Deklaracja dostępności - BIP Przemysl

bip-pl

Deklaracja Dostępności dla Biuletynu Informacji Publicznej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do BIP Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-07-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-07-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Pomimo starań redaktorów serwisu mogą zdarzyć się następujące sytuacje:
 • Niektóre pliki PDF i WORD nie są sformatowane zgodnie ze standardami dostępności.
 • Niektóre dokumenty zamieszczone w formie skanu nie posiadają odpowiedników w formie dostępnej.
 • Czasem cel linku nie jest odpowiednio określony.

Powyższe niezgodności wynikają z faktu, iż wskazane elementy strony zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu dokłada jednak wszelkich starań aby były one, o ile jest to możliwe, poprawione i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców. Zależy nam aby serwis był zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych (WCAG 2.1 AA). Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-02.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Serwis posiada następujące ułatwienia:

 • Możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Podwyższony kontrast (żółte litery na czarnym tle).
 • Możliwość powiększania wielkości liter na stronie jak również powiększenie całej strony do 200% bez utraty jej właściwości.
 • Obecność „fokusa” dla wyróżnienia widoku elementu nawigacyjnego.
 • Wyszukiwarka indeksująca treści na stronie.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Pelc, Izabela.Pelc@pbw.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 678 4942 wew.25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu posiada Filie:

 • w Jarosławiu,
 • w Przeworsku,
 • w Lubaczowie.


Poniżej przedstawiono dostępność architektoniczną poszczególnych lokalizacji.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu
Adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu, ul. Śnigurskiego 10-12, 37-700 Przemyśl.

Budynek Biblioteki położony jest w strefie centralnej miasta. Możliwy jest samodzielny dojazd, natomiast brak jest ścieżek naprowadzających dla osób niewidomych/słabowidzących. Sam budynek, znajdujący się w ciągu kamienic mieszkalnych, jest wyraźnie oznaczony zewnętrzną tablicą informacyjną. Budynek jest częściowo przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami:

 • wejście do Biblioteki poprzedza przejście (przejazd) przez bramę wjazdową (łącznik),
 • przy budynku, na parkingu znajduje się jedno wydzielone i oznaczone miejsce postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych, istnieje możliwość zaparkowania wzdłuż chodnika przy wjeździe do Biblioteki (płatna strefa parkowania),
 • na parterze usytuowane są pomieszczenia Katalogu i Wypożyczalnia oraz toaleta wielkościowo dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową, dodatkowo wyposażona w barierki oraz instalację przywołującą,
 • wjazd na pierwsze piętro do Czytelni i ICIM -u umożliwia dźwig pionowy-platformowy,
 • do budynku można wejść z psem asystującym/przewodnikiem,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w zakresie ewakuacji budynek nie jest wyposażony w dźwiękowy system sygnalizacji pożarowej, nie ma też oznaczeń dla osób niewidomych/słabowidzących.


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Jarosławiu
Adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Jarosławiu, Oś. im. Armii Krajowej 21, 37-500

Jarosław Jarosławska Filia usytuowana jest na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy blokami mieszkalnymi i placówkami handlowymi. Do Filii można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Przystanek autobusowy dla linii nr 0 i 16 znajduje się 50 m od budynku. Chodniki prowadzące do wejścia głównego nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących. Budynek jest oznaczony zewnętrzną tablicą informacyjną. Budynek w Jarosławiu nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się:
 • wejście do budynku odbywa się po schodach (6 stopni), przeszkodą też jest wysoki próg (11 cm),
 • na placu manewrowym przed budynkiem znajduje się parking z oznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych,
 • brak możliwości wjazdu wózkiem dla niepełnosprawnych w dalszej części klatki schodowej (24 stopnie),
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku można wejść z psem asystującym/przewodnikiem,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w zakresie ewakuacji budynek nie jest wyposażony w dźwiękowy system sygnalizacji pożarowej, nie ma tez oznaczeń dla osób niewidomych/słabowidzących.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Lubaczowie
Adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Lubaczowie, ul. Rynek 25, 37-600 Lubaczów

Budynek w Lubaczowie położony jest w centralnej części miasta, do którego można dojechać samochodem. Otoczenie nie zapewnia komfortowego przemieszczania się osobom o niepełnosprawności ruchowej (nierówna powierzchnia, niedostosowane schody i chodniki), brak również jest ścieżek naprowadzających dla osób niewidomych/słabowidzących. Budynek jest oznaczony zewnętrzną tablicą informacyjną. W budynku Biblioteki brak jest rozwiązań dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych:
 • budynek posiada dwa wejścia (ul. Rynek 25 i Kazimierza Wielkiego), oba poprzedzone są schodami (5 stopni) bez możliwości ich ominięcia - brak pochylni,
 • parking (płatna strefa parkowania) znajduje się przy wejściu głównym, posiada wydzielone i oznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych,
 • pomieszczenia do obsługi Użytkowników (Wypożyczalnia, Czytelnia, Katalog, ICIM) znajdują się na parterze,
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku można wejść z psem asystującym/przewodnikiem,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w zakresie ewakuacji budynek nie jest wyposażony w dźwiękowy system sygnalizacji pożarowej, nie ma tez oznaczeń dla osób niewidomych/słabowidzących.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia Przeworsku
Adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia Przeworsku, ul. Jagiellońska 16, 37-200 Przeworsk

Siedziba Filii w Przeworsku mieści się w mieszkalno-biurowej lokalizacji. Możliwy jest samodzielny dojazd lub środkami komunikacji publicznej, brak jest natomiast ścieżek naprowadzających dla osób niewidomych/słabowidzących. Budynek jest oznaczony zewnętrzną tablicą informacyjną. Wejście jak i wnętrze budynku nie jest wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
 • wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób mających problem z poruszaniem się (7 stopni schodów),
 • w sąsiedztwie budynku znajduje się parking z miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych,
 • obsługa Czytelników odbywa się na dwóch kondygnacjach, brak jest rozwiązań pozwalających na pokonanie schodów (trzykrotnie łamane - ilość stopni 4+10+7),
 • brak toalety dostępnej dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku można wejść z psem asystującym/przewodnikiem,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w zakresie ewakuacji budynek nie jest wyposażony w dźwiękowy system sygnalizacji pożarowej, nie ma tez oznaczeń dla osób niewidomych/słabowidzących.


Wszelkie niedogodności architektoniczne, uniemożliwiające osobom ze szczególnymi potrzebami osobisty, samodzielny i bezpośredni dostęp do zasobów księgozbioru w siedzibach, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu wraz z Filiami umożliwia oraz ułatwia jego realizację poprzez usługi on-line. W ramach nowatorskiego projektu „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne” oraz dla uatrakcyjnienia usług bibliotecznych i dostępności zbiorów dla wszystkich Użytkowników, realizowane są następujące działania:

 • zapisy do biblioteki z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP lub elektronicznej bankowości,
 • zdalne wypożyczenia książek z bezpłatną dostawą pod wskazany adres,
 • internetowe zamawianie kserokopii dokumentów z dostawą pod wskazany adres (usługa ksero płatna, dostawa bezpłatna),
 • internetowe zamawianie skanów dokumentów z dostawą na wskazany adres mailowy lub miejsce w prywatnej chmurze bibliotecznej,
 • usługa komunikacji z bibliotekarzem (czat internetowy),
 • zgłaszanie propozycji zakupów z możliwością głosowania,
 • aplikacja mobilna do obsługi konta czytelnika na smartfonach i tabletach.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu wraz z Filiami umożliwia również dostęp do:
 • Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej,
 • Ibuk Libry.
Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w tym niewidomym i słabowidzącym „Larix" istnieje możliwość wypożyczenia Czytaka wraz z książkami audio, ponadto gromadzone i udostępniane są zbiory na CD, DVD (audiobooki i filmy).


Dostępność informacyjno – komunikacyjna
 • wszystkie budynki, przy wejściu głównym, posiadają tablice informacyjne dotyczące rozkładu pomieszczeń,
 • wszystkie agendy zapewniają komunikację za pośrednictwem:
  • telefonu/fax.:
   Przemyśl: 16 678 49 42
   Jarosław: 16 627 12 60
   Lubaczów: 16 632 12 34
   Przeworsk: 16 648 81 76
  • wiadomości tekstowych wysyłanych m.in. na adres e-mail:
   Przemyśl: przemysl@pbw.org.pl
   Jarosław: jaroslaw@pbw.org.pl
   Lubaczów: lubaczow@pbw.org.pl
   Przeworsk: przeworsk@pbw.org.pl
  • czatu internetowego - zakładka „Porozmawiaj z pracownikiem”
 • brak jest pętli indukcyjnej oraz tłumacza języka migowego zarówno na miejscu jak i on-line
 • na stronie internetowej brakuje informacji o działalności (zadaniach) Biblioteki przedstawionych w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo, w postaci nagrania w PJM ( pliki wideo) oraz z postaci tekstu łatwego do czytania (ETR)
 • wszystkie placówki zapewniają osobom ze szczególnymi potrzebami asysty w dostępie i poruszaniu się po budynku oraz pomocy przy procedurze zamawiania materiałów bibliotecznych (zgłoszenie takiej asysty można dokonać wcześniej poprzez dostępne środki komunikacji).


Aplikacje mobilne

Autor: Izabela Pelc