Celem Stowarzyszenia jest organizacyjne i merytoryczne wspieranie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa i regionu, a w szczególności działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju człowieka we wszystkich etapach jego rozwoju poprzez:

 1. promocję idei społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie praw i wolości człowieka, działania na rzecz rozwoju demokracji,
 2. szeroko pojęta działalność na rzecz rozwoju i promocji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu wraz z Filiami,
 3. działanie na rzecz rozwoju przedszkoli, szkół, placówek instytucji i organizacji oświatowych,
 4. promowanie i wykorzystywanie nowoczesnych myśli pedagogicznych i metod edukacyjnych w placówkach oświatowych i kulturalnych,
 5. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci młodzieży i dorosłych, w tym osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnych, zagrożonych patologią społeczną, niskim statusie społecznym oraz wywodzących się z mniejszości narodowych,
 6. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 7. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki, rekreacji, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
 8. popularyzowanie postaw prospołecznych, charytatywnych i dobroczynnych,
 9. wspieranie rozwoju innowacyjności, przedsiębiorczości oraz inicjatyw gospodarczych w regionie.
 10. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym terenów przygranicznych- np. poprzez kursy językowe, międzynarodowe wizyty studyjne,
 11. upowszechnianie praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 12. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 13. działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
 14. wszechstronna pomoc ofiarom kolizji i wypadków drogowych,
 15. podnoszenie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji,
 16. rozwój edukacji pozaszkolnej,
 17. przeciwdziałanie marginalizacji społecznej,
 18. popularyzowanie i wdrażanie w społeczeństwie idei ustawicznego rozwoju i doskonalenia się, w szczególności koncepcji uczenia się przez całe życie,
 19. rozwój społeczeństwa informacyjnego,
 20. wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego członków Stowarzyszenia,
 21. edukacja dorosłych, w tym ogólna niezawodowa i zawodowa- np. andragogika, komunikacja społeczna,
 22. aktywizacja i przygotowanie kadr w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz realizacji projektów na rzecz rozwoju regionu,
 23. działania sprzyjające zwiększeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym propagowanie wychowania komunikacyjnego,
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu