Regulamin korzystania ze zbiorów i świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulaminy

Regulamin
korzystania ze zbiorów i świadczenia usług drogą elektroniczną Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu i jej Filii

I. Postanowienia wstępne

§ 1

 1. Poniższy Regulamin obowiązuje w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu im. J. G. Pawlikowskiegoi jej Filiach w: Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku, zwanej dalej Biblioteką.
 2. Zbiory biblioteczne udostępnia się:
  1. poprzez wypożyczenia poza Bibliotekę – dokumenty przeznaczone do wypożyczania,
  2. poprzez udostępnianie w Bibliotece – dokumenty przeznaczone do korzystania na miejscu,
  3. poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne.
 3. Godziny otwarcia Biblioteki określa załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Dyrektor Biblioteki na uzasadniony wniosek Kierownika Filii lub Kierownika Wydziału może ustalić inne godziny pracy Biblioteki.

§ 2

 1. Prawo do korzystania z Biblioteki mają wszyscyzainteresowani zbiorami Biblioteki, w szczególności:
  1. nauczyciele,
  2. studenci zamieszkujący na terenie województwa podkarpackiego, studiujący na uczelniach całego kraju,
  3. studenci studiujący na uczelniach znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego,
  4. uczniowie.
 1. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne, z wyjątkiem opłat określonych w załączniku nr 2 do Regulaminu.

§ 3

 1. Informacje o zbiorach można uzyskać poprzez katalog elektroniczny INTEGRO, aplikację mobilną e-Biblioteki Pedagogiczne lub telefonicznie.
 2. Informacji bibliotecznych i bibliograficznych udzielają dyżurujący bibliotekarze.

§ 4

 1. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub zagubienie udostępnionych i wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

II. Klauzula informacyjna
§ 5

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), dalej zwanego RODO, informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu, ul. Śnigurskiego 10-12, dalej jako Biblioteka.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iodrw@pbw.org.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia kontaktu oraz korzystania z usług biblioteki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
  1. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  2. firmy windykacyjne,
  3. partnerzy zajmujący się wsparciem technicznym i informatycznym,
  4. pedagogiczne biblioteki województwa podkarpackiego.
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do świadczenia usług, zabezpieczenia roszczeń, a także w związku z obowiązkiem archiwizacyjnym przez okres 10 lat.
 6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z usług Biblioteki.
 10. Skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt. 6 i 7 można wysyłając odpowiednie żądanie na adres Administratora wskazany w pkt.1.

III. Udostępnianie zbiorów
§ 6
 1. Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki mają osoby, które zarejestrowały się przy użyciu Profilu Zaufanego w katalogu INTEGRO lub osobiście w Bibliotece.
 2. Zapisanie do biblioteki możliwe jest także poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w aplikacji mobilnej lub w katalogu elektronicznym INTEGRO bez użycia Profilu Zaufanego.
  Po wypełnieniu takiego formularza Czytelnik musi w ciągu 14 dni potwierdzić swoje dane osobowe i aktywować konto osobiście w Bibliotece. Po upływie tego terminu konta nieaktywowane są automatycznie usuwane.
 3. Przy pierwszych odwiedzinach Czytelnik powinien:
  1. okazać dowód osobisty, uczeń legitymację szkolną,
  2. zapoznać się z Regulaminem korzystania ze zbiorów i świadczenia usług drogą elektroniczną Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu i jej Filii,
  3. odebrać kartę biblioteczną.
 4. Karta czytelnika upoważnia do korzystania ze zbiorów bibliotek pedagogicznych województwa podkarpackiego:
  1. właściciel karty jest odpowiedzialny za każde jej użycie,
  2. zagubienie lub zniszczenie karty czytelnika, a także zmianę danych osobowych należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni,
  3. duplikat karty można otrzymać po złożeniu oświadczenia o jej zgubieniu lub zniszczeniu.

§ 7

 1. Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do:
  1. zamówienia materiałów bibliotecznych poprzez rewersy,
  2. okazania dyżurującemu bibliotekarzowi karty bibliotecznej – fizycznej lub wirtualnej dostępnej w aplikacji mobilnej.
 2. Książek przeznaczonych do udostępniania na miejscu i czasopism nie wypożycza się do domu.
  W szczególnie uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zdecydować o wypożyczeniu książek na noc.

§ 8

 1. Wypożyczenia rejestrowane są na koncie Czytelnika w systemie bibliotecznym PROLIB. Zapis komputerowy stanowi podstawę wzajemnych roszczeń pomiędzy Biblioteką reprezentowaną przez jej Dyrektora a Czytelnikiem.
 2. Czytelnik zobowiązany jest do posługiwania się indywidualnym hasłem dostępu do konta bibliotecznego. Czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany pierwszego hasła nadanego przez system biblioteczny i nieudostępniania go osobom trzecim.
 3. Jednorazowo wypożycza się do 15 egzemplarzy materiałów bibliotecznych.
 4. Dokumenty biblioteczne wypożycza się na okres:
  1. książki – 30 dni,
  2. książki szczególnie poszukiwane – 10 dni
  3. filmy DVD, płyty dźwiękowe CD – 14 dni.
 5. Czytelnik ma możliwość dokonania 5 samodzielnych prolongat terminu zwrotu. Prolongaty można dokonać pod warunkiem, że wypożyczone dokumenty nie zostały zarezerwowane przez innego Czytelnika oraz nie został przekroczony termin zwrotu żadnego dokumentu.
 6. Prolongaty terminu zwrotu można dokonać samodzielnie poprzez katalog elektroniczny INTEGRO, aplikację mobilną e-biblioteki Pedagogiczne, telefonicznie oraz w siedzibie biblioteki.

§ 9

 1. Dokumenty biblioteczne można zamówić lub zarezerwować:
  1. przez katalog elektroniczny INTEGRO,
  2. przez aplikację mobilną e-Biblioteki Pedagogiczne.
 2. Zamówione dokumenty biblioteczne należy odebrać najpóźniej trzeciego dnia od daty złożenia zamówienia, wliczając w to dni zamknięcia Biblioteki.
 3. Zarezerwowane materiały biblioteczne należy zamówić najpóźniej trzeciego dnia od daty uzyskania przez Czytelnika informacji o ich dostępności.

§ 10

 1. Nie wypożycza się poza Bibliotekę:
  1. księgozbioru Czytelni,
  2. czasopism,
  3. księgozbioru chronionego.

§ 11

Zasady udostępniania księgozbioru chronionego:

 1. Księgozbiór chroniony udostępniany jest wyłącznie w Czytelni.
 2. Wykonanie kserokopii fragmentów książki możliwe jest jedynie za zgodą bibliotekarza pełniącego dyżur.
 3. Bibliotekarz ma prawo odmówić udostępnienia książki do wykonania kserokopii, biorąc pod uwagę jej wyjątkową wartość, rok wydania, stopień zniszczenia itp.

§ 12

 1. Za niezwrócenie w terminie dokumentów bibliotecznych, Biblioteka może stosować następujące sankcje:
  1. zablokowanie konta Czytelnika do czasu zwrotu wypożyczonych dokumentów i uregulowania zobowiązań finansowych,
  2. opłatę pieniężną za każdy dzień zwłoki,
  3. upomnienie pisemne lub elektroniczne (e-mail, sms),
  4. po trzech upomnieniach - wezwanie Czytelnika do zwrotów dokumentów bibliotecznych pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 2. Za termin zwrotu uważa się wpływ książki do Biblioteki i zarejestrowanie zwrotu w systemie bibliotecznym.

§ 13

 1. Czytelnik w razie zgubienia lub zniszczenia wypożyczonych dokumentów bibliotecznych zobowiązany jest do zwrotu tego samego tytułu lub przekazania innego egzemplarza dostępnego na rynku, wskazanego przez Bibliotekę albo wniesienia opłaty określonej w załączniku nr 2 do Regulaminu.
 2. Opłaty naliczone po 20 listopada 2015 roku, Użytkownik może rozliczyć w formie ekwiwalentu.

IV. Wypożyczenia międzybiblioteczne
§ 14
 1. Do korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych uprawnieni są Czytelnicy, akceptujący warunki tych wypożyczeń.
 2. Biblioteka może sprowadzić z innych bibliotek krajowych materiały, których nie posiada w swoich zbiorach oraz nie są dostępne na terenie jej działania.
 3. Koszty przesyłki pokrywa Czytelnik.
 4. Opłaty, których żąda Biblioteka wysyłająca oraz koszty wykonania kopii dokumentów ponosi zamawiający.

§ 15

 1. Zamówienie można złożyć:
  1. pocztą elektroniczną,
  2. wypełniając formularz na stronie www Biblioteki,
  3. tradycyjnym rewersem.
 2. Zamówienie powinno zawierać: opis bibliograficzny poszukiwanej pozycji, nazwisko i imię, telefon, e-mail zamawiającego, numer karty Czytelnika oraz termin, do którego zamówienie jest aktualne.
 3. Sprowadzone materiały udostępnia się wyłącznie w Czytelni w okresie wyznaczonym przez Bibliotekę wypożyczającą.

§ 16

 1. Biblioteka wypożycza własne zbiory innym Bibliotekom na zasadzie wzajemności.

V. Korzystanie z urządzeń elektronicznych
§ 17
 1. Czytelnik może korzystać z udostępnionych w Bibliotece komputerów z dostępem do Internetu oraz programów użytkowych.
 2. Komputery udostępnianie są zgodnie z Regulaminem korzystania z komputerów z dostępem do Internetu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu i jej Filiach.

§ 18

 1. Czytelnik może korzystać na terenie Biblioteki z własnych urządzeń elektronicznych w sposób niezakłócający pracy innym.
 2. Czytelnik może połączyć się na własnych urządzeniach elektronicznych z udostępnioną na terenie Biblioteki siecią bezprzewodową „PBW Czytelnicy”.
 3. Aby połączyć się z siecią bezprzewodową należy zalogować się do niej przy użyciu identyfikatora i hasła z systemu bibliotecznego Prolib.

VI. Świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 19
 1. Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 t.j. z późn. zm.).
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Usługodawca, zwany Biblioteką – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu 37-700, Przemyśl, ul. Śnigurskiego 10-12, wraz z Filiami w Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku,
  2. Usługobiorca, zwany Czytelnik korzystający z usług o jakich mowa w niniejszym Regulaminie,
  3. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z usług.

§ 20

 1. Biblioteka świadczy na rzecz Czytelnika następujące e-usługi:
  1. komunikacji z Biblioteką,
  2. zgłaszania przez Czytelników propozycji zakupów z możliwością głosowania,
  3. internetowej rezerwacji komputerów udostępnionych w Bibliotekach,
  4. zdalnego (wysyłkowego) wypożyczania i zwrotów książek poprzez Internet,
  5. internetowego zamawiania skanów,
  6. internetowego zamawiania kserokopii,
  7. internetowego zapisywania się do Biblioteki z wykorzystaniem Profilu Zaufanego.
 2. Usługi świadczone są poprzez:
  1. multiportal internetowy www.pbw.org.pl
  2. portal internetowy https://przemysl.pbw.org.pl,
  3. katalog elektroniczny INTEGRO systemu bibliotecznego https://opac.pbw.org.pl/integro,
  4. aplikacje mobilną e-Biblioteki Pedagogiczne.
 3. Poprzez portal https://przemysl.pbw.org.pl, Biblioteka świadczy usługi polegające na:
  1. komunikacji z wybraną Biblioteką za pomocą czatu on-line w godzinach pracy Biblioteki lub poprzez wysłanie zapytania drogą e-mailową poza godzinami pracy,
  2. zgłaszaniu przez Czytelnika propozycji zakupów zbiorów do Biblioteki z możliwością głosowania poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na portalu,
  3. internetowej rezerwacji komputerów z dostępem do Internetu w wybranej Bibliotece.
 4. Poprzez katalog elektroniczny INTEGRO https://opac.pbw.org.pl/integro Biblioteka świadczy usługi polegające na:
  1. zdalnym (wysyłkowym) wypożyczaniu książek zamawianych poprzez Internet pod zdefiniowany adres w systemie bibliotecznym, po uregulowaniu opłaty za wysyłkę określonej w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu,
  2. internetowym zamawianiu przez Czytelnika Biblioteki skanów fragmentów książki lub artykułów z czasopism z możliwością odebrania poprzez katalog elektroniczny INTEGRO, aplikację mobilną lub portal,
  3. internetowym zamawianiu przez Czytelnika kserokopii artykułów z czasopism lub fragmentów książek i wysłanie pod zdefiniowany adres po uiszczeniu opłaty za wysyłkę określonej w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu,
  4. zapisaniu się do Biblioteki przez Internet z wykorzystaniem Profilu Zaufanego do uwierzytelniania swoich danych.
 5. Poprzez aplikację mobilną e-Biblioteki Pedagogiczne, Biblioteka świadczy usługi polegające na:
  1. zdalnym (wysyłkowym) wypożyczaniu książek zamawianych poprzez Internet pod zdefiniowany adres w systemie bibliotecznym, po uregulowaniu opłaty za wysyłkę określonej w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu,
  2. internetowym zamawianiu przez Czytelnika Biblioteki skanów fragmentów książki lub artykułu z czasopism z możliwością odebrania poprzez katalog elektroniczny INTEGRO, aplikację mobilną lub portal,
  3. internetowym zamawianiu przez Czytelnika kserokopii artykułów z czasopism lub fragmentów książek i wysłanie pod zdefiniowany adres po uiszczeniu opłaty za wysyłkę określonej w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

VII. Opis e-usług i zasady korzystania z nich
§ 21

Komunikacja z Biblioteką - po wejściu na portal Czytelnik może wybrać z listy bibliotekę, z którą chce się skontaktować. Jeżeli w tym czasie w wybranej bibliotece będzie zalogowany w portalu pracownik, istnieje możliwość bezpośredniej rozmowy przez czat internetowy. Jeżeli nie będzie dostępnego pracownika, Czytelnik może wysłać zapytanie, na które otrzyma odpowiedź drogą emailową.

§ 22

Zgłaszanie przez Czytelników propozycji zakupów z możliwością głosowania - zalogowany na portalu Czytelnik może głosować na wybraną pozycję książkową z listy propozycji zakupowych oraz zgłaszać własne propozycje tytułów do wskazanej Biblioteki lub Filii. Propozycje zakupowe będą oceniane nie rzadziej niż raz w miesiącu, a zakup książek zgodnych z profilem Biblioteki realizowany będzie w ramach posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ich zakup. Po dokonaniu zakupu danej propozycji zarówno osoba zgłaszająca, jak i wszyscy, którzy na nią zagłosowali, dostaną informację zwrotną w postaci emaila o zakupie książki.

§ 23

Internetowa rezerwacja komputerów udostępnionych w Bibliotekach - Czytelnicy, którzy chcieliby skorzystać z komputerów udostępnionych w siedzibie biblioteki mogą je zarezerwować przez Internet, by mieć pewność, że w dogodnym dla nich czasie będzie wolny komputer. Po przyjściu do Biblioteki i zeskanowaniu karty bibliotecznej, Czytelnikowi wydana zostaje smart karta do komputera, która umożliwia zalogowanie się na zarezerwowanym komputerze.

§ 24

Zdalne (wysyłkowe)wypożyczanie i zwroty zbiorów poprzez Internet - Czytelnik może zamówić materiały biblioteczne z dostawą pod zdefiniowany w systemie bibliotecznym adres (stały, tymczasowy, wysyłkowy). Umożliwi mu to wypożyczanie zbiorów bibliotecznych bez wychodzenia z domu. Koszty wysyłki określone w załączniku nr 2 do regulaminu ponosi Czytelnik. Okres wypożyczenia materiałów bibliotecznych zamówionych zdalnie wydłuża się o dodatkowe 30 dni. Łącznie w Bibliotekach czytelnik może wypożyczyć zdalnie maksymalnie 35 egzemplarzy. W pojedynczej przesyłce można zamówić maksymalnie 5 dokumentów. Zamówienia z różnych agend wysyłane są osobno. Zwroty materiałów bibliotecznych mogą się odbywać za pomocą przesyłki rejestrowanej lub osobiście.

 1. Zdalnemu wypożyczeniu nie podlegają:
  • księgozbiór Czytelni,
  • czasopisma.
  • księgozbiór chroniony.
 2. Za termin zwrotu uważa się wpływ dokumentu do Biblioteki i zarejestrowanie zwrotu w systemie bibliotecznym.

§ 25

Internetowe zamawianie skanów - zalogowany Czytelnik może poprzez katalog elektroniczny INTEGRO lub aplikację mobilną zamówić skan artykułu z czasopisma lub fragment książki. Po zrealizowaniu zamówienia Czytelnik może go odebrać poprzez katalog elektroniczny INTEGRO, aplikację mobilną lub portal. Jednorazowo Czytelnik może złożyć maksymalnie 15 zamówień, każde na 25 stron dokumentu (jednakże ilość stron nie może przekraczać 30% całości książki bądź innego dokumentu). Po odebraniu i zakończeniu zamówień Czytelnik może dokonać kolejnych zamówień.

Czytelnik ma prawo zamawiać skany w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek osobisty (prywatny), na podstawie przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 tj. z późn. zm.).

§ 26

Internetowe zamawianie kserokopii - Zalogowany Czytelnik może poprzez katalog elektroniczny INTEGRO lub aplikację mobilną zamówić wykonanie kserokopii artykułów z czasopism lub fragmentów książek. Po wycenie kosztów wykonania usługi i po opłaceniu jej przez zamawiającego kserokopie wysyłane są zgodnie z dyspozycją Czytelnika. Koszty wysyłki określone w załączniku nr 2 do Regulaminu ponosi Czytelnik. Jednorazowo Czytelnik może złożyć maksymalnie 15 zamówień, każde na 25 stron dokumentu (jednakże ilość stron nie może przekraczać 30 % całości książki bądź innego dokumentu). Po odebraniu i zakończeniu zamówień Czytelnik może dokonać kolejnych zamówień.

Czytelnik ma prawo zamawiać kserokopie w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek osobisty (prywatny), na podstawie przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 tj. z późn. zm.).

§ 27

Internetowe zapisywanie się do Biblioteki z wykorzystaniem Profilu Zaufanego – Czytelnik może zapisać się do Biblioteki przez Internet, a swoje dane może uwierzytelnić przez Zaufany Profil. Dzięki temu konto jest od razu aktywne, bez konieczności osobistej wizyty w Bibliotece i potwierdzania danych osobowych. Czytelnik zapisany z wykorzystaniem Profilu Zaufanego może od razu korzystać z wszystkich usług dostępnych w Bibliotece.


VIII. Warunki korzystania z usługi i zasady odpowiedzialności
§ 28
 1. Warunkiem technicznym korzystania z e-usług jest połączenie z siecią Internet.
 2. Podanie adresu e-mailowego.
 3. Czytelnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

IX. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usługi
§ 29
 1. Zawarcie Umowy o świadczenie usługi poprzez katalog biblioteczny INTEGRO https://opac.pbw.org.pl/integro następuje w chwili akceptacji Regulaminu i zalogowania się do katalogu bibliotecznego INTEGRO.
 2. Zawarcie Umowy oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 4. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn i po rozliczeniu się z Biblioteką z materiałów bibliotecznych i ewentualnych opłat określonych w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

X. Reklamacje
§ 30
 1. Czytelnik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Biblioteka nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres przemysl@pbw.org.pl. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz dane kontaktowe Czytelnika zgłaszającego reklamację (reklamującego): imię, nazwisko, numer Czytelnika w systemie bibliotecznym PROLIB lub numer karty bibliotecznej, adres e-mail, adres do korespondencji.
 3. Biblioteka rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Biblioteka powiadomi w tym terminie reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację oraz informacja, o której mowa w punkcie 4, wysyłana jest na wskazany adres przez reklamującego.
 6. Biblioteka nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

XI. Postanowienia końcowe
§ 31
 1. Czytelnicy korzystający ze zbiorów Biblioteki zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.
 2. Czytelnicy nie przestrzegający Regulaminu tracą prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
 3. Od decyzji czasowego lub trwałego pozbawienia praw Czytelnika przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Biblioteki.
 4. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor Biblioteki.
 5. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy pod adresem internetowym https://przemysl.pbw.org.pl.
 6. Biblioteka ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia nowego.
 7. O zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego Biblioteka powiadomi za pomocą wiadomości e-mail i poprzez publikację na stronie https://przemysl.pbw.org.pl.
 8. Traci moc regulamin Korzystania ze Zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu i jej Filii z dnia 25 maja 2018 r. oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 1 października 2018 r.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2020 r.Załącznik nr 1

do Regulaminu korzystania ze zbiorów i świadczenia usług drogą elektroniczną Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiegow Przemyślu i jej Filii

Godziny otwarcia placówek Biblioteki

Placówka

Godziny otwarcia

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu im. J. G. Pawlikowskiego

37-700 Przemyśl, ul. Śnigurskiego 10-12

Pon., wt., czw., piąt. 9.00 – 17.45; sob. 9.00-13.00; śr. nieczynne

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu im. J. G. Pawlikowskiego Filia w Jarosławiu

37-500 Jarosław, Os. im. Armii Krajowej 21

Pon., wt., czw., piąt. 9.00 – 17.00; sob. 9.00-13.00; śr. nieczynne

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu im. J. G. Pawlikowskiego Filia w Lubaczowie

37-600 Lubaczów, ul. Rynek 25

Pon., wt., czw., piąt. 9.00 – 17.00; sob. 9.00-13.00; śr. nieczynne

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu im. J. G. Pawlikowskiego Filia w Przeworsku

37-200 Przeworsk, ul. Jagiellońska 16

Pon., wt., czw., piąt. 9.00 – 17.00; sob. 9.00-13.00; śr. nieczynne


Załącznik nr 2

do Regulaminu korzystania ze zbiorów i świadczenia usług drogą elektroniczną Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu im. J. G. Pawlikowskiegoi jej Filii


Rodzaj oraz wysokość opłat pobieranych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Przemyślu im. J. G. Pawlikowskiego i jej Filie

L.p.

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

1

Przetrzymanie materiałów bibliotecznych

0,10 zł – od 1 woluminu za każdy dzień zwłoki

2

Zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych

Równowartość 4-krotnej bieżącej, szacunkowej wartości nabycia książki, nie mniej niż 40 zł

3

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Wg kosztów przesyłki poleconej

4

Zdalne wypożyczania materiałów bibliotecznych poprzez Internet

Opłata za przesyłkę: PROMOCJA - 0,00 zł

5

Zdalne zamawianie kserokopii poprzez Internet

Koszt wykonania kserokopii plus PROMOCJA - 0,00 zł opłata za przesyłkę

6

Wydruk/kserokopia A4 mono

0,20 zł

7

Wydruk/kserokopia A4 kolor

0,50 zł

8

Wydruk/kserokopia A4 grafika

1,50 zł

9

Wydruk/kserokopia A3 mono

0,40 zł

10

Wydruk/kserokopia A3 kolor

1,00 zł

11

Wydruk/kserokopia A3 grafika

3,00 zł

Autor: Administrator