Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w szkole. Cz. I

Zestawienia bibliograficzne

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia

Oprac. AGNIESZKA KORDYBACHA

 

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SZKOLE

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism za lata 2000 - 2011

WYDAWNICTWA ZWARTE:

 1. Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun ; przekł. Grażyna Skoczylas. - [Wyd. 2.]. - Poznań : Zysk i S-ka, 2010
  Lubaczów   WL 46834
 2. Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun ; przeł. [z ang.] Monika Hartman. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2006
  Przemyśl   WP 93614
 3. Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2006
  Przemyśl   WP 93783
 4. Diagnostyka edukacyjna : podręcznik akademicki / Bolesław Niemierko. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
  Przemyśl   CzP 37.012
 5. Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne / Barbara Skałbania. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2011
  Przemyśl   CzP 37.012
 6. Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2004
  Przemyśl   CzP 37.01
 7. Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : wybrane problemy i rozwiązania / Stanisława Włoch, Agnieszka Włoch. - Warszawa ; "Żak", 2009
  Przeworsk   WK 48689
  Lubaczów   WL 45939
 8. Diagnoza dysleksji : najważniejsze problemy / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. - Gdańsk : "Harmonia", 2009
  Przemyśl   WP 100811
 9. Diagnoza dziecka rozpoczynajęcego naukę w klasie pierwszej / Iwona Rokicińska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010
  Przeworsk   WK 49251
  Lubaczów   WL 46918
 10. Diagnoza edukacyjna dzieci 6-, 7-letnich rozpoczynających naukę : (wersja po badaniach pilotażowych) / Ewa Tryzno. - Wyd. 3. - Gdańsk : "Harmonia" 2008
  Przemyśl   WP 14598/b, 14646/b
 11. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej : przewodnik metodyczny / Elżbieta Marek, Katarzyna Nadrowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010
  Przemyśl   WP 102052
 12. Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2006
  Przeworsk   WK 47519
 13. Diagnoza psychoanalityczna / Nancy McWilliams ; wstęp do wyd. pol. Zofia Milska-Wrzosińska ; przekł. Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009
  Przemyśl   WP 100661
 14. Diagnoza psychologiczna : diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna / Katarzyna Stemplewska - Żakowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011
  Przemyśl   WP 103108
 15. Diagnoza psychologiczna : proces, narzędzia, standardy / Władysław Jacek Paluchowski ; kom. nauk. Danuta Kądzielawa [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007
  Przemyśl   WP 98859
 16. Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. - Warszawa : "Żak", 2006
  Przemyśl   CzP 37.012
 17. Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna / [red. nauk. Krystyna Sujak-Lesz]. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002
  Jarosław   WJ 50836
 18. Gotowi do startu : program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Ewa Korzeniewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010
  Przemyśl   CzP 376-056.36
 19. Indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : [klasy I-III] / Renata Naprawa, Kornela Maternicka, Alicja Tanajewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2008
  Przemyśl   CzP 376-056.262/-056.263
 20. Indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : (klasy IV-VI szkoły podstawowej) / Renata Naprawa, Kornela Maternicka, Alicja Tanajewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2008
  Przemyśl   CzP 376-056.262/-56.263
 21. Indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne dla III etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : (gimnazjum) / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2008
  Przemyśl   CzP 376-056.262/-56.263
 22. Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe / Beata Krajewska. - Kraków : "Impuls", 2009
  Przemyśl   WP 101325
 23. Jakość pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej : mierzenie, budowanie systemu, zarządzanie / Anna Frydrychowicz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej, 2006
  Jarosław   WJ 51995
 24. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków : "Impuls", 2011
  Przemyśl   CzP 37.012
 25. Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi / red. nauk. Joanna Kossewska. - Kraków : "Impuls", 2009
  Przemyśl   WP 101306
 26. Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej / Joanna Tomczak, Renata Ziętara. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2006
  Przeworsk   WK 48285
 27. Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka : (szkic monograficzny) / pod red. nauk. Adama Stankowskiego. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2008
  Przemyśl   WP 100149
 28. Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji / pod red. Zofii Palak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008
  Przemyśl   WP 96486
 29. Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej / Marta Kowalczuk. - Kraków : "Impuls", 2008
  Przemyśl   WP 102151
 30. Pedagogiczne działania nauczycieli szkół specjalnych na I etapie edukacji / Grażyna Tkaczyk. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008
  Przemyśl   WP 96487
 31. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010
  Lubaczów   WL 47955
 32. Poradnia w szkole : z doświadczeń szkolnego ośrodka pomocy rodzinie : praca zbiorowa / pod red. Ewy Kozdrowicz ; Polska Liga Trzeźwość. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Agencja Informacji Użytkowej, 1993
  Przemyśl   WP 81427, CzP 376
 33. Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień / Barbara Skałbania. - Kraków : "Impuls", 2009
  Jarosław   WJ 53739
  Lubaczów   WL 46042
 34. Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień / Barbara Skałbania. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Kraków : "Impuls", 2009
  Przeworsk   WK 49457
 35. Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej masowej lub szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim dla klas I-III / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Ewa Korzeniewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2009
  Przemyśl   WP 14569/b
 36. Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Cz. 1 / [red. nauk. Maria Piszczek]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej, cop. 2001
  Przeworsk   WK 47579
 37. Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Cz. 2 / [red. nauk. Maria Piszczek]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej, 2002
  Przeworsk   WK 47580
 38. Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu : terapia pedagogiczna / Halina Pętlewska. - Wyd. 3 poszerz. - Kraków : "Impuls", 2003
  Przemyśl   WP 12516/b
 39. Psychologia praktyczna w systemie oświaty : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Ostrowskiej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1999
  Przemyśl   CzP 159.9
 40. Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci : doniesienia z badań / red. nauk. Urszula Oszwa. - Kraków : "Impuls", 2008
  Przemyśl   WP 96077,  96618
 41. Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole / pod red. Grażyny Katry i Ewy Sokołowskiej. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010
  Przemyśl   WP 101710
  Przemyśl   CzP 37.015.3
 42. Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej / Anna Suchańska. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007
  Przemyśl   WP 94983
 43. Standardy postępowania diagnostyczno – orzekająco - rehabilitacyjnego wobec dzieci i młodzieży : poradnik dla pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli szkół / [współaut. Hanna Gryniewicz i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005
  Przemyśl   WP 92346 – 92354, CzP 376.1/34
 44. Terapia pedagogiczna : scenariusze zajęć / pod red. Violetty Florkiewicz. - Wyd. 5. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna, 2006
  Przemyśl   CzP 376.1/ 4
 45. Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Kucypera i Adama Stankowskiego. – Bielsko - Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2008
  Przemyśl   WP 100622
 46. Terapia pedagogiczna. T. 1, Wybrane zagadnienia / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : "Impuls", 2004
  Przemyśl   WP 92476, CzP 376.36
 47. Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005
  Przemyśl   WP 92442
 48. Trzy koła : propozycje dla wychowawców klas. Z. 1 / Barbara Wolniewicz-Grzelak. - Warszawa : Fundacja Wychowawców i Młodzieży "Prom", 2002
  Przemyśl   WP 11303/b, CzP 37.064.2
 49. Trzy koła : propozycje dla wychowawców klas. Z. 2 / pod red. Barbary Wolniewicz-Grzelak i Alicji Nowakowskiej. - Warszawa : Fundacja Wychowawców i Młodzieży "Prom", 2002
  Przemyśl   WP 11364/b,  CzP 37.064.2
 50. Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły / pod red. Zenona Gajdzicy, Jerzego Rottermunda, Anny Klinik. – Kraków : „Impuls”, 2008
  Przemyśl   WP 96518
 51. Uczeń z przewlekłą chorobą i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Kotta. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005
  Przemyśl   WP 92382 – 92390,  CzP 376.1/.34
 52. Umiejętności terapeutyczne nauczyciela / Gail King ; przekł. [z ang.] Jolanta Bartosik. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003
  Jarosław   WJ 50727
  Przeworsk   WK 45571
  Lubaczów   WL 41859
 53. Uwierz w siebie : program terapeutyczny dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Krystyna Szczepańska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010
  Przemyśl   WP 102302
 54. Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej / pod red. Elizy Chodkowskiej i Marty Uberman. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011
  Przemyśl   WP 102906, 102999
 55. Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej / Krystyna Barłóg. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008
  Przemyśl   WP 98809
 56. Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Danuty Osik, Anny Wojnarskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2001
  Przemyśl   CzP 37.013.42
 57. Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego / Ewa Jarosz. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2006
  Przemyśl   WP 100436
 58. Zrozumieć samemu świat : program nauczania dla III etapu edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : gimnazjum / Renata Naprawa i in. - Gdańsk : "Harmonia", 2010
  Przeworsk   CzK 49280

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. ASLAN / oprac. JAC // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 52-53
  Ośrodek Pomocy Psychologicznej oraz Centrum Pomocy Rodzinie prowadzone przez Stowarzyszenie ASLAN w Warszawie.
 2. Badanie jakości pracy poradni psychologiczno – pedagogicznej / Anna Frydrychowicz.// Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2000, nr 3, s. 7 – 11
 3. Byle nie do psychologa / Mateusz Marciniak // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 3, s. 131 – 136
 4. Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu / Maria Janowska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2002, nr 8, s. 33-36
 5. Diagnoza całościowa wyznacznikiem jakości rozwoju dziecka / Stanisława Włoch, Agnieszka Włoch // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, dod. Przed Szkołą, s. 12-15
 6. Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2006.
  Przeworsk   WK 47519
 7. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym - model teoretyczny oraz weryfikacja narzędzia (część 1) / Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 1, s. 15-31
 8. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci  w wieku przedszkolnym (część 2) : dzieci trzy- i czteroletnie / Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 2, s. 102-113
 9. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci  w wieku przedszkolnym (część 3) : dzieci pięcio- i sześcioletnie / Ewa Maria Kulesza // SZKOŁA SPECJALNA. - 2011, nr 3, s. 197-208
 10. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym (część 4) : Dzieci trzy- i czteroletnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4, s. 271-282
 11. Diagnoza zawsze się opłaca / Anna Brzosko // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 7, s. 29-33
 12. Doradztwo pedagogiczne - niewykorzystany element doskonalenia nauczycieli / Seweryn Sulisz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 6, s. 4-9
 13. Dostosowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 9, s. 3 – 9
 14. Drogi i bezdroża pomocy psychologiczno - pedagogicznej / Bożena Tomaszek // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 141-147
 15. Duża i potrzebna zmiana : (pomoc psychologiczno - pedagogiczna) / Lidia Jastrzębska.// Nowa Szkoła. - 2011, nr 5, s. 3-6
 16. Dylematy nauczycieli dotyczące udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole / Lidia Mackiewicz-Adamska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 6-10
 17. Edukacyjne zadania psychologa w dobie technopolu. - Bibliogr. / Maria Ledzińska // Życie Szkoły. - 2003, [nr] 9, s. 523-526
 18. Ewolucja form pomocy świadczonych w poradni psychologiczno – pedagogicznej w toku reformy systemu oświaty : (w oparciu o doświadczenia bytomskiej PPP) / Alicja Żywczok, Wojciech Żywczok // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 1, s. 5 – 10
 19. Internet w pomocy psychologicznej i promocji zdrowia psychicznego w świetle objawów psychopatologicznych / Balsam Aouil // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009, nr 4, s. 119 – 138
 20. Interpretacja poradnictwa dla rodziców na marginesie filmu "Zabójca ze szkolnej ławy" / Alicja Kargulowa // Edukacja. - 2002, nr 2, s. 93-103
 21. Istota pracy psychologa - pomaganie / Joanna Maciejewska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 1, s. 32-37
 22. Jubileusz Młodzieżowego Telefonu Zaufania / Ewa Klause – Jaworska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 42-46
 23. Komu i do czego potrzebny jest w szkole psycholog? / Ewa Góralczyk.// Psychologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 18-29
 24. Konstruowanie projektu indywidualnej pomocy psychologicznej dla uczniów. - Bibliogr. / Sławomir Jabłoński // Edukacja. - 2003, nr 1, s. 87-96
 25. Kto może być pedagogiem szkolnym? / Beata Krajewska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 8, s. 17 –19
 26. Nowa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Czy będzie lepiej? / Maria Bernad // Dyrektor Szkoły. - 2011,nr 10, s. 17-19
 27. Nowe zasady pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Beata Krajewska.// Nowa Szkoła. - 2011, nr 4, s. 14-21
 28. O opiniach wydawanych przez poradnie / Bogusław Chmurzyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 3, s. 34-36
 29. O pracy z rodzicami / Maria Adamów – Ratajczak // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 2, s. 26 –29
  Szkoła dla rodziców zwana również jako trening skutecznego wychowania, bądź komunikacyjny warsztat umiejętności wychowawczych przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu.
 30. O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez telefon / Elżbieta Kłosowska, Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 10/ 11, s. 37 – 39
 31. Oczekiwania uczniów wobec pedagoga szkolnego / Hanna Śniatała // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 4, s. 33 –36
 32. Ogólnopolski Całodobowy Telefon Zaufania AIDS / Agnieszka Guściora – Kens, Danuta Wiewióra // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 21-23
  Telefon zaufania jako jedna z form interwencji kryzysowej.
 33. Opiniodawstwo psychologiczno – pedagogiczne dla potrzeb edukacji / Piotr Wiliński // Edukacja. – 2003, nr 1, s. 97 – 110
 34. Opozycja bezradność - zaradność w oglądzie poradoznawczym / Alicja Kargulowa // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2000, nr 7, s. 3-9
 35. Pedagodzy szkolni o swojej pracy / Małgorzata Luty // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 39
 36. Pedagodzy szkolni w opinii nauczycieli / Edyta Boruch // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 8, s. 20 – 25
 37. Pomagamy polubić szkołę / Emilia Kasprzak, Jolanta Ksiądzyna // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 38-40
  Program Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żarach.
 38. Pomoc psychologiczna czy psychoterapia? - Bibliogr. / Piotr Szczukiewicz // Remedium. - 2003, nr 1, s. 14-15
 39. Pomoc pedagogiczno - psychologiczna dla dzieci zdolnych / Teresa Giza // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 86-90
 40. Pomoc psychologiczna w poradnictwie i rehabilitacji / Tomasz Kruszewski // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 4, s. 252 – 259
 41. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna a regulacje dotyczące kształcenia specjalnego / Teresa Serafin // Dyrektor  Szkoły. - 2011, nr 10, s. 48-51
  Analiza pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w aspekcie zmian od 01.09.2011 r.
 42. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w oświacie / Ewa Kozak // Remedium. - 2004, nr 6, s. 12
 43. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych : (o współpracy między szkołą a poradnią psychologiczno-pedagogiczną) / Ewa Materka // Nowa Szkoła. - 2003, nr 8, s. 27-30
 44. Poradnia psychologiczno – pedagogiczna a szkoła / Danuta Walczak // Życie Szkoły. – 203, nr 1, s. 54 – 55
 45. Poradnia rodzinna w Brodnicy / Tadeusz Gutkowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2001, nr 8, s. 21-24
 46. Poradnie do szkół / Magdalena Kaszulanis.// Głos Nauczycielski. - 2009, nr 18, s. 6
 47. Poradnictwo po teście na HIV. Cz. 1 / Grażyna Konieczny, Dorota Rogowska – Szadkowska // Remedium. - 2006, nr 4, s. 10-11
 48. Poradnictwo po teście na HIV. Cz. 2 / Grażyna Konieczny, Dorota Rogowska – Szadkowska // Remedium. - 2006, nr 5, s. 10-11
 49. Poradnictwo wobec zagrożeń i patologii / Rafał Osiński // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2007, nr 7, s. 55 – 56
 50. Poradnictwo wychowawcze / Alina Pliszka // Wychowawca. - 2000, nr 2, s. 15
 51. Praca z dzieckiem zdolnym w działalności poradni psychologiczno - pedagogicznej / Józef Lewczak // Kwartalnik Edukacyjny. - 2000, [nr] 3, s. 45-49
 52. Praca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych / Małgorzata Urbanowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 5, s. 22-24
  Praca w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wałbrzychu.
 53. Praca z rodzinami wychowanków domu dziecka / Izabela Owczaruk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 25-32
 54. Praktyczna organizacja wsparcia psychologiczno - pedagogicznego ucznia ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi / Mirosław Wołojewicz // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8, s. 19-24
 55. Prawo do inteligencji / Karolina Domagalska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 4, s. 51-54
  Diagnozy poradni psychologiczno-pedagogicznych przyczyną dyskryminacji dzieci niepełnosprawnych.
 56. Prawne uwarunkowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach / Ewa Brańska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, dod. "Przed Szkołą" nr 1, s. 28-31
 57. Problemy z nauką i szkołą / Martyka Kicińska, Ewa Klause – Jaworska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2001, nr 7, s. 39-46
  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Warszawie.
 58. Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego / Bożena Matyjas // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 9, s. 16 – 19
 59. Program "Corrida" walczy z bykami / Lucyna Fuchs // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 9, s. 61-64
  Ortograficzny program profilaktyczno-terapeutyczny stosowany w szkołach podstawowych (klasy IV-VI) i gimnazjach.
 60. Program profilaktyczno - edukacyjny jako próba przeciwdziałania przemocy w szkole. - Bibliogr. / Urszula Moszczyńska, Maciej Pałyska, Joanna Raduj // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2003, [nr] 1, s. [20]-26                       
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w warszawskiej dzielnicy Natolin.
 61. Programy profilaktyczne realizowane w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ich znaczenie dla profilaktyki uzależnień. - Streszcz. w jęz. ang. / Jan Czesław Czabała, Maciej Pałyska, Joanna Raduj // Alkoholizm i Narkomania. - 2001, nr 4, s. 511-521
 62. Próby podniesienia poziomu komunikacji / Ewa Sienicka – Czerepow // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2002, nr 3, s. 36-38               
  Badania prowadzone przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w zakresie komunikowania się dzieci z rodzicami i przenoszenie bądź nie tego stylu na grupę rówieśniczą.
 63. Przedszkolna biblioteczka dla rodziców / Wiesława Kilarska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 6, s. 362-363
 64. "Przystań" w Iławie / Jerzy Siczek // Remedium. - 2003, nr 11, s. 18-19 
  Prezentacja Stowarzyszenia na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej "Przystań".
 65. Psycholog szkolny też człowiek / Anna Suchodolska // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 103-107
 66. Psycholog w każdej szkole / Tomasz Wolańczyk; rozm. przepr. Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 7, s. 11
 67. Psycholog w szkole – potrzeby i szanse niesienia pomocy / Agnieszka Krzemianowska – Ozga, Zenon Krzemianowski // Nowa Szkola. – 2007, nr 9, s. 18 – 22
 68. Psycholog - zawód zaufania publicznego / Adam Niemczyński // Charaktery. - 2003, nr 4, s. 48-49
 69. Psychologia a edukacja : pomoc psychologiczna wobec transformacji systemu edukacji. - Bibliogr. / Anna Brzezińska // Edukacja. - 2003, nr 1, s. 7-19
 70. Refleksje pedagoga szkolnego / Małgorzata Janota – Palusińska // Wychowawca. – 2003, nr 11, s. 14 – 15
 71. Rola pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkolnym programie wychowawczym / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na Co Dzień. - 2000, nr 12, s. 16-21
 72. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 13, poz. 110
 73. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 13, poz. 109
 74. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach // Dziennik Ustaw. – 2010, nr 228, poz. 1487
 75. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej // Dziennik Ustaw. - 2002, nr 223, poz. 1869
 76. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 56, poz. 591
 77. Skala makro, skala mikro : trudne dzieci w szkole, czyli dobre prawo, ale tylko w teorii / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. – 2011, nr 18, s. 10
 78. Skąd wziąć na to czas? : pomoc psychologiczno - pedagogiczna "po nowemu" / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 15, s. 6
 79. Skutecznie czy spektakularnie / rozm. przepr. Janina Węgrzecka-Giluń / Marek Liciński // Remedium. - 2002, nr 1, dod. s. I-V
  Działalność Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w Warszawie.
 80. Słuchawka ratunku / Monika Jaroszewska // Charaktery. - 2003, nr 7, s. 23-24 Telefon Zaufania.
 81. Syndrom czasu / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 16, s. 4
  Ocena systemu funkcjonowania poradni psychologiczno - pedagogicznych.
 82. Szanse i trudności pomocy psychologicznej w szkole / Anna Borucka.// Remedium. - 2006, nr 1, s. 6-7
 83. Telefon zaufania - historia, założenia, funkcjonowanie / Agnieszka Borawska, Tomasz Kruszewski // Wychowanie na Co Dzień. - 2000, nr 10/11, s. 39-40
 84. Telefon zaufania dla dzieci : cztery funkcje telefonicznego pomagania /Monika Jaroszewska // Niebieska Linia. - 2001, nr 1, s. 12-15                Telefon Stowarzyszenia OPTA.
 85. Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się elementarnych umiejętności czytania i pisania / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 1/2, dod. s. I-IV                           
  Konspekty zajęć.
 86. Udział pedagoga szkolnego w pracy opiekuńczo – wychowawczej szkoły / Bożena Matyjas // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 4, s. 45 – 48
 87. USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 73, poz. 763
 88. Utwórzmy poradnię pomocy wychowawczej! / Luiza Monika Błaszczyk // Nowa Szkoła. - 2001, nr 6, s. 43-45
 89. W domu i w przedszkolu - gazetka dla rodziców // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 2, s. 93-100
 90. Warsztat dla rodziców / Jolanta Tąporowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 2, s. 37-38
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kielcach.
 91. Warunki i sposoby realizacji programów profilaktycznych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne w Polsce / Jan Czesław Czabała, Maciej Pałyska, Joanna Raduj // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 4, s. 14 – 19
 92. Wczesna interwencja psychopedagogiczna wobec ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Egzemplifikacja / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co dzień. - 2009, nr 7/8, s. /I - V/ wkładka
 93. Wewnętrzne mierzenie jakości pracy w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym. - (Jakość w edukacji) // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 5, s. 26-28
  Standardy charakterystyczne dla poradnictwa.
 94. Wizyty domowe pracowników poradni / Elżbieta Pindras – Jaworska, Elżbieta Ptak // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 1, s. 41-43
 95. Wsparcie w odpowiednim momencie / Joanna Wilkowska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 4, s. 60 – 63
 96. Z doświadczeń pedagoga szkolnego / Sławomira Głasek // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 5, s. 34 – 38
 97. Z doświadczeń pedagoga szkolnego / Renata Ilnicka // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 7 – 8, s. 30 – 31
 98. Zadania psychologa szkolnego / Anna Cierpka // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 3, s. 49 –55
 99. Zagrożeni? - Bibliogr. / Beata Dyjas, Anna Kowalik, Jolanta Cichecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 43-44                    
  Dzieci z tzw. nadpobudliwością psychoruchową - badania prowadzone w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rudzie Śląskiej. Realizacja programu "Zagrożeni"?
 100. Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej : zmiany i ich wpływ na funkcjonowanie świetlic / Joanna Hoffmann, Jacek Rudnik // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 4, s. 9-11
 101. Zaskoczeni skalą : jak placówki przygotowują się do zmian w systemie wsparcia? / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. -  2011, nr 15, s. 7

 

Autor: Agnieszka Kordybacha