Statut

O bibliotece

 

STATUT

PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ

IM. JÓZEFA GWALBERTA PAWLIKOWSKIEGO W PRZEMYŚLU

PRZY PODKARPACKIM ZESPOLE PLACÓWEK WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE

 

 

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1.        Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu, zwana dalej „Biblioteką” jest placówką publiczną, o której mowa w art. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe.

2.        Biblioteka wchodzi w skład Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

3.        Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o Dyrektorze lub Dyrektorze Biblioteki rozumie się przez to Dyrektora PZPW.

 

 

§ 2

 

1.        Siedzibą Biblioteki jest Przemyśl, ulica Śnigurskiego 10 i 12.

2.        Biblioteka posiada Filie, które noszą nazwy:

1)   Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Jarosławiu, Os. im. Armii Krajowej 21;

2)   Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Lubaczowie, ul. Rynek 25;

3)   Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku, ul. Jagiellońska 16.

3.        Nazwa jest używana przez Bibliotekę i Filie na tablicach informacyjnych, dokumentach i pieczęciach w pełnym brzmieniu.

 

§ 3

 

Organem prowadzącym Bibliotekę jest Samorząd Województwa Podkarpackiego.

 

§ 4

 

Nadzór pedagogiczny nad Biblioteką sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

 

§ 5

 

Biblioteka obejmuje zasięgiem swojej działalności obszar województwa podkarpackiego.

 

Rozdział 2

CELE I ZADANIA

 

§ 6

 

1.        Biblioteka jest placówką oświatową, w szczególności służącą wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół w tym bibliotek szkolnych oraz innych placówek, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

2.        Wszystkim zainteresowanym problematyką oświaty i wychowania Biblioteka stwarza warunki do kształcenia, samokształcenia i doskonalenia zawodowego oraz zapewnia dostęp do wiedzy i informacji.

 

§ 7

 

1.        Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1)        gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych;

2)        ochrona i przechowywanie zbiorów rozumiane jako zapewnienie odpowiednich warunków i zabezpieczeń;

3)        udostępnianie materiałów bibliotecznych prezencyjnie, na zewnątrz oraz drogą wypożyczeń międzybibliotecznych. Szczegółowe zasady określa regulamin udostępniania zbiorów;

4)        organizowanie i prowadzenie wspomagania:

a)   szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,

b)   bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką;

5)        prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej;

6)        inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej;

7)        współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

2.        Biblioteka może ponadto:

1)        prowadzić działalność wydawniczą;

2)        organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie;

3)        współpracować z innymi instytucjami oświatowymi, bibliotekami, szkołami wyższymi oraz instytucjami kultury, stowarzyszeniami i fundacjami.

 

Rozdział 3

ORGANY BIBLIOTEKI

 

§ 8

 

Organami Biblioteki są:

1)   Dyrektor;

2)   Rada Pedagogiczna.

 

§ 9

 

1.        Powierzenia i odwołania ze stanowiska Dyrektora Biblioteki dokonuje Zarząd Województwa Podkarpackiego.

2.        Dyrektor odpowiada za realizację zadań statutowych, poziom i jakość usług oraz rozwój Biblioteki w ramach posiadanych środków.

3.        Dyrektor Biblioteki w szczególności:

1)   kieruje działalnością Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz;

2)   organizuje i koordynuje pracą Biblioteki oraz sprawuje nadzór nad właściwym wypełnianiem obowiązków przez pracowników;

3)   przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Biblioteki;

4)   realizuje uchwały Rady Pedagogicznej Biblioteki podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5)   dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Biblioteki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

6)   organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Biblioteki;

7)   Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Bibliotece nauczycieli

i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje

w sprawach:

a)        zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Biblioteki;

b)        przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Biblioteki;

c)        występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Biblioteki;

d)        powoływania i odwoływania Wicedyrektora ds. PBW w Przemyślu, kierowników działów i filii po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.

4.        Do zadań Dyrektora należy ponadto:

1)   planowanie pracy: przygotowywanie planów pracy, programów rozwoju placówki, planów finansowych i innych;

2)   opracowywanie rocznych sprawozdań, ocen i analiz pracy;

3)   współpraca z lokalnymi władzami administracji państwowej i samorządowej, zakładami i instytucjami wspierającymi działalność Biblioteki;

4)   realizowanie zadań obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej;

5)   realizowanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych, w tym w zakresie ochrony informacji niejawnych.

5.        Dyrektor Biblioteki może upoważnić Wicedyrektora ds. PBW w Przemyślu oraz kierowników filii do załatwiania określonych spraw w jego imieniu. Upoważnienia nie ograniczają uprawnień Dyrektora Biblioteki do podejmowania rozstrzygnięć w zakresie spraw będących przedmiotem tych upoważnień.

6.    Dyrektor Biblioteki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną Biblioteki i zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.

 

§ 10

 

1.    Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem Biblioteki w zakresie realizacji jej statutowych zadań.

2.    W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni w Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, zwanym dalej PZPW.

3.    Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.

4.    Rada ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady są protokołowane.

5.    Do kompetencji stanowiących Rady należy:

1)        zatwierdzanie planów pracy i programów rozwoju Biblioteki;

2)        ustalanie organizacji wewnątrzbibliotecznego doskonalenia nauczycieli;

3)        podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Bibliotece;

4)        ustalanie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Biblioteką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Biblioteki.

6.    Rada opiniuje w szczególności:

1)        organizację pracy Biblioteki;

2)        wnioski dyrektora o przyznanie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla pracowników;

3)        regulaminy wewnętrzne Biblioteki;

4)        projekt planu finansowego Biblioteki;

5)        powierzenie stanowiska kierowniczego w Bibliotece i odwołanie z tego stanowiska;

6)        propozycje dyrektora Biblioteki w sprawach przydziału nauczycielom bibliotekarzom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

7.    Rada uchwala Statut Biblioteki i jego zmiany.

8.    Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

9.    Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady, które mogą naruszać dobro osobiste nauczycieli i innych pracowników Biblioteki.

 

§ 11

 

Organy Biblioteki mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach własnych.

 

Rozdział 4

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

 

§ 12

 

1.    W Bibliotece tworzy się działy i filie zapewniające realizację zadań statutowych i administracyjnych.

2.    Filie Biblioteki tworzy, przekształca i likwiduje Samorząd Województwa Podkarpackiego na wniosek Dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w ramach posiadanych środków.

3.    Działy tworzy, przekształca i likwiduje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i za zgodą organu prowadzącego.

4.    W Bibliotece tworzy się stanowiska kierownicze:

1)        Wicedyrektora ds. PBW w Przemyślu;

2)        Kierownika Filii;

3)        Kierownika Działu.

5.    Stanowiska te powierza i odwołuje z nich Dyrektor Biblioteki po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.

6.    Zakres odpowiedzialności i kompetencje osób zajmujących stanowiska kierownicze określa Dyrektor Biblioteki.

7.    Działy i Filie współpracują ze sobą w zakresie:

 1. kompleksowej automatyzacji procesów bibliotecznych;
 2. kreowania polityki gromadzenia i opracowania zbiorów;
  doboru i selekcji zbiorów w czytelni i wypożyczalni;
 3. przeprowadzania skontrum zbiorów;
 4. badania i zaspokajania potrzeb klientów;
 5. mierzenia jakości pracy i opracowywania programów rozwoju Biblioteki;
 6. promocji Biblioteki;
 7. wymiany doświadczeń i doskonalenia warsztatu pracy;
 8. doskonalenia zawodowego i pomocy bibliotekom szkolnym;
 9. organizowania i prowadzenia praktyk studenckich i przysposobienia bibliotecznego dla uczniów i studentów.

 

§ 13

 

1.      Szczegółową organizację Biblioteki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji opracowany przez dyrektora Biblioteki z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Biblioteki.

2.      Arkusz organizacji Biblioteki określa liczbę pracowników, w tym osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin pracy Biblioteki.

 

Rozdział 5

ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH BIBLIOTEKI

 

§ 14

 

Do zadań Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów należą:

       
 1. systematyczne monitorowanie rynku wydawniczego i potrzeb użytkowników Biblioteki;
 2. gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem Biblioteki oraz potrzebami użytkowników
 3. opracowywanie formalne i rzeczowe wydawnictw zwartych, ciągłych oraz zbiorów audiowizualnych (tworzenie bazy w systemie Prolib M21)
 4. prowadzenie ewidencji pozyskanych zbiorów bibliotecznych;
 5. selekcja zbiorów bibliotecznych we współpracy z działem udostępniania;
 6. prowadzenie ewidencji ubytków materiałów bibliotecznych;
 7. organizowanie i przeprowadzanie skontrum zbiorów we współpracy z działem udostępniania;
 8. prowadzenie i melioracja komputerowej bazy danych (rekordów opisów bibliograficznych i haseł w kartotekach wzorcowych);
 9. tworzenie i modyfikacja elektronicznej bazy Bibliografia;
 10. koordynowanie prac związanych z systemem bibliotecznym Prolib;
 11. popularyzowanie nabytków Biblioteki;
 12. współpraca z bibliotekami pedagogicznymi, informatykami w zakresie prawidłowej pracy w zautomatyzowanym systemie;
 13. prowadzenie wspomagania bibliotek szkolnych;
 14. sprawowanie opieki merytorycznej nad filiami;
 15. prowadzenie wspomagania szkół i placówek;
 16. sporządzanie sprawozdań.

 

§ 15

 

Do zadań Działu Udostępniania Zbiorów należą:

       
 1. rejestracja czytelników w systemie komputerowym;
 2. wypożyczanie i udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem;
 3. udostępnianie stanowisk komputerowych użytkownikom biblioteki;
 4. prowadzenie statystyki związanej z obsługą czytelników;
 5. kształcenie użytkowników w zakresie wyszukiwania i przetwarzania informacji;
 6. udzielanie informacji katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych;
 7. wspomaganie oraz wspieranie szkół i placówek;
 8. prowadzenie prenumeraty i kontroli wpływów wydawnictw ciągłych;
 9. prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
 10. promowanie zbiorów i usług Biblioteki;
 11. przechowywanie i zabezpieczanie zbiorów oraz dbałość o ich stan techniczny;
 12. współpraca z bibliotekami pedagogicznymi, informatykami w zakresie prawidłowej pracy w zautomatyzowanym systemie;
 13. świadczenie usług reprograficznych;
 14. przeprowadzanie selekcji i ubytkowania zbiorów (we współpracy z działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów);
 15. organizowanie i przeprowadzanie skontrum zbiorów (we współpracy z działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów);
 16. tworzenie i modyfikowanie elektronicznej bazy bibliografii (we współpracy z działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów);
 17. sporządzanie sprawozdań.

 

§ 16

 

Do zadań Filii Biblioteki należy w szczególności:

1)        gromadzenie i opracowywanie zbiorów;

2)        prowadzenie dokumentacji wpływów i ubytków;

3)        selekcja i ubytkowanie, skontrum zbiorów;

4)        udzielanie informacji katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych;

5)        rejestracja czytelników w systemie komputerowym;

6)        prowadzenie statystyki związanej z obsługą czytelników;

7)        prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

8)        wypożyczanie i udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem;

9)        promowanie zbiorów i usług w środowisku lokalnym;

10)    kształcenie użytkowników w zakresie wyszukiwania i przetwarzania informacji;

11)    prowadzenie wspomagania szkół i placówek oświatowych;

12)    sporządzanie sprawozdań

 

§ 17

 

Do zakresu działań Zespołu Pracowników Administracyjno - Obsługowych należy:

1)        prowadzenie sekretariatu Biblioteki oraz wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z jego funkcjonowaniem;

2)        organizowanie i nadzorowanie prawidłowego obiegu i przechowywania dokumentów;

3)        prowadzenie Składnicy akt;

4)        obsługa interesantów z zewnątrz;

5)        prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań inwestycyjnych;

6)        planowanie bieżących potrzeb remontowych oraz nadzorowanie ich realizacji;

7)        prowadzenie spraw związanych z bazą lokalową placówek Biblioteki;

8)        przygotowywanie działań wynikających z zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych;

9)        organizacja bieżącej konserwacji maszyn, urządzeń i sprzętu;

10)    prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami i mieniem ruchomym;

11)    sprzątanie pomieszczeń;

12)    prowadzenie sprawozdawczości.

 

Rozdział 6

PRACOWNICY BIBLIOTEKI

 

§ 18

 

1.    W Bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze.

2.    Prawa i obowiązki nauczycieli określają przepisy ustaw i akty wykonawcze wydane na ich podstawie, a w szczególności ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

3.    Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza należy realizacja celów i zadań Biblioteki wymienionych w § 7 Statutu, w szczególności:

1)        stwarzanie użytkownikom Biblioteki najkorzystniejszych warunków dostępu do poszukiwanej literatury i informacji, w atmosferze życzliwości i gotowości niesienia pomocy merytorycznej;

2)        bieżąca znajomość nabytków Biblioteki i szybkie reagowanie na potrzeby czytelników w zakresie poszukiwanych źródeł informacji;

3)        udział w kształceniu i doskonaleniu kadry nauczycieli-bibliotekarzy oraz w przygotowaniu uczniów i studentów do korzystania z informacji;

4)        bieżące śledzenie postępów wiedzy z dziedziny pedagogiki ogólnej i bibliotekoznawstwa poprzez czytanie literatury przedmiotowej;

5)        prowadzenie dokumentacji i statystyki związanej z wykonywaną pracą;

6)        promowanie Biblioteki i jej usług.

 

§ 19

 

 1. W Bibliotece zatrudniani są również pracownicy administracji i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

 

§ 20

 

1. Do obowiązków wszystkich pracowników Biblioteki należy:
1) rzetelne i terminowe realizowanie powierzonych zadań;
2) dbałość o mienie Biblioteki - troska o zbiory, wyposażenie i sprzęt;
3) znajomość i przestrzeganie przepisów prawnych i zarządzeń wewnętrznych w zakresie wykonywanej pracy;
4) wykonywanie poleceń przełożonych;
5) przestrzeganie obiegu dokumentów;
6) przestrzeganie porządku, przepisów ppoż. oraz bhp;
7) przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej;
8) przestrzeganie dyscypliny pracy.
 1. Pracownicy mają prawo zgłaszania uwag, propozycji i wniosków zmierzających do usprawnienia realizacji zadań i poprawy organizacji pracy.
 2. Pracownicy w zakresie wykonywanych zadań ponoszą odpowiedzialność służbową przed bezpośrednim przełożonym.

 

Rozdział 7

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

 

§ 21

 

1.    Biblioteka działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

2.    Biblioteka pracuje we wszystkie dni tygodnia oprócz niedziel i świąt.

3.    Biblioteka udostępnia swoje zbiory:

 •      od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 18.00
 •      w soboty 8.00 – 15.00

4.    Filie Biblioteki otwarte są w dni i godziny ustalone przez Wicedyrektora ds. Biblioteki.

 

Rozdział 8

WARUNKI I SPOSÓB TWORZENIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI

 

§ 22

 

1.    Biblioteka gromadzi książki, czasopisma oraz zbiory specjalne pod kątem potrzeb jej użytkowników.

2.    Przy powiększaniu zbiorów Biblioteka kieruje się jej profilem, potrzebami użytkowników i liczbą wypożyczeń.

3.    Biblioteka powiększa swoje zasoby poprzez:

1)        zakupy ze środków budżetowych i ofiarodawców;

2)        prenumeratę;

3)        dary od wydawców, księgarń i czytelników;

4)        przyjmowanie w zamian za zbiory zagubione lub zniszczone;

4.    Zbiory Biblioteki tworzą dokumenty piśmiennicze, zapisy obrazu i dźwięku oraz zbiory multimedialne, obejmujące w szczególności:

1)        literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych;

2)        publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania;

3)        literaturę piękną, a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;

4)        piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;

5)        podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wychowania przedszkolnego;

6)        materiały informacyjne o kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa oraz zmianach w systemie oświaty;

7)        materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

8)        materiały, w tym literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanej z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5.    Biblioteka prowadzi ewidencję zbiorów zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych.

 

§ 23

 

1.    Biblioteka planuje i przeprowadza selekcje zbiorów pod kątem aktualności, poczytności i stanu technicznego oraz na bieżąco podczas wprowadzania ich do baz komputerowych.

2.    Biblioteka przeprowadza skontrum materiałów bibliotecznych zgodnie z przyjętymi zasadami.

 

Rozdział 9

OPŁATY POBIERANE PRZEZ BIBLIOTEKĘ

 

§ 24

 

Biblioteka może pobierać następujące opłaty:

 1. za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
 2. za wypożyczenie materiałów audiowizualnych,
 3. w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
 4. za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
 5. za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych,
 6. z wpływów ze świadczonych usług kserograficznych,
 7. opłat za wydruki komputerowe,
 8. za wydanie karty bibliotecznej,
 9. za wysłanie kserokopii lub materiałów bibliotecznych do czytelnika w ramach e-usług świadczonych w ramach projektu „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne”, w tym:
 • opłata za usługę pocztową lub kurierską,
 • opłata za kopertę (paczkę, opakowanie).

 

 

Rozdział 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 25

 

1.    Zmiany statutu dokonywane są uchwałą Rady Pedagogicznej.

2.    Statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30 października 2023 r.

3.    Statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2023 r.

Autor: Administrator