Deklaracja dostępności - Przemyśl

pl

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.przemysl.pbw.org.pl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PBW w Przemyślu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2004-12-05.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-07-01.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Pomimo starań redaktorów serwisu mogą zdarzyć się następujące sytuacje:
 1. Niektóre pliki PDF i WORD są niesformatowane zgodnie ze standardami dostępności,
 2. Pewne materiały graficzne (zdjęcia, plakaty, itp.) nie mają w pełni dokładnych opisów alternatywnych,
 3. Nieliczne multimedia (filmy, animacje, nagrania) zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać lektora, transkrypcji czy innych wymaganych elementów,
 4. Niektóre dokumenty zamieszczone w formie skanu nie posiadają odpowiedników w formie dostępnej,
 5. Czasem cel linku nie jest odpowiednio określony

Powyższe niezgodności wynikają z faktu, iż wskazane elementy strony zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu dokłada jednak wszelkich starań aby były one, o ile jest to możliwe, poprawione i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców. Zależy nam aby serwis był zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych (WCAG 2.1 AA). Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-02.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Serwis posiada następujące ułatwienia:

 • Możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Podwyższony kontrast (żółte litery na czarnym tle).
 • Możliwość powiększania wielkości liter na stronie jak również powiększenie całej strony do 200% bez utraty jej właściwości.
 • Obecność „fokusa” dla wyróżnienia widoku elementu nawigacyjnego.
 • Mapa (struktura) strony.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Pelc, Izabela.Pelc@pbw.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 678 4942 wew.25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Aktualne informacje na temat dostępności architektonicznej są dostępne na stronie BIP PZPW Rzeszów w zakładce: "Dostępność architektoniczna".


Aplikacje mobilne

Autor: Izabela Pelc