A u nas w przedszkolu...: zbiór scenariuszy zajęć adaptacyjnych : praca zbiorowa / pod red. Marii Brody-Bajak. - Kraków : Centrum Edukacjne "Bliżej Przedszkola", 2015. - 85, [3] s., [24] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm + 1 płyta CD. - Bibliogr. s. 67. 978-83-64631-18-4

Publikacja zawiera 22 scenariusze adaptacyjne dla dzieci, 24 pomoce dydaktyczne, płyta CD z piosenkami. Książka jest pomocą dla nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym, którzy chcą w świadomy sposób pokierować procesem adaptacji dziecka do przedszkola, a także sprawić, by nowo poznane środowisko okazało się jak najbardziej przyjazne dla najmłodszych przedszkolaków.

Przemyśl WP 15336/b

Bajka jak lekarstwo : zastosowanie bajkoterapii w terapii pedagogicznej / Agnieszka Chamera-Nowak, Lidia Ippoldt. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015. - 99, [1] s. : il. kolor. ; 21 cm. (Biblioteczka "Poradnika Bibliotekarza" ; 26.) . - Bibliogr. s. 93-95.978-83-64203-58-9

Książka przybliża problemy związane z wykorzystaniem bajkoterapii w pracy wychowawczej z grupą. Czytelnik otrzymuje konkretne rady jak wstępnie przygotować zajęcia i jak je zorganizować. Szczegółowo scharakteryzowano uczestników procesu bajkoterapeutycznego - dzieci (zwracając szczególną uwagę na dzieci z trudnościami adaptacyjnymi, przewlekle chore i niepełnosprawne intelektu­alnie) i rodziców. Poruszono również kwestie związane z cechami osobowościowymi i umiejętnościami nauczyciela terapeuty. W książce zamieszczono także konkretne pomysły na pracę z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Przeworsk WK 52420

Przemyśl WP 109837

Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych / red. nauk. Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek. - Kraków : "Impuls", 2016. - 227 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. 978-83-7850-989-9

Z uwagi na fakt, iż edukacja medialna stanowi istotny czynnik kompetencji cywilizacyjnych, cenne są wszelkie publikacje, które nie tylko przybliżają naturę samego zagadnienia, ale również dobre praktyki z tym tematem związane. Dlatego też Edukacja medialna… jest pozycją, po którą warto sięgnąć, poszerzając swój zasób wiedzy, przyglądając się poglądom innych oraz pomysłom na to, jakie miejsce edukacja medialna zajmuje, a jakie winna zajmować w polskiej szkole.

Przemyśl WP 109845

Kobiety w sferze publicznej : teoria i praktyka / pod red. nauk. Magdaleny Pataj. - Toruń : "Adam Marszałek", 2015. - 356 s. : il. kolor. ; 23 cm.. - Bibliogr. s. 340-356. 978-83-8019-032-0

Temat uczestnictwa, obecności oraz wykluczenia kobiet w poszczególnych sferach życia społecznego jest wciąż aktualny, charakteryzuje się dynamiką oraz ciągłymi przemianami. Rozwój mediów, przeobrażenia społeczne i kulturowe, wydarzenia polityczne w Polsce i na świecie, zmiany na rynku pracy - szereg czynników wpływa na kondycję i sytuację współczesnych kobiet. Intensyfikacja tych zjawisk skutkuje potrzebą ciągłego poruszania zagadnień związanych z kwestią kobiecą, pochylania się nad wszelkimi nieprawidłowościami w tej sferze, badania nowych form aktywności kobiet, ich dążeń do zmiany obecnej sytuacji. Publikacja ma charakter wieloaspektowy , co jest oznaką szerokiej problematyki kryjącej się pod ogólnym hasłem "kwestii kobiecej", a także interdyscyplinarności zagadnienia, będącego przedmiotem zainteresowania przedstawicieli różnych dyscyplin i specjalności naukowych.

Przemyśl WP 109850

Leksykon organizacji i ruchów islamistycznych / Krzysztof Izak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2016. - 656 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.. - Bibliogr. s. 537-552. Indeks. 978-83-8002-326-0

W publikacji scharakteryzowano zdecydowaną większość znaczących ruchów muzułmańskich oraz ugrupowań fundamentalistycznych i ekstremistycznych, poświęcając każdemu kilka lub kilkanaście stron tekstu. W tytule i w odniesieniu do wielu organizacji nie użyto sformułowania „terrorystyczny”, aby nie podawać w wątpliwość i pod kolejną dyskusję tego określenia oraz nie oskarżać wielu ugrupowań o prowadzenie tego typu działalności. Wymienione organizacje mają charakter radykalny. Określenie to odnosi się do ideologii głoszonej przez niektóre z nich oraz do praktyki stosowanej przez inne. Część organizacji scharakteryzowanych w leksykonie propaguje konserwatywną, purytańską ideologię, ale wystrzega się stosowania przemocy, choć jej nie potępia, kiedy stosują ją podobne im ugrupowania. Inne ograniczają działalność zbrojną (partyzancką lub terrorystyczną) do terytorium własnego kraju, dążąc siłą do zaprowadzenia szariatu. Pozostałe natomiast łączą salaficką doktrynę z ideą globalnego dżihadu, upatrując w cywilizacji Zachodu głównego wroga, zagrażającego światu islamu.

Przemyśl CzP 2(03)

Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym : podręcznik dla studentów i początkujących nauczycieli / Danuta Dobrowolska. - Kraków : "Impuls", 2015. - 299 s. : il. ; 24 cm.. - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-7850-801-4

Książka ta zrodziła się z przekonania, że będzie potrzebna studentom pedagogiki wczesnoszkolnej oraz studiującym edukację wczesnoszkolną lub dokształcającym się w tym zakresie nauczycielom. Autorka zawarła w niej swoje kilkunastoletnie doświadczenia z prowadzenia przedmiotu edukacja polonistyczna w systemie kształcenia zintegrowanego na uczelni i na platformie e-learningowej. W prezentowanym podręczniku pokazano wiedzę opartą zarówno na własnych doświadczeniach dydaktycznych autorki, jak i na bogatej literaturze przedmiotu. Omówiono w niej pracę z tekstami literackimi i z dziełami sztuki (muzyki, plastyki) różnymi metodami: pozawerbalnymi, a także werbalno-czynnościowymi, opartymi częściowo na analizie strukturalnej, oraz metodami aktywizującymi.

Przemyśl WP 109855

Młodzież w społeczeństwie wielokulturowym : od małej ojczyzny do globalnego świata / red. nauk. Daniel Wiśniewski. - Warszawa : "Difin", 2015. - 196 s. ; 24 cm. (Engram). - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-7930-948-1

Publikacja skierowana jest do studentów pedagogiki, socjologii, nauczycieli-praktyków oraz decydentów oświatowych, by mogli postrzegać oświatę nie tylko w wymiarze instytucjonalnym, ale także w kontekście uwarunkowań społecznych, kulturowych i etnicznych w zmieniającym się świecie. W książce zawarte są treści mające na celu ukazanie tego, co jest wymagane od szkoły w dobie globalizacji. Jakie zmiany tożsamości przechodzi młody człowiek, aby przystosować się do zmieniających warunków życia w otaczającym go społeczeństwie. Dowiadujemy się, jak wygląda kształtowanie zarówno otwartych, jak i krytycznych postaw społecznych wobec dokonujących się przemian.

Przemyśl WP 109856

Nauczyciel i uczeń w przestrzeni kreatywnych działań / redakcja naukowa Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska. - Warszawa : "Żak", 2015. - 249, [2] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-65231-08-6

Przestrzeń kreatywnych działań wspólna dla nauczyciela i ucznia stanowi zagadnienie wielokrotnie podejmowane przez specjalistów różnych dziedzin nauki. Złożoność tematu narzuca wręcz konieczność uściślenia refleksji oraz aktualizowania ich o najnowsze spostrzeżenia i wnioski zarówno teoretyków, jak i praktyków, dla których poruszana problematyka jest badawczym centrum. Autorzy poszczególnych tekstów podjęli rozważania w wyznaczonym obszarze ujętym z różnych perspektyw.

Przemyśl WP 109859

Problemy jednostki i rodziny w obszarze stosowania prawa : aspekty psychologiczne / red. nauk. Danuta Rode. - Warszawa : "Difin", 2016. - 277 s. : il. ; 23 cm. (Engram) - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-7930-944-3

Książka jest adresowana do dwóch podstawowych grup odbiorców: psychologów sądowych (biegłych sądowych i kandydatów na biegłych sądowych) oraz prawników (sędziów, prokuratorów, obrońców). Ze względu na zakres tematyczny może stanowić podstawę kształcenia psychologów i prawników. Wiedza zawarta w książce będzie z pewnością wartościowa także dla studentów psychologii i prawa, na wszystkich polskich uczelniach wyższych. Publikacja może być podstawowym podręcznikiem wykorzystywanym na zajęciach z psychologii sądowej (opiniowanie w sprawach cywilnych, rodzinnych i nieletnich) w ramach kształcenia uniwersyteckiego oraz na studiach podyplomowych z zakresu psychologii sądowej.

Przemyśl WP 109869

Praca socjalna z rodziną problemową : perspektywa metodyczna / Anna Kanios. - Kraków : "Impuls", 2016. - 147, [2] s. ; 24 cm. 978-83-7850-947-9

Publikacja jest próbą określenia standardu działań ośrodka pomocy społecznej w dziedzinie wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem działań profilaktycznych, zapobiegających odebraniu dziecka biologicznym rodzicom. Publikacja zawiera charakterystykę systemu wspierania rodziny oraz opis roli ośrodka pomocy społecznej w systemie wspierania rodziny, przedstawia zakres zadań ośrodka w kontekście pracy z rodziną i optymalny standard wykonywania zadań na rzecz wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Przemyśl WP 109867

Psychologia penitencjarna / red. nauk. Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - 600 s. ; 24 cm.- Bibliogr. s. [557]-593 i przy rozdz. 978-83-01-18293-9

Psychologia i prawo to rozległe dziedziny wiedzy, które dokonują oglądu zachowania człowieka z dwóch punktów widzenia: pierwszy z nich polega na poszukiwaniu przyczyn oraz mechanizmów postępowania, drugi odnosi się do oceny zgodności zachowania człowieka z normami prawa. Perspektywy te spotykają się i wzajemnie przenikają w procesie postępowania karnego i postępowania wykonawczego. Z istnieniem i funkcjonowaniem aparatu wymiaru sprawiedliwości związane są więc tradycyjnie dwie dyscypliny psychologiczne: psychologia sądowa i psychologia penitencjarna, odnosząca się do sytuacji przymusowej izolacji człowieka w instytucjach zamkniętych.
Ta książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu psychologii penitencjarnej. Czytelnik znajdzie w niej: Omówienie problemu kary kryminalnej, zwłaszcza kary bezwzględnego pozbawienia wolności oraz jej alternatyw; Charakterystykę polskich instytucji penitencjarnych oraz personelu więziennego; Rozległą wiedzę na temat zróżnicowania społeczności więźniów i podkultury więziennej ; Przegląd teorii psychologicznych dotyczących socjalizacji i ponownego uspołecznienia.

Lubaczów CzL 49973

Przemyśl WP 109870

Samorząd terytorialny w Polsce : reforma czy kontynuacja? / red. nauk. Jolanta Itrich-Drabarek [ i in.]. - Warszawa : "Elipsa", 2015. - 254 s. : il. ; 24 cm.

Książka wpisuje się w dyskusję na temat stanu i dalszego rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce w 25 lat po odrodzeniu tej instytucji i w kilkanaście lat po ukształtowaniu obecnego modelu władz lokalnych i regionalnych. Treści dotyczące koncepcji ustrojowej i praktyki polskiego samorządu terytorialnego zestawione zostały w tej publikacji z doświadczeniami w reformowaniu samorządu w innych państwach. Ukazano pojawiające się współcześnie nowe wyzwania dla samorządu terytorialnego. Ważny element pracy stanowi analiza wyborów samorządowych w 2014 r. Decentralizacja została przedstawiona jako wartość i zadanie. Książkę można polecić wszystkim, którzy interesują się dokonaniami polskiego samorządu terytorialnego i zastanawiają się równocześnie czy dające o sobie znać w tym obszarze napięcia i dysfunkcje powinny stanowić punkt wyjścia do korekt rozwiązań czy też do radykalnych zmian systemowych.

Przemyśl WP 109872

Szkolne wyzwania : jak mądrze wspierać dziecko w dorastaniu? / Monika Gregorczuk, Kołtyś Barbara. - Warszawa : "Edgard", 2015. - 311, [1] s. ; 21 cm. (Samo Sedno). - Bibliogr. s. 307-311. 978-83-7788-536-9

Jak pomóc dziecku w adaptacji do rzeczywistości szkolnej oraz przezwyciężeniu tremy i nieśmiałości? Jak chwalić je i motywować do nauki, nauczyć radzenia sobie z agresją rówieśników oraz konstruktywnego wyrażania własnych emocji? Na wiele wyzwań można się przygotować! Ten poradnik to obowiązkowa lektura dla zaangażowanych i świadomych rodziców, których dzieci wkrótce rozpoczną obowiązek szkolny lub wchodzą w okres dorastania, a także dla pedagogów i psychologów dziecięcych pracujących z uczniami w każdym wieku. Pomoże zrozumieć potrzeby dziecka, rozwijać jego możliwości i wiarę we własne siły, przeciwdziałać wielu problemom.

Przeworsk WK 52283

Przemyśl WP 109874

Tutoring w polskiej szkole / Adrianna Sarnat-Ciastko. - Warszawa: "Difin", 2015. - 244 s. : il. ; 23 cm.(Engram. - Bibliogr. s. [232]-242. 978-83-7930-936-8

Książka jest unikatową na rynku wydawniczym prezentacją rozwoju tutoringu w polskim systemie oświaty, będącego nową metodą, traktowaną jako swoista alternatywa dla wychowawstwa klasowego. Publikacja zawiera zestawienie treści porządkujących dotychczasową wiedzę o tutoringu, ze wskazaniem oryginalnych korzeni metody oraz polskiego jej wykorzystania. Obok tego wskazuje na skalę obecnego zastosowania tej metody w polskiej szkole, procedurę jej wdrażania, jak również możliwą przyszłość tutoringu. Książka uzupełniona jest opisem efektów stosowania tutoringu dla nauczyciela i ucznia, co zostało wykazane za pomocą badań porównawczych w grupie ponad 600 osób stosujących i nie stosujących tę metodę. Całość publikacji stanowi zatem kompletne źródło wiedzy dla praktyków i teoretyków, którzy szukają inspiracji do własnej działalności dydaktycznej i badawczej.

Przemyśl WP 109877

Wiedza o języku polskim dla logopedów / Edward Łuczyński. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2015. - 162 s. : il. ; 25 cm. (Logopedia XXI Wieku) . - Bibliogr. s. 153-158. Indeks. 978-83-7744-102-2

Książka stanowi podręcznik akademicki, zawierający najważniejsze zagadnienia z wiedzy o języku polskim omówione w sposób przystępny i logiczny, a zarazem wyczerpujący i aktualny. Autor prezentuje nowoczesną wiedzę językoznawczą, kładąc nacisk przede wszystkim na jej wymiar praktyczny. Książka jest dostosowana do potrzeb studentów logopedii, lecz przyda się również przyszłym filologom.

Przemyśl WP 109878

Na podstawie recenzji wydawców opracowała Marzena Fiołek

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu