Wybrane nowości PBW w Przemyślu – maj 2015

Czy szkoła ma znaczenie? : analiza zróżnicowania efektywności nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym. T. 1 / Roman Dolata (red.) ; aut. Dorota Campfield [i in.]. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2014. - 169 s. : il. ; 24 cm

. - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-61693-73-4

BP 15180

Czy szkoła ma znaczenie? : analiza zróżnicowania efektywności nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym. T. 2 / Roman Dolata (red.) ; aut. Dorota Campfield [i in.]. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2014. - S. [2], 173-319, [1] : il. kolor. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-61693-73-4

BP 15181

Raport jest sprawozdaniem z badań oceniających efekty nauczania początkowego oraz sondujących uwarunkowania szkolne i indywidualne efekty nauczania.

 

Edukacja małego dziecka. T. 7, Przemiany rodziny i jej funkcji : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : "Impuls", 2015

Niniejsza publikacja to siódmy tom serii wydawniczej Edukacja małego dziecka zainicjowanej przez środowisko pedagogów cieszyńskich. Tom jest poświęcony zagadnieniom rodziny w bardzo szerokim ujęciu teoretycznym i badawczym. Szczególny nacisk poszczególni autorzy położyli na rodzinę współczesną.[…] Autorzy charakteryzują doświadczenia wychowawcze dziecka, które wynikają ze zróżnicowań środowiska rodzinnego i wprowadzania dziecka w świat wartości. Poruszane są również problemy doświadczeń twórczych i estetycznych dziecka, w jakie wprowadza się je przez różne formy kontaktu ze sztuką.

GP 108212

Edukacja m

Edukacja małego dziecka. T. 8, Przedszkole - przemiany instytucji i jej funkcji : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : "Impuls", 2015.

Prezentowany tom obejmuje dwa główne zakresy tematyczne, ujęte w czterech częściach i odnoszące się po pierwsze – do przedszkola jako instytucji, w tym m.in. jej organizacji, warunków i kadry, a po drugie – do kompetencji związanych z jakościowym wymiarem przedszkolnej edukacji, w tym kompetencji nauczycieli-wychowawców oraz kompetencji dzieci.

GP 108213

edukacja2 m

Mam dziecko z zespołem Aspergera :) : poradnik dla rodziców / Grzegorz Całek, Halina Łuszczak, Halina Jankowska. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera, 2014. - 110 s. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 87-110. 978-83-940445-0-3

Poradnik został wydany w ramach projektu Polskiego Towarzystwa Zespołu Aspergera realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

[…] ten poradnik nie jest pomyślany jako książka, którą po przeczytaniu odłożymy na półkę. Świadomie znajduje się w nim wiele pustych przestrzeni, które służą do zaznaczania rzeczy ważnych, myśli, do których warto powrócić, a także wpisywania swoich uwag bądź bieżących, osobistych notatek.

Grzegorz Całek

prezes Polskiego Towarzystwa Zespołu Aspergera

GP 108082

 

Na wyzwania - rozwiązania : dobre praktyki samorządowe w zakresie zarządzania oświatą / pod red. Przemysława Nosala. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. - 70 s. ; 24 cm.

978-83-64915-06-2

Poradnik ten prezentuje prace przesłane przez samorządy na konkurs „Na wyzwania – rozwiązania”. Jego celem jest upowszechnienie i promocja innowacyjnych rozwiązań w zakresie lokalnych polityk oświatowych. Zawiera samorządowe przykłady oswajania wyzwań w obszarze oświaty. Poradnik, ma inspirować do mądrego korzystania ze sprawdzonych wzorców działania i ich efektywnego adaptowania na potrzeby konkretnych gmin i powiatów, a także do własnych poszukiwań innowacyjnych rozwiązań (ze wstępu do publikacji)

GP 108089

nawyzwania2 m

Pedagogika wczesnoszkolna. T. 2, Uczeń i nauczyciel w zmieniającej się przestrzeni społecznej / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Iwona Kopaczyńska, Mirosława Nyczaj-Drąg. - Toruń : Adam Marszałek, 2014. - 298, [1] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 265-298.978-83-7780-637-1

Rozważania stanowiące treść tej książki koncentrują się wokół problematyki szeroko rozumianych procesów rozwoju i uczenia się dziecka w wieku wczesnoszkolnym oraz roli nauczyciela w pierwszym etapie szkolnej edukacji, analizowanych w kontekście przemian społeczno–kulturowych. Wielu badaczy zajmujących się jakością wczesnej edukacji dziecka podkreśla rażące nieprzystosowanie współczesnej szkoły do pracy z 7–10 letnim dzieckiem przestarzałą metodę, brak aktywności badawczej na lekcjach, incydentalność współpracy grupowej, dyscyplinę ciszy i znieruchomienia rodem z pedagogiki XIX wieku.

GP 108148

pedagogika m

Przemoc w szkole [Film] ; Jazda samochodem. - Warszawa : Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznej i Szkoleń, [2015]. - 1 płyta wiz. [DVD] (18 ; 13 min) : dźw., kolor. ; 12 cm + broszura: 12 s.(Nie Warto Ryzykować!)

Na okł.: Przemoc rówieśnicza ; Ruch drogowy.. - Płyta zawiera dwa filmy dla młodzieży ponadgimnazjalnej, które mają pomóc w nabywaniu umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Podjęcie złej decyzji może kosztować rezygnację z czegoś, o czym marzyli, może wpłynąć na ich dalsze życie.

EP 564

 

Stowarzyszenie rodziców : tworzenie, rozwój, wolontariat kompetencji / Grzegorz Całek. - Warszawa : Instytut Inicjatyw Pozarządowych, 2014. - 205 s. : il. ; 20 cm. 978-83-65012-00-5

Rady rodziców są coraz aktywniejsze, wprowadzają w życie nowe pomysły, podejmują działania często realnie zmieniające na lepsze polskie szkoły. Jednak możliwości działania są czasami ograniczone z dwóch zasadniczych przyczyn|; po pierwsze – rada rodziców nie jest nie jest organizacją społeczna , nie ma osobowości prawnej, występuje jedynie wewnątrz systemu oświaty. Rady rodziców nie mogą występować w normalnym obrocie prawnym i korzystać z licznych możliwości, jakie mają zarejestrowane organizacje pozarządowe. Jakie jest rozwiązanie tej sytuacji…

Zapraszamy do lektury

GP 108081

 

Systemy normatywne w świadomości osób uwięzionych : studium socjopedagogiczne / Tadeusz Sakowicz ; Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2014. - 290 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 277-288. 978-83-7850-625-6

Opracowanie, którego treść koncentruje się na problematyce systemów normatywnych w świadomości osób uwięzionych, przeznaczone jest zarówno dla nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w więziennictwie, jak również dla studentów przygotowujących się do pełnienia roli wychowawcy resocjalizującego, czy to w środowisku zamkniętym, czy w rzeczywistości otwartej, przed którą otwierają się stopniowo ogromne możliwości wypełniania zadań społecznie ważnych, a dotyczących przywracania społeczeństwu osób uwikłanych w aktywność przestępczą. Do realizacji tych zadań niezbędna jest diagnoza, której przedmiot stanowi człowiek traktowany jako całość wraz z jego kontekstem sytuacyjno-środowiskowych uwarunkowań funkcjonowania indywidualnego i społecznego...

GP 108214

systemy m

Świetlica - szkolną przestrzenią czasu wolnego : funkcjonowanie świetlic szkolnych : poradnik dla gmin i dyrektorów szkół / Andrzej Pery, Danuta Kmita. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. - 63 s. : il. ; 24 cm 978-83-62360-82-6

Świetlica szkolna pełni znaczącą rolę w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły. Jest to ważna forma pomocy dziecku i rodzinie. Istota tej pomocy, rozumianej jako polityka społeczna państwa, określona jest w ustawie o pomocy społecznej – pomoc ta ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać przy użyciu własnych uprawnień, zasobów i możliwości. Pomoc taką organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z różnymi organizacjami społecznymi i pozarządowymi .

GP 108091, 108092

 

Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością w społeczności szkolnej : praca zbiorowa / pod red. Anny Oblacińskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. - 59, [1] s. ; 24 cm - Bibliogr. s. 59-[60]. 978-83-62360-47-5

Poradnik dotyczący praktycznych aspektów pracy z uczniem otyłym. Publikacja obejmuje zagadnienia z zakresu funkcjonowania dziecka na terenie szkoły, współpracy z rodzicami i pozaszkolnymi placówkami ochrony zdrowia oraz problematykę nowoczesnej edukacji zdrowotnej, polegającej na stosowaniu aktywizujących metod na zajęciach warsztatowych.

GP 108083

 

Na podstawie recenzji wydawców przygotowała Marzena Fiołek

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu