Cyfrowy świat seniora : aktywnie w internecie / Alicja Żarowska-Mazur. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - 237 s. : il. kolor. ; 21 cm.978-83-01-18347-9

Przemyśl WP 109412
Lubaczów WL 49756
Przeworsk WK 52267

Cyfrowy świat seniora : smartfon, tablet i nie tylko / Alicja Żarowska-Mazur. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - 227 s. : il. kolor. ; 21 cm. 978-83-01-18191-8

Przemyśl WP 109413
Lubaczów WL 49719
Przeworsk WK 52268

Gdy mówi się o rozwoju technologicznym, dużo uwagi poświęca się problemowi wykluczenia cyfrowego. Problem w tym, by nie dopuścić do technologicznego rozwarstwienia społecznego, czyli do sytuacji, gdy obok ludzi świadomych możliwości nowoczesnych urządzeń, zapewniających cyfrowa łączność, żyją ci, którzy z tych rozwiązań nie potrafią korzystać.

Seria książek została opracowana z myślą o czytelniku, który dopiero wkracza w świat urządzeń mobilnych.

Diagnoza psychologiczna : kompetencje i standardy : wybrane zagadnienia / red. nauk. Maja Filipiak [i in.]. - Warszawa : Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2015. - 446 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach.978-83-63545-30-7

Książka jest obszernym tomem zawierającym zbiór 18 tekstów na temat różnych aspektów diagnozy. Zgrupowano je w cztery części. Pierwsza część dotyczy kwestii ogólnych związanych z zawodem psychologa, kompetencjami diagnostycznymi i standardami diagnozy. W części drugiej znajdują się teksty dotyczące kształcenia diagnostów. Teksty zawarte w części trzeciej traktują o kwestiach szczegółowych odnoszących się do różnych obszarów praktyki diagnostycznej, na przykład opiniowania sądowego, diagnozowania w placówkach służby zdrowia czy badania osób pochodzących z innej kultury. Wreszcie część czwarta zawiera teksty, w których dokonano oceny pewnych narzędzi diagnostycznych przez pryzmat standardów profesjonalnej diagnozy; mowa tu o technikach projekcyjnych, Klinicznym Teście Kolorów, wybranych kwestionariuszach temperamentu i osobowości stosowanych w badaniu kierowców oraz analizie wypowiedzi ukierunkowanej na poszukiwanie językowych wskaźników

Przemyśl WP 109414
Lubaczów CzL 49720

Dlaczego dzieci kłamią : jak rodzice mogą wspierać prawdomówność swoich dzieci / Paul Ekman oraz Mary Ann Mason Ekman i Tom Ekman ; tł. Małgorzata Guzowska, red. nauk. Szymon Emilia Draheim. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - 240 s. ; 21 cm.


Jakie rodzaje kłamstwa stosują? W jakim wieku dziecko zaczyna kłamać świadomie? Kiedy zaczyna rozumieć ideę kłamstwa? Czy dzieci, które kłamią, są bardziej, czy mniej inteligentne od prawdomównych? Dlaczego kłamią nastolatki i jak rodzice mogą radzić sobie z tym problemem? Te, i podobne pytania nurtują chyba wszystkich rodziców.

Tekst zawiera następujące zagadnienia:

· Z jakich powodów dzieci decydują się skłamać?

· Kiedy dzieci zaczynają rozumieć ideę kłamstwa?

· Czy przemilczenie prawdy jest dla nich równoważne z kłamstwem?

· Jak traktują kłamstwo wypowiedziane w obronie siebie lub innej osoby?

· Dlaczego jedne dzieci kłamią więcej, a inne mniej?

· Czy dzieci, które kłamią, są bardziej, czy mniej inteligentne od prawdomównych?

· Dlaczego kłamią nastolatki i jak rodzice mogą ich zachęcać do prawdomówności?

Przemyśl WP 109415
Przeworsk WK 51775
Lubaczów WL 49384

Dyskalkulia / Karin Landerl, Liane Kaufmann ; przekł. Mateusz Jaśkowiak. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2015. - 264 s. ; 24 cm.. - Bibliogr. s. 237-264. 978-83-7744-098-8

Książka jest w całości poświęcona zagadnieniu dyskalkulii, czyli specyficznego zaburzenia rozwoju zdolności matematycznych.

Autorzy opisują przyczyny i objawy dyskalkulii, prezentują przegląd badań dotyczących nabywania zdolności matematycznych, charakteryzują metody diagnostyczne, przybliżają sposoby wsparcia i interwencji. Rozprawiają się także z mitem dzieci z dyskalkulią jako uczniów leniwych i niechętnie uczących się matematyki.

Przemyśl WP 109416
Przeworsk WK 52224

Funkcjonowanie psychospołeczne przyszłych pedagogów resocjalizacyjnych : diagnozaweryfikacyjna programu zajęć fakultatywnych / Ewa Grudziewska, Agnieszka Lewicka-Zelent. - Warszawa : "Difin", 2015. - 172 s. : il. ; 23 cm.(Bibliogr. s. [123]-133.) 978-83-7930-942-9

Publikacja skierowana jest do psychologów i pedagogów na co dzień pracujących z osobami niedostosowanymi społecznie, studentów oraz do kadry naukowo-dydaktycznej, która każdego dnia kształci przyszłych pedagogów. Zaproponowany program ma na celu wzbogacenie tych istniejących już na poziomie kształcenia akademickiego o treści umożliwiające przyszłym pracownikom jeszcze sprawniejsze realizowanie planów zawodowych.

Przemyśl WP 109420

Inteligencja osobowościowa / John D. Mayer ; przeł. Jagoda Murczyńska. - Warszawa : "Czarna Owca", 2015. - 250, [1] s. : il. ; 23 cm. - Indeks. 978-83-7554-947-8

John D. Mayer opisuje dlaczego niektórzy z nas świetnie rozumieją motywacje otoczenia, inni nie radzą sobie z tym najlepiej. Wyjaśnia również w jaki sposób najlepsi „obserwatorzy” rozwinęli swoją wysoką inteligencję osobowościową. Ilustrując swoje tezy przykładami z życia młodych sportowców, policyjnych śledczych czy muzyków, pokazuje w jaki sposób jednostki
o wysokiej inteligencji osobowościowej (świadome siebie, ciekawe innych, gotowe, by się zmieniać) potrafią rozpoznawać swoje pragnienia , przewidywać działania innych,
a wykorzystując tę wiedzę – podejmować lepsze życiowe decyzje. Teoria profesora powstała na podstawie badań, które pokazują, jak duże mogą być różnice w zakresie umiejętności odczytywania ludzkich twarzy, trafnej ocenie wyborów, jakich musimy dokonywać w relacjach z innymi, w pracy, w życiu rodzinnym. Według Mayera zdolności potrzebne do radzenia sobie
z rozwiązywaniem tego typu problemów stanowią pewien osobny, szczególny talent

Przemyśl WP 109423

Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej : wybranekwestie / redakcja naukowa Danuta Borecka-Biernat, Małgorzata Cywińska. - Warszawa ; "Difin", 2015. - 320, [2] s. : il. ; 23 cm.(Engram). - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-7930-799-9

Konflikty społeczne (między jednostkami czy grupami społecznymi) to naturalne, nieuchronne zjawisko przenikające ludzką egzystencję, mogące destruktywnie, jak i konstruktywnie oddziaływać na jednostkę czy grupę. Dlatego niezwykle istotne jest poznanie mechanizmów wyzwalających proces konfliktowy, jak i strategie radzenia sobie z nim, aby rozwijać kompetencje umożliwiające umiejętne zarządzanie tymi trudnymi sytuacjami. Nade wszystko należy uwzględnić, że konflikty mogą mieć rozwojowy wymiar wzbogacający ludzką egzystencję i rozpatrywać interdyscyplinarnie – od strony socjologicznej, pedagogiczno-psychologicznej, co ukazuje niniejsza publikacja.

Przemyśl WP 109426
Lubaczów WL 49918
Przeworsk WK 52239

Kryminalistyka : zarys systemu / Jerzy Kasprzak, Bronisław Młodziejowski, Wojciech Kasprzak. - Warszawa : "Difin", 2015. - 358 s. : il. ; 23 cm(Prawo Karne) 978-83-7930-723-4

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów prawa i administracji oraz bezpieczeństwa, prokuratorów, czy funkcjonariuszy służb śledczych, którzy znajdą w nim szereg praktycznych rad co do taktyki wykonywania wielu czynności procesowo-kryminalistycznych. Zagadnienie to jest szczególnie ważne w perspektywie wchodzących w życie zmian w procedurze karnej. Podręcznik może zainteresować także szerszy krąg odbiorców, np. przedstawicieli biznesu, tak często narażonych na działania przestępcze, czy też pracowników firm zajmujących się ochroną osób i mienia.

Przemyśl WP 109427

Mediacje rodzinne / Agata Gójska. - Wyd. 1, dodr. 1. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2015. - 255 s. ; 24 cm.. - Bibliogr. s. [231]-255. 978-83-235-1778-8

Książka dotyczy mediacji w sprawach rodzinnych, w szczególności związanych z rozwodem. Prezentuje wiedzę teoretyczną na temat mediacji i rodziny w rozwodzie oraz propozycje konkretnych technik pomocnych na różnych etapach pracy z konfliktem. Waga sporów rodzinnych i jednocześnie coraz większa popularność mediacji w Polsce uzasadniają dokonanie szczegółowej analizy zarówno problematyki konfliktu rodzinnego, jak i metod oraz technik wykorzystywanych w mediacjach rodzinnych. Publikacja jest przeznaczona dla profesjonalistów zajmujących się pomocą rodzinie: psychologów, pedagogów, biegłych sądowych, prawników, jak również studentów kształcących się w ramach powyższych specjalizacji.

Przemyśl WP 109429
Jarosław WJ 56235

Młode osoby niepełnosprawne na rynku pracy / Monika Struck-Peregończyk. - Warszawa ; Rzeszów : "Aspra"; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2015. - 332, [1] s. ; il. , 22 cm 978-83-7545-601-1. - 978-83-64286-28-5

Publikacja łączy studia i analizy dotyczące potencjału edukacyjnego, kwalifikacji zawodowych, aktywności i bierności zawodowej młodych niepełnosprawnych na rynku pracy. Celem publikacji jest rozpoznanie sytuacji młodych osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz identyfikacja czynników indywidualnych, środowiskowych i systemowych, warunkujących
z jednej strony dostęp do pracy i charakter zatrudnienia, z drugiej zaś kreujących ryzyka
i bariery w procesie aktywnego uczestnictwa tych osób w świecie pracy.

Przemyśl WP 109431

Rodzina w ujęciu systemowym : teoria i badania / red. nauk. Andrzej Margasiński. - Warszawa : Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2015. - 197 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. 978-83-63545-26-0

Książka jest pracą zbiorową. W rozdziale wprowadzającym przedstawiono wybrane modele systemów rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem Kołowego Modelu Rodziny Davida H. Olsona. Kolejne rozdziały prezentują empiryczne badania nad rodziną, prowadzone w paradygmacie podejścia systemowego. Dotyczą one różnorodnej problematyki: związku czynników rodzinnych z przystosowaniem społeczno-emocjonalnym i wybranymi aspektami psychologicznymi funkcjonowania w pracy, uwarunkowań postaw rodzicielskich rodziców dzieci chorych, zmian w systemie rodzinnym wywołanych przyjściem na świat pierwszego dziecka, różnic między systemami rodzinnymi mężczyzn zaangażowanych i niezaangażowanych w ruch religijny, wreszcie – funkcjonowania rodzin adolescentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz osób uzależnionych od alkoholu. W większości badań stosowano oparte na Modelu Kołowym Skale Oceny Rodziny SOR, będące polską adaptacją kwestionariusza FACES – IV, autorstwa Olsona.

Przemyśl WP 109439

Surdologopedia : teoria i praktyka / red. nauk. Ewa Muzyka-Furtak. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2015. - 495 s. : il. ; 24 cm(Logopedia XXI wieku) - Bibliogr. s 446-487. Indeks. 978-83-7744-083-4

Publikacja jest adresowana do logopedów i surdologope­dów oraz osób zajmujących się problematyką uszkodzeń słuchu nie tylko naukowo, ale także praktycznie, ze szczególnym uwzględnieniem studentów kierunków logopedycznych i słuchaczy podyplomowych studiów surdologopedycznych, potrzebujących wprowadzenia w problematykę surdologopedii, ale też tych pragnących uporządkowania wielu zagadnień budujących tę dyscyplinę. Mnogość poruszanych zagadnień sprawia również, iż monogra­fia ta może być również atrakcyjna dla pedagogów specjalnych oraz psychologów.

Przemyśl CzP 376-056.262/-056.263
Jarosław WJ 56243

Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) : praktyczne ćwiczenia rozwijające uważność, efektywność interpersonalną, regulację emocji i odporność na stres / Matthew McKay, Jeffrey C. Wood, Jeffrey Brantley ; tł. Joanna Gołąb. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2015. - 267, [3] s. ; 24 cm.(Psychiatria i Psychoterapia). - Bibliogr. s. [265]-267. 978-83-233-3950-2

Dialektyczna terapia behawioralna, stworzona z myślą o leczeniu osobowości chwiejnej emocjonalnie, okazała się skuteczna w leczeniu wielu schorzeń psychicznych, zwłaszcza tych charakteryzujących się występowaniem przytłaczających emocji. Badania dowodzą, że terapia ta może zwiększyć umiejętność radzenia sobie ze stresem, nie powodując utraty kontroli ani destrukcyjnych zachowań. Książka pokazuje jak krok po kroku stosować proste ćwiczenia, by wywołać rzeczywistą i trwałą zmianę. Rozwija umiejętności w zakresie czterech sfer: tolerancji dyskomfortu psychicznego, uważności, regulowania emocji i efektywności interpersonalnej.

Przemyśl WP 109448
Lubaczów WL 49822

Wczesna interwencja w logopedii / red. nauk. Jacek J. Błeszyński, Ditta Baczała. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. - 196 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-7744-079-7

Artykuły naukowe zebrane w książce podejmują niezwykle istotny w logopedii dyskurs
o wczesnej interwen­cji, który pozwala na szersze odczytywanie tego problemu w zakresie terminologicznym, ale przede wszystkim teoretycznym i praktycznym. Publikacja składa się
z trzech części: w pierwszej zostały zgrupowane artykuły dotyczące założeń teoretycznych wczesnej interwencji logopedycznej; w drugiej części skupiono się na problemach wczesnej interwencji logopedycznej w okresie wczesnego dzieciństwa; trzecią część poświęcono wczesnej interwencji logopedycznej w okresie kryzysowym.

Przemyśl WP 109450

Na podstawie recenzji wydawców przygotowała Marzena Fiołek

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu