REGULAMIN WYPOŻYCZALNI PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W PRZEMYŚLU

 

§ 1

PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

 1. Zbiory PBW w Przemyślu i filiach są dostępne dla zamieszkałych lub kształcących się na terenie województwa podkarpackiego:
  1. nauczycieli
  2. studentów uczelni wyższych, słuchaczy szkół pomaturalnych, zakładów kształcenia nauczycieli, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
  3. innych osób zainteresowanych kształceniem
 2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien okazać dowód osobisty, student dodatkowo legitymację studencką, uczeń legitymację szkolną, osoby niepełnoletnie zgodę opiekuna prawnego
 4. Biblioteka pobiera opłatę za wyrobienie karty czytelnika

§ 2

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH

 1. Czytelnik wypożycza zbiory osobiście za okazaniem karty czytelnika
 2. Czytelnicy mogą jednorazowo wypożyczyć do 10 jednostek
 3. Książki wypożycza się na okres jednego miesiąca, z możliwością dziesięciokrotnej prolongaty
 4. Książki, szczególnie poszukiwane wypożycza się na okres 10 dni z możliwością dziesięciokrotnej prolongaty
 5. Zbiory audiowizualne wypożycza się na 14 dni, z możliwością dziesięciokrotnej prolongaty
 6. Prolongata wypożyczonych zbiorów możliwa jest w przypadku, gdy nie są zarezerwowane przez innych czytelników
 7. Czytelnik zalegający z opłatami za przetrzymanie zbiorów nie ma prawa do przedłużenia terminu ich zwrotu

§ 3

POSZANOWANIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek i odpowiada materialnie za ich zniszczenie uszkodzenie lub zagubienie
 2. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek czytelnik jest zobowiązany:
  1. odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i tego samego lub nowszego wydania lub:
  2. zakupić wskazane przez bibliotekarza inne pozycje
  3. zapłacić koszt naprawy dzieła przez introligatora
  4. zapłacić równowartość 4-krotnej wartości antykwarycznej książki (nie mniej niż 40 złotych)

§ 4

PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

Niezwrócenie w terminie wypożyczonych książek pociąga za sobą następujące konsekwencje:

 1. Trzy zwykłe pisemne upomnienia, czwarte ostateczne, wszystkie na koszt czytelnika
 2. Opłatę za przekroczenie terminu zwrotu każdego wypożyczonego woluminu
 3. Czasowe lub trwałe pozbawienie prawa korzystania z wypożyczalni
 4. Wystąpienie na drogę sądową

§ 5

WARSZTAT INFORMACYJNO-USŁUGOWY

 1. Dyżurny bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury oraz informuje o zasadach korzystania z katalogów

§ 6

WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

1. Do korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych upoważnieni są wszyscy czytelnicy PBW w Przemyślu i filii.

2. Biblioteka może sprowadzić z innych bibliotek krajowych materiały, których nie posiada w swoich zbiorach.

3. Czytelnik pokrywa koszty przesyłki sprowadzonych materiałów ( nie mniej niż 6 złotych ).

4. Zamówienia można złożyć :

- telefonicznie

- pocztą elektroniczną

- osobiście w Czytelni PBW w Przemyślu i filiach

5. Sprowadzone materiały udostępnia się wyłącznie w Czytelni w okresie wyznaczonym przez bibliotekę wypożyczającą.

§ 7

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Czytelnicy korzystający z usług wypożyczalni zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Odbiór karty jest równoznaczny z przyjęciem do stosowania Regulaminu Wypożyczalni
 2. Czytelnicy nieprzestrzegający przepisów Regulaminu tracą prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki
 3. Od decyzji czasowego lub trwałego pozbawienia praw czytelnika przysługuje prawo odwołania do dyrektora biblioteki (kierownika filii)
 4. Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat określonych w załączniku do Regulaminu
 5. Regulamin wchodzi w życie od 02.05.2016 r.

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu

 

Ustala się od dnia 01.03.2013 roku następującą wysokość pobieranych opłat i odszkodowań:

 1. Wydanie karty bibliotecznej (karty czytelnika) - 1,00 zł
 2. Wydanie duplikatu karty bibliotecznej - 1,00 zł
 3. Za niezwrócenie książek w obowiązującym terminie pobiera się karę pieniężną w wysokości 0,50 zł za 1 książkę za każdy tydzień zwłoki.
 4. Za niezwrócone w terminie wypożyczone zbiory audiowizualne i multimedialne pobiera się karę pieniężną w wysokości 0,50 zł za każdy tydzień zwłoki.
 5.  Czytelnik ponosi koszty wysłanego upomnienia (pierwsze – 2 zł, drugie – 3,50 zł, trzecie – 5 zł; ostateczne – 8 zł).
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu