Statut

O bibliotece

STATUT

PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ

IM. JÓZEFA GWALBERTA PAWLIKOWSKIEGO

W PRZEMYŚLU

 

Uchwalony przez Radę Pedagogiczną

W dniu 15 października 2014 roku

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego zwana dalej „Biblioteką” jest publiczną placówką oświatową.

§ 2

1. Siedzibą Biblioteki jest budynek przy ul. Śnigurskiego 10 i 12 w Przemyślu.

2. Filie biblioteki noszą nazwę:

a) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego Filia w Jarosławiu;

b) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego Filia w Lubaczowie;

c) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego Filia w Przeworsku.

3. Nazwa jest używana przez Bibliotekę i Filie na tablicach informacyjnych, dokumentach i pieczęciach w pełnym brzmieniu.

§ 3

Organem prowadzącym Bibliotekę jest Samorząd Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Nadzór pedagogiczny nad Biblioteką sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

§ 5

Biblioteka obejmuje zasięgiem swojej działalności obszar województwa podkarpackiego.

§ 6

1.Biblioteka działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r, o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zm.);

2) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz.U. 2012 poz. 642 z późn. zm.);

3) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);

4) Rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. 2013. poz. 369);

5) Rozporządzenia MENiS z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz. U. 2003 r. Nr 89, poz. 825);

6) Niniejszego statutu.

 

CELE I ZADANIA

§ 7

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu wraz z filiami prowadzi działalność służącą potrzebom oświaty i wychowania, w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3-5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli.

2. Celem Biblioteki jest podnoszenie jakości usług poprzez kompleksową automatyzację procesów bibliotecznych i wykorzystanie w szerokim zakresie nowoczesnych technologii w dążeniu do społeczeństwa informacyjnego.

3. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych nauczycieli, studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz w miarę możliwości wszystkich osób zainteresowanych sprawami kształcenia i wychowania.

§ 8

1. Do zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych;

2) organizowanie i prowadzenie wspomagania:

a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w szczególności w wykorzystywaniu technologii informacyjno komunikacyjnej;

b) bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolna;

3) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej;

4) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej;

2. Biblioteka może ponadto:

1) organizować doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek pedagogicznych i bibliotek szkolnych;

2) prowadzić działalność wydawniczą;

3) organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.

§ 9


1.Biblioteka współpracuje w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia nauczycieli i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz z innymi bibliotekami poprzez:

1) organizowanie i prowadzenie praktyk studenckich w zakresie bibliotekoznawstwa na podstawie odrębnych przepisów;

2) prowadzenie szkolenia studentów w zakresie korzystania z usług Biblioteki na podstawie zawieranych umów;

3) wymianę informacji o kierunkach kształcenia i wymaganej literaturze wymaganych przedmiotów;

4) opracowywanie zestawień bibliograficznych i wykazów literatury dla potrzeb placówek doskonalenia nauczycieli oraz oferowanie własnych zbiorów;

5) współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli w prowadzeniu doskonalenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych.

 

ORGANY BIBLIOTEKI

§ 10

Organami Biblioteki są:

1) Dyrektor;

2) Rada Pedagogiczna.

§ 11


1. Stanowisko dyrektora Biblioteki powierza i odwołuje Samorząd Województwa Podkarpackiego.

2. Dyrektor odpowiada za realizację zadań statutowych, poziom i jakość usług oraz rozwój Biblioteki w ramach posiadanych środków.

3. Dyrektor Biblioteki w szczególności:

1) kieruje działalnością Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach;

3) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Biblioteki;

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej Biblioteki podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Biblioteki zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną Biblioteki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

6) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Biblioteki;

7) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa;

8) zawiadamia organ prowadzący i nadzoru o wstrzymaniu uchwał;

9) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

10) ponosi odpowiedzialność za poziom Biblioteki, zapewnienie warunków do realizacji zadań, zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji zadań i doskonaleniu zawodowym;

11) realizuje sprawy z zakresu obrony, ochrony i obrony cywilnej oraz ochrony informacji niejawnych.

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Bibliotece nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Biblioteki;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Biblioteki;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Biblioteki;

4) powoływania i odwoływania kierowników wydziałów i filii po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.

5. Do zadań Dyrektora należy ponadto:

1) planowanie pracy: przygotowanie planów pracy, programów rozwoju placówki, planów finansowych i innych;

2) opracowanie rocznych sprawozdań, ocen i analiz pracy;

3) prowadzenie działalności interwencyjnej na rzecz sieci Bibliotek Pedagogicznych w rejonie działania Biblioteki;

4) współpraca z lokalnymi władzami administracji państwowej i samorządowej, zakładami i instytucjami wspierającymi działalność Biblioteki.

6. Dyrektor Biblioteki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną Biblioteki i zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie przewidzianych odrębnymi przepisami.

7. Dyrektor Biblioteki może upoważnić kierowników filii do załatwienia określonych spraw w jego imieniu. Upoważnienia nie ograniczają uprawnień Dyrektora Biblioteki do podejmowania rozstrzygnięć w zakresie spraw będących przedmiotem tych upoważnień.

§ 12

Zarząd Województwa Podkarpackiego może wyrazić zgodę na utworzenie stanowiska wicedyrektora na wniosek Dyrektora Biblioteki.

§ 13

1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem Biblioteki w zakresie realizacji jej statutowych zadań.

2. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni w Bibliotece.

3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Biblioteki.

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

5. W zebraniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym także inne osoby, zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

6. Do kompetencji stanowiących Rady należy:

1) zatwierdzanie strategii działania Biblioteki;

2) zatwierdzanie planów pracy i programów rozwoju Biblioteki;

3) ustalanie organizacji wewnątrzbibliotecznego doskonalenia nauczycieli;

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych.

7. Rada opiniuje:

1) organizację pracy Biblioteki i zmiany w strukturze organizacyjnej Biblioteki;

2) wnioski o nagrody, odznaczenia i inne wyróżnienia dla pracowników;

3) regulaminy wewnętrzne Biblioteki;

4) plan finansowy Biblioteki;

5) zatrudnianie na stanowiskach kierowniczych w Bibliotece i odwoływanie z tych stanowisk.

8. Rada uchwala statut Biblioteki i jego zmiany.

9. Rada może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora Biblioteki.

10. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

11. Rada ustala regulamin swojej działalności. Posiedzenia Rady są protokołowane.

12. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady, które mogą naruszać dobro osobiste nauczycieli i innych pracowników Biblioteki.

§ 14

1. Dyrektor Biblioteki współdziała z Radą Pedagogiczną w zakresie realizacji zadań statutowych Biblioteki, wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach.

2. Uchwały Rady Pedagogicznej i decyzje Dyrektora są jawne.

3. Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Biblioteki o podejmowanych działaniach lub decyzjach organizuje Dyrektor Biblioteki.

4. Sprawy sporne wewnątrz Biblioteki rozstrzyga Dyrektor. W przypadku, gdy jedną ze stron jest Dyrektor, organem rozstrzygającym spór jest Zarząd Województwa Podkarpackiego. Decyzja organu rozstrzygającego spór jest ostateczna.

 

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

§15

1. Organizację Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu tworzą:

1) wydziały;

2) filie.

2. W skład Biblioteki wchodzą:

1) Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów;

2) Wydział Informacyjno- Bibliograficzny i Czytelnia;

3) Wypożyczalnia

4) Filie:

a) w Jarosławiu;

b) w Lubaczowie;

c) w Przeworsku.

3. Wydziały tworzy, przekształca i likwiduje dyrektor w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną.

4. Filie Biblioteki tworzy, przekształca i likwiduje Samorząd Województwa Podkarpackiego na wniosek Dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty w ramach posiadanych środków.

5. Filie są integralną częścią Biblioteki i objęte są jej budżetem.

6. Wydziały i Filie Biblioteki współpracują ze sobą w zakresie:

1) kompleksowej automatyzacji procesów bibliotecznych;

2) kreowania polityki gromadzenia i opracowania zbiorów;

3) doboru i selekcji zbiorów w czytelni i wypożyczalni;

4) przeprowadzania skontrum zbiorów;

5) badania i zaspokajania potrzeb klientów;

6) mierzenia jakości pracy i opracowywania programów rozwoju Biblioteki;

7) organizowania i prowadzenia wspomagania;

8) promocji Biblioteki;

9) wymiany doświadczeń i doskonalenia warsztatu pracy;

10) organizowania i prowadzenia praktyk studenckich i przysposobienia bibliotecznego dla uczniów i studentów.

§ 16

1. Zbiory są powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych na miejscu w Czytelni.

2. Użytkownicy Biblioteki mają również dostęp do zasobów Internetu.

3. Prawo do korzystania z wypożyczalni mają:

1) nauczyciele i nauczyciele akademiccy zatrudnieni we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo- wychowawczych województwa podkarpackiego;

2) studenci uczelni wyższych i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

3) słuchacze szkół pomaturalnych, zakładów kształcenia nauczycieli i studenci innych uczelni, zamieszkali poza rejonem działania Biblioteki, które podpisały z Biblioteką umowę o warunkach wypożyczania książek;

4) inni czytelnicy.

4. Zasady korzystania ze zbiorów, dostępu do zasobów Internetu, prawa i obowiązki użytkowników Biblioteki, określają odpowiednie regulaminy.

5. Biblioteka pobiera opłaty za:

1) usługi reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne;

2) niezwrócone w terminie książki i inne materiały biblioteczne;

3) koszty upomnień;

4) uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie książek i innych materiałów bibliotecznych;

5) za wydanie karty czytelnika;

6) wydanie duplikatu karty czytelnika.

6. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 5 regulują odpowiednie regulaminy: Wypożyczalni i Czytelni.

 

ZADANIA WYDZIAŁÓW

§ 17

1. Wydział Gromadzenia i Opracowania:

1) gromadzenie i opracowanie bieżące i retrospektywne zbiorów;

2) prowadzenie dokumentacji wpływów i ubytków;

3) selekcja i ubytkowanie, skontrum zbiorów;

4) prowadzenie i melioracja komputerowej bazy danych;

5) popularyzowanie nabytków Biblioteki;

6) tworzenie słownika haseł przedmiotowych zgodnie z JHP BP;

7) prowadzenie wspomagania szkół i placówek;

8) prowadzenie wspomagania bibliotek szkolnych;

9) prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli;

10) sporządzanie sprawozdań;

11) współpraca z bibliotekami pedagogicznymi, informatykami oraz programistami systemu w zakresie prawidłowej pracy w zautomatyzowanym systemie.

2. Wydział Informacyjno - Bibliograficzny i Czytelnia:

1) prowadzenie prenumeraty i akcesji wydawnictw ciągłych;

2) tworzenie i modyfikowanie elektronicznej bazy BIBLIOGRAFIA, zawierającej opisy z czasopism i wydawnictw zbiorowych;

3) sporządzanie zestawień bibliograficznych;

4) udzielanie informacji katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych;

5) promowanie zbiorów i usług Biblioteki w środowisku oświatowym, lokalnym i regionie oraz na stronie internetowej Biblioteki;

6) oferowanie nowoczesnych nośników i źródeł informacji, kształcenie użytkowników Czytelni w zakresie przetwarzania informacji;

7) świadczenie usług kserograficznych;

8) obsługa użytkowników Czytelni i prowadzenie statystyk związanych z:

a) udostępnianiem księgozbioru Czytelni i materiałów bibliograficznych;

b) udzielaniem informacji katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych;

9) prowadzenie lekcji bibliotecznych dla uczniów oraz szkolenie studentów w zakresie korzystania z usług Biblioteki.

10) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek;

11) organizowanie i prowadzenie wspomagania bibliotek szkolnych;

12) sporządzanie sprawozdań;

13) prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

3.Wypożyczalnia:

1) udzielanie informacji o zbiorach i aparacie informacyjnym;

2) dbałość o stan techniczny i aktualność zbiorów, ustawienie w magazynach i ich zabezpieczenie;

3) udostępnianie księgozbioru zgodnie z regulaminem;

4) rejestracja czytelników w systemie komputerowym;

5) prowadzenie statystyki związanej z obsługą czytelników;

6) kształcenie użytkowników w zakresie wyszukiwania i przetwarzania informacji;

7) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek;

8) organizowanie i prowadzenie wspomagania bibliotek szkolnych;

9) sporządzanie sprawozdań.

§ 18


1. Struktura organizacyjna Biblioteki stanowi załącznik nr 1 do Statutu.


2. Szczegółową organizację działania Biblioteki określa arkusz organizacji Biblioteki na dany rok szkolny.

 

ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

§ 19


1. W Bibliotece tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

1) dyrektor Biblioteki;

2) kierownik Wydziału;

3) kierownik Filii.

§ 20

1. Zadania kierownika Filii:

1) opracowuje plan pracy Filii w oparciu o program rozwoju Biblioteki, sporządza sprawozdania z działalności placówki;

2) organizuje pracę Filii stawiając na pierwszym planie dobro czytelników;

3) decyduje o doborze księgozbioru i dokonuje zakupów nowości;

4) ustala przydział zadań, nadzoruje ich realizację, ustala harmonogramy dyżurów oraz prowadzi ewidencję wykonanych prac przez poszczególnych pracowników Filii;

5) odpowiada za dyscyplinę pracy pracowników Filii i jest ich bezpośrednim zwierzchnikiem;

6) uzgadnia z Dyrektorem wydatki finansowe i aprobuje dokumenty finansowe pod względem merytorycznym;

7) troszczy się i zabiega o stworzenie Bibliotece jak najlepszych warunkówlokalowych;

8) nawiązuje i utrzymuje współpracę z lokalnymi samorządami, instytucjami kulturalno- oświatowymi i szkołami;

9) koordynuje prace wykonywane przez pracowników, a wynikające z planu pracy Biblioteki;

10) wnioskuje do Dyrektora Biblioteki w sprawach pracowniczych;

11) organizuje i prowadzi wspomaganie szkół i placówek;

12) organizuje i prowadzi wspomaganie bibliotek szkolnych;

13) uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę.

§ 21

1. Zadania kierownika Wydziału:

1) planuje i nadzoruje pracę wydziału oraz sporządza sprawozdania z jego działalności;

2) organizuje i kieruje pracą zespołu pracowników, ustala podział pracy i zakres obowiązków służbowych;

3) współpracuje z wydziałami i filiami w zakresie realizacji zadań strategicznych Biblioteki;

4) wnioskuje do dyrektora w sprawach pracowniczych.

§ 22

1. Główny Księgowy prowadzi obsługę finansowo - księgową Biblioteki i jej Filii i ponosi odpowiedzialność służbową przed Dyrektorem Biblioteki;

2. Do obowiązków i uprawnień Głównego Księgowego należy obsługa księgowa Biblioteki i Filii poprzez:

1) planowanie, organizowanie i kierowanie pracą Działu Finansowo - Księgowego Biblioteki w celu terminowego i zgodnego z przepisami wykonywania zadań;

2) prowadzenie rachunkowości jednostki - zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

3) prowadzenie gospodarki finansowej biblioteki - zgodnie z obowiązującymi zasadami;

4) analiza wykonywania środków przydzielonych z budżetu i innych będących w dyspozycji Dyrektora Biblioteki;

5) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków;

b) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych Biblioteki oraz ich zmian;

6) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Biblioteki dotyczących prowadzenia rachunkowości;

7) opracowywanie rocznego projektu budżetu i czuwanie nad planowym jego wykonaniem;

8) czuwanie nad prawidłowością załatwienia całości spraw bankowych Biblioteki jako jednostki budżetowej;

9) przedkładanie Dyrektorowi Biblioteki informacji o realizacji budżetu;

10) przestrzeganie zasad prowadzenia ewidencji środków trwałych dla potrzeb naliczania umorzeń ich wartości;

11) sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych i statystycznych;

12) sprawowanie ogólnego nadzoru w zakresie przestrzegania zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych na roboty, dostawy oraz wykonywanie usług;

13) kierowanie pracą podległych pracowników oraz pełnienie nadzoru i udzielanie instruktażu;

14) przestrzeganie zasady odmawiania podpisu w przypadku nierzetelnego dokumentu i nielegalnej operacji gospodarczej nie mającej pokrycia w budżecie lub planie finansowym;

15) nadzór nad sporządzaniem miesięcznych rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym;

16) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń w celu wystawienia dokumentów z różnych lat do spraw emerytalno - rentowych;

17) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Biblioteki;

3. Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność służbową przed Dyrektorem Biblioteki.

§ 23

1. W Bibliotece zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi.

2. Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa z ust. 1 określają odrębne przepisy.

§ 24

1. Prawa i obowiązki nauczycieli określają przepisy ustaw i akty wykonawcze wydane na ich podstawie, a w szczególności ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

2. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz współuczestniczenie w realizacji planu pracy Biblioteki.

3. Do zadań nauczyciela - bibliotekarza należy w szczególności:

1) stwarzanie użytkownikom Biblioteki najkorzystniejszych warunków dostępu do poszukiwanej literatury i informacji poprzez:

a) dbałość o prawidłową strukturę i dobór kupowanej literatury oraz tytułów prenumerowanych czasopism;

b) udzielanie porad i informacji katalogowych, bibliograficznych i bibliotecznych na podstawie warsztatu służby informacyjno - bibliograficznej (katalogi, bazy komputerowe, księgozbiór podręczny);

c) stwarzanie atmosfery życzliwości i gotowości niesienia merytorycznej pomocy użytkownikom biblioteki;

d) promowanie Biblioteki i jej usług poprzez organizowanie ekspozycji książek i czasopism w formie wystaw tematycznych, wystawek nowości wydawniczych itp. a także spotkań i zajęć dydaktycznych dla nauczycieli, uczniów i studentów;

e) współpracę ze szkołami, uczelniami i instytucjami zajmującymi się problemami oświatowymi;

f) promowanie rozwiązań innowacyjnych, mających na celu doskonalenie form i metod pracy Biblioteki na rzecz ich użytkowników;

2) udział w kształceniu i doskonaleniu kadr nauczycieli - bibliotekarzy oraz w przygotowaniu uczniów i studentów do korzystania z informacji poprzez:

a) prowadzenie wspomagania szkół, placówek i bibliotek szkolnych;

b) prowadzenie zajęć dydaktycznych na rzecz studentów bibliotekoznawstwa oraz uczniów;

c) udzielanie pomocy i instruktażu nauczycielom - bibliotekarzom szkolnym i pedagogicznym;

d) wykonywanie zadań związanych z programem praktyk wakacyjnych studentów bibliotekoznawstwa;

3) prowadzenie dokumentacji związanej z gromadzeniem księgozbioru i prenumeratą czasopism (inwentarze, rejestr ubytków, kartoteki zakupu, akcesja czasopism itp.);

4) opracowywanie rzeczowe i alfabetyczne zbiorów;

5) wzbogacanie warsztatu informacyjno - bibliograficznego oraz tworzenie komputerowych baz danych;

6) pełnienie dyżurów w Wypożyczalni, Czytelni i Informacji; udostępnianie czytelnikom zbiorów zgodnie z regulaminami;

7) nadzór nad prawidłową organizacją (układem) zbiorów w magazynach i ich zabezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami;

8) egzekwowanie od czytelników postanowień regulaminów udostępniania zbiorów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pobieranie opłat za przetrzymywanie zbiorów ponad ustalony termin;

9) bieżące śledzenie postępów wiedzy z dziedziny pedagogiki ogólnej i bibliotekoznawstwa poprzez czytanie literatury przedmiotowej;

10) bieżąca znajomość nabytków Biblioteki i szybkie reagowanie na potrzeby czytelników w zakresie poszukiwanych źródeł informacji;

11) systematyczne doskonalenie umiejętności i uzupełnianie kwalifikacji poprzez samokształcenie i udział w zorganizowanych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

4. Do zadań nauczyciela-bibliotekarza systemowego należy w szczególności:

1) kontrola i merytoryczna analiza pracy systemu PROLIB;

2) informowanie pracowników o wszystkich zmianach i ustaleniach dotyczących wprowadzania danych w systemie;

3) uzgadnianie z administratorem propozycji zmian w poszczególnych modułach systemu;

4) współpraca z bibliotekami pedagogicznymi woj. podkarpackiego w celu utrzymania spójności baz danych.

5. Szczegółowe zakresy obowiązków służbowych nauczycieli ustala dyrektor Biblioteki.

§ 25

1. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy w szczególności:

1) prowadzenie obsługi technicznej i administracyjnej Biblioteki;

2) prowadzenie kasy, spraw kadrowych i socjalnych pracowników Biblioteki.

2. Do zadań pracowników obsługi należy utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach Biblioteki oraz bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu bibliotecznego.

§ 26

1. Do obowiązków i uprawnień wszystkich pracowników Biblioteki należy:

1) znajomość i przestrzeganie przepisów prawnych i zarządzeń wewnętrznych w zakresie wykonywanej pracy;

2) wykonywanie poleceń przełożonych;

3) przestrzeganie obiegu dokumentów;

4) przestrzeganie porządku, przepisów ppoż. oraz bhp;

5) przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej;

6) przestrzeganie dyscypliny pracy;

7) rzetelne i terminowe realizowanie powierzonych zadań;

8) dbałość o mienie Biblioteki - troska o zbiory, wyposażenie i sprzęt.

2. Pracownicy mają prawo zgłaszania uwag, propozycji i wniosków zmierzających do uprawnienia realizacji zadań i poprawy organizacji pracy.

3. Pracownicy w zakresie wykonywanych zadań ponoszą odpowiedzialność służbową przed bezpośrednim przełożonym.

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

§ 27

1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory we wszystkie dni oprócz śród, niedziel i świąt w następujących godzinach:

a) Przemyśl

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek

900 - 1745

sobota

900 - 1300

b) Filia Jarosław

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek

900 - 1700

sobota

900 - 1300

c) Filia Lubaczów

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek

900 - 1700

sobota

900 - 1300

d) Filia Przeworsk

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek

900 - 1700

sobota

900 - 1300

2.Środa jest dniem przeznaczonym na prace wewnętrzne Biblioteki, organizowanie seminariów, konferencji, form doskonalenia i szkolenia pracowników.

3.Dyrektor Biblioteki, na uzasadniony wniosek kierownika Filii lub wydziału udostępniającego zbiory może wyrazić zgodę na pracę Biblioteki w innych godzinach.

4.Filia lub wydziały udostępniania mogą być zamknięte dla czytelników w sytuacjach wyjątkowych po uzgodnieniu z Dyrektorem.

 

WARUNKI I SPOSÓB TWORZENIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI

§ 28

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu gromadzi książki, czasopisma, inne druki oraz zapisy obrazu i dźwięki pod kątem potrzeb jej użytkowników; a w szczególności:

1) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych;

2) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania;

3) literaturę piękną, a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;

4) piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;

5) podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wychowania przedszkolnego;

6) materiały informacyjne o kierunkach realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz o wprowadzanych zmianach w systemie oświaty:

7) materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

8) materiały, w tym literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanej z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

9) materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu.

2. Biblioteka powiększa swoje zasoby poprzez:

1) zakupy ze środków budżetowych i ofiarodawców;

2) dary od wydawców, księgarń, czytelników;

3) przyjmowanie książek w zamian za zagubione.

3.Przy powiększaniu zbiorów Biblioteka kieruje się jej profilem, potrzebami użytkowników i liczbą wypożyczeń.

4. Biblioteka prowadzi księgi inwentarzowe:

1) książek

2) broszur;

3) czasopism;

4) kaset video;

5) druków muzycznych;

6) kartografii;

7) rękopisów;

8) zbiorów specjalnych (CD, DVD ).

5. Biblioteka prowadzi ewidencję zbiorów zgodnie z zasadami ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. 2008 Nr 205, poz. 1283.).

 

WARUNKI I SPOSÓB SELEKCJONOWANIA I OCHRONY ZBIORÓW

§ 29

1. Biblioteka planuje i przeprowadza selekcje zbiorów pod kątem aktualności, poczytności i stanu technicznego oraz na bieżąco podczas wprowadzania ich do baz komputerowych.

2. Biblioteka przeprowadza skontrum materiałów bibliotecznych w zależności od liczby zbiorów:

a) co najmniej raz na 10 lat w przypadku, gdy zbiory nie przekraczają 100 000 jednostek;

b) w sposób ciągły, gdy zbiory przekraczają 100 000 jednostek.

 

ZASADY FINANSOWANIA BIBLIOTEKI

§ 30

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu działa w formie jednostki budżetowej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

1. Zmiany statutu przygotowuje oraz uchwala Rada Pedagogiczna z inicjatywy Dyrektora lub organu prowadzącego i sprawującego nadzór.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 przesyłane są do wiadomości organu prowadzącemu celem sprawdzenia zgodności z prawem.

3. Statut uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 15.10.2014 r. i przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 3/2014.

4. Statut wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2014 roku.

5. Traci moc Statut z dnia 18.12.2003 r.ANEKS NR 1
Do Statutu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu
im. J. G. Pawlikowskiego
z dnia 28.06. 2017 roku

W związku z Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 4/2017 z dnia 28.06.2017 roku dotyczącej zmian w Statucie PBW w Przemyślu, do Statutu wprowadza się następujące zmiany:

  1. W rozdziale „Organizacja Biblioteki”

· § 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie : Biblioteka pobiera opłaty za:
1) usługi reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne;
2) niezwrócone w terminie książki i materiały biblioteczne;
3) uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie książek i innych materiałów bibliotecznych;
4) opłaty pocztowe;


ANEKS NR 2
do Statutu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu
z dnia 12.09.2018 roku

W związku z Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 3/2018 z dnia 12.09.2018 roku dotyczącej zmian w Statucie PBW w Przemyślu, wprowadza się do Statutu następujące zmiany:

  1. W rozdziale „Organy Biblioteki”

· § 11 ust. 11 otrzymuje brzmienie: realizuje zadania obronne, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej
· § 11 dodaje się ust. 12, który otrzymuje brzmienie: realizuje sprawy z zakresu ochrony informacji niejawnych

  1. Zmianie ulega załącznik nr 1 do § 18 ust.


Schemat organizacyjny Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu


Schemat organizacyjny

Autor: Administrator