Aktywność fizyczna - zdrowie - problematyka czasu wolnego / red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz ; Wyższa Szkoła Humanitas. - Sosnowiec : "Humanitas", 2015. - 177 s. : il. ; 24 cm. (Edukacja Jutra) 978-83-64788-23-9

Przemiany ustrojowe w Polsce po 1989 roku wywołały zmiany wzorców wolnoczasowych Polaków, przybliżając je do wzorców wysokorozwiniętych krajów Europy i świata. Cechą współczesnego życia człowieka jest ograniczenie jego aktywności ruchowej, co niesie za sobą wiele niepożądanych konsekwencji zdrowotnych i społecznych. Współczesna teoria efektywnego wypoczynku po pracy zakłada potrzebę wszechstronnej działalności ruchowej człowieka, który, mając więcej czasu wolnego, będzie prowadził aktywny styl życia. Elastyczny czas pracy umożliwi podejmowanie zróżnicowanych form urlopu, a także wybór atrakcyjnego, zdrowego i aktywnego trybu życia. Wzorce zachowań wolnoczasowych będą kształtowane spontanicznie (indywidualnie), ale także w sposób konsumpcyjny. Aktywność rekreacyjna i turystyczna będzie traktowana jako sposób na życie, samorealizację i rozwój duchowy (ze wstępu - Halina Guła-Kubiszewska).

Przemyśl WP 109115

 

Kondycja współczesnych rodzin / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : "Adam Marszałek", 2015. - 431 s. : il. ; 23 cm. (Przestrzenie Życia Społecznego). - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-7611-937-3

Przeobrażenia społeczno-polityczne i gospodarcze jakie zaistniały w Polsce po 1989 roku powodują pewną ewolucję życia rodzinnego, są istotnym czynnikiem zmian aksjologicznych, strukturalnych
i funkcjonalnych rodziny polskiej. Konsekwencją tych przeobrażeń są obserwowalne zjawiska kryzysowe w rodzinach końca XX i początku XXI wieku, które ujawniają się w coraz mniejszej trwałości małżeństwa i rodziny, narastającej konfliktowości, atomizacji wewnątrzrodzinnej, zaniku tradycji i więzi rodzinnych, przyjmowaniu modeli życia z państw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych.

Lubaczów WL 49737

Przeworsk WK 52294

Przemyśl WP 109343

Jarosław WJ 56253

Ludzie, pasje, wartości: rozmowy o dokonywaniu wyborów /inicjatywa Beata Narewska. 260 Warszawa :Mobe Polska, 2015.

Ludzie Pasje Wartości – rozmowy o dokonywaniu wyborów” to edukacyjno-wychowawczy projekt wydawniczy przedstawiający 21 niezwykle ciekawych historii ludzi nauki, kultury, sportu, biznesu
i powołania. Bohaterowie opowiadają o życiowych wyborach, których częstokroć dokonywali już w wieku 16-19 lat, o wartościach, jakimi się kierowali, oraz o tym, jaki wpływ na ich decyzje miały szkoła, rodzina i środowisko. Publikacja przeznaczona jest dla młodych ludzi dokonujących wyboru zarówno kolejnej szkoły, jak i drogi zawodowej.

Przemyśl WP 109348

Lubaczów

Jarosław

Przeworsk

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej : wybrane zagadnienia : podręcznik akademicki / Beata Górnicka ; Uniwersytet Opolski. Instytut Nauk Pedagogicznych. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2015. - 293 s. : il. ; 24 cm.. - Bibliogr. s. 279-291 i przy rozdz. Wykaz aktów prawnych s. 292-293. 978-83-7395-636-0

Podręcznik zawiera syntetyczne omówienie wybranych zagadnień z zakresu metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, w tym teoretyczne i praktyczne jej aspekty: historia opieki nad dzieckiem opuszczonym, podstawy prawne aktualnego systemu opieki zastępczej, charakterystykę rodzinnych oraz instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem; omówione zostały również zasady, metody i formy działalności opiekuńczo-wychowawczej wobec dziecka osieroconego, organizacja procesu opiekuńczo-wychowawczego w instytucjonalnych formach opieki, organizacja grup wychowawczych, planowanie pracy, realizacja zajęć w czasie wolnym – kulturalno-oświatowych, profilaktycznych. Ponadto w książce omówiono zagadnienia ważne z punktu widzenia opieki
i wychowania zmierzającego w kierunku przygotowania podopiecznych-wychowanków do samodzielnego dorosłego życia, takie jak: kształtowanie umiejętności życiowych, wpływ opiekuna-wychowawcy na plany życiowe młodzieży, proces usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. Poruszono także zagadnienia: kompetencji opiekuna-wychowawcy, jego roli w życiu podopiecznych, współpracy z rodziną i środowiskiem w zakresie opieki i wychowania dzieci i młodzieży; zwrócono też uwagę na problem wypalenia zawodowego opiekuna-wychowawcy i jego profilaktykę.

Przemyśl WP 109118

Neuroedukacja : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Sikorskiego. - Słupsk : "Dobra Literatura", 2015. - 382, [2] s. : il. ; 21 cm. (Nowe ścieżki edukacji). - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-65223-26-5

W ostatnim czasie dostrzegamy wzrost zainteresowania psychologów i pedagogów wynikami badań mózgu przy użyciu nowoczesnych technik neuroobrazowania – zwłaszcza funkcjonalnego rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Na podstawie tych wyników zmierza się do weryfikacji dotychczas stosowanych metod nauczania i uczenia się. Możliwość bezinwazyjnego monitorowania pracy mózgu podczas uczenia pozwala niejako 'zobaczyć', 'jak uczy się mózg',
i określić, co należy zrobić, by edukacja szkolna była bardziej 'przyjazna neuronom'. W książce podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy nowa wiedza o mózgu jest na tyle wiarygodna
i wystarczająca, żeby na jej podstawie stworzyć nową strategię nauczania w szkole.

Lubaczów WL 49820

Przemyśl WP 109338

Opracowanie przypadku w terapii dzieci i młodzieży / Katharina Manassis ; tł. Katarzyna Fijał. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop.2015. - 319 s. ; 23 cm. (Psychiatria i Psychoterapia) . - Bibliogr. s. [301]-307. Indeks. 978-83-233-3899-4

Książka praktycznie i przystępnie pokazuje, jak skonstruować użyteczne klinicznie, dynamiczne opracowanie przypadku. Uczy, w jaki sposób analizować czynniki biologiczne, psychologiczne, społeczne, kulturowe, duchowe i rozwojowe, które mogą powodować problemy u pacjentów w wieku od 4. do 18. roku życia. Liczne przykłady ilustrują etapy tworzenia opracowania przypadku oraz wykorzystanie go do zaplanowania skutecznej, zindywidualizowanej terapii. Szczególną uwagę autorka poświęciła sposobom pokonywania najczęstszych trudności występujących na tym etapie terapii. Publikacja jest cennym źródłem wiedzy dla psychologów klinicznych pracujących
z dziećmi i młodzieżą, opiekunów, pracowników społecznych, psychiatrów i pielęgniarzy psychiatrycznych. Omówiono w niej proces opracowania przypadku w różnych grupach wiekowych, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb przedszkolaków, dzieci w wieku szkolnym oraz młodzieży.

Lubaczów WL 49762

Przemyśl WP 109341

Problemy współczesnej rodziny / red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz ; Wyższa Szkoła Humanitas. - Sosnowiec : "Humanitas", 2015. - 176 s. : il. ; 24 cm. (Edukacja Jutra ; 5) 978-83-61991-60-1 (seria). - 978-83-64788-22-2


Książka jest zbiorem tekstów będących efektem badań poświęconych problemom małżeństwa i rodziny. Autorzy kolejnych rozdziałów przedstawiają przyczyny i konsekwencje rozwodów, ukazują obraz małżeństwa i przyszłej rodziny u młodych dorosłych, opisują zależność między relacjami córki z ojcem a jej stylem przywiązania do partnera. Szczegółowo omawiają tzw. syndrom rozwodowy u dzieci w wieku przedszkolnym oraz jego skutki u osób dorosłych, starając się przełamać stereotypowe spojrzenie na "dzieci rozwodu". W tym kontekście ciekawie prezentuje się rozdział porównujący wartości młodzieży amerykańskiej, hinduskiej i fińskiej z wartościami młodzieży polskiej. Książka przeznaczona jest dla studentów nauk społecznych oraz wszystkich czytelników zainteresowanych badaniami naukowymi dotyczącymi rodziny.

Przemyśl WP 109116

 

Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności / pod red. nauk. Agaty Lewkowicz, Wiesława Pływaczewskiego. - Szczytno : Wyższa Szkoła Policji ; Olsztyn : Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2015. - 322 s. : il. kolor., err. ; 23 cm. . - Bibliogr. s. 313-322. 978-83-7462-474-9 (WSP). - 978-83-7462-475-6 (e-book). - 978-83-62383-59-7


Problematyka bezpieczeństwa żywności - jako istotny element bezpieczeństwa społecznego - nie została dotychczas w pełni opisana w literaturze przedmiotu. Istniejącą niszę - choć w części - wypełnia monografia przygotowana pod redakcją naukową dra hab. Wiesława Pływaczewskiego oraz mgr Agaty Lewkowicz. Praca zawiera 22 rozdziały, a ich tematyka oscyluje głównie wokół zagadnień zorganizowanej przestępczości w sektorze żywności, sposobów fałszowania żywności, przeciwdziałania patologiom na rynku żywności wynikającym z unormowań obowiązujących w Polsce oraz Unii Europejskiej. (…) Przygotowane opracowanie stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko dla studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo narodowe, funkcjonariuszy służb i straży zwalczających przestępczość związaną z sektorem żywności, ale również wszystkich osób zainteresowanych przeciwdziałaniem patologiom na rynku żywności. (...)
(Z recenzji dr hab. Agaty Tyburskiej)

Przemyśl WP 109119

Psychologia rozwoju człowieka / Anna I. Brzezińska, Karolina Appelt, Beata Ziółkowska. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. - 383 s : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 351-372. Indeksy. 978-83-7489-626-9

Autorka w swej monografii proponuje spojrzenie na rozwój psychiczny człowieka w związku z jego społeczno-kulturowymi uwarunkowaniami. Wprowadza w podstawowe pojęcia, konieczne do opisu i wyjaśniania zmienności zachowania człowieka w kolejnych fazach jego życia. Charakteryzuje modele ujmowania zmiany rozwojowej, ich rodowód filozoficzny oraz konsekwencje dla badań i praktyki psychologicznej. Ukazuje różnorodność teorii wyjaśniających uwarunkowania ludzkiego rozwoju i rolę kontekstu biologicznego oraz społecznego. Omawia podstawowe strategie badawcze i analizuje zadania rozwojowe okresu dzieciństwa, dorastania
i dorosłości. Szczególną uwagę Autorka zwraca na problem kształtowania się tożsamości człowieka. Książka przeznaczona jest głównie dla psychologów, pedagogów, ale także dla socjologów i przedstawicieli innych nauk społecznych.

Przemyśl WP 109337

 

Rodzina jako wartość : wzory - modele - redefinicje / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : "Adam Marszałek", 2015. - 557 s. : il. ; 24 cm.(Przestrzenie Życia Społecznego) . - Bibliogr. przy art. 978-83-7611-687-7

Zmiany definicji małżeństwa i rodziny w społeczeństwie ponowoczesnym na przykładzie opinii dzieci i młodzieży. Rodzina w systemie wartości Polaków: pomiędzy teorią a praxis. Psychologiczna analiza związków formalnych i nieformalnych. Jakość życia rodziny - problem prawny
i ekonomiczny.

Preferencje młodzieży klas maturalnych w zakresie wartości, jaką jest rodzina. Młodzi mężczyźni i ich wyobrażenia o związku małżeńskim. Surowy wychowawca czy troskliwy opiekun? Problematyka relacji ojciec-dziecko we współczesnej rodzinie. Rodzina jako wartość w oczach dziecka wychowującego się w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Uwięziona matka. Sytuacja rodzinna kobiet przebywających w izolacji więziennej.

Przemyśl WP 109344

 

Społeczne role dziadków w procesie socjalizacji wnuków / Anna Przygoda. - Toruń : "Adam Marszałek", 2015. - 251, [14] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr., netogr. s. 237-248. 978-83-8019-142-6

Rodzina jest grupą społeczną, która z jednej strony tworzy wewnętrzne warunki dla wspólnego życia, rozwoju, socjalizacji i edukacji jej członków, z drugiej zaś przygotowuje młode pokolenie do współdziałania w zewnątrzrodzinnych grupach społecznych, funkcjonujących w środowisku lokalnym i szerszym - społeczeństwie.

Młodzi i seniorzy w rodzinie (najmłodsze i najstarsze pokolenie) mają (paradoksalnie) ze sobą wiele wspólnego. Zarówno jedni, jak i drudzy funkcjonują w niezwykle niesprzyjających warunkach społecznych i ekonomicznych, co powoduje, że czują się w pewnym sensie niezrozumiani. Młodzi mają poczucie, że dorosłość, w którą wchodzą, nie jest idealna, że do niej nie pasują. Starsi, często samotni, nie nadążają za nieustannie rozwijającym się światem. Zarówno czas młodości, jak i starości - zdaniem E.Eriksona - to momenty kryzysów. Młodzi walczą o tożsamość, a starsi, zawieszeni pomiędzy produktywnością a stagnacją, pracują na koncentrację troski poza sobą - na rodzinach, przyszłych pokoleniach, społeczeństwie.

Analizy dokonane w niniejszej pracy stanowią formę diagnozy, określenia roli, znaczenia najstarszego pokolenia w procesie nabywania kompetencji kulturowych przez najmłodszych.

Przeworsk WK 52314

Przemyśl WP 109346

Szkoła bez barier : o trudnościach w nauczaniu i uczeniu się / red. nauk. Anna Guzy, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2015. - 309 s. : il. ; 24 cm. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 0208-6336 ; 3264) 978-83-8012-382-3 (wersja drukowana).

Współczesna szkoła, oprócz tego, że powołana jest do wypełniania swojej naczelnej misji - uczenia, stała się przestrzenią rozpoznawania różnych dysfunkcji, z którymi należy wiązać niektóre przyczyny edukacyjnych niepowodzeń uczniów. Aby jednak mogła je rozpoznać, musi pozostać wrażliwa na ucznia i uważnie go obserwować, nie tracąc jednak z horyzontu tego, co szczególnie istotne w jego rozwoju, a mianowicie kontekstu społecznego czy rodzinnego, w którym funkcjonuje młody człowiek. Tak szerokie spojrzenie jest możliwe nie tylko dzięki wysokim kompetencjom nauczycieli i pedagogów, ale przede wszystkim dzięki współpracy i porozumieniu: wymianie informacji między pracownikami szkoły, uczniami i ich rodzinami. Dzięki zaangażowaniu i wspólnej pracy możliwe jest nie tylko dostrzeżenie problemu, ale również określenie jego źródła, co z kolei prowadzi do aktywnego przeciwdziałania pojawiającym się trudnościom związanym na przykład z niesłyszeniem, niedowidzeniem, jąkaniem się, dysleksją, dwujęzycznością czy sytuacją młodych ludzi wychowujących się w rodzinach patologicznych.

Przemyśl WP 109120

Na podstawie recenzji wydawców przygotowała Marzena Fiołek

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu