypadkowy, wynika bowiem z oceny sytuacji w realnych środowiskach młodzieżowych Wielkopolski, Podlasia, Mazowsza, ziemi lubuskiej i ziemi łódzkiej. Ale ujęcie zagadnienia uzależnień tylko w perspektywie społecznych, biologicznych czy psychologicznych uwarunkowań byłoby uproszczeniem, stąd w części pierwszej odnosimy się do zagadnień "wyższych", związanych z nowymi modelami życia społecznego, problemów antropologicznych i etycznych, bez których trudno zrozumieć fenomen rozwoju zaburzeń i uzależnień w ponowoczesnym świecie.

czlowiek m

Determinanty bezrobocia w Polsce w latach 1993-2012 / Michał Pilc. - Warszawa : CeDeWu, 2014. - 282 s. : il. ; 23 cm. 978-83-7556-664-2

Głównym celem pracy była próba zidentyfikowania możliwie szerokiego zestawu podażowych, popytowych i instytucjonalnych determinant bezrobocia w Polsce w latach 1993-2012, a następnie dokonanie oceny istotności ich wpływu, określenie ich zmienności w czasie oraz poddanie bliższej analizie siły i kierunku ich oddziaływania.
Do realizacji wskazanego celu wykorzystano zarówno metody jakościowe, jak i ilościowe, w tym w szczególności: testy przyczynowości w sensie Grangera, modele strukturalnej wektorowej autoregresji (SVAR) oraz modele strukturalnej wektorowej korekty błędem (SVECM). Korzystano z szerokiego zestawu danych statystycznych, który oprócz danych GUSu (w szczególności wyników BAEL) składał się także z danych pozyskanych w ramach Diagnozy Społecznej i Polskich Generalnych Sondaży Społecznych.

 determinanty m

Edukacyjne problemy współczesności / Mirosław J. Szymański. - Kraków ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. - 316 s. : 24 cm.. - Bibliogr. s. 289-304. Indeks. 978-83-7850-612-6

Zmieniająca się nieustannie struktura i sposób funkcjonowania społeczeństwa narzuciły nowy podział ról oraz konieczności i obowiązki; jednym z nich jest imperatyw całożyciowego uczenia, łączącego edukację formalną (sygnowaną kolejnymi zdobytymi świadectwami i zaświadczeniami) i nieformalną (polegającą prostym uczestnictwie w codziennym życiu). Nakaz (by nie rzec: przymus) nieustającej edukacji narzuca określony styl życia, daleki od mieszczańskiego spokoju naszych przodków. Paradoksalnie, nadążanie za wymogami naszych czasów staje się źródłem frustracji, w chwili, gdy życie, jakie w zamian otrzymujemy, nie odpowiada oczekiwaniom, wiązanym np. z poziomem uzyskanej edukacji – pozostaje to w sprzeczności z głoszonymi od wieków prawdami, zgodnie z którym jedynie społeczeństwo oświecone to społeczeństwo szczęśliwe

edukacyjne m

Dziecko w świecie literatury i życiu współczesnym / Bronisława Dymara, Ewa Ogrodzka-Mazur. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2014. - 267 s. : il. ; 24 cm.(Nauczyciele - Nauczycielom ; t. 22). - Bibliogr. s. 231-253. 978-83-7308-000-3. - 978-83-7850-539-6

… książka […] spełniająca wiele funkcji. Jest to podsumowanie serii, ale również przegląd poglądów, koncepcji i teorii wychowania, a także praktyk edukacyjnych – z XIX i XX wieku. Ponadto jest to oryginalna propozycja teoretycznej refleksji o dziecięcości oraz inspiracja do studiów i badań nad edukacją małych dzieci. Publikacja spełnia też funkcje promocji wartościowych lektur i zapewne będzie wykorzystana jako pewnego rodzaju przewodnik po literaturze, a zatem okaże się przydatna nauczycielom, studentom i w ogóle osobom zainteresowanym edukacją małych dzieci. Sądzę, że przyczyni się również do kształtowania jeszcze większej wrażliwości środowisk akademickich na sprawy współczesnej oświaty. Może wreszcie stać się impulsem do ożywienia społecznych dyskusji o istocie, powinnościach i praktyce edukacji – szczególnie edukacji małych dzieci. Jak na jedną niewielką książkę to bardzo dużo.

 dziecko m

Dziecko u progu szkoły : dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki / Leokadia Wiatrowska, Halina Dmochowska. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2013. - 194 s. ; 24 cm.. - Bibliogr. s. 185-194.978-83-7850-506-8

Niniejsza książka to szeroka perspektywa postrzegania dziecka 6-letniego jako potencjalnego ucznia szkoły podstawowej, któremu rzeczywistość kreuje los bardziej lub mniej odpowiadający osobistym preferencjom. W wyniku kontrowersji zogniskowanych wokół reformy oświaty, a w niej wcześniejszego rozpoczynania edukacji już przez dzieci 6-letnie, akcentuje się w niej holistyczny ogląd dziecka. Przedstawione możliwości i ograniczenia w rozwoju poszczególnych sfer dają możliwość antycypacji obrazu funkcjonowania tego dziecka w szkolnej rzeczywistości, co wyznacza się jego gotowością edukacyjną.

 dziecko2 m

Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji / pod red. Elżbiety Łuczak, Sławomira Przybylińskiego, Joanny Żeromskiej-Charlińskiej. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2014. - 232 s. : il. ; 24 cm.(Horyzonty Pedagogiczne ; 2) - Bibliogr. przy pracach.978-83-7299-856-9

Praca została podzielona na dwie części. W pierwszej Eksplikacje resocjalizacyjne w przestrzeni zamkniętej autorzy podjęli problematykę działalności w zakresie resocjalizacji instytucjonalnej. W części drugiej Eksplikacje resocjalizacyjne
w przestrzeni otwartej autorzy pokusili się o refleksje nad uwarunkowaniami, przejawami, możliwościami prewencji socjalizacyjnej, wychowawczej wobec dzieci i młodzieży.

 eksplikatywne m

Gotowe scenariusze lekcji aktywizujących czyli Jak odkleić dziecko od krzesełka i przywrócić mu wyobraźnię / Elżbieta Drygas. - Poznań : "Publicat", 2014. - 160 s. : il. ; 24 cm.978-83-245-1816-6

Naturalną potrzebą dziecka w wieku wczesnoszkolnym jest fizyczna aktywność, ruch, działanie. Tymczasem w szkole spędza ono większość czasu na pupie, "przyswajając sobie wiedzę" poprzez słuchanie i pracowite wypełnianie zeszytów ćwiczeń. ("Apeluję: Odklejmy dziecko od krzesełka! Przywróćmy mu wyobraźnię!" Elżbieta Drygas). Czy można atrakcyjnie uczyć czytania, pisania, ortografii, gramatyki, liczenia? Czy przez zabawę można wychowywać, promować zachowania społeczne i przekazywać wiedzę o przyrodzie?

gotowe m

Grzeczne dziecko : jak ustalać zdrowe granice i wspierać samodzielność / Thomas B. Brazelton oraz Joshua D. Sparrow ; przekł. Agnieszka Cioch. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - 179, [1] s. : il. ; 21 cm.. - Bibliogr. s. 179-[180].978-83-7489-549-1

Książka Grzeczne dziecko została napisana z myślą o rodzicach, którzy mają problemy z ustalaniem zdrowych granic, wprowadzaniem dyscypliny i konsekwentnym jej egzekwowaniem. Dzięki lekturze:
• poznają niezawodne sposoby radzenia sobie z najczęstszymi problemami, między innymi wymuszaniem, marudzeniem, kłamaniem, przejawami agresji;
• nauczą się dobierać metody dyscyplinujące do temperamentu dziecka;
• dowiedzą się, jak sprawnie pokonać drogę od dyscypliny do samodyscypliny;
• otrzymają wiele praktycznych i sprawdzonych wskazówek, jak wspierać samodzielność dziecka oraz pomóc mu w budowaniu poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości.

 grzeczne m

Implementacja prawa oświatowego w teorii i praktyce kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami / Teresa Serafin. - Warszawa : Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna : "Aspra-Jr", 2013. - 302 s. : il. ; 24 cm.. - Bibliogr. s. 275-283. Indeks. 978-83-62505-18-0. - 978-83-7545-517-5

Publikacja łączy wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej i prawa, lokując się w obszarze szeroko zarysowanych zagadnień polityki oświatowej i reform edukacyjnych. Podjęta tematyka należy do kluczowych w kontekście przemian edukacji specjalnej ostatnich dwóch dekad. Nie bez znaczenia jest doświadczenie Autorki w zakresie działań reformatorskich podejmowanych w swojej pracy zawodowej - jest ono widoczne w wielu fachowych i kompetentnych analizach aktów prawnych i opisów zachodzących przemian. Nie jest to więc temat przypadkowy, można stwierdzić, że stanowi nadbudowę doświadczeń zawodowych i kontynuację poprzednich prac badawczych. Intensywne przemiany w zakresie modernizacji prawa oświatowego, ich następstwa w postaci realizacji zaprojektowanych zmian oraz faktyczne przeobrażenia wzbudzają wiele kontrowersji - także w obszarze wychowania i kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 implementacja m

Inteligencja emocjonalna nauczycieli gimnazjów / Katarzyna Szorc. - Kraków : "Impuls", 2013. - 140 s. : il. ; 24 cm.. - Bibliogr. s. 125-138.978-83-7850-056-8

Książka skierowana jest do wszystkich, którzy widzą potrzebę edukacji w sferze emocjonalnej. Znajomość procesów emocjonalnych jest podstawą do osiągnięcia sukcesu oraz kluczem do wszelkich form uczenia się. W polecanej książce Autorka stara się odpowiedzieć na pytania dlaczego zdolności emocjonalne decydują o naszych sukcesach lub porażkach. Mówi o tym jak poprzez emocje postrzegają nas inni, a my patrzymy na siebie samych. Umiejętność właściwego spojrzenia na siebie jest bodźcem napędzającym nasze działanie. Wyznacza ono kierunki naszych działań, uświadamia nam nasze potrzeby. Potrzeby emocjonalne gimnazjalistów są dość często spychane na margines, gdyż większą uwagę poświęca się rozwojowi inteligencji. Zadaniem szkoły powinno być pokazanie w jaki sposób umysł i emocje mogą współgrać ze sobą , tworzyć jedność. W celu ułatwienia pracy nauczycielom autorka opracowała kwestionariusz-quiz „W jaki sposób radzić sobie z podstawowymi emocjami?”

 inteligencja m

Jąkanie to nie wyrok! : poradnik dla rodziców dzieci jąkających się / Anna Szerszeńska. - Kraków : "Impuls", 2013. - 40 s. ; 24 cm.

. - Bibliogr. s.[41]. 978-83-7850-143-5

W prezentowanej publikacji Autorka podpowiada, jakie kroki należy podjąć, aby nie dopuścić do rozwoju zaburzenia mowy. Wieloletnia praca zarówno
z jąkającymi się dziećmi i ich rodzinami, jak i z osobami dorosłymi oraz zdobyte w ten sposób doświadczenie i wiedza każą jej myśleć, że wczesna interwencja terapeutyczna to najlepsza droga, aby nie tylko zastąpić jąkanie dziecka płynną mową, ale również nie dopuścić do rozwinięcia się jego dorosłej postaci, z towarzyszącymi mu częstokroć lękiem przed ówieniem, unikaniem mówienia i zaburzonym poczuciem własnej wartości. Książka Jąkanie to nie wyrok może pomóc rodzicom w odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące tego, co należy robić, a także czego absolutnie nie wolno, aby nie dopuścić do rozwoju zaburzenia mowy.

 jakanie m

Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej / Zenon Gajdzica. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2014. - 255 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 243-255. 978-83-7850-538-9

Książka jest kontynuacją kilkuletnich studiów autora nad codziennością klasy integracyjnej. Przy czym w odróżnieniu od wielu innych opracowań podejmujących problematykę edukacji integracyjnej odsłania ona wiele niewątpliwych, ale często niedostrzegalnych sukcesów tej formy kształcenia. Zostały one zidentyfikowane i opisane za pomocą badań fokusowych oraz narracji nauczycieli wywodzących się ze szkół / klas integracyjnych o zróżnicowanym doświadczeniu. W efekcie analiz powstała swoista mapa sukcesów odnoszących się do różnych wymiarów funkcjonowania szkoły wyrażona licznymi kategoriami rzeczywistymi (między innymi: rozwoju uczniów, klimatu szkoły, satysfakcji z pracy nauczycieli). W dalszej części kategorie te zostały powiązane i ulokowane w szerszych zbiorach twierdzeń i wyjaśnień prezentowanych w postaci kategorii formalnych.

kategorie m

Klasa szkolna : przestrzeń działania nauczyciela polonisty / Iwona Kołodziejek, Agnieszka Guzik. - Kraków : "Universitas", 2013. - 227 s. : il. ; 21 cm.(Edukacja Nauczycielska Polonisty [t. 16]) Bibliogr. s. 219-223. Indeks. 978-83-242-2261-2

Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak nauczyciel polonista może radzić sobie z pogłębiającymi się problemami społecznymi współczesnych nastolatków? Obok wskazania najważniejszych trudności i wyzwań, którym musi stawić czoło polonista, przedstawia szereg praktycznych rozwiązań, mających na celu poprawienie relacji panujących w klasach szkolnych. Publikacja nie jest teoretyczną analizą a praktycznym przewodnikiem, wzbogaconym o scenariusze lekcji i propozycje wykorzystania elementów socjoterapii (zwłaszcza psychoedukacji) na języku polskim.

 klasa m

Kompetencje coachingowe nauczycieli : jak rozwijać potencjał ucznia w szkole / Lilianna Kupaj, Wiesława Krysa. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2014. - 183 s. ; 21 cm.(Inspiracje Edukacyjne). - Bibliogr. s. 181-183.

978-83-264-3257-6

W książce szeroko omówiono zagadnienia kompetencji coachingowych, dostosowując je do specyfiki codziennej pracy dydaktycznej nauczyciela. W opracowaniu zawarto m.in.:

 • nowatorskie sposoby rozwiązywania problemów związanych z dysgrafią, dysortografią, a także trudnymi relacjami nauczyciel-uczeń
 • nowy model prowadzenia lekcji 4MAT według Bernice McCarthy
 • wskazówki dotyczące rozpoznawania stylów uczenia się
 • metodykę i formy udzielania pozytywnej informacji zwrotnej
 • gotowe formularze i inne praktyczne narzędzia
 kompetencje m

Konteksty aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością / Leszek Ploch. - Warszawa : "Difin", 2014. - 387 s. : il. ; 23 cm.(Engram). - Bibliogr. s. 373-387. 978-83-7930-395-3

Przedmiotem publikacji jest wieloaspektowo ujęta działalność ukierunkowana na aktywność artystyczną osób z niepełnosprawnością. Warto wiedzieć, że udział w działaniach artystycznych jeszcze do niedawna nie był dany tej grupie osób; nie doceniano, lekceważono i marginalizowano wszelkie tego rodzaju próby. Okazuje się, że aktywność ta może stanowić specyficzną relację międzyludzką, w ramach której postawa prospołeczna, komunikacja, empatia oraz tolerancja znajdują swoje cenne, niepowtarzalne ujście.

 konteksty m

Kultura mówienia dawniej i dziś : propozycje, scenariusze, ćwiczenia / red. Małgorzata Kułakowska, Agnieszka Myszka. - Rzeszów : Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli : Uniwersytet Rzeszowski, 2014. - 131 s. : il. ; 23 cm. (Biblioteczka Nauczyciela)

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli języka polskiego, ale także nauczania początkowego, prowadzących kółka zainteresowań oraz zajęcia pozalekcyjne. Składa się z sześciu rozdziałów, z których każdy ma inne autorstwo, co jest plusem, gdyż nie bywa się na ogół specjalistą we wszystkich dziedzinach. Widać, że poszczególne zagadnienia zaprezentowały osoby kompetentne. Zadanie miały dosyć trudne, gdyż musiały dokonać wyboru zagadnień i tak je przedstawić, aby każdy mógł z nich skorzystać, nawet jeśli nie jest z wykształcenia polonistą. (...) Praca jest poprawna pod względem merytorycznym (...), autorki opierają się na wszystkich najnowszych osiągnięciach naukowych twórczo je wykorzystując przy propozycjach ćwiczeń i scenariuszy."

 kultura m

Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej / Joanna Tomczak, Renata Ziętara. - Wyd. 7. - Kraków : "Impuls", 2014. - 70, [2] s. : il. ; 30 cm.

Opracowany kwestionariusz diagnozy jest efektem wieloletniej pracy reedukacyjno-terapeutycznej w szkole integracyjnej. Został on skonstruowany w taki sposób, by możliwie jak najdokładniej poznać dziecko oraz wszystkie jego zaburzenia wpływające na niepowodzenia szkolne. W trakcie badania uwzględnia się rodzaj zaburzenia oraz wiek rozwojowy dziecka. Kwestionariusz został skonstruowany w taki sposób, aby można było wykorzystywać jeden egzemplarz zarówno do badań diagnostycznych wstępnych, jak i porównawczych. Tak zestawione informacje są czytelne i przejrzyste. Wgląd w nie daje szybkie rozeznanie w potrzebach i możliwościach dziecka. Aby ułatwić pracę
z kwestionariuszem, dołączono do niego narzędzia badawcze, które można wykorzystywać w całości, bądź tylko wybiórczo.

 kwestionariusz m

Logodydaktyka : droga rozwoju / Iwona Majewska-Opiełka. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - 451 s. : il. ; 24 cm.

. - Bibliogr. s. 447-448. Indeks. 978-83-7489-502-6

Logodydaktyka to autorska koncepcja Iwony Majewskiej-Opiełki, zajmująca się całościowo wspieraniem rozwoju człowieka, a przez to także firm. To propozycja do ludzi odczuwających potrzebę zmian w życiu, ale także dla tych, którzy po prostu chcą czegoś więcej niż to, co już osiągnęli. Opiera się na właściwie rozumianej skuteczności działania i stałym rozwoju. Posługując się wieloma specjalnie dobranymi zadaniami, ćwiczeniami i szkoleniami, pozwala nadać życiu własny sens (logos) oraz działać na podstawie wizji i misji. Główne metody logodydaktyki to szkolenia, trening osobisty jeden na jeden, coaching, mentoring, konsultacje i indywidualna praca z zadaniami.

 logodydaktyka m

Mediacje w pracy socjalnej / Dorota Rynkowska, Małgorzata Artymiak. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2014. - 131, [1] s. ; 24 cm. . - Bibliogr. s. 115-117. 978-83-7996-019-4

Książka stanowi obszerne i wartościowe studium odnoszące się do stosowania mediacji przez pracowników socjalnych. Autorki podejmują nowatorską próbę przedstawienia cieszącej się coraz większą popularnością techniki służącej rozwiązywaniu sporów za pośrednictwem mediatora, którym jest pracownik socjalny (...). Skuteczne działania w obszarze problematyki pracy socjalnej wymagają dokładnego rozpoznania problemu i sytuacji klienta oraz wykorzystania różnorodnych technik skutecznej pomocy. A właśnie takie techniki zostały opisane w recenzowanej publikacji.

Opisywane zadania i role pełnione przez pracownika socjalnego są konsekwencją nowego spojrzenia na pracę socjalną we współczesnej perspektywie na bazie nowoczesnych koncepcji pomocy społecznej. Pracownik socjalny nie jest w monografii prezentowany jedynie jako jeden z zawodów, ale jako integralna część złożonego systemu pracującego na rzecz wielowymiarowego wsparcia klienta, jego rodziny, a także inicjowania zmian w otoczeniu społecznym.

 mediacje m

Mnemoliterki : ćwiczenia do wprowadzania i utrwalania liter podobnych pod względem kształtu a-o, m-n-u-w, l-ł-t, b-d-g-p z wykorzystaniem mnemotechnik / Joanna Skibska. - Kraków : "Impuls", 2012. - [100] s. : il. kolor. ; 30 cm

Zaproponowane Ćwiczenia do wprowadzania i utrwalania liter podobnych pod względem kształtu a-o, m-n-u-w, l-ł-t, b-d-g-p z wykorzystaniem mnemotechnik zostały sprawdzone eksperymentalnie. Całość składa się z kart pracy, przyporządkowanych kształtopodobnym literom polskiego alfabetu. Na kartach zaznaczono: ramkę z drukowanymi i pisanymi wzorami małych i dużych liter, ramkę z kształtopodobnymi zakładkami (kolor ramek przy samogłoskach jest czerwony, natomiast przy spółgłoskach – niebieski), liniaturę powiększoną oraz zeszytową, wielkie i małe litery w każdej z liniatur, litery w połączeniach z innymi literami w każdej z liniatur oraz litery w wyrazach. Liniatury oznaczono dwoma kolorami, a początki linii zielonymi, pionowymi kreskami. Na dole strony umiejscowiono szlaczki do kolorowania.

mnemoliterki m

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie : aspekty polityczne i społeczne / red. nauk. Andrzej Sakson. - Toruń : Adam Marszałek, 2014. - 281 s.: il. ; 23 cm.(Polska i Europa Wobec Wyzwań Współczesnego Świata) . - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-7780-966-2

Istotnym elementem przemian dokonujących się we współczesnej Europie są problemy narodowościowe i etniczne. Procesy globalizacji i integracji europejskiej nie przyczyniły się do osłabienia konfliktów na tle narodowościowym. Mają one charakter ogólnoeuropejski. Doprowadziły do licznych antagonizmów, konfliktów, a nawet wojen. Konflikty zbrojne w byłej Jugosławii, sprzeczności etniczne na terenie Związku Radzieckiego (m.in. walka
o Górny Karabach, wojna z Czeczenii), podział Czechosłowacji, wydarzenia
w Kosowie to najbardziej spektakularne przejawy tego stanu rzeczy.

 mniejszosci m

Narkotyki w kulturze młodzieżowej / Beata Hoffmann. - Kraków : "Impuls", 2014. - 170 s. ; 24 cm.. - Bibliogr. s. 157-166. Indeks. 978-83-7850-608-9

Publikacja nie jest propozycją teoretycznych rozważań, nie ma charakteru polemicznego ani dogmatycznego, nie sytuuje problemu narkotykowego w obszarze dewiacji, patologii czy choroby. Celem Autorki było prześledzenie, jak zmieniała się funkcja substancji psychoaktywnych w swojej wielowiekowej historii. Zainteresowania Autorki skupiają się jednak przede wszystkim wokół obecności narkotyków w kulturze młodzieżowej, jak również w różnych obszarach współczesnej kultury dominującej, którą obecnie trudno jest oddzielić od kultury młodzieżowej. Szczególnie ważna wydaje się zmiana postaw młodzieży wobec substancji zarówno psychoaktywnych, jak i społecznych, widoczna w różnych obszarach życia społecznego, a przede wszystkim aktywności twórczej. Zadawała sobie pytanie, jak to wszystko wpłynęło na postrzeganie substancji psychoaktywnych przez młodych ludzi...

 narkotyki m

Nauczyciel : rozwój zawodowy i kompetencje / red. Ewa Przygońska. - Toruń : Adam Marszałek, 2010. - 204, [2] s. ; 21 cm.. - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-7611-700-3

Książka stanowi próbę analizy poszczególnych etapów i uwarunkowań rozwoju zawodowego nauczyciela, jak również kompetencji stanowiących podstawę pracy nauczyciela-wychowawcy początku XXI wieku.

 nauczyciel m

Nauczyciel, trener, coach / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - 394 s. : il. ; 21 cm.. - Bibliogr. s.385-386. Indeks. 978-83-264-4251-3

Publikacja zawiera opis możliwych ról, jakie docelowo mogą pełnić nauczyciele oraz dyrektorzy szkół, łącząc kompetencje przydatne w nauczaniu szkolnym z umiejętnościami niezbędnymi do pracy z dorosłymi w szkole i poza szkołą. Są to role trenera i coacha. Lektura książki zapewni czytelnikowi:

 • wiedzę na temat nowych możliwości, jakie przynosi rynek usług edukacyjnych,
 • rozwój posiadanych kompetencji w celu podjęcia nowych zadań na rynku usług edukacyjnych,
 • możliwość rozwinięcia swoich kompetencji interpersonalnych,
 • uporządkowanie wiedzy na temat podstawowych metod pracy nauczyciela, trenera i coacha.

Publikacja została wzbogacona o podręczny zestaw technik i narzędzi przydatnych do wykorzystania podczas lekcji oraz szkoleń.
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla nauczycieli, którzy poszukują nowych ról, zamierzają rozwijać swoje dotychczasowe kompetencje i poszerzać możliwości zawodowe o obszar pracy z dorosłymi w ramach prowadzenia szkoleń bądź coachingu.

 nauczyciel2 m

Naznaczeni popkulturą : media elektroniczne i przemiany prowincji / Bogusław Dziadzia. - Gdańsk : "Katedra", 2014. - 465, [1] s. ; 20 cm.

(Seria Kontinuum). - Bibliogr. s. 437-460. Indeks. 978-83-63434-24-3

Gdyby zastanowić się nad profilem recenzowanej książki, najtrafniejszym chyba określeniem byłaby kwalifikacja jej do ram kulturoznawstwa zaangażowanego, uwzględniającego ekonomiczno-kapitałowe uwarunkowania wpływające na jakoś partycypacji w kulturze zapośredniczonej medialnie”.

prof. Wojciech J. Burszta

 naznaczeni m

O wychowaniu na arenie szkolnego wieloboju : pedagogiczna baśń o rywalizacji / Joanna Danilewska. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2014. - 217 s. ; il. ; 25 cm.. - Bibliogr. s. 207-212. 978-83-7850-669-0

Książkę Joanny Danilewskiej gorąco poleca się wszystkim czytelnikom chcącym wyzwolić swe umysły ze stereotypów i uprzedzeń dotyczących obszaru edukacji.

 wychowaniu m

Odrzucenie rówieśnicze : profilaktyka i terapia / Maria Deptuła. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 453 s. : il. ; 24 cm. . - Bibliogr. s. [421]-439. - Indeksy. 978-83-01-16952-7

Książka pozwala zrozumieć przyczyny odrzucenia rówieśniczego i jego przejawy. Zwraca uwagę na zapobieganie odrzuceniu przez wspomaganie rodziców w wypełnianiu ich opiekuńczej i wychowawczej roli.

 odrzucenie m

Pedagogika kognitywistyczna : studium teoretyczne / Bronisław Siemieniecki. - Kraków : Impuls, 2013. - 241 s. : il. ; 21 cm.(Pedagogika Nauce i Praktyce)- Bibliogr. s. [217]-230. Indeksy. 978-83-7850-461-0. - 978-83-7587-905-6

Książka składa się z siedmiu rozdziałów. Omawiane są tu zagadnienia związane z poglądami na rozwój cywilizacyjny i przyszłe społeczeństwo informacyjne, ewolucję genetyczną i jej skutki dla współczesnej cywilizacji. Tym samym zaproponowana została dyskusja na temat ewolucji społecznej. Konieczne wydaje się traktowanie rzetelnej i obiektywnej wiedzy naukowej jako wartości oraz wyrażenie szacunku do prawdy. Jest to bezcenny kapitał w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego. Wiedza kognitywistyczna musi być punktem wyjścia. W tej części książki omawiane jest też znaczenie kultury dla ewolucji społecznej.

 pedagogika m

Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontekstów społecznych. T. 1 / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Iwona Kopaczyńska. - Toruń : Adam Marszałek, 2014. - 322, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.. - Bibliogr. s. 289-322. 978-83-7780-552-7

Przedstawiana Czytelnikowi publikacja zawiera teksty specjalistów zajmujących sie pedagogiką wczesnoszkolną, badających problematykę edukacji dzieci rozpoczynających nauke w szkole. Praca składa się z sześciu części, podejmujących zagadnienia teoretyczne i odnoszące się do praktyki, nawiązujące do zmieniających się kontekstów społecznych.

 pedagogika2 m

Poradnictwo socjalne dla rodzin : podręcznik akademicki / Anna Weissbrot-Koziarska. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2012. - 182 s. ; 24 cm.. - Bibliogr. 177-182 i przy rozdz. 978-83-7395-488-5

Podręcznik przedstawia podstawowe zagadnienia teoretyczne z zakresu poradnictwa, w tym poradnictwa socjalnego. Ponadto zawiera opis praktycznych działań i niezbędnych w tym celu kompetencji i umiejętności, które musi posiadać pracownik socjalny w procesie poradniczym. Autorka skupia uwagę na dyskursie wokół pojęcia poradnictwa socjalnego, zwłaszcza zaś poradnictwa socjalnego dla rodzin – jednego z najważniejszych obszarów działań współczesnego pracownika socjalnego. Podręcznik zawiera opis procesu komunikacji i rozwiązywania trudnych spraw, w jakie uwikłane są jednostki i ich rodziny poprzez zastosowanie odpowiednich metod, technik i narzędzi stosowanych w poradnictwie socjalnym dla rodzin.

 poradnictwo m

Porozmawiajmy o śmierci... / pod red. Beaty Antoszewskiej i Józefa Binnebesela. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2014. - 318 s. : il. ; 24 cm.. - Bibliogr. przy niektórych pracach. 978-83-7299-860-6

Książka została podzielona na cztery części. Pierwsza część dotyczy zagadnień ogólnych związanych ze śmiercią. Druga odnosi się do świata dzieci i ich zmaganiami z tym wymiarem życia. W trzeciej części aspekt śmierci został ukazany m.in. w sferze szpitalnej. Ostatnia część poświęcona jest żałobie.

 porozmawiajmy m

Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. - Warszawa : "Difin", 2014. - 229 s. ; 24 cm. (Engram). - Bibliogr. s. 225-229. 978-83-7930-323-6

Książka zawiera cenne wskazówki dla nauczycieli pomocne w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zawarte zostały opisy deficytów rozwojowych z zakresu percepcji wzrokowej, słuchowej oraz motoryki małej
i dużej. Znajdują się w niej propozycje metod pracy nauczycieli z uczniami
z dysleksją rozwojową, trudnościami w czytaniu i pisaniu, dyskalkulią, zaburzeniami mowy, a także z dziećmi słabowidzącymi i słabosłyszącymi.

 praca m

Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych / Tomasz Janusz Wach. - Warszawa : "Difin", 2014. - 429 s. : il. ; 24 cm.. - Bibliogr. s. 415-429. 978-83-7930-295-6

Książka stanowi kompendium wiedzy nt. specyfiki problemu wchodzenia w obszar zagrożenia uzależnieniem od środków psychoaktywnych, w tym od alkoholu. Pokazane zostały konteksty sytuacji społeczno-prawnych nieletnich sprawców czynów zabronionych. Opisy dotyczą osób młodych i ich środowisk obciążonych przestępczością, dodatkowo mających kontakt ze środkami psychoaktywnymi. Wskazane są możliwości racjonalizacji wymienionych problemów. Warto podkreślić, że rekomendacje te dotyczą nie tylko oddziaływań na sprawców czynów zabronionych, ale też mogą być przydatne wychowawcom, nauczycielom, pracownikom socjalnym, kuratorom, policjantom, którzy zajmują się młodzieżą wchodzącą w sferę problemów związanych z niedostosowaniem społecznym.

 profilaktyka m

Przemoc stosowana przez kobiety : studium kryminologiczne / Marian Cabalski. - Kraków : "Impuls", 2014. - 579 s. : il. ; 24 cm.. - Bibliogr. s. 529-556. 978-83-7850-517-4

W opinii społecznej i licznych publikacjach funkcjonuje głęboko zakorzeniony stereotyp, że zjawisko przemocy ma charakter jednostronny: sprawcą przemocy jest mężczyzna, natomiast kobieta jawi się jako jej ofiara. Ten stereotyp jest tak głęboko osadzony w świadomości społecznej, że nie dostrzega się procesów i zdarzeń społecznych, które coraz dobitniej temu przeczą. Każdy publicznie nagłośniony akt przemocy ze strony kobiety w stosunku do dziecka czy dorosłej ofiary traktuje się ciągle jako odosobniony incydent, a nie utrwalającą się tendencję i wynik postępujących na naszych oczach zmian cywilizacyjnych.

 przemoc m

Racjonalność oraz uwarunkowania procesów terapeutycznych osób niepełnosprawnych / pod red. Anny Klink. - Kraków : "Impuls", 2013. - 165 s. : il. ; 24 cm.(Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych t. 16). - Bibliogr. przy pracach. 978-83-7308-492-6 (seria). - 978-83-7850-479-5

Priorytetem działań terapeutycznych jest ich racjonalność, dlatego tak ważne jest zapewnienie dostępu do odpowiednio przygotowanych programów terapeutycznych osobom niepełnosprawnym, które znajdują się w mniej korzystnym położeniu w porównaniu ze swoimi rówieśnikami. Mają mniejsze szanse udziału w wielu sferach rozwoju osobistego, budowania swojej pozycji osobistej i zawodowej, integracji w społeczeństwie, a także większe trudności
w dostępie do edukacji.

 racjonalnosc m

Rola środowiska w rozwoju małego dziecka : metody badania / Elżbieta Hornowska [i in.]. - Warszawa : Scholar, 2014. - 199, [1] s. : il. ; 24 cm (Zastosowania Psychologii). - Bibliogr. s. 199-[200] 978-83-7383-722-5

Kiedy fizyczne otoczenie sprzyja rozwojowi dziecka? Na ile powinno być ono zróżnicowane? Jakie działania rodziców są ważne dla rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa? Na te i inne pytania dotyczące czynników rozwoju dziecka znajdzie Czytelnik odpowiedź w prezentowanej monografii.

 rola m

Rytmika dla smyka : 11 przebojów przedszkolaka : 25 scenariuszy zajęć rytmiczno-umuzykalniających / ilustracje: Artur Piątek, Sylwia Malon. - Wrocław : Siedmioróg, 2013. - 48 s. : il. ; 17x24 cm + 1 dysk optyczny (CD). Melodie
z tekstem podłoż. - Sł. także poza tekstem muzycz. 978-83-7568-274-8

Rytmika dla smyka to niezwykła pozycja na rynku wydawniczym. Łączy w sobie śpiewnik, przewodnik dla nauczycieli przedszkolnych i poradnik dla rodziców.
Książka zawiera:

 • 11 najpopularniejszych piosenek dla dzieci,
 • zapisy nutowe wszystkich piosenek,
 • 11 scenariuszy przedszkolnych zajęć rytmiczno-umuzykalniających (dla wszystkich grup wiekowych)- 33 scenariusze domowych zabaw z dziećmi,
 • 14 scenariuszy domowych zabaw z dziećmi
 rytmika m

Scenariusze uroczystości przedszkolnych : zbiór pomysłów na cały rok / red. merytoryczny Monika Magdalena Bachańska. - Warszawa : Raabe, cop. 2012. - 127 s. : il. kolor. ; 30 cm. (Zajrzyj i Znajdź) 978-83-7696-508-6

Zbiór wyjątkowych pomysłów na niebanalne i proste w przygotowaniu najważniejsze przedszkolne okazje. Znajdą w niej Państwo propozycje uroczystości świątecznych, integracyjnych, przyrodniczych, międzyprzedszkolnych. Szczególny nacisk położono na uczestnictwo rodziców.

Niniejsza publikacja to także źródło inspiracji, zabaw, wierszyków i piosenek, pomysłów na dekoracje. W organizacji niezapomnianych spotkań pomogą z pewnością gotowe schematy i materiały ilustracyjne dołączone do scenariuszy.

 scenariusze m

Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i rodziców / Agnieszka Kozdroń. - Warszawa : "Difin", 2014. - 174 s. ; 23 cm. 978-83-7930-392-2

Książka zawiera scenariusze zabaw, propozycje gier i projektów, które z założenia mają zabezpieczać potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, nadając oddziaływaniom pedagogicznym i rodzicielskim głębszy wymiar w aspektach:

- kształtowania kompetencji komunikacyjnych,
- kształtowania kompetencji społecznych,
- budowania poczucia własnej wartości,
- rozwijania potencjału jednostek,
- umiejętnego zarządzania emocjami.

 scenariusze2 m

Seksualność dzieci i młodzieży : pół wieku badań i refleksji / Andrzej Jaczewski. - Warszawa : "Difin", 2014. - 206 s. : il. ; 24 cm.. - Bibliogr. s. 205-206. 978-83-7930-269-7

Książka Profesora Andrzeja Jaczewskiego nie dotyczy tylko problematyki seksualności dzieci i młodzieży. Autor podejmuje w niej także inne, ważne dla rozwoju młodzieży, problemy. Jednym z nich jest kwestia funkcjonowania gimnazjów. Autor podaje wiele ważnych argumentów związanych ze specyfiką rozwoju w okresie dojrzewania, które – Jego zdaniem – pozwalają na zdecydowane opowiedzenie się za gimnazjami. Widzi też jednak pilną potrzebę modernizacji tego typu szkoły i daje – w tym zakresie – wiele praktycznych rad. Inny problem, który Profesor Jaczewski podejmuje na łamach książki, to rola rodziny w procesie wychowania seksualnego. (…)”

 seksualnosc m

Techniki terapii psychodynamicznej : praca nad emocjami w relacji terapeutycznej / Karen J. Maroda ; tł. Joanna Gołąb. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2014. - 335, [1] s. ; 23 cm.(Psychiatria i Psychoterapia). - Bibliogr. s. 317-327. Indeks. 978-83-233-3711-9

Książka powstała przede wszystkim z myślą o początkujących terapeutach, lecz także doświadczeni specjaliści mogą wiele wynieść z tej lektury. Celem autorki było udzielenie wsparcia terapeutom w ich zmaganiu się ze spełnieniem wymagań strapionego klienta, który rozpoczyna terapię z nadzieją, że jego terapeuta okaże się wnikliwym i pomocnym specjalistą. Autorka pragnęła również dowieść, że terapia psychodynamiczna pozostaje niezbędną i możliwą do zastosowania w praktyce formą terapii, która wymaga opanowania możliwych do wyuczenia umiejętności.

 techniki m

Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T. 2.1 / pod red. Jolanty Baran, Grażyny Guni. - Kraków : "Impuls" : Uniwersytet Pedagogiczny, 2013. - 215 s. : il. ; 24 cm.

. - Bibliogr. przy pracach. 978-83-7850-289-0

Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T. 2.2 / pod red. Jolanty Baran, Tamary Cierpiałowskiej, Doroty Kornaś. - Kraków : "Impuls" : Uniwersytet Pedagogiczny, 2013. - 209 s. : il. ; 24 cm.. - Bibliogr. przy pracach.

