Agresywność młodzieży : źródła, mechanizmy, oblicza : studium empiryczne / Irena Pufal-Struzik. - Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2014. - 213, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 185-207. 978-83-7133-587-7

Skuteczne radzenie sobie ze zjawiskiem agresji wymaga stałego poszerzania wiedzy na temat warunków wychowawczych agresywnej młodzieży, mechanizmów leżących u podnóża agresywnych zachowań oraz indywidualnych cech młodych ludzi o podwyższonym poziomie agresywności. W książce zostaną omówione następujące zagadnienia szczegółowe: temperamentalne podłoże agresywności (potrzeba wrażeń, skłonność do ryzyka, styl poznawczy), postawy wychowawcze rodziców i jakość komunikacji w rodzinie agresywnej młodzieży, dyspozycja do redagowania agresją a cechy indywidualne dorastających: percepcja środowiska społecznego, obraz własnej osoby (samoakceptacja, samoświadomość), poczucie samorealizacji, inteligencja i postawa twórcza. Książka adresowana jest do środowiska naukowego oraz do studentów kierunku pedagogika i kierunków nauczycielskich, a także do wszystkich osób pracujących z młodzieżą (wychowawcy i nauczyciele).

agresywnosc m 

Bezrobocie równowagi w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne / Leszek Kucharski. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2014. - 214, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 201-208. 978-83-7969-108-1

Głównym celem pracy jest określenie istoty, uwarunkowań i determinant bezrobocia równowagi oraz oszacowanie jego poziomu w polskiej gospodarce. Celem dodatkowym jest określenie znaczenia zmienności bezrobocia równowagi dla polityki makroekonomicznej. Oszacowania stóp przeprowadzono w oparciu o metody przepływów siły roboczej oraz rozszerzoną krzywą Phillipsa.

 bezrobocie m

Całościowe badanie logopedyczne z materiałem obrazkowym / Danuta Emiluta-Rozya ; il. Agata Czunikin-Krasowicka. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, cop. 2013. - 82, [1] s., [73] k. tabl. luzem : il. (gł. kolor.) ; 30 cm. - Bibliogr. s. 50-51. 978-83-62828-85-2

Praca ma na celu przekazanie logopedom praktycznego narzędzia, które jest pomocne podczas pierwszego etapu postępowania logopedycznego, jakim jest diagnoza. Opracowane przez Autorkę narzędzie jest unikalnym na rynku logopedycznym zestawem prób (metodą badania), które w sposób kompleksowy umożliwia całościową ocenę posługiwania się językiem przez dziecko. Jest metodą umożliwiającą sformułowanie podstawowej diagnozy w taki sposób, że ułatwia ona określenie priorytetowych założeń programu terapii.

Z recenzji wydawniczej dr hab., prof. UŚ Danuty Pluty-Wojciechowskiej

 calosciowe m

Edukacja na rzecz praw dziecka w szkole wyższej : zarys dydaktyki szczegółowej / Małgorzata Kozak. - Kraków : "Impuls", 2014. - 163 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 151-163. 978-83-7850-668-3

Jak pisał amerykański pedagog John Holt, „dziecko potrzebuje prawa do unikania tych przeżyć, które niszczą jego rozwój”, jednak, często nieświadome swych praw i bezbronne wobec świata dorosłych, potrzebuje „świadomego jego praw i mechanizmów ich ochrony”, kompetentnego i celowo wykształconego nauczyciela-pedagoga. Tymczasem zagadnienie edukacji na rzecz praw dziecka w programie nauczania akademickiego zajmuje wciąż marginalne miejsce – publikacja Małgorzaty Kozak jest więc próbą przywrócenia właściwej hierarchii, próbą połączenia fragmentarycznych rozważań naukowych z rzeczywistą dydaktyką, czyli autentycznymi szkolnymi przeżyciami. Dlatego też Autorka podchodzi do tematu wieloaspektowo: przytacza regulacje prawne, analizuje miejsce i rolę edukacji na rzecz dziecka w dydaktyce uniwersyteckiej, wreszcie – przedstawia autorski plan metodyczny nauczania edukacji do praw dziecka, całość wieńcząc propozycją nowego przedmiotu w programie Studiów nauczycielskich i pedagogicznych: Konwencja o prawach dziecka – implikacje pedagogiczne.

 edukacja m

Familiologia XXI wieku : wyzwania i oczekiwania / red. nauk. Urszula Gruca-Miąsik. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2014. - 282 s. ; 23 cm. - Bibliogr. przy pracach. 978-83-7996-006-4

Publikacja ta, choć nie wyczerpuje szeroko pojętego spektrum problemów związanych z rodziną, trudności, a także szans i reguł jej funkcjonowania, może stanowić inspiracje dla osób, którym tematyka rodziny jest bliska. Adresatami publikacji sąstudenci nauk społecznych, a w szczególności pedagodzy, pracownicy socjalni, nauczyciele i wychowawcy.

 familiologia m

Odpowiedzialność młodzieży z wadą słuchu / Małgorzata Zaborniak-Sobczak. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2014. - 184, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 170-179.978-83-7338-967-0

Wybrane rozdziały:

Odpowiedzialność w procesie wychowania.
Społeczny kontekst odpowiedzialności.
Świadomość i poczucie odpowiedzialności jako zaleta człowieka.
Odpowiedzialność w kontekście indywidualnym.
Poczucie odpowiedzialności a niepełnosprawność człowieka.
Niepełnosprawność osoby a możliwości bycia odpowiedzialnym
Kształtowanie się poczucia odpowiedzialności młodzieży z wadą słuchu w kontekście podjętych rozważań teoretycznych.
System wartości badanej młodzieży a poziom poczucia odpowiedzialności.
Postawy rodzicielskie matek i ojców w percepcji młodzieży a poziom poczucia odpowiedzialności badanych.
Wybrane czynniki psychospołeczne i ich związek z poczuciem odpowiedzialności młodzieży z wadą słuchu.
Wychowanie do odpowiedzialności adolescentów.

 odpowiedzialnosc m

Podstawy prawa dla ekonomistów : podręcznik dla studentów ekonomii, zarządzania i administracji / Andrzej Filipowicz. - 2. wyd. - Warszawa : C. H. Beck, 2012. - 439 [1] s. ; 24 cm.(Prawo dla ekonomistów). - Bibliogr. s. 433-434. Indeks. 978-83-255-3681-7

Podstawowa wiedza o:

  • prawie gospodarczym
  • prawie pracy
  • prawie cywilnym
  • prawie administracyjnym
  • prawie karnym
  • Konstytucji i prawie konstytucyjnym
  • prawie Unii Europejskiej

Podręcznik zawiera kompleksowe omówienie podstawowych dziedzin prawa (…). Pozwala rozumieć najbardziej użyteczne zagadnienia prawne i przygotowuje do ich praktycznego zastosowania zarówno w biznesie, jak i w życiu codziennym. Książka jest adresowana przede wszystkim do studentów kierunków związanych z ekonomią i zarządzaniem, ale także do wszystkich osób pragnących zdobyć elementarną wiedzę z zakresu prawa.

 podstawy m

Prawa dziecka w prawie międzynarodowym / red. nauk. Elżbieta Karska. - Wyd. 2. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014. - 355, [1] s. ; 24 cm. (Prawa Człowieka i Prawo Międzynarodowe ; 2.). - Bibliogr. s. 340-355. 978-83-64181-22-1

Prawa dziecka są ważną częścią każdego systemu prawnego. Także prawo międzynarodowe jest płaszczyzną, w obrębie której znajdują one swoje odzwierciedlenie. Istotnym instrumentem w tym zakresie jest Konwencja o prawach dziecka wraz z protokołami dodatkowymi. Problematyka ta jest również przedmiotem zainteresowania międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowego prawa karnego. Ponadto występuje ona w pracach wielu organizacji międzynarodowych, w tym Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę wysoki poziom naukowy tej publikacji, wagę poruszonych w niej problemów oraz ich niezmienną aktualność, chciałabym stwierdzić, że książka jest opracowaniem bardzo wartościowym merytorycznie, które zawiera wypowiedzi i refleksje specjalistów z zakresu prawnomiędzynarodowej ochrony praw dziecka.

 prawa m

Rodzina i kariera : równoważenie czy konflikt ról? / pod red. Iwony Janickiej, Marty Znajmieckiej-Sikory. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. - 404 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-7969-295-8

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką rodziny i pracy, a w szczególności do: doradców zawodowych, psychologów, socjologów, pedagogów, ekonomistów, specjalistów organizacji i zarządzania oraz studentów wspomnianych specjalności. Treści tu zawarte mogą być przydatne również dla pracodawców i pracowników borykających się z problemami w pracy i z pracą, rozwojem kariery zawodowej, ale też z godzeniem obowiązków pracy z rodzinnymi. Priorytetem jest dążenie do zrównoważonego stylu życia, co stanowi nie tylko o efektywnym wypełnianiu wielu ról, lecz także o zadowoleniu z pracy i szczęściu rodzinnym.

 rodzina m

Stambulska recepcja Arabskiej Wiosny i idei "tureckiego modelu" demokracji / Karol Kaczorowski. - Kraków : "Libron - FilipLohner", - 245 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 223-242. 978-83-64275-69-2

Praca Karola Kaczorowskiego w wzbogaca wiedzę o postawach i opiniach jakże ważnej części społeczeństwa tureckiego, tj. młodej inteligencji Stambułu. Turcja – jako pośrednik w kontaktach między stronami konfliktu bliskowschodniego, jako byłe mocarstwo kolonialne borykające się z dziedzictwem osmańskim w relacjach z arabskimi sąsiadami, jako państwo buforowe między Europą i Bliskim Wschodem, wreszcie jako członek NATO stojący wobec wyzwań dla bezpieczeństwa regionalnego i globalnego (jakie niosły i niosą szyicka rewolucja islamska oraz rebelie Arabskiej Wiosny) – jest państwem kluczowym dla bezpieczeństwa strategicznego Bliskiego Wschodu oraz Europy. Analiza opinii społeczeństwa tureckiego w tak newralgicznym obszarze postaw wobec przemian w społeczeństwach swych sąsiadów jest niezwykle interesującym, ważnym i aktualnym wyzwaniem badawczym.

Z recenzji dra hab. Roberta Borkowskiego

 stambulska m

Terapia osób o specjalnych potrzebach / Ewa Puszczałowska-Lizis, Edyta Agnieszka Biała. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2013. - 144 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 137-143. 978-83-61309-39-0

Terapia i edukacja osób o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego wymaga kompleksowych oddziaływań na wszystkie sfery ich życia. W myśl holistycznego podejścia do chorego, jego złożonych problemów, terapia wymaga połączenia w jedną całość różnych metod usprawniania motorycznego, psychopedagogicznego oraz różnych form adaptacji społecznej. Postęp wiedzy z zakresu neurofizjologii rozwojowej i neuropatologii staje się stymulatorem dynamicznego rozwoju różnych metod i form usprawniania. W niniejszej książce dokonano charakterystyki tych najczęściej stosowanych w praktyce, traktując zagadnienia z zakresu fizjoterapii i rewalidacji w sposób interdyscyplinarny.

 terapia m

Trudności językowe w dyktanda wplecione / Ewa Błachowicz. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2014. - 48 s. ; 21 cm + 1 CD.

Płyta CD zawiera nagrania dyktand. 978-83-7338-987-8

Publikacja przedstawia zbiór tekstów/dyktand , które mogą być pomocne wszystkim, którzy chcą doskonalić albo sprawdzić wiedzę ortograficzną.

 trudnosci m

Uzależnienia oraz związane z nimi zagrożenia społeczne / red. nauk. Dorota Pstrąg. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2014. - 170 s. : il. ; 24 cm.(Patologia Społeczna). - Bibliogr. przy art. 978-83-7338-978-6

Praca stanowi zbiór artykułów dotyczących problematyki różnych uzależnień rozumianych jako przejawy patologii indywidualnej i społecznej. Jak twierdzi redaktorka omawianej pracy, granica między zjawiskami patologii grupowej i indywidualnej jest trudna do ustalenia i jest bardziej wyrazem pewnej umowy, gdyż różne formy patologii są wynikiem wzajemnego oddziaływania cech formalnych jednostki z otoczeniem społecznym. (...) W ostatnich latach odnotowuje się zwiększenie różnorodności i natężenia patologicznych uzależnień powiązanych z utratą zdrowia oraz znaczne obniżenie wieku osób uzależniających się. Wraz z rozwojem technologii informacyjnej pojawiają się coraz to nowe uzależnienia. Ponadto istnieje silny związek patologicznego uzależnienia z zaburzeniami zachowania przystosowawczego i przestępczością osób uzależnionych. Zatem praca zbiorowa pod redakcją naukową Doroty Pstrąg wpisuje się w nurt wyjaśniania i profilaktyki społecznej. Każdy z rozdziałów jest próbą ujęcia problematyki w innym kontekście i świadczy o komplementarnym podejściu do zagrożeń wynikających z różnego typu uzależnień.

 uzaleznienia m

Wartość rehabilitacji w świadomości współczesnego człowieka. T. 1 / pod red. nauk. Teresy Pop. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2013. - 312 s. : il. ; 24cm. - Bibliogr. przy pracach. 978-83-7338-857-4 978-83-7338-857-1

Wartość rehabilitacji w świadomości współczesnego człowieka. T. 2 / pod red. nauk. Teresy Pop. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2013. - 324 s. : il. ; 24cm. - Bibliogr. przy pracach. 978-83-7338-958-8

Dwutomowa publikacja zawiera prace poglądowe i badawcze, ukazuje czytelnikom etiologię zaburzeń, jak też drogę do efektywnej terapii zarówno u dzieci w wieku rozwojowym, u osób w okresie aktywności zawodowej, jak też u osób u schyłku życia, często przepełnionego bólem.

Tytuł pracy Wartość rehabilitacji w świadomości współczesnego człowieka jest tytułem przemyślanym, z zachowaniem myśli przewodniej dotyczącej oceny skutecznego wykorzystania wielu znanych metod i technik rehabilitacji u chorych z wadami postawy, kobiet po mastektomii, chorych po urazach czaszkowo-mózgowych, osób z chorobami i po urazie stawów oraz z zespołami bólowymi kręgosłupa. Książka zawiera artykuły dotyczące sprawności fizycznej, metod kinezyterapii i leczenia fizykalnego.

 wartosc m

Na podstawie recenzji wydawców opracowała Marzena Fiołek

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu