Wybrane nowości PBW – styczeń 2018

Nowości wydawnicze

 

Afazja i powrót do przeszłości / Jolanta Pszczółka, Małgorzata Jankowska. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2017. - 151 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 139-147. ISBN 978-83-7744-118-3

Książka stanowi rodzaj poradnika dla osób stykających się na co dzień z problemem afazji, zarówno dla pacjentów oraz ich rodzin, jak i specjalistów zajmujących się rehabilitacją osób z zaburzeniami neurologicznymi. Autorki w przystępny sposób omawiają najważniejsze zagadnienia dotyczące afazji – jej definicję, przyczyny, rodzaje, przejawy, a także formy, cele i przebieg procesu terapeutycznego. Posługują się przy tym przykładami autentycznych przypadków zaczerpniętymi z własnej praktyki zawodowej oraz z zapisków znanych postaci, literatury i filmu, które ukazują wyzwania, z jakimi muszą się zmierzyć afatycy, aby „powrócić do przeszłości”. Dużym walorem książki są liczne ilustracje wykonane przez pacjentów i słowniczek pojęć związanych z zaburzeniami mowy.

Przemyśl WP 112291
Lubaczów WL 50725
Jarosław WJ 56898
Przeworsk WK 53271

Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy / Alicja Sielska. - Warszawa : "CeDeWu", 2017. - 176 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 163-172. ISBN 978-83-7556-895-0

Dyskryminacja kobiet na rynku pracy stała się, jako poważny problem społeczny, przedmiotem rozważań licznych dziedzin naukowych. W szczególności współczesne badania ogniskują się na analizie przyczyn wykluczenia zawodowego kobiet. Wśród najczęściej wymienianych powodów znajdziemy między innymi preferencje pracodawców czy chociażby utrzymywanie się stereotypu „Matki Polki", którego przejawem może być zaangażowanie się kobiet głównie w sferę obowiązków domowych. Zazwyczaj jednak w tego typu analizach nie uwzględnia się skutków wpływu regulacji i instrumentów państwowych na decyzje pracodawców dotyczących zatrudnienia kobiet. Stąd konieczność szerszego i bardziej zobiektywizowanego spojrzenia, które odpowie na pytanie, czy państwo chroni kobiety na rynku pracy, czy raczej im szkodzi? Udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na tak postawione pytanie jest podstawową ambicją autorki prezentowanej książki. To z kolei umożliwi nowe spojrzenie na zjawisko dyskryminacji instytucjonalnej i, na co można mieć nadzieję, przyczyni się do reform politycznych uwzględniających zawarte tu badania.

Przemyśl WP 112314

Dzielne dzieci! : wspieranie odporności psychicznej w wieku przedszkolnym / Iwona Sikorska, Jolanta Sajdera, Marta Paluch-Chrabąszcz. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2017. - 152 s. : il. ; 21 cm. Publikacja zgodna z nową podstawą programową z 2017 r. - Bibliogr. s. 130-135. ISBN 978-83-65669-00-1

Pozycja o wzmacnianiu odporności psychicznej dzieci. Publikacja prezentuje autorski program DZIELNE DZIECI! dotyczący wspierania zdrowia psychicznego dzieci w okresie średniego dzieciństwa. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla przedszkolaków, czyli dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Jednak wiele ćwiczeń i zabaw może być proponowanych starszym dzieciom, jak i modyfikowanych wedle potrzeb nauczyciela.

Program DZIELNE DZIECI! jest pierwszą polską propozycją obejmującą wiele kompetencji istotnych dla rozwoju odporności psychicznej dziecka[…]

Przemyśl WP 112317
Lubaczów WL 50742
Jarosław WJ 56914
Przeworsk MKsK 373

Edukacyjne i społeczne wyzwania rzeczywistości cyfrowej / red. nauk. Agnieszka Iwanicka. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2017. - 211 s. : il. ; 24 cm (Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 257 . - Bibliogr., netogr., wykaz aktów prawnych przy pracach. ISBN 978-83-232-3221-6

Wzrastająca rola mediów w naszym życiu sprawia, że stały się one nieodłącznym elementem rzeczywistości społecznej i edukacyjnej. Publikacja jest próbą zmierzenia się z postępującymi zmianami w tych sferach życia człowieka. Jej autorzy dostrzegają znaczenie mediów w edukacji i życiu społecznym człowieka - ukazując je jako narzędzia dydaktyczne, coraz atrakcyjniejsze tak dla ucznia, jak i nauczyciela. Prezentują swoje badania, analizy, diagnozy oraz wysuwają konkretne postulaty pedagogiczne związane z edukacją medialną. Poszczególne rozdziały książki poświęcone są edukacji medialnej, w tym kompetencjom medialnym współczesnego człowieka oraz przestrzeni edukacyjnej i społecznej współtworzonej przez nowe technologie.

Przemyśl WP 112320
Lubaczów WL 50744
Jarosław WJ 56917
Przeworsk WK 53288

Gotowość nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych / Wojciech Czerski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. - 280 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr., netogr. na s. 257-269. 978-83-7784-981-1

[…] Praca powinna okazać się atrakcyjna dla tych pedagogów i nauczycieli, którzy w imię własnych pasji informatycznych czy medialnych, świadomi rosnącej roli technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz ich znaczenia dla kształtu współczesnej edukacji w Polsce, podejmują trud racjonalnego i efektywnego wykorzystania mediów cyfrowych w swej pracy zawodowej dla dobra powierzonych ich pieczy dzieci i młodzieży. [Z recenzji dr. hab. Macieja Tanasia, prof. nadzw. APS i NASK]

Przemyśl WP 112327
Lubaczów WL 50748
Jarosław WJ 56922

Młodzi emigranci polscy pracujący w Wielkiej Brytanii : adaptacja zawodowa a poczucie szczęścia / Renata Krawczyk. - Warszawa : "Difin", 2017. - 263 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 239-258. ISBN 978-83-8085-399-7

Książka ma na celu poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o adaptację zawodową młodych polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii, rozpatrywanym w kontekście poczucia szczęścia poza granicami kraju ojczystego. Poczucie szczęścia, satysfakcja i ogólne zadowolenie z życia są niezmiernie istotnym czynnikiem przetrwania oraz zaadaptowania się w warunkach migracyjnych.

Przemyśl WP 112283

Nie-zgrane dziecko dorasta : postępowanie z młodzieżą i osobami dorosłymi
z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
/ Carol Stock Kranowitz ; przekł.: Juliusz Okuniewski. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2017. - 207 s. ; 24 cm. (Biblioteka SI) ISBN 978-83-7744-141-1

Autorka opisuje tu historie osób, które przeszły trudną drogę usianą problemami spowodowanymi przez SPD, przeżycia tych, którzy nauczyli się nie tylko pokonywać swoje ograniczenia, lecz także dawać siebie innym. Te niezwykle pouczające relacje niosą nadzieję wszystkim osobom borykającym się z podobnymi problemami. Niniejsza książka udziela odpowiedzi na wiele pytań dotyczących SPD, między innymi na temat tego, jak rozumieć ludzi, których układy sensoryczne nie działają prawidłowo, oraz jak zagłuszyć ból sensoryczny i przezwyciężyć pesymizm. Autorka prezentuje też różne strategie radzenia sobie z tymi zaburzeniami zaczerpnięte z praktyki zarówno ekspertów, specjalistów i terapeutów SI, jak i rodziców osób cierpiących na SPD. Propozycje te, łatwe do zastosowania w życiu codziennym i w terapii, stanowią cenne źródło wiedzy o zaburzeniach przetwarzania sensorycznego”. [z recenzji Barbary Chrustek-Kusz Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej]

Przemyśl WP 112349
Lubaczów WL 50760
Przeworsk WK 53306

Pomoc psychologiczna dzieciom z rodzin alkoholowych : praktyczny przewodnik / Bryan E. Robinson, J. Lyn Rhoden ; [tł. z ang. Agnieszka Marciniak]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2017. - 279 s. : 21 cm. ISBN 978-83-88075-24-7

Publikacja zwraca uwagę profesjonalistów na problemy i potrzeby dzieci dorastających w rodzinach alkoholowych. Są one rozpatrywane w kontekście najważniejszego dla nich środowiska - systemu rodzinnego. Autorzy, Bryan E. Robinson i J. Lyn Rhoden, badają wpływ alkoholu na cztery główne aspekty życia rodzinnego: poczucie tożsamości, problem wyznaczania granic, zaspokajanie potrzeb psychicznych oraz tworzenie klimatu emocjonalnego. Odwołują się przy tym do szerszej perspektywy socjohistorycznej, analizując postawy i przekonania Amerykanów na temat używania alkoholu oraz jego wpływu na dzieci.

Przemyśl WP 112264
Przeworsk WK 53263

Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym / pod red. Barbary Bonieckiej, Anny Granat. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. - 221 s. : il. ; 24 cm + płyta CD.

Autorzy poszczególnych opracowań zamieszczonych w tomie diagnozują wielostronnie i w sposób interdyscyplinarny recepcję mediów – radia, telewizji, Internetu – przez młode pokolenie odbiorców (użytkowników), oceniają wpływ mediów w formowanie młodego pokolenia oraz prognozują zmiany w tym zakresie, a także proponują pewne działania praktyczne w obszarze edukacji medialnej.

[Z recenzji prof. UW dr. Hab. Józefa Porayskiego-Pomsty]

Przemyśl WP 112368
Lubaczów WL 50717
Jarosław WJ 56945

Smart Hand Model : diagnoza i terapia ręki u dzieci / Klaudia Piotrowska-Madej, Agnieszka Żychowicz. - Gdańsk : "Harmonia", 2017. - 299, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm. - Bibliogr., netogr. s. 290-296. ISBN 978-83-7134-994-2

Książka jest kierowana do terapeutów zajęciowych, nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogów specjalnych, fizjoterapeutów, terapeutów SI oraz studentów tych kierunków, a także do rodziców dzieci z trudnościami w zakresie małej motoryki. Autorki przedstawiły holistyczny model postępowania diagnostyczno-terapeutycznego SMART HAND MODEL (SHM©). Pierwsza część publikacji prezentuje założenia teoretyczne prowadzenia terapii ręki łączące podejście i wiedzę pedagogiczną oraz fizjoterapeutyczną. Druga część zawiera opis stworzonego modelu, a także bogato ilustrowane zestawy ćwiczeń z zakresu stabilizacji posturalnej, percepcji czuciowej i wzrokowej, koordynacji bilateralnej, manipulacji, kształtowania chwytu oraz grafomotoryczne. Ostatnią część książki stanowią karty diagnostyczne oraz karty ćwiczeń do wykorzystania podczas prowadzenia terapii.

Przemyśl WP 112371
Lubaczów WL 50770
Jarosław WJ 56946

Zagrożenia ze strony mediów / pod red. Grażyny Penkowskiej. - Gdańsk : "Katedra", 2017. - 211, [1] s. : il. ; 19 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - Indeks. 978-83-65155-60-3

Wiek XXI charakteryzuje się burzliwym rozwojem mediów na całym świecie, a ma to związek z gigantycznym ożywieniem technologicznym. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne już w ostatniej dekadzie XX wieku zaczęły dynamicznie wkraczać do wszystkich sfer życia człowieka. Dało to początek przemianom społecznym na ogromną skalę. [...] Od momentu rozwoju nowych, a potem nowych nowych mediów ich charakter jest dualistyczny, dobry i zły zarazem”. [z recenzji prof. Grażyny Penkowskiej]

Przemyśl WP 112384
Lubaczów WL 50778
Jarosław WJ 56955

Na podstawie recenzji oraz rekomendacji wydawców przygotowała Marzena Fiołek

Autor: Seweryn Kolano