100 i więcej pomysłów, jak pomóc dziecku z dysleksją / Gavin Reid, Shannon Green ; przekł. Izabela Zakrzewska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. - 192 s. : il. ; 24 cm. 978-83-7744-077-3

Publikacja to zbiór wypróbowanych i efektywnych metod pracy z dziećmi z diagnozą dysleksji. Zawarte w książce ćwiczenia i pomysły mogą być łatwo modyfikowane i dostosowywane do różnych rodzajów zajęć. Są odpowiednie dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 5. do 19. roku życia. Nie wymagają też żadnego specjalnego wyposażenia. Wzbogacono je opisami wyjaśniającymi naturę dysleksji.

Przeworsk WK 51994
Przemyśl WP 110076

Bezpieczeństwo gatunku ludzkiego / Brunon Hołyst. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - 742 s. ; 24 cm.(Bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa i gatunku ludzkiego / Brunon Hołyst ; T. 4). - Bibliogr. s. [713]-742. 978-83-01-18427-8

W tomie 4 cyklu zostały opisane zagrożenia naturalne i cywilizacyjne, wynikające z narastania terroryzmu, konfliktów i problemów społecznych, coraz większej liczby odnotowywanych chorób cywilizacyjnych, wyczerpania nieodnawialnych źródeł energii oraz zasobów planety, a także wielu aspektów codziennego życia niosących ze sobą brak poczucia bezpieczeństwa człowieka.

Jarosław CzJ 61
Lubaczów CzL 49969
Przemyśl CzP 351/354

Dylematy, zagrożenia i perspektywy współczesnej pedagogiki społecznej : wybrane problemy i kwestie społeczne w ujęciu podmiotowym / red. nauk. Artur Łacina-Łanowski. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2015. - 245, [3] s. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-7405-635-9

Współczesny pedagog zadaje sobie następujące pytanie: czy przyczyną pogarszającej się jakości procesu wychowawczego są jedynie zmiany, które są efektem progresu cywilizacyjnego? Istnieje przekonanie, iż są one naturalną konsekwencją przemian, które dokonują się w świecie na przestrzeni dziejów, a zatem należy je tylko zaakceptować. [...] Refleksję współczesnego pedagoga sprowadzić można do następującej kwestii: w jakim zakresie dokonujące się zmiany przyczyniają się jedynie do pewnej reorganizacji życia społecznego, a na ile mogą skutkować kompletną jego dezorganizacją czy też dehumanizacją? Największym wyzwaniem dla pedagoga społecznego jest określenie skali problemów i zagrożeń społecznych, z którymi od dłuższego czasu styka się on w obszarze życia społecznego.

Lubaczów WL 49947
Przemyśl WP 110082

Gdzie ci mężczyźni? / Philip G. Zimbardo, Nikita S. Coulombe ; przeł. Małgorzata Guzowska. - Wyd. 1 - 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - 381, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 349-350. 978-83-01-18187-1

Czy mianem "słabej płci" na pewno powinniśmy określać dziś kobiety? System edukacji promuje uczennice, kryzys rodziny i psychiczna nieobecność ojców pozbawia chłopców ważnego wzorca. Wirtualna rzeczywistość jest dla młodych mężczyzn substytutem relacji, pornografia nieudolnie zastępuje edukację seksualną. Czy kobiety, coraz śmielej realizujące swoje cele i osiągające sukcesy w wielu sferach życia, znajdują w dzisiejszych mężczyznach godnych siebie partnerów? Czy matki, ojcowie, partnerki, nauczyciele, i wreszcie sami mężczyźni, mogą przeciwdziałać upadkowi męskości? Gdzie ci mężczyźni to książka, którą Philip Zimbardo i Nikita Coulombe przygotowali specjalnie na rynek polski.

Przeworsk WK 52112
Przemyśl WP 110083

Multimedialne wspomaganie kształcenia matematycznego / Anna Rybak. - Opole : "Nowik", 2016. - 255 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 254-255. 978-83-62687-87-9

Książka zawiera propozycje wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych
w kształceniu twórczego ucznia. Propozycje te obejmują przykłady wykorzystania oprogramowania edukacyjnego (programów GeoGebra, Graphic Calculus, VUstat, VUSurvey, arkusz kalkulacyjny) i gotowych materiałów multimedialnych, które można pobrać z ogólnie dostępnych repozytoriów. Najważniejsze jednak wy-dają się sytuacje dydaktyczne, w których korzystamy z komputera, dlatego też propozycje wykorzystania oprogramowania stanowią jednocześnie propozycje tworzenia właśnie sytuacji dydaktycznych, w których uczeń może być twórczy, co będzie skutkowało samodzielnym konstruowaniem wiedzy matematycznej. Wykorzystane programy są nieskomplikowane, łatwe w obsłudze. Zastosowano je w sytuacjach dydaktycznych wymagających dynamiki, wyobraźni lub w celu wyeliminowania żmudnych i czasochłonnych czynności, jak np. odręczne wykonywanie licznych wykresów.

Przemyśl WP 110087

Nadzór pedagogiczny w przedszkolu i szkole : praktyczne zastosowanie nowych przepisów / [autor: Zofia Rudzińska]. - Warszawa : "Wiedza i Praktyka", 2016. - 152 s. ; 24 cm + dysk optyczny CD-ROM.(Profesjonalne Publikacje dla Szkół i Placówek Oświatowych) 978-83-269-4835-0

Publikacja to kompendium wiedzy o nadzorze pedagogicznym, które w I części skupia się m.in. na ewaluacji zewnętrznej, wspomaganiu i realizacji podstaw programowych, a także analizie wyników nadzoru oraz egzaminów i sprawdzianów, zaś w II części przedstawia praktyczne narzędzia do prowadzenia nadzoru w szkole i przedszkolu. Przydatne wzory dokumentów związane z nadzorem pedagogicznym znajdują się na płycie CD.

Przemyśl WP 110088

Oblicza gotowości szkolnej / red. nauk. Krystyna Kusiak, Beata Bednarczuk. - Gdańsk : "Harmonia", 2015. - 238 s. : il. ; 24 cm . - Bibliogr. przy art. 978-83-7744-059-9

Publikacja omawia współczesne rozumienie pojęcia gotowości szkolnej. Autorzy poszczególnych artykułów kreślą zarówno szeroką perspektywę interpretacyjną, jak i skupiają się na wybranych obszarach. Pojęcie gotowości szkolnej analizowane jest tutaj przez pryzmat właściwości dziecka: ukształtowanych lub rozwijających się, a także rozpatrywane jest ze względu na szczególny kontekst, jaki tworzą oczekiwania szkoły lub rozwiązania prawne i systemowe. Większość zgromadzonych w książce opracowań ma charakter teoretyczny, niemniej znajdziemy tu również prezentacje natury empirycznej.

Przeworsk WK 52313
Jarosław WJ 56255
Przemyśl WP 110090

Pedagogika resocjalizacyjna : w stronę uspołecznienia systemu oddziaływań / Wiesław Ambrozik. - Kraków : "Impuls" : 2016. - 222 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. [207]-215. Indeksy. 978-83-7587-914-8. - 978-83-7587-905-6

Autor podejmuje się ważnego zadania wypełnienia wyraźnie odczuwanego braku materiałów dydaktycznych w ujęciu podręcznikowym, dotyczących profilaktyki i resocjalizacji realizowanej w środowisku wolnościowym, wykraczającej poza tradycyjne instytucje zamknięte. Zapotrzebowanie w tym zakresie występuje w kształceniu studentów specjalności resocjalizacja na szczeblu licencjackim i magisterskim. Brak jest również opracowań teoretycznych i monograficznych na ten temat. O konieczności resocjalizacji w szerokich układach społecznych decyduje rażąca niewydolność dotychczasowej praktyki penitencjarno-resocjalizacyjnej w zakładach poprawczych i karnych wyrażająca się w wysokich wskaźnikach recydywy i pogłębianiu się patologizacji osobowości w toku izolacji penitencjarnej. Niewydolność ta jest od dawna odczuwana przez teoretyków pedagogiki i prawników.

Lubaczów WL 50014
Jarosław WJ 56362
Przemyśl WP 110093

Psychologia przyjaźni : doświadczenia kobiet i mężczyzn / Anna Olejniczak, Justyna Iskra. - Warszawa : "Difin", 2016. - 239 s. : il. ; 24 cm (Engram) . - Bibliogr. s. 227-235. 978-83-8085-083-5

Lektura książki wiąże się z poszukiwaniem odpowiedzi na pytania dotyczące tego, czym jest przyjaźń według kobiet i mężczyzn, jakie są związane z nią korzyści oraz czy możliwa jest przyjaźń między kobieta i mężczyzną. Pogłębiona analiza psychologiczna doświadczenia przyjaźni pozwoliła poznać jego specyfikę z uwzględnieniem różnic płciowych. Jakościowe badania zjawiska przyjaźni umożliwiło stworzenie wzorców ukazujących obraz przyjaźni z perspektywy kobiet i mężczyzn, co finalnie stało się podstawą ich wzajemnego porównania. Prezentowane badania psychologiczne mają na celu poznanie i zrozumienie sensu i znaczenia przyjaźni w życiu człowieka. Ukazują, jaką pełni ona rolę i jakie ma znaczenie dla danej osoby w konkretnych sytuacjach życiowych.

