Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989 / [Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Rzeszowie]. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014. - 382 s. : fot. , il. ; 24 cm ISSN 1733-6996

Kolejny tom Rocznika naukowego, którego głównym celem jest pogłębienie, skoordynowanie oraz upowszechnienie prac badawczych dotyczących aparatu represji w PRL: Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wojskowych i granicznych służb specjalnych, służb więziennych, Milicji Obywatelskiej, sądownictwa i prokuratury oraz jednostek paramilitarnych.

Przemyśl WP 110727

Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa : (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki) / Grzegorz Grzybek. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016. - 164, [1] s. ; 22 cm. - Bibliogr. prac. G. Grzybka s. 151-163. - bibliogr. s. 133-151. 978-83-7996-270-9

Celem monografii nie jest wszakże analiza panoramy poruszanych w ramach etyki zawodowej zagadnień, ale wskazanie na specyfikę tej subdyscypliny. Czy można jednak etykę zawodową uznać za subdyscyplinę, czy raczej należy mówić o pewnym dziale etyki jako takiej? Jeżeli przyjąć, że etyka zawodowa posiada własny przedmiot dociekań, to być może jest to przesłanka, aby traktować ją jako subdyscyplinę… [ze wstępu]

Przemyśl WP 110634

Finansowy ninja / Michał Szafrański. - Warszawa : "Kaveo Publishing", 2016. - 541 s. : il. ; 24 cm. (Onepress Small Business) . - Bibliogr. s. 537-541.

Publikacja to praktyczny poradnik zarządzania swoimi pieniędzmi. Nauczysz się z niego:

  • jak prowadzić budżet domowy, porównywać oferty banków i wyceniać swój czas,
  • jak budować niezależność finansową na różnych etapach życia,
  • jak działają produkty oferowane przez banki i towarzystwa ubezpieczeniowe,
  • jak przygotować się do zakupu mieszkania lub domu.

Przemyśl WP 110724

Organy państwowe w ustroju konstytucyjnym RP / red. nauk. Halina Zięba-Załucka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016. - 484 s. ; 23 cm 978-83-7996-273-0

Zakres tematyczny podręcznika został ograniczony wyłącznie to tych organów państwowych, które mają umocowanie konstytucyjne(z wyjątkiem organów prokuratur). Takie podejście umożliwiło autorom wnikliwą analizę podjętych zagadnień (np. szerzej potraktowana została tematyka statusu ustrojowego i funkcjonowania Senatu).

Przemyśl CzP 34

Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w rozwoju turystyki = Issues of natural and cultural environmental protection of the Dynowskie Foothills in tourism development / pod red. Jana Krupy. - Dynów : Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, 2016. - 413 s. : il. ; 24 cm.. - Bibliogr. przy pracach. Indeks. 978-83-934696-5-9

Publikacja prezentuje rozważania dotyczące m.in. edukacji ekologicznej i gospodarki odpadami, które to działania należą do istotnych zadań własnych samorządów lokalnych. Zadbane środowisko oraz szeroko rozumiana czystość stanowią ważny czynnik atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące problematyki ochrony i wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego województwa podkarpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Pogórza Dynowskiego.

Przemyśl WP 110532

Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana

Współczesna polityka bezpieczeństwa : aspekty polityczne, gospodarcze i militarne / red. nauk. Paweł Grata, Marek Delong, Paweł Korzeniowski. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016. - 301 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr., netogr. s. 280-299. 978-83-7996-285-3

Publikacja jest próbą cząstkowej przynajmniej odpowiedzi na pytania o współczesne problemy polityki bezpieczeństwa, a zamieszczone w niej opracowania dotykają wielu kwestii (europejskiej polityki bezpieczeństwa, wyzwaniom współczesnej polityki bezpieczeństwa związanym z konfliktem na Ukrainie oraz zagadnieniom polityki bezpieczeństwa w wymiarze wewnętrznym).

Przemyśl WP 110635

Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce / red. nauk. Elżbieta Ura, Stanisław Pieprzny. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016. - 284, [1] s. : il. ; 24 cm 978-83-7996-264-8

Publikacja zawiera treści dotyczące zagadnień ustrojowych, prawnych, proceduralnych i finansowych administracji publicznej (min. służb, inspekcji i straży w strukturze administracji publicznej, aspektów dostępu do informacji publicznej, interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanych przez samorządowe organy podatkowe itp.).

Przemyśl WP 110633

Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich. T. 1 / red. nauk. Sabina Grabowska, Radosław Grabowski. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016. - 352 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-7996-307-2

Na treść wydawnictw składają się informacje dotyczące funkcjonowania władzy w wybranych krajach Unii Europejskiej (Holandii, Norwegii, Belgii, Luksemburgu, Wielkiej Brytanii, Austrii, Liechtensteinie, Irlandii, Islandii, Włoszech).

Przemyśl WP 110632

Zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej / Red. nauk. Małgorzata Marć, Wacław Kruk. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016. - 227, [1] s. : il. ; 24 cm (Zdrowie publiczne ; 4). - Bibliogr., netogr., wykaz aktów prawnych przy pracach 978-83-7996-312-6

Opracowanie zawiera zbiór artykułów prezentujących najczęstsze zagrożenia występujące w różnych grupach wiekowych dzieci i młodzieży, które rzutują w dalszej perspektywie na stan ich zdrowia
w okresie dorosłości. Wskazano także działania w zakresie ograniczenia, minimalizacji tych zagrożeń ze szczególnym naciskiem na długofalową, ale najbardziej efektywną edukację zdrowotną, inicjowaną już w dzieciństwie.

Przemyśl WP 110631

Na podstawie recenzji oraz rekomendacji wydawców przygotowała Marzena Fiołek

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu