„Cyfrowy i mobilny nauczyciel - to ja” - zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line

Przemyśl

Szanowni Państwo, Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu realizują projekt grantowy pn. „Cyfrowy i mobilny nauczyciel – to ja” w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Działania doskonalące obejmują cykl szkoleń dla nauczycieli szkół i przedszkoli w zakresie organizacji i metodyki oraz najczęściej stosowanych narzędzi w kształceniu na odległość, które można również wykorzystać w nauczania stacjonarnym.  

W ramach projektu realizowane będą moduły:
 1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej (5 h);
 2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania (7 h);
 3. Metodyka edukacji zdalnej (5 h);
 4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej (5 h);
 5. Narzędzia edukacji zdalnej (4 h);
 6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5 h);
 7. MS Teams (5 h.);
 8. Zoom (5 h);
 9. Google Meet (5 h);
 10. Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych (3 h);
 11. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej (2 h);
 12. Prawne aspekty edukacji zdalnej (2 h).
Konsultacje grupowe (6 godzin przypadających na 1 grupę szkoleniową).
 
Każdy z uczestników zobowiązany będzie do udziału w szkoleniu z zakresu Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (moduł 6) i Metodyki edukacji zdalnej (moduł 3) oraz w trzech, dowolnie wybranych przez siebie modułach. Maksymalny czas, potrzebny do zrealizowania programu przez każdego uczestnika, wynosi 33 godziny dydaktyczne. 

Projekt obejmować będzie szkolenia i konsultacje grupowe realizowane w formie zdalnej przez pracowników Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie. Uczestnicy projektu uzyskają dostęp do bogatych zasobów materiałów szkoleniowych opracowanych przez specjalistów z zakresu tematyki omawianych modułów. Zdobyta wiedza i umiejętności z powodzeniem będą mogły być wykorzystywane w codziennej pracy dydaktycznej, prowadzonej zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej.   
 
O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 marca 2023 r.

Okres realizacji projektu: od 1 marca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.
 
Dane kontaktowe:
 • Lider projektu: Ewa Wicherska    email: Ewa.Wicherska@pbw.org.pl
 • Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu, tel. 15 822 13 73, e-mail: tarnobrzeg@pbw.org.pl
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie, tel. 13 43-215-72, e-mail: katarzyna.materna@pbw.org.pl
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu, tel. 16 678 49 42, e-mail: Lilianna.Zywutska@pbw.org.pl

Autor: Izabela Pelc, Lilianna Żywutska