Przemyśl WP 110102

Wychowanie przez zabawę : projekty i gry w kształtowaniu kluczowych kompetencji u dzieci i młodzieży / Agnieszka Kozdroń. - Warszawa : "Difin", 2015. - 217 s. : il. ; 23 cm.(Engram). - Bibliogr. s. 217 978-83-7930-801-9

Książka zawiera scenariusze zabaw, propozycje gier i projektów, które z założenia mają zabezpieczać potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, także tych z deficytami. Zaproponowane aktywności dla dzieci i młodzieży w każdym wieku mają za zadanie wzmocnić wszechstronny rozwój dziecka od poczęcia do dojrzałości, a także przyczynić się do kompensacji deficytów rozwojowych. Dzieci i młodzież uczestnicząc w proponowanych zabawach, grach i projektach wzmocni obszary związane z rozwojem kluczowych kompetencji.

Przeworsk WK 52317
Lubaczów WL 49923
Przemyśl CzP 37.091.3

Zbuntowane dzieci : ocena terapeutyczna oraz program pracy z rodzicami : podręcznik kliniczny / Russell A. Barkley ; tłumaczenie Marta Kapera. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2015. - 278 s, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 249-268. Indeks. 978-83-233-3865-9

Książka opisuje skuteczny program szkolenia rodziców, którzy chcą zdobyć umiejętności przydatne w wychowywaniu dzieci w wieku od dwóch do dwunastu lat. Pokazuje on terapeucie, jak pomóc rodzicom w zrozumieniu przyczyn buntu, braku posłuszeństwa czy wrogich zachowań, które pojawiają się u dziecka zarówno w domu, jak i w szkole. Autor udowadnia, jak ważne jest uczenie rodziców, aby nie tylko eliminowali negatywne zjawiska i wzmacniali posłuszne wykonywanie poleceń, ale także potrafili zachęcić dziecko do samodzielnej zabawy. Opisuje również sesje poświęcone radzeniu sobie z zachowaniami opozycyjnymi w miejscach publicznych i przygotowaniu rodziców do rozwiązywania problemów z zachowaniem dziecka, które mogą pojawić się w przyszłości.
Publikacja to tłumaczenie bestsellera napisanego przez jednego z największych znawców tematu. Książka przedstawia kolejność procedur podczas szkolenia rodziców dzieci z zachowaniami opozycyjnymi i buntowniczymi, analizuje przyczyny złych zachowań oraz opisuje nowatorskie metody. To klasyczny podręcznik dla terapeutów, którego autorem jest znakomity badacz i klinicysta, zapoznaje czytelnika z najnowszym podejściem w leczeniu zaburzeń behawioralnych u dzieci.

Przemyśl WP 110110

Zespół Aspergera : zrozumieć, aby pomóc / Agnieszka Kozdroń. - Warszawa : "Difin", 2015. - 261, [3] s. ; 23 cm. (Engram) . - Bibliogr. s. 257-261. 978-83-7930-536-0

Książka ma na celu przybliżenie zespołu Aspergera wszystkim tym, którzy w procesie życia mają lub mieć będą kontakt z tymi wyjątkowymi osobami. Autorka daje praktyczne narzędzie, które w jednym miejscu skupia wiedzę adresowaną do pedagogów, rodziców, terapeutów i wszystkich osób zainteresowanych zaburzeniami autystycznymi. Jako mama chłopca z zespołem Aspergera, wie, jak wiele czasu opiekunowie tracą na dotarcie do praktycznej wiedzy, jak wiele energii wydatkują by zrozumieć własne dziecko, nierzadko są to lata. Właśnie dlatego napisała tą książkę, by w jednym miejscu w prosty i praktyczny sposób odpowiedzieć na pytania nurtujące rodziców, pedagogów, nauczycieli i terapeutów, a związanych z dziećmi z zespołem Aspergera od najwcześniejszego okresu ich życia, z krótką charakterystyką rodzin w których jeden z partnerów cierpi na zespół Aspergera.

Lubaczów WL 49450
Przeworsk WK 51967
Jarosław WJ 55923
Przemyśl WP 110111

Na podstawie recenzji i rekomendacji wydawców przygotowała Marzena Fiołek

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu