Wybrane nowości PBW – październik 2017

Nowości wydawnicze

 

Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy / koncepcja: Mariusz Z. Jędrzejko, Agnieszka Saracen, Adam Szwedzik ; red. nauk. Sylwester Bębas [i in.] ; [tł. Angelika Konieczna]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Milanówek : Oficyna Wydawnicza von Velke, 2017. - 395 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s 367-382. Netogr. s. [383]-387. 978-83-7545-753-7. - 978-83-947984-0-6

Monografia wieloautorska "Cyfrowe dzieci" pokazuje szeroki wachlarz obrazów dzieci, społeczeństwa i edukacji wraz z próbą ich przeanalizowania z różnych perspektyw teoretycznych
i empirycznych. W publikacji podkreślane są globalne i lokalne oblicza rozwoju dziecka, jego relacji z otoczeniem społecznym (swoistej przestrzeni edukacyjnej), jak również współczesne przemiany teorii i praktyki edukacyjnej (w poszczególnych rozdziałach prezentowana jest edukacja jako dziedzina zabezpieczania potrzeb społeczeństwa – jako całości, oraz jako sfera zaspakajania specyficznych potrzeb indywidualnych). Można odnieść wrażenie, że szczególnym zamiarem i istotną perspektywą teoretyczno-empiryczną (uwidaczniająca się również w układzie książki) jest ta, którą określić można jako społeczno-aksjologiczną. Autorzy, oprócz głęboko i poprawnie metodologicznie poczynionych analiz, przybliżają treści o charakterze refleksyjno-przeglądowo-opisowym, jak i takie, które mają służyć rozwojowi teorii – zwłaszcza z obszaru pedagogiki społecznej.

dr hab. prof. UZ Mirosław Kowalski

Przemyśl WP 112068

Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty : konteksty teoretyczne i praktyka / pod red. nauk. Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej i Barbary Skałbani. - Krakow : "Impuls", 2017. - 299 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-8095-296-6

Publikację adresowana jest do szerokiej grupy odbiorców: specjalistów z dziedziny medycyny, logopedii, psychologii i pedagogiki, a także nauczycieli i wychowawców, którzy zajmują się problematyką pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak również przyszłych nauczycieli (studentów), którzy poznają tajemnice zawodu nauczyciela. Mamy nadzieję na życzliwe przyjęcie książki i wspólne spotkania w przestrzeni praktyki pomocowej.

Przemyśl WP 112069

Dydaktyka specjalna : od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych / red. nauk. Joanna Głodkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 411 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-01-19429-1

Przemyśl WP 112072

Dydaktyka specjalna : od wzorca do interpretacji / Joanna Głodkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 313, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 297-313. 978-83-01-19428-4

Przemyśl WP 112072

Te dwie publikacje stanowią jedyne na rynku kompletne źródło wiedzy na temat dydaktyki specjalnej. Poszczególne rozdziały książki "Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji" Autorka ukierunkowała na dookreślanie znaczeń (definicje, klasyfikacje) oraz budowanie systematyki dydaktyki specjalnej i opracowanie założeń do projektowania dydaktyk specjalistycznych. Daje to podstawy wyjaśniania rzeczywistości edukacyjnej także przez rozważanie inspirujących badawczo obszarów dydaktyki specjalnej, wyłanianie i nazywanie jej kanonów, formułowanie prawidłowości dydaktycznych oraz rozpoznawanie swoistości dydaktyki specjalnej. Przyjęte w tej publikacji definicje i systematyka dydaktyki specjalnej stały się pewnego rodzaju wykładnią dla analiz i przeglądu dydaktyk specjalistycznych, które zostały zaprezentowane w publikacji pt. "Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych".

Edukacja zdrowotna : podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka / red. nauk. Barbara Woynarowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 514, [1] s. : il. ; 29 cm. - Bibliogr. s. 465-496. Indeksy 978-83-01-19204-4

Publikacja to kompendium wiedzy dotyczące kształtowania kompetencji umożliwiających ludziom dbanie o zdrowie własne i społeczności, w której żyją. Omówione zostały teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej, jej etyczne aspekty, opisano role i umiejętności osób prowadzących edukację zdrowotną oraz przedstawiono metodykę jej prowadzenia. Druga część wzbogacona jest o propozycje scenariuszy zajęć.

Przemyśl WP 112074

Geozagrożenia / Włodzimierz Mizerski, Marek Graniczny. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 338 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. polecana s. 334 oraz adresy wybr. s. internetowych s. 335-338. 978-83-01-19234-1

Zamiarem autorów jest uświadomienie czytelnikom skali zagrożeń przyrodniczych, zarówno tych, które na naszych ziemiach występują sporadycznie, jak i tych, których obecność odczuwana jest na co dzień. Czytelnik będzie mógł zapoznać się z regionalnymi i globalnymi zagrożeniami i katastrofami przyrodniczymi. […] Nie sposób ustrzec się przed katastrofami, ale można poznać ich naturę, aby łagodzić ich skutki.

Przemyśl WP 112076

Od wykluczenia do wsparcia : w przestrzeni współczesnych problemów społecznych / red. nauk. Jolanta Spętana, Danuta Krzysztofiak, Ewa Włodarczyk. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2017. - 195 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-8095-188-4

Publikacja została przygotowana dla osób zajmujących się szeroko pojętym zagadnieniem wsparcia i pomocy społecznej.

Przemyśl WP 112087

Opieka szkoły nad dzieckiem z rodziny patologicznej / Daria Becker-Pestka. - Warszawa : "CeDeWu", 2017. - 184 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr., netogr., akty prawne na s. 175-180. 978-83-7556-939-1

Problematyka książki dotyczy opieki szkoły nad dzieckiem z rodziny patologicznej. Treść publikacji koncentruje się wokół funkcjonowania współczesnej rodziny i szkoły oraz występujących zjawisk patologicznych. W obecnej rzeczywistości w polskich rodzinach występuje wiele problemów. Znajduje to swoje negatywne odzwierciedlenie w realizacji przypisanych jej funkcji, niekorzystnie wpływa na wypełnianie zadań opiekuńczych wobec dzieci. Zmienia się także funkcjonowanie polskiej szkoły, występują zaburzenia w realizacji jej funkcji. Podejmując refleksję nad tą niezwykle istotną problematyką warto rozpatrywać zadania pełnione zarówno przez szkołę, jak i rodzinę - w szerokim kontekście społecznym, kulturowym czy ekonomicznym.

Przemyśl WP 112090
Jarosław WJ 56721
Przeworsk WK 53112

Patologia mowy / red. nauk. Zbigniew Tarkowski. - Gdańsk : "Harmonia", 2017. - 477 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. 978-83-7744-076-6

Osoby z zaburzeniami mowy stanowią około 20% populacji. Jest to najliczniejsza grupa wśród jednostek z dysfunkcjami. Prezentowana publikacja to pierwsza polska monografia dotycząca patologii mowy – dyscypliny zajmującej się osobami z zaburzeniami mowy. Praca napisana jest przez interdyscyplinarny zespół składający się z lekarzy, lingwistów, patologów mowy, psychologów, socjologów. Wydawnictwo adresowane jest do logopedów, psychologów i lekarzy oraz tych czytelników, którzy są zainteresowani problemami osób z zaburzeniami mowy.

Przemyśl WP 112092

Przemoc w rodzinie : ujęcie interdyscyplinarne / pod red. nauk. Łukasza Wirkusa i Pawła Kozłowskiego. - Kraków : "Impuls", 2017. - 308 s. : il., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach.

978-83-7850-973-8

W książce […] zebrano teksty trakujące w sposób interdyscyplinarny o zjawisku przemocy. Celem autorów było zaprezentowanie wielu płaszczyzn : prawnych, społecznych, psychologicznych, pedagogicznych i kulturowych tego problemu. […] Praca adresowana jest do szerokiego grona osób zajmujących się zjawiskiem przemocy zarówno teoretycznie, empirycznie jak i praktycznie.

Przemyśl WP 112096

Psychologia agresji : wybrane problemy / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, Dorota Niewiedział. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - 207, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 180-200. Indeks.978-83-01-18101-7

Książka składa się z trzech części zawartych w ośmiu rozdziałach i stanowi kompendium wiedzy na temat agresji. Mocną stroną książki jest odniesienie zjawiska agresji do stadiów rozwoju człowieka. Autorzy nie tylko prowadzą dialog na temat definicji, rodzajów agresji czy dawnych i nowszych teorii tłumaczących agresję jako immanentny element życia społecznego, lecz także rozpatrują znaczenie agresji w różnych okresach życia, jak: adolescencji, dojrzałości (np. zespole "pustego gniazda") i co szczególnie ciekawe: agresji w okresie starzenia się i starości (przy uwzględnieniu procesów neurodegene­racyjnych).

Z recenzji prof. dr hab. Hanny Brycz

Przemyśl WP 112097
Lubaczów WL 50293

Psychologia człowieka dorosłego : ciągłość - zmiana - integracja / Piotr K. Oleś. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - 356 s. : il. ; 25 cm.

Nowoczesny podręcznik poświęcony zagadnieniom psychologii rozwojowej dorosłych:

  • przedstawia całościowe ujęcie tematyki dotyczącej zmian w funkcjonowaniu człowieka w okresie dorosłości,
  • zawiera wszystkie treści objęte minimum programowym studiów magisterskich z psychologii w zakresie psychologii ogólnej i rozwojowej z elementami psychologii osobowości,
  • podręcznik dla studentów psychologii, pedagogiki i pokrewnych dyscyplin.

Książka ta obok waloru poznawczego posiada także liczne walory dydaktyczne. Znajdziemy w niej, obok klasycznych teorii i znanych badań, kompetentne omówienie najnowszych osiągnięć teoretycznych i empirycznych psychologii rozwoju człowieka w ciągu życia wraz z licznymi odniesieniami do najnowszych odkryć neuronauki. Autor posiada przy tym rzadką umiejętność omawiania złożonych zagadnień w sposób "krótki" i zrozumiały także - jak sądzę - dla Czytelników mniej zaawansowanych w studiach psychologicznych.

(Z recenzji prof. dr hab. Janusza Trempały)

Przemyśl WP 112098

W pułapce myśli : jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem : terapia ACT / Steven C. Hayes, Spencer Smith ; przekł. Aleksander Wojciechowski. - [Wyd. 3]. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017. - 302 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 292-296. Indeksy. 978-83-7489-536-1

Autorzy proponują zupełnie nowe podejście do starych problemów natury psychicznej: depresji, lęku, stresu czy chronicznego bólu. Terapia ACT (terapia akceptacji i zaangażowania), na której założeniach opiera się książka, uczy, jak zamiast koncentrować się na bolesnych przeżyciach i toksycznych emocjach, być bardziej uważnym na bieżącą chwilę i skupić się na tym, co jest naprawdę ważne. To właśnie za sprawą uważności i akceptacji możemy podążać w wybranym kierunku i dokonywać odpowiednich wyborów.

Dzięki książce czytelnicy:

  • przezwyciężą depresję i lęk,
  • przestaną negatywnie myśleć o sobie,
  • uporają się z bólem emocjonalnym,
  • nauczą się akceptować siebie i swoje uczucia

Przemyśl WP 112114

Na podstawie recenzji oraz rekomendacji wydawców przygotowała Marzena Fiołek

 

Autor: ImieT81 NazwiskoT81