Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Dostępność

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:
  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  • wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo,
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
  • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:
 
  • osobiście: w sekretariacie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w godzinach 7.30-15.30, ul. J. Śnigurskiego 10-12, Przemyśl, lub
  • korespondencją pocztową na adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, ul. J. Śnigurskiego 10-12, 37-700 Przemyśl, lub
  • korespondencją elektroniczną na adres mailowy przemysl@pbw.org.pl
 
Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być  dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Autor: Izabela Pelc