REGULAMIN WYPOŻYCZALNI PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W PRZEMYŚLU

 

§ 1

PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

 1. Zbiory PBW w Przemyślu i filiach są dostępne dla zamieszkałych lub kształcących się na terenie województwa podkarpackiego:
  1. nauczycieli
  2. studentów uczelni wyższych, słuchaczy szkół pomaturalnych, zakładów kształcenia nauczycieli, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
  3. innych osób zainteresowanych kształceniem
 2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne, z wyjątkiem opłat określonych w załączniku do Regulaminu
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien okazać dowód osobisty, student dodatkowo legitymację studencką, uczeń legitymację szkolną, osoby niepełnoletnie zgodę opiekuna prawnego
 4. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu 37-700, ul. Śnigurskiego 10-12 jako administrator danych osobowych informuje, że:
  1. dane Użytkowników będą przetwarzane w celu związanym z udostępnianiem zbiorów Biblioteki, pobieraniem przewidzianych regulaminem opłat, wysyłką systemowej poczty elektronicznej i statystyką.
  2. mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie wcześniej zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
  3. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  4. podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zarejestrowania w Bibliotece.
 5. Czytelnik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z baz danych Biblioteki, pod warunkiem, że zwrócił wszystkie materiały i uregulował należności. W przypadku wystąpienia na koncie czytelnika operacji finansowych, Biblioteka ma prawo do przetwarzania (w tym przypadku do przechowywania) danych transakcyjnych przez okres 5 lat​.

 

§ 2

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH

 1. Czytelnik wypożycza zbiory za okazaniem karty czytelnika
 2. Czytelnicy mogą jednorazowo wypożyczyć do 10 jednostek
 3. Książki wypożycza się na okres jednego miesiąca, z możliwością dziesięciokrotnej prolongaty
 4. Książki, szczególnie poszukiwane wypożycza się na okres 10 dni z możliwością dziesięciokrotnej prolongaty
 5. Zbiory audiowizualne wypożycza się na 14 dni, z możliwością dziesięciokrotnej prolongaty
 6. Prolongata wypożyczonych zbiorów możliwa jest w przypadku, gdy nie są zarezerwowane przez innych czytelników
 7. Czytelnik zalegający z opłatami za przetrzymanie zbiorów nie ma prawa do przedłużenia terminu ich zwrotu

 

§ 3

POSZANOWANIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek i odpowiada materialnie za ich zniszczenie uszkodzenie lub zagubienie
 2. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek czytelnik jest zobowiązany:
  1. odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i tego samego lub nowszego wydania lub:
  2. zakupić wskazane przez bibliotekarza inne pozycje
  3. zapłacić koszt naprawy dzieła przez introligatora
  4. Zapłacić równowartość 4-krotnej bieżącej, szacunkowej wartości nabycia książki, nie mniej niż 40 zł

 

§ 4

PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1. Niezwrócenie w terminie wypożyczonych książek pociąga za sobą następujące konsekwencje:

 1. zablokowanie konta użytkownika do czasu zwrotu wypożyczonych materiałów i uregulowania zobowiązań finansowych
 2. opłatę za przekroczenie terminu zwrotu każdego wypożyczonego woluminu
 3. trzy zwykłe pisemne upomnienia, czwarte ostateczne
 4. opłatę za przekroczenie terminu zwrotu każdego wypożyczonego woluminu
 5. czasowe lub trwałe pozbawienie prawa korzystania z wypożyczalni
 6. wystąpienie na drogę sądową

2. Opłaty naliczone przez Bibliotekę, Użytkownik może po uzgodnieniu z bibliotekarzem rozliczyć w formie ekwiwalentu w postaci książek.

 

§ 5

WARSZTAT INFORMACYJNO-USŁUGOWY

 1. Dyżurny bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury oraz informuje o zasadach korzystania z katalogów

 

§ 6

WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

 1. Do korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych upoważnieni są wszyscy czytelnicy PBW w Przemyślu i filii.
 2. Biblioteka może sprowadzić z innych bibliotek krajowych materiały, których nie posiada w swoich zbiorach.
 3. Czytelnik pokrywa koszty przesyłki sprowadzonych materiałów.
 4. Zamówienia można złożyć:
  • telefonicznie
  • pocztą elektroniczną
  • osobiście w Czytelni PBW w Przemyślu i filiach
 5. Sprowadzone materiały udostępnia się wyłącznie w Czytelni w okresie wyznaczonym przez bibliotekę wypożyczającą.

 

§ 7

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Czytelnicy korzystający z usług wypożyczalni zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Odbiór karty jest równoznaczny z przyjęciem do stosowania Regulaminu Wypożyczalni
 2. Czytelnicy nieprzestrzegający przepisów Regulaminu tracą prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki
 3. Od decyzji czasowego lub trwałego pozbawienia praw czytelnika przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Biblioteki (kierownika filii)
 4. Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat określonych w załączniku do Regulaminu
 5. Regulamin wchodzi w życie od 15.11.2017 r.

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu

Ustala się od dnia 15.11.2017 roku następującą wysokość pobieranych opłat i odszkodowań:

L.p

Opłata za

Wysokość opłaty

1.

Przetrzymanie materiałów bibliotecznych

0,10 zł – od 1 vol. za każdy dzień zwłoki

2.

Zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych

wg Regulaminu Wypożyczalni

3.

Wypożyczenia międzybiblioteczne

wg kosztów przesyłki poleconej

4.

Odbitkę kserograficzną

wg cennika

5.

Wydruk komputerowy

wg cennika

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu