Regulamin Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu

§ 1

PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA

 1. Z czytelni może korzystać każda osoba, niezależnie od tego, czy jest stałym czytelnikiem biblioteki.
 2. Korzystanie z księgozbioru czytelni jest bezpłatne.
 3. Zgłaszający się do czytelni pozostawia u dyżurnego nauczyciela-bibliotekarza aktualny dokument z fotografią.
 4. Wierzchnie okrycie należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
 5. Czytelnik jest obowiązany wpisać się do rejestru czytelników.
 6. W czytelni obowiązuje zakaz  korzystania z telefonów komórkowych i spożywania posiłków.

§ 2

KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW

 1. W czytelni można korzystać z księgozbioru czytelni i wypożyczalni.
 2. Czytelnia może sprowadzić książki na koszt czytelnika w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
 3. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u dyżurnego nauczyciela-bibliotekarza.
 4. Książki i czasopisma czytelnik zamawia u dyżurnego nauczyciela-bibliotekarza.
 5. Z dokumentów wypożyczonych w czytelni można korzystać tylko na miejscu.
 6. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki i otrzymuje pozostawiony dokument.
 7. Użytkownik może jednorazowo otrzymać nie więcej niż 10  woluminów.
 8. Bibliotekarz udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelników temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

§ 3

POSZANOWANIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik jest obwiązany do poszanowania książek, a dostrzeżone uszkodzenia powinien natychmiast zgłaszać dyżurnemu bibliotekarzowi.
 2. Za uszkodzone książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa bibliotekarz w zależności od stopnia uszkodzenia.

§ 4

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Czytelnik niestosując się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stale pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki (kierownicy filii).
 2. Regulamin wchodzi w życie od 1 września 2008 roku.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu