Wybrane nowości PBW – kwiecień 2019

Nowości wydawnicze

Aktywni seniorzy : obszary wdrażania polityki senioralnej w skali lokalnej / red. nauk. Renata Wielgos-Struck, Hubert Kotarski. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2018. - 221 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr., netogr. przy pracach.

ISBN 978-83-7996-553-3

Wsparcie i aktywizacja osób starszych są obecnie w Polsce problemami aktualnymi, zarówno w badaniach, dyskusji politycznej jak też w praktyce instytucji pomocowych. Liczne projekty skierowane do osób starszych nastawione są na promowanie aktywnej postawy i wykorzystanie czasu na samorealizację. Autorzy starają się udzielić odpowiedzi na pytanie, jak realizowana jest polityka senioralna na przykładzie konkretnych studiów przypadków, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego kontekstu Podkarpacia.

Przemyśl WP 113705

Dekada przełomu : polska lewica opozycyjna 1968-1980 : od demokracji robotniczej do narodowego paternalizmu / Michał Siermiński ; posł. Zbigniew Marcin Kowalewski. - Warszawa : "Książka i Prasa", 2016. - 358, [4] s. ; 20 cm.

(Biblioteka Le Monde Diplomatique). - Bibliogr., netogr. s. 353-[359].ISBN 978-83-65304-17-9

Historia ewolucji intelektualnej i politycznej lewicowego nurtu opozycji demokratycznej w PRL reprezentowanego przez postacie takie jak Jacek Kuroń, Adam Michnik, Leszek Kołakowski. Analizując ich teksty, wypowiedzi i książki autor dowodzi, że już w latach 1968-1980 porzucili oni orientację socjalistyczną i koncepcje demokracji robotniczej, przesuwając się na pozycje narodowego paternalizmu.

Przemyśl WP 113718

E-konsumenci jutra : pokolenie Z i technologie mobilne / Barbara Grabiwoda. - [Warszawa] : Wydawnictwo Nieoczywiste, 2018. - 310 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 293-310 ISBN 978-83-63391-51-5

Pokolenie Z to młode osoby, w 2018 r. w wieku 6–23 lat, dla których podłączenie do internetu stanowi nieodłączny element codzienności. Celem publikacji jest charakterystyka wykorzystania technologii mobilnych przez reprezentantów tego pokolenia w procesie podejmowania decyzji zakupowych oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy i jak działania marketingowe przedsiębiorstw w środowisku technologii mobilnych wpływają na przebieg tego procesu wśród młodych konsumentów.

Przemyśl WP 113726

Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie / pod red. nauk. Miry Malczyńskiej-Biały, Krzysztofa Żarny. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2018. - 301 s. ; 24 cm ISBN 978-83-7996-577-9

Zagadnienia praw człowieka są jednym z głównych problemów i wyzwań współczesnego świata, a także głównych tematów badawczych naukowców reprezentujących obszar nauk humanistycznych i społecznych. Prezentowana publikacja stanowi pracę zbiorową, której autorzy podjęli problem naruszania praw człowieka we współczesnym świecie. Zagadnienia zawarte w książce: przypadki naruszeń praw człowieka, odpowiedzialność i pamięć, mowa nienawiści.

Przemyśl WP 113706

Osoby z niepełnosprawnościami : pełne uczestnictwo w społeczeństwie : podnoszenie jakości życia osób z niepełnosprawnościami w Polsce / red. nauk. Anna Korombel. - Częstochowa : Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2018. - 144 s. : il., wykr. ; 25 cm (Monografia / Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania). - Bibliogr., netogr., wykaz aktów prawnych przy pracach ISBN 978-83-65951-31-1

Monografia naukowa, której treści poświęcone są zagadnieniom związanym z codziennym funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami we współczesnym świecie. Zakres poruszanych problemów jest zróżnicowany i szeroki. Poszczególne rozdziały stanowią wynik studiów teoretycznych, a także badań empirycznych. Autorami prawie wszystkich prezentowanych części monografii są osoby z niepełnosprawnościami, co sprawia, że poruszane problemy są aktualne i bardzo ważne. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że autorzy nie tylko przedstawili bariery, z którymi spotykają się osoby z niepełnoprawnościami, ale w wielu przypadkach wskazali sposoby ich obniżenia lub wyeliminowania.

Przemyśl WP 113729

Polityka społeczno-gospodarcza w UE : finanse na poziomie krajowym, europejskim i globalnym / Marta Postuła. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2019. - 298, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 271-294. Indeks ISBN 978-83-01-20476-1

Publikacja wpisuje się w toczącą się w środowisku praktyków i teoretyków dyskusję na temat słabości działania instytucji ponadnarodowych, jak i krajowych, które uwidocznił kryzys finansowy. Czy wyciągnęliśmy właściwe wnioski i jesteśmy lepiej przygotowani na nadejście ewentualnych kolejnych kryzysów? Czy warto realizować inicjatywy o horyzoncie ponadnarodowym czy też lepiej skupić się na działaniach podejmowanych w ramach nurtu nowego nacjonalizmu? Autorka szukając odpowiedzi na powyższe pytania, analizuje sprawność działania europejskich instytucji ponadnarodowych na tle podmiotów krajowych i efektywność stosowanych przez nie instrumentów.

Przemyśl WP 113720

Psychologia potrzeb osób starszych : potrzeby psychospołeczne po 65. roku życia / Joanna Kliszcz. - Warszawa : "Difin", 2019. - 227 s. : il. ; 23 cm (Engram). - Bibliogr. s. 214-225 ISBN 978-83-8085-847-3

Wszędzie przybywa ludzi starzejących się i starych, a starość jako etap życia człowieka wydłuża się systematycznie. Stąd niezwykle ważna wydaje się chwila refleksji nad sytuacją tej coraz liczniej reprezentowanej grupy osób – nad jej pozycją we współczesnym świecie, relacją z młodszym pokoleniem, postrzeganiem starszych ludzi przez społeczeństwo i media. Starość przedstawiona jest z perspektywy okresu rozwojowego i traktowana zgodnie z przyjętą zasadą rozwoju przez całe życie, czyli z założeniem, że człowiek jest aktywny i twórczy do samego końca i na każdym etapie swojej egzystencji dąży do zaspokojenia nie tylko potrzeb podstawowych, ale również wyższego rzędu, z potrzebą samorealizacji łącznie.

Przemyśl WP 113722

Seksualne wykorzystywanie małoletnich w Kościele : problem-odpowiedź Kościoła-doświadczenie polskie / red. Adam Żak SJ, Ewa Kusz. - Kraków : "Ignatianum", 2018. - 296 s. : wykr., ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. ISBN 978-83-7614-357-6

Prezentowana publikacja daje Czytelnikom rozległą orientację w problematyce wykorzystywania małoletnich w Kościele oraz wyobrażenie o jego skutkach i skali zagadnienia (…). Ukazując całą złożoność problemu od wszystkich stron: ofiary, sprawcy, przełożonych i wiernych, zaprasza do cierpliwości, spokoju i rozwagi, by zaistniałego dramatu nie pogłębiać przez pochopne działania, które będą jedynie powiększać zaistniałą już krzywdę (…).

Przemyśl WP 113723

Lubaczów WL 51021

Upragniony syn Iwaszkiewiczów / Wiesław Kępiński. - Wyd. poszerz. i uzup. - Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2019. - 280, [8] s. : faksm., fot., portr. ; 25 cm.

Wiesław Kępiński został osierocony jako 11-latek podczas Powstania Warszawskiego. W trakcie rzezi Woli 5 sierpnia 1944 roku zginęli jego rodzice i dwóch braci. Sam cudem ocalał. Tułał się dwa lata po Polsce, ale nikt nie miał warunków, żeby go przygarnąć. Po wojnie na apel redaktor Karoliny Beylin w "Expressie Wieczornym" reagują Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie, którzy w połowie lat 30. stracili nienarodzone dziecko. Iwaszkiewicz, odsunięty od wychowywania córek, bardzo chciał się spełnić w roli ojca, mając poczucie, że stracił syna. I tak 23 lutego 1947 roku biedny chłopak z robotniczej Woli staje się wychowankiem domu na Stawisku i wchodzi w centrum życia kulturalnego
i intelektualnego ówczesnej Polski. W ten sposób dostaje drugie życie, co staje się wielkim szczęściem, ale i wielkim wyzwaniem.

Przemyśl WP 113667

Wartości w edukacji szkolnej : lektury szkolne i blog jako nośnik wartości / Bożena Krupa. - Sandomierz : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza, 2019. - 232 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. [223]-228 ISBN 978-83-87641-80-1

Książka zawiera przegląd definicji wartości, systemu wartości oraz hierarchii i typologii wartości, jak również wypowiedzi wybranych autorów na temat istnienia wartości i sposobów ich rozumienia. Przytoczone są również wyniki badan w zakresie hierarchii wartości życiowych przeprowadzonych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Przemyśl WP 113665

Współczesny świat dziecka : media i konsumpcja / pod redakcją Małgorzaty Boguni-Borowskiej. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2019. - 370 s. : il. ; 25 cm. - Bibliografia przy rozdz. ISBN 978-83-233-4556-5. - ISBN 978-83-233-9908-7

Dzieci i dorośli zmieniają się pod wpływem wielu czynników, wzorców i narzędzi komunikacji. Warto obserwować te fascynujące procesy
w kontekście świata wartości, który ujawnia się w treściach medialnych. W niniejszej książce przyglądamy się wielu społecznym zjawiskom
i fenomenom zachodzącym w kulturze konsumpcji oraz świecie mediów. Autorzy i autorki tekstów dokonują wnikliwych analiz relacji między dziećmi i dorosłymi, juniorami i seniorami, badają procesy infantylizacji, a także estetyki dzieciństwa. Pokazują medialnych bohaterów świata dzieci i młodzieży, ich kłopoty i dylematy, które są też problemami młodych ludzi. Omawiają kulturowe zjawiska, analizując reklamy, telewizyjne programy rozrywkowe dla dzieci, grupy fanowskie, bajki, filmy, seriale, kanały YouTube, wirtualne dzienniki szkolne.

Przemyśl WP 113727

Zasady negocjacji / Andrzej Kozina. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2018. - 246 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 237-244 ISBN 978-83-725-2769-1

Podręcznik poświęcony jest teoretycznym podstawom prowadzenia negocjacji, systematyzuje problemy realizacji wszystkich etapów procesów negocjacyjnych, występujących zarówno wewnątrz organizacji, jak i w jej relacjach z podmiotami z otoczenia. Opisana została istota negocjacji i ich uwarunkowania. Przeprowadzono szczegółową systematykę najważniejszych narzędzi ich prowadzenia, tj. stylów, zasad i technik. Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla uczestników zajęć (wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów) z zakresu negocjacji i konfliktów, prowadzonych na różnych kierunkach studiów ekonomicznych i pokrewnych.

Przemyśl WP 113724

Na podstawie recenzji oraz rekomendacji wydawców przygotowała M. Fiołek

Autor: Marzena Fiołek