Wybrane nowości PBW – maj 2017

Nowości wydawnicze

 

Ewolucja sposobu wyboru członków Parlamentu Europejskiego w prawie Unii Europejskiej / Marcin Rulka. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2016. - 271, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr., netogr., wykaz aktów prawnych, orzecznictwo s. 251-270. 978-83-7666-429-3

Celem książki jest ukazanie zmian, które zaszły w regulacji prawnej wyborów do Parlamentu Europejskiego na szczeblu unijnym od momentu powstania wspólnotowego organu parlamentarnego.

Przemyśl WP 111523
Lubaczów WL 50582
Lubaczów WL 50583

Funkcje Sejmu i Senatu a współczesny polski model dwuizbowości / Tomasz Litwin. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2016. - 391, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 376-390. 978-83-7666-446-0

Monografia opisuje relacje pomiędzy dwiema izbami polskiego parlamentu, Sejmem a Senatem, w świetle przepisów konstytucji z 1997 r. Pierwsze dwa rozdziały przedstawiają debatę publiczna w Polsce dotyczącą struktury parlamentu, która miała miejsce w latach 90. XX w., oraz ogólna charakterystykę polskiego modelu dwuizbowości.

Przemyśl WP 111521
Lubaczów WL 50584
Lubaczów WL 50585

Jungowskie inspiracje nauczycielskiej narracji o kibicach / Piotr Skuza. - Gdynia ; Lublin : [Studio Format], 2016. - 258 s ; 24 cm. - Bibliogr. s. 239-248. 978-83-62495-82-5

Publikacja ma […] pomóc w zrozumieniu otaczającego świata podkultury młodych. Ta częściowo teoretyczna, częściowo badawcza praca stanowi próbę opisania fenomenu kultury kibiców, subkultury przeniesionej ze stadionu do klasy szkolnej, która zawładnęła umysłami wielu młodocianych. Autor zainspirowany wielością sposobów opisu tej fascynacji, łączy kilka dyskursów obecnych w pedagogice, szczególnie tych charakterystycznych dla środowiska gdańskich pedagogów z myślą C. G. Junga.

Przemyśl WP 111572
Przemyśl WP 111573

Kraina upartych niepogód : zniszczenia wojenne na obszarze ziemi przemyskiej w XVII wieku / Andrzej Gliwa. - Przemyśl : Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2013. - 1101, [3] s., [12] k. tabl. złoż. luzem : il. kolor. ; 25 cm. (Biblioteka Przemyska, 0239-6602 ; t. 47). - Bibliogr. s. [1021]-1050. Indeksy. 978-83-61329-10-7

Książka porusza jeden z fundamentalnych w dziejach Polski i wbrew pozorom niezwykle słabo dotychczas zbadany w historiografii problem zniszczeń wojennych w Rzeczypospolitej w XVII wieku, przedstawiając wyniki badań dla zachodniej części województwa ruskiego […]. 

Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana

Parlamentarne komisje do spraw europejskich / Maciej Serowaniec. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2016. - 350, [1]. ; 21 cm. - Bibliogr., netogr., wykaz aktów prawnych s. 318-348. 978-83-7666-447-7

Znaczenie prezentowanej monografii wiąże się z ukazaniem szczególnej roli tzw. wielkich komisji europejskich, które choć pozostają organami pomocniczymi parlamentu, to jednak ze względu na specyfikę podejmowanych problemów cechują się wysoką samodzielnością w stosunku do izb parlamentarnych. Publikacja przedstawia, w aspekcie porównawczym, status prawny parlamentarnych komisji do spraw europejskich i formy ich oddziaływania na unijny proces decyzyjny po wejściu w życie traktatu z Lizbony.

Przemyśl WP 111522
Przemyśl WP 111522
Lubaczów WL 50592

Przemiany demograficzne w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje / red. nauk. Bożena Kłos i Piotr Russel. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2016. - 262, [2] s., 43 s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.. - Bibliogr., netogr. s. 251-262. 978-83-7666-440-8

Książka stanowi oryginalną i interesującą monografię naukową, wpisującą się w nurt analiz i badań nad bieżącymi oraz długookresowymi skutkami istotnych zmian zachodzących w sytuacji demograficznej Polski. Autorzy artykułów postawili sobie za cel szczegółowe omówienie zjawisk demograficznych, opierając swoje uwagi i wnioski na licznych danych statystycznych oraz materiałach faktograficznych. Ich uwaga została skoncentrowana na ocenie konsekwencji zmian demograficznych dla przyszłego rozwoju ekonomicznego kraju i efektywnego funkcjonowania społeczeństwa polskiego. Przede wszystkim analizom poddano wybrane konsekwencje procesu starzenia się społeczeństwa. W związku z tym przedmiotem badań stała się ocena sprawności i wydajności powszechnego systemu emerytalnego, wpływu zmian demograficznych dla budżetu państwa, funkcjonowania rynku pracy oraz polityki zdrowotnej.

Lubaczów WL 50598
Lubaczów WL 50599
Przemyśl WP 111535
Jarosław WJ 56747
Jarosław WJ 56748

Sejm a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów / Jan Wawrzyniak. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2016. - 176, [1] s. ; 20 cm (Wiedza o Sejmie) . - Bibliogr. s. 174-175.

978-83-7666-461-3

Prezentowana publikacja dotyczy relacji zachodzących między najważniejszym organem władzy ustawodawczej – Sejmem, a obydwoma organami władzy wykonawczej – Prezydentem RP i Radą Ministrów. Uwaga autora skupiona jest na „punktach stycznych”, jakie istnieją między Sejmem a Prezydentem oraz między Sejmem i Radą Ministrów. Relacje te są ściśle związane z wyrażoną w art. 10 Konstytucji RP zasadą podziału i równowagi władz. W związku z tym część pracy poświęcono istocie tej zasady, jej ewolucji i współczesnemu rozumieniu. Rozważania oparte są na materiale normatywnym, doktrynie prawa konstytucyjnego oraz orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.

Przemyśl WP 111520
Lubaczów WL 50605
Jarosław WJ 56749
Jarosław WJ 56750 

System parlamentarno-gabinetowy do I wojny światowej / Maciej Rakowski. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2016. - 402, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr., netogr. s. 379-398. 978-83-7666-453-8

Kiedy i gdzie narodziło się wotum nieufności? W jakich okolicznościach kształtowała się zasada politycznej odpowiedzialności rządu przed parlamentem? To pytania o kluczowym znaczeniu dla historii ustroju, a próbę odpowiedzi na nie stanowi książka Macieja Rakowskiego. Autor zajął się relacjami pomiędzy władzą wykonawczą i ustawodawczą w tych państwach europejskich, w których przed I wojną światową narodził się system parlamentarno-gabinetowy (Wielka Brytania, Francja, Włochy, Belgia, Holandia, Szwecja, Norwegia i Dania). Dla porównania przedstawiono również rozwiązania przyjmowane w ustawach zasadniczych innych państw świata, także tak egzotycznych, jak Liberia i Królestwo Hawajów.

Przemyśl WP 111536
Lubaczów WL 50608
Lubaczów WL 50608
Jarosław WJ 56733
Jarosław WJ 56734

Na podstawie recenzji oraz rekomendacji wydawców przygotowała Marzena Fiołek

 

Autor: ImieT81 NazwiskoT81