Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu wraz z filiami w Jarosławiu, Przeworsku i Lubaczowie jest publiczną placówką oświatową. Służy w szczególności potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli. Zbiory Biblioteki wykorzystywane mogą być również przez studentów kierunków niepedagogicznych, uczniów klas maturalnych, a także inne osoby i młodzież szkolną. 


Do zadań Biblioteki należy:

  • gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych;
  • prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej;
  • inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej;
  • wspieranie działalności bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką;
  • wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych;


Biblioteka może ponadto:

  • organizować doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek pedagogicznych i bibliotek szkolnych;
  • prowadzić działalność wydawniczą;
  • organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu