Celem Stowarzyszenia jest organizacyjne i merytoryczne wspieranie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa i regionu, a w szczególności działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju człowieka we wszystkich etapach jego rozwoju poprzez:

  1. promocję idei społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie praw i wolości człowieka, działania na rzecz rozwoju demokracji,
  2. szeroko pojęta działalność na rzecz rozwoju i promocji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu wraz z Filiami,
  3. działanie na rzecz rozwoju przedszkoli, szkół, placówek instytucji i organizacji oświatowych,
  4. promowanie i wykorzystywanie nowoczesnych myśli pedagogicznych i metod edukacyjnych w placówkach oświatowych i kulturalnych,
  5. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci młodzieży i dorosłych, w tym osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnych, zagrożonych patologią społeczną, niskim statusie społecznym oraz wywodzących się z mniejszości narodowych,
  6. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  7. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki, rekreacji, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
  8. popularyzowanie postaw prospołecznych, charytatywnych i dobroczynnych,
  9. wspieranie rozwoju innowacyjności, przedsiębiorczości oraz inicjatyw gospodarczych w regionie.
  10. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym terenów przygranicznych- np. poprzez kursy językowe, międzynarodowe wizyty studyjne,
  11. upowszechnianie praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
  12. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  13. działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
  14. wszechstronna pomoc ofiarom kolizji i wypadków drogowych,
  15. podnoszenie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji,
  16. rozwój edukacji pozaszkolnej,
  17. przeciwdziałanie marginalizacji społecznej,
  18. popularyzowanie i wdrażanie w społeczeństwie idei ustawicznego rozwoju i doskonalenia się, w szczególności koncepcji uczenia się przez całe życie,
  19. rozwój społeczeństwa informacyjnego,
  20. wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego członków Stowarzyszenia,
  21. edukacja dorosłych, w tym ogólna niezawodowa i zawodowa- np. andragogika, komunikacja społeczna,
  22. aktywizacja i przygotowanie kadr w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz realizacji projektów na rzecz rozwoju regionu,
  23. działania sprzyjające zwiększeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym propagowanie wychowania komunikacyjnego,
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu