Wybrane nowości PBW - maj 2019

Nowości wydawnicze

 
100 pomysłów dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych : wspomaganie uczniów z autyzmem / Claire Bullock ; [przekł. Karol Jaroszewski]. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2018. - 245 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 244-245   ISBN 978-83-7744-167-1
 
Poradnik dla każdego nauczyciela poszukującego w swojej pracy inspirujących
i skutecznych rozwiązań. Każdy dzień w szkole stawia inne wyzwania przed uczniami – zwłaszcza dla tych, u których zdiagnozowano autyzm. Dodatkowo młodzież w starszych klasach musi radzić sobie nie tylko z trudnościami związanymi z okresem dojrzewania, ale też z coraz bardziej wymagającymi treściami programowymi i przygotowaniem do nauki na kolejnym etapie nauki.
 
Przemyśl  WP 113763
Autodestruktywność dzieci i młodzieży / Beata Ziółkowska, Jowita Wycisk. - Warszawa : "Difin", 2019. - 300 s. : il. ; 2019  (Engram. - Bibliogr. s. 254-284.
ISBN 978-83-8085-783-4
 
Celem książki jest przedstawienie zachowań ryzykownych współczesnej młodzieży oraz społeczno-kulturowych, osobowościowych i fizjologicznych determinant rozwijania autodestruktywności w różnej postaci.
 
Przemyśl WP 113735
Dysleksja z perspektywy dorosłości / Teresa Wejner-Jaworska. - Warszawa : "Difin", 2019. - 282 s. ; 23 cm (Engram). - Bibliogr. s. [273]-282  ISBN 978-83-8085-755-1
 
Książka poświęcona jest doświadczeniom dysleksji w wieku szkolnym
i w dorosłym życiu, postrzeganych przez osoby dorosłe. Różni się tym, od licznych publikacji na temat dysleksji u dzieci, że wychodzi poza doświadczenia szkolne i pokazuje, jak badane osoby uczą się żyć z dysleksją i wypracowują własne strategie kompensacyjne, czyli jak radzą sobie w swoim dorosłym życiu.
 
Przemyśl WP 113736
Komunikacja, mowa, język osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / pod red. Jacka J. Błeszyńskiego. - Toruń : " Adam Marszałek ", 2018. - 209 s. : il. ; 23 cm (Dyskursy Logopedyczne - Studia Logopeadica Thoruniensia). - Bibliogr. przy pracach    ISBN 978-83-8019-931-6
 
Prezentowane w niniejszej pracy nowe spojrzenie naukowo-badawcze służy lepszemu zrozumieniu zaburzeń komunikowania się osób ze spektrum autyzmu. Monografia jest adresowana do pedagogów, logopedów, terapeutów, psychologów, rodziców dzieci ze wspomnianym spektrum, studentów pedagogiki specjalnej i tych osób, którym szczególnie bliskie jest zrozumienie złożoności zaburzeń komunikowania się osób autystycznych.
 
Przemyśl WP 113739
Kreatywność : mózg w dobie innowacji / Elkhonon Goldberg ; przekł. Anna
i Marek Binderowie. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - 330, [2] s. : il. ; 24 cm. – Indeksy ISBN 978-83-01-20189-0
 
W proponowanej publikacji autor bada związek pomiędzy generowaniem nowych treści a kreatywnością w ludzkim mózgu i przedstawia koncepcje tego, w jaki sposób różne funkcje poznawcze i struktury mózgowe składają się na akt twórczy.
 
Przemyśl WP 113740
Metody techniki narzędzia nauk o bezpieczeństwie / Andrzej Dawidczyk, Justyna Jurczak, Piotr Łuka. - Warszawa : "Difin", 2019. - 180 s. : il. ; 23 cm.
(Bezpieczeństwo – Difin. - Bibliografia s.169-176   ISBN 978-83-8085-806-0
 
Książka jest adresowana do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków bezpieczeństwo narodowe oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Odbiorcą mogą być także pracownicy zespołów zarządzania kryzysowego wszystkich szczebli administracji publicznej w Polsce. 
Publikacja zawiera w większości sprawdzone, stosowane w praktyce politycznej (strategiczne przeglądy bezpieczeństwa i obronności, strategie dziedzin) naszego państwa, uporządkowane wynikowo metody, umożliwiające przygotowywanie wymaganych dokumentów planistycznych.
 
Przemyśl WP 113759
Odruchy, uczenie się i zachowanie : okno do umysłu dziecka : nieinwazyjne podejście do rozwiązywania problemów związanych z uczeniem się i zachowaniem / Sally Goddard Blythe ; tł.Tomasz Śliwowski ; red. nauk. polskiego wyd. Maria Matuszkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - 230 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 215-221. Indeksy ISBN 978-83-01-20107-4
 
Celem książki jest udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień, dlaczego niektóre dzieci są zagrożone trudnościami w nauce, ale również zasugerowanie, jak poznać te trudności i pomóc dzieciom pokonać przeszkody utrudniające osiąganie przez nie sukcesów w szkole i życiu.
 
Przemyśl WP 113760
Jarosław WJ 57395
Rozpoczynanie terapii integracji sensorycznej / Bonnie Arwine ; przekł. Karol Jaroszewski. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2016. - 185 s. : il. ; 24 cm.
(Biblioteka SI . - Bibliogr. s. 183-185    978-83-7744-115-2
 
Zaburzenia przetwarzania sensorycznego (sensory processing disorder – SPD) mają podłoże neurologiczne i powodują, że mózg źle odczytuje informacje dostarczane przez zmysły. W rezultacie osoby z tymi zaburzeniami niewłaściwie reagują na zwyczajne doświadczenia sensoryczne. Normalne doświadczenia zmysłowe mogą być dla nich bolesne lub przerażające. Osoby
z SPD często mają trudności ze swoim ciałem, które odmawia im posłuszeństwa. Trudności sensoryczne często zakłócają życie codzienne i mogą sprawiać problemy dla całej rodziny. Książka ta zawiera wiele opisów wesołych i niedrogich zabaw sensorycznych, które można szybko przygotować i po których można szybko posprzątać w domu lub w ośrodku. W każdym rozdziale przedstawiono ćwiczenia oparte na danej potrzebie sensorycznej. Do przeprowadzenia wszystkich wystarczą zwykłe domowe przedmioty.
 
Przemyśl WP 113761
Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka / Janusz Gierszewski, Andrzej Pieczywok. - Warszawa : "Difin", 2019. - 280, [1] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 267-280    ISBN 978-83-8085-759-9
 
Monografia stanowi interesujące spojrzenie na społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka. Jest ona skoncentrowana na człowieku wymagającym profesjonalnego wsparcia w odkrywaniu własnego potencjału, bądź w pokonywaniu różnorodnych trudności i zagrożeń. Problematyka bezpieczeństwa społecznego jest o tyle ważna, że dotyczy nie tylko egzystencji i zagrożeń społecznych, ale systemu bezpieczeństwa społecznego organizowanego przez państwo.
 
Przemyśl WP 113746
Lubaczów WL 51211
Uszy do góry! : rebusy słuchowe doskonalące uwagę, pamięć, świadomość fonologiczną i sprawność językową / Anna Dobrowolska. - Gdańsk : "Harmonia", 2019. - 85 s. ; 29 cm   ISBN 978-83-8080-153-0
 
Publikacja przeznaczona dla terapeutów pedagogicznych do pracy z dziećmi
i młodzieżą z zaburzonymi funkcjami słuchowymi, w tym również
z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (ang. auditory processing disorder APD). Może być ona jednak wykorzystywana z powodzeniem także w terapii dorosłych, gdyż zarówno materiał językowy użyty do zadań, jak i metoda pracy mają charakter uniwersalny. Ćwiczenia, pomyślane w formie rebusów słuchowych, mają za zadanie doskonalić:
 
  • uwagę słuchową ukierunkowaną na słowie mówionym,
  • słuchową pamięć operacyjną,
  • słuch fonemowy,
  • świadomość fonologiczną,
  • sprawność językową.

      
Przemyśl WP 15615/b
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń / Roman Stawicki. - Warszawa : "Difin", 2019. - 271 s. : wykr. ; 23 cm. - Bibliogr., netogr. wykaz aktów prawnych na s. 249-261.
ISBN 978-83-8085-841-1
 
Autor monografii wyraża nadzieję, że monografia ta pozwoli szeroko rozumianej opinii publicznej lepiej poznać złożoną problematykę współczesnego bezpieczeństwa człowieka […]. Pozwoli też rozróżniać mity od rzeczywistych zagrożeń bezpieczeństwa Polaków zależnych od uchodźców. Mity stanowią najczęściej potoczną wiedzę o uchodźcach,[…] pewnego rodzaju stereotypy.
                
Przemyśl WP 113749
Zaburzenia płynności mowy / red. nauk. : Katarzyna Węsierska przy współpr. Katarzyny Gaweł. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2018. - 366 s. : il. ; 25 cm.
(Logopedia XXI Wieku. - Bibliogr. s. 323-358. Indeks   ISBN 978-83-7744-136-7
 
Kolejna publikacja w serii Logopedia XXI wieku. Na treść tomu   składają się informacje  takich dziedzin jak nauka o komunikacji i jej zaburzeniach, psychologia, psychoterapia, neuronauka oraz nauki społeczne. […] W  tekstach można znaleźć nawiązanie do praktyki logopedycznej opartej na faktach.
 
Przemyśl WP 113750
Lubaczów CzL 50904

 Na podstawie recenzji oraz rekomendacji wydawców przygotowała M. Fiołek

Autor: Marzena Fiołek