Jubileuszowe XXX Forum Nauczycieli Bibliotekarzy - relacja

Przemyśl

Już od 18 lat Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu organizuje spotkania bibliotekarzy szkolnych miast i powiatów z rejonu oddziaływania placówki w ramach tzw. Forum Nauczycieli Bibliotekarzy. Formuła ta została zainaugurowana 26.10.2005 roku /I Forum nt. Rola biblioteki we współczesnej szkole/.
 
Wszystkim formom (konferencje, szkolenia, warsztaty), organizowanym w ramach Forum, przyświeca myśl dr Jadwigi Andrzejewskiej – bibliotekoznawcy, specjalisty bibliotekarstwa szkolnego i pedagogicznego: Bez porządnej biblioteki w porządnej nowoczesnej szkole uczyć się nie da. Biblioteka szkolna nie osiągnie swych celów bez pomocy biblioteki pedagogicznej – bazy doskonalenia oraz kształcenia nauczycieli i nauczycieli bibliotekarzy. Celem Forum jest więc integracja środowiska bibliotekarzy bibliotek szkolnych wokół idei doskonalenia zawodowego, podnoszenia efektywności pracy oraz wspierania pracy zawodowej nastawionej na jakość, ustawiczne podnoszenie poziomu umiejętności i aktualizację wiedzy (wynikająca ze zmian, trendów zachodzących w edukacji).
 
Dotychczasowe Fora poświęcone były różnorodnej tematyce zawodowej m.in.: - roli biblioteki we współczesnej szkole, - innowacjom w pracy nauczyciela bibliotekarza, - zmianom w opracowaniu rzeczowym i porządkowaniu katalogów (UKD), - nowym źródłom informacji (biblioteki cyfrowe, serwisy i portale internetowe), - wypaleniu zawodowemu nauczycieli bibliotekarzy, - nowym technologiom w bibliotece (zasoby cyfrowe i usługi online dla użytkowników). Tematy spotkań dobierane były tak, aby każdy bibliotekarz znalazł inspirację do działania, nowe pomysły i rozwiązania.
 
Wykładowcami oraz szkoleniowcami spotkań w ramach Forum byli m.in.: - przedstawiciele środowiska akademickiego wiodących uczelni w Polsce; - reprezentanci fundacji, poradni, instytutów; - konsultanci ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz nauczyciele bibliotekarze z bibliotek pedagogicznych, publicznych i szkolnych.
 
1 lutego 2023 roku odbyło się jubileuszowe XXX Forum Nauczycieli Bibliotekarzy.
 
Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli:

Marszałek Województwa Podkarpackiego
Podkarpacki Kurator Oświaty
Prezydent Miasta Przemyśla
Starosta Przemyski

Wzięło w nim udział około 60 nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych województwa podkarpackiego oraz honorowi goście – przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych: Bernadeta Jasińska - Kierownik przemyskiego oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Romualda Wojnar - Wicedyrektor ds. PBW w Krośnie, Zbigniew Hamielec - Wicedyrektor PCEN ds. Oddziału w Przemyślu, Aneta Pacuła reprezentująca Wojciecha Bakuna - Prezydenta Miasta Przemyśla oraz w zastępstwie za Jana Pączka  Starostę Przemyskiego - Monika Paczkowska, pracownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji.
 
Podczas jubileuszowego Forum odbyła się konferencja, której tematem wiodącym była neurodydaktyka – dyscyplina naukowa zwana nauczaniem przyjaznym mózgowi czy edukacją z wyobraźnią.

Głównym prelegentem spotkania była Dorota Mech – Kuchcińska, nauczyciel konsultant PCEN w Rzeszowie Oddział w Przemyślu, która wygłosiła wykład zatytułowany Neurodydaktyka… w bibliotece. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że neurodydaktyka postuluje sposób organizacji procesu dydaktycznego zgodny z naturalnymi preferencjami pracy ludzkiego mózgu. Bazuje na ciekawości poznawczej wykorzystując silne strony mózgu, łącząc wiedzę z emocjami, pozwalając na stawianie hipotez i samodzielne szukanie rozwiązań. Przybliżyła również prawdy i mity o funkcjonowaniu ludzkiego mózgu w świetle najnowszych badań. Mówiła o tym, co wspiera, a co hamuje naturalne procesy uczenia się (co lubi, czego nie lubi nasz mózg). Ponadto podkreśliła, że badania w dziedzinie neurologii dowodzą, iż MÓZG LUBI CZYTANIE. Przytaczała zalety wynikające z czytania, jak np.: stymuluje umysł, pogłębia wiedzę, wzbogaca słownictwo, zwiększa poziom IQ, poprawia pamięć, ćwiczy myślenie analityczne, opóźnia demencję i spowalnia rozwój choroby Alzheimera (zdiagnozowanie chorób otępiennych wśród regularnie czytających jest ponad dwukrotnie mniejsze), redukuje stres, wzmacnia wyobraźnię i empatię, wspomaga koncentrację. Wykład spotkał się z wielkim uznaniem ze strony słuchaczy, którzy po jego zakończeniu podkreślali profesjonalizm prowadzącej.
 
W kolejnym punkcie konferencji bibliotekarze bibliotek szkolnych zaprezentowali, w ramach przykładów dobrych praktyk, sposoby i możliwości wykorzystania osiągnięć neurodydaktyki w popularyzacji czytania wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Wystąpili: Agnieszka Dyrda i Edyta Szemlet - CKZiU Nr 1 w Przemyślu, Maciej Jagustyn - SP Nr 1 w Przemyślu, Tomasz Frankiewicz - SP w Hermanowicach oraz Krzysztof Kubaszek - SP Nr 7 i 9 w Jarosławiu.
 
Uczestnicy konferencji mogli obejrzeć również ekspozycję książek oraz artykułów z czasopism, z zasobów biblioteki, dobrane zgodnie z tematem konferencji.
 
Jako organizatorzy uważamy, że warto zwiększać świadomość nauczycieli w zakresie najnowszych osiągnięć naukowych, które szukają dobrych rozwiązań dla edukacji, ponieważ może to prowadzić do refleksji nad ich własnym warsztatem, a przez to do pozytywnych zmian w szkolnej codzienności. Ponadto powołując się na słowa Alberta Einsteina Nigdy niczego nie nauczyłem swoich uczniów. Stworzyłem im jedynie warunki, w których mogli się uczyć zachęcamy do zgłębiania wiedzy o neurodydaktyce, abyśmy rozwijając swoje pasje pedagogiczne stali się Einsteinami dla naszych uczniów.
 
W programie jubileuszowego spotkania nie mogło zabraknąć podsumowania działalności Forum Nauczycieli Bibliotekarzy w latach 2005-2023, którego dokonała Agnieszka Biedroń – nauczyciel bibliotekarz PBW w Przemyślu. Dopełnieniem prezentacji podsumowującej były relacje, refleksje, doświadczenia oraz spostrzeżenia bibliotekarzy szkolnych, którzy od lat współpracują z naszą placówką w ramach Forum: Danuta Bocheńska z ZSEiO w Przemyślu oraz Anna Szopa z I LO w Przemyślu.
 
Wyrażamy nadzieję na dalszą działalność Forum Nauczycieli Bibliotekarzy, kolejne spotkania w jego ramach z bibliotekarzami szkolnymi oraz, że wspólnie doczekamy kolejnych okrągłych jubileuszy. Już w najbliższej przyszłości planujemy zorganizować warsztaty poświęcone literaturze w nowoczesnym procesie edukacji, wychowania i terapii młodzieży. Ze swojej strony będziemy starać się nadążać za potrzebami szkoleniowymi nauczycieli bibliotekarzy, monitorować trendy i zmiany zachodzące w edukacji oraz zapraszać najlepszych ekspertów, szkoleniowców i doradców.
 
Na zakończenie serdecznie dziękujemy prelegentce oraz bibliotekarzom szkolnym, którzy wystąpili podczas XXX Forum Nauczycieli Bibliotekarzy. Dziękujemy za otwartość, gotowość współpracy oraz chęć wystąpienia.

Autor: Agnieszka Biedroń, Fot.: Mariusz Bąk