Regulamin Korzystania ze Zbiorów

Regulaminy

Regulamin Korzystania ze Zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu i jej Filii

 

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI

Administratorem danych osobowych Czytelników jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu, ul. Śnigurskiego 10-12 , dalej Biblioteka.

Do kontaktu z inspektorem ochrony danych służy następujący adres email iodpl@pbw.org.pl.

Dane osobowe Czytelników przetwarzane będą w szczególności:

1. Na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach i ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, w celu:

 1. udostępniania zbiorów Biblioteki,
 2. pobierania przewidzianych regulaminem opłat,
 3. wysyłki systemowej poczty elektronicznej (przypomnienie o zwrocie dokumentu ze zbioru, potwierdzenie prolongaty dokumentu, informacja o dostępności zarezerwowanego przez Czytelnika dokumentu, upomnienie o przetrzymaniu dokumentu, zmiana hasła Czytelnika, przypomnienie o aktywacji konta),
 4. prowadzenia badań statystycznych.

2. Na podstawie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgody, w celu:

1. realizacji usługi zdalnego wypożyczania i zwrotów książek bez konieczności osobistej wizyty Czytelnika w Bibliotece,
2. realizacji usługi internetowego zamawiania skanu dokumentów bez osobistej wizyty Czytelnika w Bibliotece,
3. realizacji usługi internetowego zamawiania kserokopii dokumentów bez osobistej wizyty Czytelnika w Bibliotece,
4. komunikacji Czytelnika z pracownikami wybranej Biblioteki,
5. zgłaszania propozycji zakupowych przez Czytelnika z możliwością głosowania,
6. internetowej rezerwacji komputerów udostępnionych dla Czytelnika w Bibliotece,
7. komunikacji z czytelnikiem (email, poczta, sms, telefon),
8. wysyłki newsletteru.

Kategorie odbiorców danych Czytelników (podmiotów przetwarzających dane osobowe Czytelników w imieniu Biblioteki): pedagogiczne biblioteki województwa podkarpackiego, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmioty świadczący usługi pocztowe i kurierskie, firmy windykacyjne.

Dane osobowe Czytelnika zapisanego w Bibliotece przetwarzane będą przez okres 6 lat od dnia ostatniej operacji na jego koncie, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń pod warunkiem uregulowania przewidzianych regulaminem opłat, dalsze przetwarzanie danych osobowych po tym terminie jest możliwe do celów archiwalnych w interesie publicznym lub z innych względów wynikających z przepisów prawa.

Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych.

Czytelnik może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych bez wpływu na procesy przetwarzania, które miały miejsce do momentu odwołania.

Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na sposób przetwarzania jego danych przez Bibliotekę.

 

II. WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW W WYPOŻYCZLNI

§ 2

1. Zbiory PBW w Przemyślu i filiach są dostępne dla zamieszkałych lub kształcących się na terenie województwa podkarpackiego:

1. nauczycieli

2. studentów uczelni wyższych, słuchaczy szkół pomaturalnych, zakładów kształcenia nauczycieli, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

3. innych osób zainteresowanych kształceniem

2. Korzystanie ze zbiorów wypożyczalni jest bezpłatne, z wyjątkiem opłat określonych w załączniku do Regulaminu

3. Przy zapisie zgłaszający się powinien okazać dowód osobisty, student dodatkowo legitymację studencką, uczeń legitymację szkolną, osoby niepełnoletnie zgodę opiekuna prawnego

§ 3

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH

 1. Czytelnik wypożycza zbiory za okazaniem karty czytelnika
 2. Czytelnicy mogą jednorazowo wypożyczyć do 10 jednostek
 3. Książki wypożycza się na okres jednego miesiąca, z możliwością dziesięciokrotnej prolongaty
 4. Książki, szczególnie poszukiwane wypożycza się na okres 10 dni z możliwością dziesięciokrotnej prolongaty
 5. Zbiory audiowizualne wypożycza się na 14 dni, z możliwością dziesięciokrotnej prolongaty
 6. Prolongata wypożyczonych zbiorów możliwa jest w przypadku, gdy nie są zarezerwowane przez innych czytelników
 7. Czytelnik zalegający z opłatami za przetrzymanie zbiorów nie ma prawa do przedłużenia terminu ich zwrotu

§ 4

POSZANOWANIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek i odpowiada materialnie za ich zniszczenie uszkodzenie lub zagubienie

2. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek czytelnik jest zobowiązany:

 1. odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i tego samego lub nowszego wydania lub:
 2. zakupić wskazane przez bibliotekarza inne pozycje
 3. zapłacić koszt naprawy dzieła przez introligatora
 4. Zapłacić równowartość 4-krotnej bieżącej, szacunkowej wartości nabycia książki, nie mniej niż 40 zł

§ 5

PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1. Niezwrócenie w terminie wypożyczonych książek pociąga za sobą następujące konsekwencje:

 1. zablokowanie konta użytkownika do czasu zwrotu wypożyczonych materiałów i uregulowania zobowiązań finansowych
 2. opłatę za przekroczenie terminu zwrotu każdego wypożyczonego woluminu
 3. trzy zwykłe pisemne upomnienia, czwarte ostateczne
 4. opłatę za przekroczenie terminu zwrotu każdego wypożyczonego woluminu
 5. czasowe lub trwałe pozbawienie prawa korzystania z wypożyczalni
 6. wystąpienie na drogę sądową

2. Opłaty naliczone przez Bibliotekę, Użytkownik może po uzgodnieniu z bibliotekarzem rozliczyć w formie ekwiwalentu w postaci książek.

§ 6

WARSZTAT INFORMACYJNO-USŁUGOWY

1. Dyżurny bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury oraz informuje o zasadach korzystania z katalogów

II. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW W CZYTELNI

§ 7

1. Z czytelni może korzystać każda osoba, niezależnie od tego, czy jest stałym czytelnikiem biblioteki.

2. Korzystanie z księgozbioru czytelni jest bezpłatne.

3. Zgłaszający się do czytelni pozostawia u dyżurnego nauczyciela-bibliotekarza aktualny dokument z fotografią.

4. Wierzchnie okrycie należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.

5. Czytelnik jest obowiązany wpisać się do rejestru czytelników.

6. W czytelni obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i spożywania posiłków.

§ 8

KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW

1. W czytelni można korzystać z księgozbioru czytelni i wypożyczalni.

2. Czytelnia może sprowadzić książki na koszt czytelnika w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

3. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u dyżurnego nauczyciela-bibliotekarza.

4. Książki i czasopisma czytelnik zamawia u dyżurnego nauczyciela-bibliotekarza.

5. Z dokumentów wypożyczonych w czytelni można korzystać tylko na miejscu.

6. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki i otrzymuje pozostawiony dokument.

7. Użytkownik może jednorazowo otrzymać nie więcej niż 10 woluminów.

8. Bibliotekarz udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelników temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

§ 7

WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

1. Do korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych upoważnieni są wszyscy czytelnicy PBW w Przemyślu i filii.

2. Biblioteka może sprowadzić z innych bibliotek krajowych materiały, których nie posiada w swoich zbiorach.

3. Czytelnik pokrywa koszty przesyłki sprowadzonych materiałów.

4. Zamówienia można złożyć :

- telefonicznie
- pocztą elektroniczną
- osobiście w Czytelni PBW w Przemyślu i filiach

5. Sprowadzone materiały udostępnia się wyłącznie w Czytelni w okresie wyznaczonym przez bibliotekę wypożyczającą.

§ 8

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Czytelnicy korzystający z usług Biblioteki zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Odbiór karty jest równoznaczny z przyjęciem do stosowania Regulaminu Korzystania ze Zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu i jej Filii
 2. Czytelnicy nieprzestrzegający przepisów Regulaminu tracą prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki
 3. Od decyzji czasowego lub trwałego pozbawienia praw czytelnika przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Biblioteki (kierownika filii)
 4. Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat określonych w załączniku do Regulaminu
 5. Regulamin wchodzi w życie od 25.05.2018 r.

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu

Ustala się od dnia 15.11.2017 roku następującą wysokość pobieranych opłat i odszkodowań:

L.p

Opłata za

Wysokość opłaty

1.

Przetrzymanie materiałów bibliotecznych

0,10 zł – od 1 vol. za każdy dzień zwłoki

2.

Zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych

wg Regulaminu Wypożyczalni

3.

Wypożyczenia międzybiblioteczne

wg kosztów przesyłki poleconej

4.

Odbitkę kserograficzną

wg cennika

5.

Wydruk komputerowy

wg cennika

Autor: Administrator