Podsu­mo­wa­nie Prze­glądu Twór­czo­ści Pla­stycz­nej Dzieci poświę­co­nego Astrid Lind­gren w jaro­sław­skiej filii PBW w Prze­my­ślu.

Jarosław

14 listo­pada minęła 113 rocz­nica uro­dzin Astrid Lind­gren. Dla uczcze­nia pamięci tej wybit­nej autorki jaro­sław­ska filia zapro­siła szkoły podstwowe z terenu Mia­sta i Powiatu Jaro­sław­skiego do wzię­cia udziału w Prze­glą­dzie Twór­czo­ści Pla­stycz­nej Dzieci. Naszą Inicjatywę skierowaliśmy do uczniów klas IV-VIII. Tema­tem pracy pla­stycz­nej było nawiązanie do dzieł literackich uko­cha­nej na całym świe­cie, nie tylko przez dzieci szwedz­kiej pisarki.
Celem prze­glądu było: przy­po­mnie­nie osoby i twór­czo­ści pisarki Astrid Lind­gren, zachę­ce­nie dzieci i mło­dzieży do wypo­wie­dzi pla­stycz­nej, popula­ry­za­cja lite­ra­tury dla dzieci i mło­dzieży oraz jej walo­rów kształ­cą­cych, este­tycz­nych, wycho­waw­czych, a także stwo­rze­nie uczniom możliwo­ści roz­wi­ja­nia zain­te­re­so­wań lite­rac­kich – kształ­to­wa­nie kul­tury i aktyw­no­ści czy­tel­ni­czej.

Nagrody otrzymują:
  • Marysia Fijałkowska, kl. IV Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku
  • Laura Piś, kl. IV Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku
  • Martyna Blacharska, kl. VIII Szkoła Podstawowa im. ks. J. Radochońskiego w Wierzbnej
  • Laura Koszła, kl. VII Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Wietlinie
  • Oliwia Jurkiewicz, kl. VII Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Wietlinie
  • Victoria Derewońko, kl. VII Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Wietlinie
Gratulujemy autor­kom.

Dzię­ku­jemy rodzi­com i nauczy­cie­lom za życzliwą współpracę i za pomoc w przygotowaniu pięknych prac.
Dyplomy i nagrody wraz z podziękowaniami dla nauczycielek zostaną przesłane na adresy szkół.

Zapra­szamy także do zapo­zna­nia się z wyni­kami ogło­szo­nej przez biblio­tekę w Jaro­sła­wiu ankiety, gdzie można było oddać swój głos na ulubionego boha­tera ksią­żek Astrid Lind­gren.

Zachęcamy także do skorzystania z zesta­wie­nia biblio­gra­ficz­nego pt. Astrid Lind­gren 1907-2002 w 113 rocz­nicę uro­dzin, zamieszczonego w zakładce zestawienia bibliograficzne na stronie www PBW w Przemyślu.


Autor: Dorota Grząba