978-83-7850-290-6

Opracowanie zawiera zbiór tekstów poświęconych teoretycznym i praktycznym rozwiązaniom w obszarach profilaktyki i wspierania rozwoju osób z niepełnosprawnością. Proces wspierania rozwoju osób z niepełnosprawnością wymaga wciąż - na - nowo - podejmowanej refleksji teoretycznej oraz nieustannego poszukiwania rozwiązań w zakresie oddziaływań praktycznych. Ujęcie procesu wspierania rozwoju osoby z niepełnosprawnością w perspektywie systemowo- ekologicznej pozwala dostrzec istnienie wielowymiarowych związków pomiędzy różnymi elementami tworzącymi system przestrzeni życia danej jednostki.

 teoria m

Test do badania rozumienia mowy u dzieci i dorosłych : nowe spojrzenie na zegar mózgowy / Elżbieta Szeląg, Aneta Szymaszek. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - 80 s. : il. ; 21 cm + 1 płyta CD-ROM.

. - Bibliogr. s. 78-80. 978-83-7489-531-6

Książka zawiera oryginalne, dotychczas w Polsce niepublikowane narzędzie testowe do badania rozumienia mowy. Jest ono efektem wieloletnich badań autorek, wybitnych specjalistek, i stanowi odpowiedź na naglącą potrzebę opracowywania nowych testów dla praktyki logopedycznej. Przeznaczone jest w szczególności do badania rozumienia mowy słyszanej u dzieci, w tym dzieci z zaburzeniami mowy, deficytami uwagi i specyficznymi trudnościami w uczeniu, i u dorosłych z zaburzeniami mowy nabytymi wskutek udaru bądź urazu. Test bada różnicowanie dźwięczności w yrazach typu Tomek – domek wynikające z czasu rozpoczęcia dźwięczności. To obowiązkowa lektura i niezbędne narzędzie pracy dla profesjonalistów: logopedów, pedagogów, psychologów i lekarzy.

 test m

Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów niepełnosprawnych ze szkół integracyjnych do specjalnych / Barbara Grzyb. - Kraków : "Impuls", 2013. - 305, [1] s. : il. ; 24 cm.. - Bibliogr. s. 281-296. Spis aktów prawnych s. 297-299. 978-83-7850-401-6

Prezentowana książka powstała jako odpowiedź na współcześnie dostrzegalny dylemat przenoszenia uczniów niepełnosprawnych ze szkół integracyjnych do specjalnych. Obszar tego zagadnienia dotąd nie omawiany w literaturze pedagogicznej jest nowatorskim ujęciem badawczym szeregu uwarunkowań regulujących tok postępowania selekcyjnego. To właśnie one, jako istotne wyznaczniki rozwoju społecznego, implikują bowiem stwierdzenie, że rekwalifikacja nie jest procesem jednorodnym, ale składową wielu niekorzystnych okoliczności, których efektem jest zmiana placówki kształcenia. Przeprowadzone badania, których rezultaty przedstawiono w niniejszym opracowaniu, były ukierunkowane na poznanie opinii rodziców, uczniów niepełnosprawnych i nauczycieli jako podmiotów dialogu edukacyjnego na temat wykluczenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z kształcenia integracyjnego.

 uwarunkowania m

Wczesnoszkolna edukacja matematyczna : ograniczenia i ich przełamywanie / pod red. Aliny Kalinowskiej. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2013. - 239 s. : il. ; 24 cm.. - Bibliogr. s. 225-234, netogr. s. 234-235. 978-83-7299-848-4

Nowoczesna koncepcja edukacyjna wskazuje na konieczność budowania zindywidualizowanych kompetencji jednostki zmuszonej do życia w coraz bardziej zmieniającej się rzeczywistości. Baumanowska "płynna nowoczesność" to rzeczywistość, w której wzorce i wzajemne relacje mają plastyczny, ciągle zmieniający się kształt, a jego kierowanie obciąża poszczególne jednostki. W tak wieloznacznym świecie warto pokusić się o prośbę rekonstrukcji znaczeń edukacyjnych, ich kontekstów społecznych i poznawczych. Jest to potrzebne także w zakresie pojęć dydaktyk szczegółowych, w tym dydaktyki matematyki.

 wczesnoszkolna m

Wesołe minki tygrysa : zabawy logopedyczne usprawniające narządy mowy / Maria Faściszewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2011. - Teka (1 broszura, 20 k. tabl.) : il. ; 31 cm. 978-83-7134-489-3

Jest to zbiór pomocy do rozwijania motoryki narządów artykulacyjnych, których sprawność jest niezbędna do wywoływania poszczególnych głosek. Główną część stanowią rysunki tygrysa, który wykonuje różne ćwiczenia artykulacyjne i zachęca tym samym dziecko do wspólnej zabawy. Do podstawowych kart dołączono gry: memory, domino i grę planszową, karty ze schematem narządów artykulacyjnych, a także rysunki króliczka i bałwanka, które można wykorzystać do urozmaicenia terapii w okresie świąt. Wszystkie ćwiczenia artykulacyjne zostały dokładnie opisane.

 wesole m

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych : regulacje prawne / [red. nauk.] Aneta Giedrewicz-Niewińska, Marzena Szabłowska-Juckiewicz. - Warszawa: "Difin", 2014. - 313 s. ; 23 cm. . - Bibliogr. 299-310. Wykaz orzecznictwa s. 311-313.

Podstawowym celem i założeniem niniejszej publikacji jest ukazanie sytuacji prawnej osób niepełnosprawnych w dziedzinie zatrudnienia – normowanej zarówno na płaszczyźnie prawa krajowego, jak i międzynarodowego. Stopień aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce odbiega wyraźnie od średniej europejskiej, co skłania do zastanowienia się nad kierunkami pożądanych zmian legislacyjnych. Nie ulega wątpliwości, że jest to problematyka istotna nie tylko w wymiarze indywidualnym (konkretnej osoby niepełnosprawnej), ale także w wymiarze społecznym.

 zatrudnianie m

 

Na podstawie recenzji wydawców opracowała Marzena Fiołek

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu