Dziecko niepełnosprawne w rodzinie

Zestawienia bibliograficzne

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2014
Zestawiła: Lilianna Żywutska

Dziecko niepełnosprawne w rodzinie
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1969 - 2014

Wydawnictwa zwarte:

 1. Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
  WP 102026
 2. Droga do samodzielności : jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności / Anna Izabela Brzezińska [i in.]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009.
  WP 100931
 3. Dziecko niepełnosprawne : rozwój i wychowanie / red. Elżbieta M. Minczakiewicz. - Kraków : "Impuls", 2003.
  CzP 376.2
 4. Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych : charisteria dla Profesora Janusza Homplewicza / pod red. Krystyny Barłóg. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007.
  WP 96310
 5. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie : praca zbiorowa / pod red. Ireny Obuchowskiej. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.
  WP 85764
 6. Dziecko niepełnosprawne w środowisku wiejskim / Franciszek Wojciechowski. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1993.
  WP 81391
 7. Funkcjonowanie psychospołeczne osób niepełnosprawnych umysłowo / Ryszard Kościelak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.
  WP 83940, WP 98667
 8. Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego : przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych / Jacek Kielin. - Wyd. [2], kolejne wznowienie. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, [2011].
  WP 103578
 9. Macierzyństwo wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / Małgorzata Karwowska. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2007.
  WP 96236
 10. Małżeństwo, rodzina, rozwód / red. Barbara M. Kaja. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2013.
  CzP 316
 11. Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka : (szkic monograficzny) / pod red. nauk. Adama Stankowskiego. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2008.
  WP 100149
 12. O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością? / red. nauk. Anna Jakoniuk-Diallo, Hanna Kubiak. - Warszawa : "Difin", 2010.
  WP 103177
 13. Opieka i wychowanie w rodzinie dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim / Alicja Kozubska. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2000.
  WP 88124
 14. Pełnienie ról rodzicielskich wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / Żaneta Stelter. - Warszawa : "Difin", 2013.
  WP 106806
 15. Pokochaj mnie mamo ! czyli Dwadzieścia dziewięć kroków do akceptacji niepełnosprawności dziecka / Grażyna Dryżałowska. - Warszawa : "Żak", 2008.
  WP 98968
 16. Pomoc dziecku upośledzonemu / Janet Carr ; il. Posy Simmonds ; [tł. z ang. Stanisław Nowak, Stanisław Stefan Nowak]. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1984.
  WP 65441, WP 65440, CzP 376-056.36
 17. Rewalidacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w rodzinie / red. nauk. Aleksander Hulek. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.
  WP 66582, CzP 376-056.262/-056.263
 18. Rodzeństwo osób z głębszą niepełnoprawnością intelektualną / Agnieszka Żyta. - Kraków : "Impuls", 2004.
  WP 89490
 19. Rodzice dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wobec sytuacji trudnych / Monika Parchomiuk. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.
  WP 94470
 20. Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju / Ewa Pisula. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2007.
  WP 95663
 21. Rodzina osób z niepełnosprawnością intelektualną wobec wyzwań współczesności : heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji / red. nauk. Agnieszka Żyta. - Toruń : "Akapit", 2010.
  WP 101611
 22. Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym : możliwości i ograniczenia rozwoju / red. nauk. Hanna Liberska. - Warszawa : "Difin", 2011.
  WP 105242
 23. Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością / pod red. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Gdańsk : "Harmonia", 2007.
  WP 97416
 24. Świat(y) "upośledzonego" macierzyństwa / Iwona Lindyberg. - Kraków : "Impuls", 2012.
  WP 106875
 25. Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo : książka dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Aleksandra Maciarz. - Warszawa : "Żak", 2009.
  CzP 37.018.1
 26. U źródeł rozwoju dziecka : o wspomaganiu rozwoju prawidłowego i zakłóconego : praca zbiorowa / pod red. Hanny Olechnowicz. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1988.
  WP 78224, WP 78223, WP 78222, CzP 37.015.3
 27. Uczeń z przewlekłą chorobą i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Kotta. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005.
  WP 92382, WP 92383, WP 92384, CzP 376.1/.34
 28. Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Zenony Gajdzicy i Anny Klinik. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004.
  WP 93103
 29. Wpływ postaw rodzicielskich na sytuację dzieci niepełnosprawnych : poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci upośledzonych umysłowo / Irena Grodzicka ; Centrum Doskonalenia Nauczycieli. - Warszawa : Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 1989.
  WP 8950/b
 30. Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej / Krystyna Barłóg. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008.
  WP 98809
 31. Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym : program rewalidacji indywidualnej / Mirosław Zalewski. - Toruń : "Akapit", 2011.
  WP 14818/b
 32. Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną : poradnik dla rodziców i terapeutów / Marta Wiśniewska. - Kraków : "Impuls", 2008.
  WP 99030
 33. Współczesne tendencje we wczesnej interwencji u dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych : perspektywa edukacyjna / Małgorzata Skórczyńska. - Kraków : "Impuls", 2006.
  WP 95724
 34. Wybrane aspekty dotyczące możliwości prowadzenia działań wspierających rozwój małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych oraz ich rodziny : (na podstawie założeń i efektów wdrażania pilotażu programu rządowego 2005-2007) / Teresa Serafin. - Kraków : "Impuls", 2012.
  WP 106898
 35. Wychowanie upośledzonego dziecka w warunkach domowych / Benjamin Spock, Marion O. Lerrigo ; [tł. Ewa Koch]. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1969.
  CzP 376-056.36
 36. Wypalanie się sił rodziców dzieci z niepełnosprawnością / Małgorzata Sekułowicz. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa, 2013.
  WP 106383

 

Artykuły z czasopism:

 1. Czas wolny rodziców wychowujących osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębszym / Dorota W. Chrzan // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 22-24
 2. Czynniki rodzinne warunkujące osiągnięcia szkolne dzieci niedosłyszących / Beata Boksa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 3, s. 52-57
 3. Doświadczanie „wspólnego świata" z dzieckiem niepełnosprawnym / Krystyna Majchrzak // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 9, s. 27-28
 4. Droga do samodzielności – rola rodziców / Małgorzata Rękosiewicz // Remedium. – 2011, nr 10, s. 24-25
 5. Dziecko niepełnosprawne intelektualnie / Agnieszka Masłowiecka //W: Dziecko : sukcesy i porażki. Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007. - S. 381-387, bibliogr.
 6. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie - sukcesy i porażki / Joanna Szymanowska //W: Dziecko : sukcesy i porażki. Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007. - S. 365-374, bibliogr.
 7. Edukacja dzieci niepełnosprawnych : debata publiczna IPiSS / Bożena Kołaczek // Polityka Społeczna. - 2012, nr 4, s. 36 – 39
 8. Edukacja i rozwój dziecka z upośledzeniem umysłowym w oczekiwaniach rodziców - pytania o cele perspektywiczne / Jolanta Baran //W: Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości : teoria i praktyka pedagogiczna. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2006. - S. 287-298
 9. Edukacja zdrowotna rodzin dzieci przewlekle chorych / Alina Dworak // Chowanna. – 2008, t. 2, s. 169-179
 10. Głuchota a zaburzenia zachowania dziecka : wyzwanie dla rodziców słyszących / Piotr Tomaszewski //W: Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdańsk : "Harmonia", 2007. - S. 7-30
 11. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z uszkodzonym narządem słuchu / Joanna Kosmalowa; Joanna Kobojka // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 3, s. 174-180
 12. Integracja wewnętrzna oraz stosunki międzyosobowe w rodzinach wychowujących dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Agnieszka Żyta // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 12, s, 13-17
 13. Jak matki spostrzegają swoje dzieci z autyzmem : jakościowa analiza wypowiedzi matek / Ewa Pisula ; Agnieszka Mazur //W: Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdańsk : "Harmonia", 2007. - S. 47-72
 14. Jeszcze o rodzicach dzieci niepełnosprawnych / Stanisław Turowski // Wychowanie na co dzień. - 2000, nr 12, s. 27-28
 15. Kompetencje społeczne rodzeństwa osób z autyzmem / Dorota Danielewicz, Jarosław Rola // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 1, s. 32-41
 16. Kryzys psychiczny rodziców w związku z pojawieniem się w rodzinie dziecka niepełnosprawnego / Mirosław Popielicki ; Iwona Zeman // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 1, s. 15-19
 17. Lęk i obciążenie stresem matek wychowujących dzieci niepełnosprawne / Iwona M. Marcysiak // Psychologia Wychowawcza. - 1999, nr 3, s. 260-264
 18. Macierzyństwo i ojcostwo rodziców dzieci niepełnosprawnych / Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 28-34
 19. Percepcja postaw rodzicielskich przez młodzież upośledzoną w stopniu lekkim i młodzież pełnosprawną / Renata Biernat // Szkołą Specjalna. - 2006, nr 1, s. 40-53
 20. Po narodzinach dziecka niepełnosprawnego / Agnieszka Kowalska // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 4, s. 30-32
 21. Poczucie powodzenia małżeństwa matek a ich percepcja udziału ojców w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym i w jego wychowaniu / Przemysław E. Kaniok // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 7/8, s. 18-22
 22. Poczucie samotności dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w zależności od postaw rodzicielskich / Andrzej Giryński // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 3-18
 23. Poczucie sensu życia u rodziców, a akceptacja niepełnosprawnego dziecka / Iwona Zeman // Psychologia Wychowawcza. - 1999, nr 4, s. 340-349
 24. Postrzeganie roli rodzica przez matki i ojców dzieci z zespołem Downa / Małgorzata Skórzyńska; Ludwika Sadowska // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 2, s. 67-75
 25. Potrzeby i kierunki wsparcia psychospołecznego rodzin dzieci z zespołem Downa w obliczu marginalizacji / Bassam Aouil, Anna Sajnóg //W: Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 242-265, bibliogr.
 26. Potrzeby wsparcia psychospołecznego matek wychowujących niepełnosprawne dzieci / Bassam Aouil //W: Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin. Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007. - S. 215-232, bibliogr.
 27. Praca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych / Małgorzata Urbanowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003,nr 5, s. 22-24
 28. Problemy niepełnosprawnych dzieci i ich rodziców / Irena Zientek // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 1997, nr 5, dod., s. 12-14
 29. Psychospołeczna sytuacja rodziny dziecka z autyzmem : etapy adaptacji do niepełnosprawności dziecka / Marta Pągowska // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 258-266
 30. Rewalidacja małego dziecka z wadą słuchu w rodzinie / Urszula Eckert // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 3, s. 173-176
 31. Rodzice dzieci autystycznych wobec sytuacji trudnych / Katarzyna Patyk // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2009, nr 7, s. 34-42
 32. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością – od biernej izolacji do czynnej subkultury / Agnieszka Żyta, Sylwia Nosarzewska // Wychowanie na co dzień. - 2001, nr 6, s.15-18
 33. Rodzicielstwo wspierane w sieci / Aneta Jarzębińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2014, nr 2, s. 43-50
 34. Rodzina w percepcji rodzeństwa osób z niepełnosprawnością intelektualną / Anita Wojciechowska ; Anna Cierpka //W: Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdańsk : "Harmonia", 2007. - S. 101-122
 35. Rodzina zastępcza z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną : studium przypadku / Katarzyna Ćwirynkało // Wychowanie na co Dzień. – 2013, nr 1/2, s. 9-16
 36. Rodzinne i społeczne zasoby w sytuacji choroby i niepełnosprawności dziecka / Joanna Szymanowska // Edukacja. – 2011, nr 3, s. 82-90
 37. Rola rodziców w terapi dziecka z autyzmem - w perspektywie podejścia behawioralnego / Monika Suchowierska //W: Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdańsk : "Harmonia", 2007. - S. 205-222
 38. Rola środowiska rodzinnego w funkcjonowaniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjno-wychowawczych / Magda Szul // Opieka Wychowanie Terapia. – 2008, nr 1/2, s. 8-9
 39. Rozwój językowy i poznawczy dzieci głuchych a strategie wychowawcze / Piotr Tomaszewski ; Marcin Bandurski //W: Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdańsk : "Harmonia", 2007. - S. 167-204
 40. Socjopedagogiczne aspekty współpracy pedagoga specjalnego z rodzicami dziecka upośledzonego / Maria Chodkowska // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 7, s. 3-9
 41. Stres rodzicielski związany z wychowywaniem dzieci autystycznych i z zespołem Downa / Ewa PISULA // Psychologia Wychowawcza. - 1993, nr 1, s. 44-52
 42. Środowisko rodzinne a nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży ( na przykładzie uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym) / Bogumiła Bobik // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 5, s. 373-380
 43. Stosunki emocjonalne w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie / Żaneta Stelter, Barbara Harwas-Napierała // Czasopismo Psychologiczne. - 2010, nr 2, s. 199 – 207
 44. Świadczenia pielęgnacyjne dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych – funkcje społeczne i ekonomiczne / Bożena Kołaczek // Polityka Społeczna. – 2014, nr 4, s. 21-27
 45. W jaki sposób wspierać dziecko z niepełnosprawnością na różnych etapach życia? / Jadwiga Kuczyńska- Kwapica // Szkołą specjalna. - 2007, nr 1, s. 10-20
 46. Wpływ niepełnosprawnego dziecka na funkcjonowanie rodziny ( z własnych obserwacji i doświadczeń) / Anna Perkiewicz // Wychowanie na co dzień. - 2002, nr 6, s. 16-18
 47. Współpraca z rodzicami w WWR / Ewa Kuliga // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 135 – 140
 48. Zespół wypalania się sił u rodziców dzieci niepełnosprawnych / Ewa Binięda // Wychowanie na co dzień. - 2000, nr 1-2, s. 15-18
 49. Znaczenie więzi emocjonalno-społecznych w tworzeniu macierzyństwa dla niepełnosprawnego dziecka / Aleksandra Maciarz / Szkoła Specjalna. - 2004, nr 2, s. 83-87

 

Autor: Lilianna Żywutska